👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله تاریخ ساسانیان

ارتباط با ما

دانلود


مقاله تاریخ ساسانیان
چكيدهپايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰ ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند.روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.
۱-۱ ساسانيان ادامه دهنده راه هخامنشيانشاهنشاهي چهارصد و بيست و پنجساله ساسانيان (۲۲۶ تا ۶۵۲ ميلادي) بعد از شاهنشاهي هخامنشي يكي از درخشانترين دوره‌هاي تاريخي ايران مي‌باشد. زيرا اين دودمان كه خود را زاده خدايان و منسوب به شاهان هخامنشي خوانده‌اند توانستند شكوه و عظمت و وسعت ديرين ايران را در دنباله كوشش‌هاي پانصد ساله سلاطين پارت به دست آوردند.سلاطين بزرگ ساساني تصميم گرفتند از روي اصول و سنن قديم ايران را احياء كنند اين سنن در زمان اشكانيان كمي فراموش شده بود و جاي خود را به يوناني مآبي داده بود. ساسانيان كوشش كردند. بيش از هر چيز دوره واقع بين خود و هخامنشيان را ناديده گرفته زمان حال را به گذشته هخامنشي پيوند دهند.اردشير ظاهرا با ادعاي اينكه قصد انتقام خون دارا پسردارا را دارد كه در پيكار با اسكندر كشته شد و مي‌خواهد پادشاهي را به اهلش برگرداند، مبارزه عليه حاكمان محلي اشكاني را در پارس شروع كرد. وي توانست سلطنت نياكانش را از اشكانيان پس بگيرد.اين ارتباط ساسانيان با هخامنشيان را در داستان هاي آن ها به وفور مي‌بينيم. حتي حكايت كورش كبير نيز در كارنامه اردشير بابكان ديده مي‌شود.ساختگي داستان ها در مورد ظهور اردشير هم چون ظهور داستان كورش كبير و داستان ساسان كه اجدادش از ايران به هند رفتند و برگشتند ، و شباني موهوم او را در نزد بابك و خواب ديدن بابك و… را براي آن ساخته‌اند تا اردشير را به داراي دارايان، برسانند. ظاهرا تدوين كنندگان اين روايات سعي داشته‌اند خاندان ساسانيان را در دنباله سلسله پادشاهان قبل از اسكندر جلوه دهند.ساسانيان خود را ادامه دهنده و حافظ سنتهاي روزگار هخامنشيان مي‌دانستند و خود را از فرهنگ هلني به دور نگاه داشتند؛ زماني كه پارتيان زمام امور را در دست گرفتند، به آنان نيز به چشم بيگانه نگريستند ، و زماني كه حكومت محل پارس را به دست آوردند و نيروي معنوي خود را با نيروي مادي در هم آميختند، بيش از پيش در تجديد حيات سنتهاي هخامنشي كوشيدند. پادشاهان ساساني در اداره امور مملكت روش پادشاهان هخامنشي را برگزيدند. اردشير، موسس سلسله ساساني، شاهنشاهي كهن ايران را با نهادهاي گوناگون و همچنين مذهب زرتشتي را كه در دوره پادشاهان يوناني و پارسيان تحت فشار و مضيقه بود احياء كرد.تجديد حيات باستاني دوران كورش كبير كاملا شناخته شده است و احتمالا اين دوره اي بود كه ارجاع ريشه ي نهادها در دوره‌ي اردشير به آن باز مي‌گردد. به عنوان مثال مسعودي، يك نويسنده دوره اسلامي نه تنها بنيان گذاري بعضي از مناصب را به اردشير نسبت مي‌دهد بلكه تقسيم جامعه به طبقات را (هر چند نمي‌تواند به دست يك پادشاه صورت گرفته باشد) به اردشير نسبت مي‌دهند.اردشير و جانشينان وي نهادهاي اداري خود را از هخامنشيان الگو گرفته‌اند. در زمينه هنر و صنعت ساسانيان مايل بودند هنر و صنعت زمان هخامنشي را احيا كنند و اين امر از مناظر و تصاوير ساسان و مناظر شكار روي ظروف نقره و روي نقوش برجسته دامنه كوهها، مثلا در طاق بستان و در آثار پيدا شده در حفاريهاي ژرژسال George Salles در شهر شاپور، معلوم مي‌گردد.
فهرست مطالب دانلود مقاله تاریخ ساسانیان:مقدمهمعرفي منابعفصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت۱-۱ ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان۲-۱ تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت۳-۱ اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان
فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان۱-۲ تعريف طبقه اجتماعي۲-۲ طبقات اجتماعي۳-۲ طبقه روحانيون۱-۳-۲ موبد۲-۳-۲ موبدان موبد۳-۳-۲ هيربد۴-۳-۲ زوت و راسپي۵-۳-۲ دستور۴-۲ طبقه جنگجويان۱-۴-۲ وظيفه جنگجويان۲-۴-۲ تقسيم طبقات جنگجويان۱-۲-۴-۲ سواره نظام۲-۲-۴-۲- جايگاه سواره نظام۲-۲-۴-۲ پياده نظام۵-۲ طبقه كشاورزان و صنعتگران۱-۵-۲- طبقه كشاورزان۲-۵-۲-طبقه صنعتگران
فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان۱-۳ شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان۲-۳- ديوان۱-۲-۳ پيدايش ديوان‌ها۳-۳ ديوان رياست طبقات جامعه۱-۳-۳ وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار۲-۳-۳ وظايف و اختيارات وزير۴-۳ ديوان سپاه۱-۴-۳ ايران سپاهيد۲-۴-۳ ارتشياران سالار۳-۴-۳ ارگبذ۵-۳ ديوان دادرسي (داد)۱-۵-۳ ارزش داد و دادگستری۲-۵-۳ منشاء قوانين در عصر ساسانيان۳-۵-۳ حوزه قضات۴-۵-۳ ادّله اثبات دعوی۵-۵-۳ پادشاه در منصب قضاوت۶-۵-۳ روحانيون در منصب قضاوت۶-۳ ديوان رسايل (ديوان دبيران)۷-۳ طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران)۱-۷-۳ دبير۲-۷-۳ ايران دبيربد (دبير بد)۳-۷-۳ اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران۴-۷-۳ چگونگي برگزيدن دبيران۵-۷-۳ وظايف دبيران۶-۷-۳ اصناف دبيران۱-۸-۳ دين دبير۸-۲-۳ دبيران ديوان خراج۳-۸-۳ گذك آمار دبير۴-۸-۳ واسپوهرگان آمازكار۵-۸-۳ روانيگان دبير۶-۸-۳ آذربادگان دبير۷-۸-۳ گنج آمار دبير۹-۳ ديوان سراي شمره يا ديوان استيفا (اداره ماليه)۱۰-۳ ديوان خراج۱-۱۰-۳ خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي۲-۱۰-۳ واستر پوشان سالار۳-۱۰-۳ آمار كار (آمارگر)۴-۱۰-۳ دهقانان۱-۴-۱۰-۳ جايگاه دهقانان۱۱-۳ ديوان درآمدهاي كل كشور۱۲-۳ ديوان خزائن۱۳-۳ گهبذ و ضرب مسكوكات۱۴-۳ ديوان آتشكده‌ها۱۵-۳ ديوان بريد۱۶-۳ ديوان اشراف۱۷-۳ ديوان ايران دربد۱۸-۳ ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم)۱۹-۳ ديوان احشام۱-۱۹-۳ آخور آمار دبير – آخورسالار۲۰-۳ ديوان ويژگان۲۱-۳ ديوان نوروز۲۲-۳ ديوان كستبزود (ديوان آب)۱-۲۲-۳ وظيفه‌ي ديوان آب۲۳-۳ ديوان جامه خانه۲۴- ۳ ايران درستبد
فصل چهارم: مشاغل ديوانی و درباری۱-۴ مشاغل ديواني۲-۴ پادشاه۱-۲-۴ شاه۱-۲-۴ وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان۳-۴ شهرب۴-۴ مرزبان۵-۴ اسپهبد۶-۴ پادگوسپانان۷-۴ بيدخش۸-۴ اندرزبد۹-۴ آموزگاران اسواران۱۰-۴ دريوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)۱۱-۴ خرم باش۱۲-۴ پشتيگبان سالار۱۳-۴ مهماندار۱۴-۴ خوانسالار۱۵-۴ پذشخوار۱۶-۴ مردبذ۱۷-۴ ديده‌بان سلطنتي۱۸-۴ بازدار۱۹-۴ گنجور۲۰-۴ دواتدار۲۱-۴ كاروانسالار۲۲-۴ تغاربد۲۳-۴ آيين بد۲۴-۴ بازاربد۲۵-۴ كيروگ بد (هنربد)
فصل پنجم شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان۱-۵ تنسر در منابع۱-۱-۵-تنسر۲-۱-۵ تنسر شخصيتي تاريخي۲-۵ ابرسام۱-۲-۵ تنسر و ابرسام۳-۵ كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي۱-۳-۵ كرتير۲-۳- ۵ كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي۳-۳-۵ كريتر و كتيبه‌هاي وي۴-۵ آذرپاد مهراسپندان۵-۵ مهرنرسينتيجهتصاويركتاب شناسي (فهرست منابع و ماخذ)
نوع فایل : ورد پی در اف - PDF (doc)
حجم فایل : ۲۵۹ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۲۲۶ صفحه
قیمت : 3000 تومان
 

👇 تصادفی👇

پروژه بازی مار و پله سی شارپشبيه سازي المان محدود فرآيند فورج چرخشي براي توليد چرخدنده ساده و بررسي آن جهت پيش بيني نيروهاي وارد بر قالبطرح توجيه فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي با ظرفيت بسته بندي 1800 تن گوشت ماهيخودآموز تصویری Excel 2010فلسفه زیست شناسیفيك پيچ fake page اماده ياهو مسنجر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله تاریخ ساسانیان

مقاله تاریخ ساسانیان

دانلود مقاله تاریخ ساسانیان

خرید اینترنتی مقاله تاریخ ساسانیان

👇🏞 تصاویر 🏞