👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی

ارتباط با ما

دانلود


مقاله مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی
پروژه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی
چکیده:یکی از مهمترین نیازهای امروزی بشر ایجاد فضای ایمن و آرام برای تردد و رفت و آمد می باشد، از این رو مطالعات ترافیکی در جهان از اهمیت بالایی برخوردار شده است. مهمترین هدف در مطالعات حمل و نقلی تعیین میزان امکانات لازم برای حمل و نقل بهینه در آینده با توجه به رشد روز افزون جمعیت می باشد که این نیازها بوسیله مطالعات بلند مدت حمل و نقل یا مطالعات برای پیش بینی تقاضا در سال طرح، روش چهار مرحله ای پیش بینی تقاضا می باشد.هدف اصلی در این تحقیق بررسی مرحله انتخاب وسیله سفر دورن شهری که یکی از مراحل چهارگانه مدل های پیش بینی تقاضای چهار مرحله ای می باشد. در این مرحله با توجه به داده های آماری موجود سهم هر مد حمل و نقل در جا به جایی درون شهری مشخص می گردد. برای تعیین سهم هر مد حمل و نقل در سفرهای شهری لازم است مطلوبیت وسیله مورد نظر برای کاربر مشخص باشد تا بتوان با در نظر گرفتن مطلوبیت هر مد میران استفاده از آن را مشخص نمود.تعیین مطلوبیت، توسط تابعی از ضرایب مؤثر بر انتخاب در جامعه آماری مورد نظر انجام می پذیرد که این تابع، تابع مطلوبیت نامیده می شود. در این رساله هدف تعیین تابع مطلوبیت بهینه برای انتخاب وسیله سفر شهری با استفاده از مدل احتمالی می باشد. همانگونه که مشخص است تعیین تابع نمی تواند به تنهایی میزان تقاضای سال طرح را مشخص کند. از این رو برای تعیین سهم مدهای حمل و نقل برای سال طرح از مدل لاجیت چند جمله ای استفاده شده است. در این مطالعه توابع مطلوبیت در منطقه مورد مطالعه (شهر رشت) با توجه به آمارگیری مبدا-مقصد و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب در سطح جامعه ساخته شده است و سپس بوسیله مدل لاجیت چند جمله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل بر اساس تابع مطلوبیت ساخته شده میزان صحت توابع و ضرایب انتخاب شده در تابع را نشان می دهد.در این تحقیق نتایج پایانی بدست آمده از مدل لاجیت نمایانگر اعتبار قابل قبول توابع مطلوبیت می باشد و به عبارت دیگر ضرایب در نظر گرفته شده برای عوامل تأثیر گذار انتخاب وسیله سفر در مطالعات موردی انجام شده، مناسب بوده و برای تعیین تقاضا در سال طرح دارای صحت کامل می باشد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی:چکیدهفصل اول: کلیات۱-۱-تعریف مسئله۱-۱-۱-برنامه ریزی حمل و نقل بلند مدت۱-۱-۲-اجزای حمل و نقل بلند مدت۱-۱-۳-روش مطالعات چهار مرحله ای تقاضای سفر۱-۲-هدف تحقیق۱-۳-مقدمه ای بر موضوع تحقیق۱-۴-ضرورت تحقیق۱-۴-۱-تعیین تابع مطلوبیت انتخاب وسیله سفر درون شهری۱-۵-فرضیات تحقیق۱-۶-روند کلی انجام مطالعه
فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشتهمقدمه فصل دوم۲-۱-روند مطالعات انجام شده پیرامون مدل های انتخاب وسیله۲-۲-بررسی مطالعات گذشته در تعیین مدل های انتخاب وسیله۲-۲-۱-مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته پیرامون مدل های انتخاب وسیله۲-۲-۲-مطالعات اجرایی در زمینه انتخاب وسیله در سطح جهان۲-۲-۳-مطالعات اجرایی در زمینه انتخاب وسیله در ایران۲-۳-جمع بندی نتایج مطالعات پیشین
فصل سوم: تحلیل مدل های انتخاب وسیله و تعیین مدل بهینهمقدمه فصل سوم۳-۱-مدل تولید سفر۳-۱-۱-هدف های سفر۳-۱-۲-تحلیل تولید سفر۳-۲-مدل توزیع سفر۳-۳-مدل انتخاب وسیله سفر۳-۳-۱-متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب وسیله سفر۳-۳-۲-انواع کلی انتخاب های چندگانه۳-۳-۳-مثال هایی از مدل های تفکیک سفر۳-۴-مدل های تخصیص سفر۳-۵-انواع مدل های انتخاب گسسته۳-۵-۱-مدل های انتخاب گسسته۳-۵-۲-فرایند تصمیم گیری در انتخاب وسیله سفر۳-۵-۳-مدل های انتخاب و نظریه مطلوبیت۳-۵-۴-ساختار مدل های غیر رتبه ای۳-۵-۵-پرداخت مدل های لوجیت (پروبیت)۳-۵-۶-ساختار مدل های رتبه ای۳-۵-۷-پرداخت مدل های رتبه ای۳-۵-۸-ضوابط ارزیاب مدل ها۳-۵-۸-۱-معیار خوبی برازش۳-۵-۸-۲-ضریب تعیین تحلیل روندگرای خطی۳-۵-۸-۳-آزمون F۳-۵-۸-۴-درصد پیشگویی صحیح۳-۶-بررسی مدل های انتخاب سیستم حمل و نقل شهری و انتخاب مدل بهینه۳-۶-۱-مدل لاجیت۳-۶-۱-۱-مدل لاجیت چند جمله ای۳-۶-۱-۲-مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۱-۳-کاربرد مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۱-۴-محدودیت های مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۱-۵-تعیین همزمان مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۲-الگوها و مدل های دیگر انتخاب۳-۶-۲-۱-مدل پروبیت چند جمله ای۳-۶-۲-۲-مدل پروبیت دودویی۳-۶-۲-۳-مدل هایی داده پانلی۳-۶-۲-۴-مدل مؤلفه‌های خطا یا لاجیت مرکب۳-۶-۳-عادت و تکرار۳-۷-مقایسه مدل های موجود انتخاب وسیله و تعیین مدل بهینه۳-۷-۱-مقایسه مدل های انتخاب وسیله
فصل چهارم: ساخت و پردازش مدل تحقیقمقدمه فصل چهارم۴-۱-مفاهیم کلی مدلسازی۴-۱-۱-اصول ساخت مدل های انتخاب گسسته۴-۲-اطلاعات مورد نیاز برای ساخت مدل۴-۲-۱-اطلاعات موجود در زمینه انتخاب وسیله نقلیه۴-۲-۲-پایگاه اطلاعاتی مدل های انتخاب وسیله نقلیه۴-۳-مدل مورد استفاده در این مطالعه۴-۳-۱-ساختار مدل لاجیت در این مطالعه۴-۴-ارزیابی و اعتبار سنجی مدل لاجیت۴-۴-۱-آزمون X2۴-۴-۲-آزمون t
فصل پنجم: مطالعه موردی (تعیین تابع مطلوبیت و مدل انتخاب وسیله شهر رشت)مقدمه فصل پنجم۵-۱-شناخت وضع موجود۵-۱-۱-منطقه بندی۵-۱-۲-جمعیت۵-۱-۳-مالکیت وسیله۵-۱-۴-وضعیت اشتغال۵-۱-۵-سفرها۵-۲-دسته بندی داده ها۵-۳-بررسی مدل ساخته شده در محدوده مورد مطالعه۵-۳-۱-فرضیات اصلی تحقیق۵-۴-انجام مدلسازی۵-۴-۱-نتایج مدل لوجیت خانه ابتدای کاری۵-۴-۲-اعتبارسنجی تابع مطلوبیت سفرهای کاری خانه مبنا (کالیبراسیون)۵-۴-۳-نتایج مدل لوجیت خانه ابتدای غیرکاری۵-۴-۴-اعتبارسنجی و ارزیابی مدل خانه ابتدای غیرکاری۵-۴-۵-نتایج مدل لوجیت هیچ سر خانه۵-۵-مقایسه برآورد مدل و مشاهده واقعیت۵-۶-آنالیز حساسیت متغیرهای موجود در مدل ساخته شده۶-۵-۱-مقایسه نتایج حاصل شده از آنالیز حساسیت
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری۶-۱-تحلیل نتایج مدل های ساخته شده۶-۲-بررسی ویژگی های مدل ارائه شده۶-۲-۱-خطاهای موجود در مدل ارائه شده۶-۲-۲-مزایا و معایب مدل ترتئه شده۶-۳-نوآوری مدل ارائه شده۶-۴-دستاوردهای تحقیق۶-۵-پیشنهاداتمنابع فارسیمنابع خارجیپیوست الف (نتایج مدلسازی)پیوست ب (جداول آماری)
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۳٫۱ مگابایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۲۵ صفحه
قیمت : 4000 تومان
 

👇 تصادفی👇

مقاله انگيزششبیه سازی یک کنترل کننده ی ساده برای شارژ باطری در سیستم فتوولتاییک در متلبزیست پیش دانشگاهیپاورپوینت معرفی خانه لانگفیلم آموزش کامل آینه کاری روی سفالبهینه‌سازی مسیرهای جمع‌آوری پسماندهای شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييرابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانانمباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ایرانمباحث بنیادی پل های بتنی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی

مقاله مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی

دانلود مقاله مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی

خرید اینترنتی مقاله مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درون شهری با استفاده از مدل احتمالی

👇🏞 تصاویر 🏞