👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله24-ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي160ص

ارتباط با ما

دانلود


مقاله24-ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي160ص
فهرست مطالب
فصل اول:کلیا ت تحقیق
1-1بیان مسأله....
1-2اهمیت و ضرورت تحقیق..
1-3اهداف تحقیق.....
1-4سوالات تحقیق...
1-5فرضیات تحقیق...
1-6پیشینه تحقیق...
1-7مراحل و روش انجام تحقیق....
1-8محدوده مکانی تحقیق
1-9مشکلات وتنگناهای نحقيق.....
تحقیق..
فصل دوم:اصول و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعاریف مفاهیم
2-1ارزیابی.........
2-2تعریف آموزش در مدارس...
2-3واحد آموزشی .......
2-5تراکم دانش آموزان..
2-6 سرانه........
2-7 وضعیت..................................................................................
2-8 مفهوم شهر..............................................................................
2-9 سازگاری................................................................................
2-9-1 اجتناب از آلودگیها................................................................
2-9-1-1 آلودگی هوا.................................................................
2-9-1-2 آلودگی صوتی...............................................................
2-9-1-3 آلودگی بصری.................................................................
2-9-1-4 سایر آلودگیهای محیطی ....................................................
2-9-2 کابریهای سازگار با کاربری آموزشی
2-9-2-1 کاربری مسکونی............................................................
2-9-2-2 پارکها و فضای سبز شهری..............................................
2-9-2-3 کاربری فرهنگی...........................................................
2-9-2-4 کاربری ورزشی............................................................
2-9-2-5 کاربری مذهبی.............................................................
2-9-3 کاربریهای مشروط یا نیمه سازگار با کاربری آموزشی
2-9-3-1 کاربری بهداشتی ودرمانی...............................................
2-9-3-2 کاربری آتش نشانی.......................................................
2-9-3-3 کاربری مهد کودک و پاکینگهای عمومی.............................
2-9-3-4 کاربری ارتباطی..........................................................
2-9-4 کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی.........................................
2-10-1 تقسیمات کالبدی اصلی کلانشهر تهران...........................................
2-10-2 توزیع عملکردهای مختلف در سطح ناحیه در طرح جامع ...................
2-10-2-1 کاربری تجاری................................................................
2-10-2-2 کاربری آموزشی.............................................................
2-10-2-3 کاربری فرهنگی...............................................................
2-10-2-4 کاربری خدمات پذیرایی و جهانگردی.....................................
2-10-2-5 کاربری خدمات درمانی.......................................................
2-10-2-6 کاربری ورزشی...............................................................
2-10-2-7 کاربری اداری..................................................................
2-10-2-8 کاربری فضای سبز...........................................................
2-10-2-9 کاربری صنعتی و کارگاههای صنعتی تولیدی.........................
2-10-2-10 کاربری خدماتی...............................................................
2-10-2-11 کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری....................................
2-10-2-12 کاربری حمل و نقل انبارها................................................
2-10-2-13 کاربری خدمات اجتماعی.....................................................
2-10-2-14 کاربری تفریحی...................................................................
2-11 -1 مطلوبیت............................................................................................
2-11-1-1 شرایط محیطی و اقلیمی........................................................................
2-11-1-2 شعاع دسترسی ها................................................................................
2-11-1-3 شبکه دسترسی ها................................................................................
2-11-1-4 دسترسی پیاده ....................................................................................
2-11-1-5 دسترسی سواره .................................................................................
2-11-5-1 مقطع ابتدایی.............................................................................
2-11-5-2مقطع راهنمایی.........................................................................
2-11-5-3 مقطع دبیرستان........................................................................
2-11-2 تجهیزات و تأسیسات شهری....................................................................
2-12 ظرفیت................................................................................................
2-13 وابستگی...............................................................................................
مبانی نظری نظریه ها و طرحهای توسعه شهر
2-14 نظریه سیستمی.........................................................................................
2-15 طرح کلرنس اشتاین .................................................................................
2-16 طرح رادبرن .........................................................................................
2-17 مدلهای رایج مکان یابی کاربریها..................................................................
2-17-1 مدل تاکسونومی عددی...........................................................................
2-17-2 مدل شاخصهای وزنی..........................................................................
2-17-3 مدل جاذبه..........................................................................................
2-17-4 مدل دسترسی.......................................................................................
2-18-1 تاریخچه مکانیابی..............................................................................
2-18-2 سطوح مختلف مکان یابی ...................................................................
2-18-3 طبقه بندی تصمیمات مکانی...................................................................
2-18-4 نگرشهای موجود در نظریه های مکان یابی..................................................
2-18-5 نقدی بر نظریات مکان یابی..........................................................
2-18-6 بررسی معیارهای مکان یابی مدارس از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی
شهری...............................................................................................
2-18-7 ضوابط و معیارهای فضاهای آموزشی در کشورهای پرو و لهستان............
2-19-1 فرایند تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS.................................
2-19-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.................................................
2-19-3 قابلیتهای GIS...........................................................................
2-19-4 مؤلفه های GIS.........................................................................
2-19-5 دلایل استفاده از GIS..................................................................
2-19-6 کاربردها و توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی..............................
2-19-7 کاربردهای عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی...................................
2-19-8 کاربرد GIS در جغرافیا و تحلیل مکانی(فضایی)..............................
فصل سوم:بررسی موقعیت جغرافیایی ،طبیعی و انسانی
3-1موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران..........................................
3-2 زمین شناسی شهر تهران.............................................................
3-3 شیب اراضی تهران...................................................................
3-4 اقلیم شهر تهران........................................................................
3-5 آب و هوای تهران ...................................................................
3-5-1 باد ...................................................................................
3-5-2 بارندگی............................................................................
3-5-3 دما.................................................................................
3-6 تقسیمات سیاسی و اداری شهر تهران..........................................
3-7 ویژگیهای جمعیتی شهر تهران....................................................
3-7-1 ساختار جنسی جمعیت شهر تهران............................................
3-7-2 ساختار سنی جمعیت شهر تهران..............................................
3-7-3 سواد و آموزش شهر تهران....................................................
3-8 تاریخچه شهر تهران................................................................
3-9 وسعت و موقعیت ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران..........................................
3-10 ظرفیت پذیری جمعیت ساکن ناحیه 6منطقه12 شهر تهران...........................
3-10-1 ترکیب سنی و جنسی ناحیه 6 منطقه 12...............................................
3-10-2 بررسی وضعیت سواد ناحیه 6 منطقه 12.............................................
3-11 سابقه تاریخی ناحیه 6 منطقه 12..........................................................
3-11-1 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12........................................................
3-12 وضعیت اقتصادی شهر تهران...........................................................
3-12-1 سنجش توسعه یافتگی کامل...........................................................
3-13 وضع موجود شهر تهران..................................................................
3-14 وضع موجود ناحیه 6 منطقه12 شهر تهران...........................................
3-14-1 مکانهای مذهبی ناحیه 6منطقه12...................................................
3-14-2 مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه6 منطقه12 ....................................
3-14-3 مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه6 منطقه12 .................................
3-14-4 مراکز خدماتی-رفاهی و حمایتی – باز پروری ناحیه6 منطقه12...............
3-14-5مراکز سیاسی-اداری ناحیه6 منطقه12 ................................................
3-14-6 مراکز سوخت رسانی(پمپ بنزین) آتش نشانی و مراکز نظامی انتظامی ناحیه
6 منطقه12 ............................................................................................
3-14-7 مراکز صنعتی و تجاری ناحیه6 منطقه12 ..........................................
3-14-7مراکز آموزشی ناحیه 6 منطقه12 .......................................................
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل وضع موجود وپراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه 6منطقه12
4-1 وضع موجود مدارس در منطقه12 شهر تهران...........................................
4-2 معیار ظرفیت..............................................................................
4-2-1 سرانه زیر بنا.......................................................................
4-2-2 سرانه فضای باز...................................................................
4-2-3 فضاهای مسقف....................................................................
4-2-3-1 فضاهای تدریس...................................................................
4-2-3-2 فضاهای پرورشی...................................................................
4-2-3-3 فضاهای اداری......................................................................
4-2-3-4 سایر فضاهای مسقف..............................................................
4-2-4 تعداد نوبت یا شیفتهای استفاده از مکانهای آموزشی.........................................
4-2-5 نوع مالکیت مدارس...............................................................................
4-2-6 نوع سازه مدارس...................................................................................
4-2-7عمر ساختمان مدارس..............................................................................
4-3 معیار سازگاری.....................................................................................
4-3-1 همجواری با مکانهای ناسازگار...........................................................
4-3-1-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12 وفعالیت صنایع.................
4-3-1-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12و اماکن تجاری....................
4-3-1-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12وجایگاههای سوخت رسانی
(پمپ بنزین).....................................................................................................
4-3-2 همجواری با مکانهای نیمه سازگار یا مشروط..................................................
4-3-2-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز بهداشتی ودرمانی......
4-3-2-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز آتش نشانی................
4-3-2-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز نظامی-انتظامی...........
4-3-3 همجواری با مکانهای سازگار.............................................................................
4-3-3-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مسکونی.................
4-3-3-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فضای سبز................
4-3-3-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فرهنگی...................
4-3-3-4 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مذهبی......................
فصل پنجم :آزمون فرضیات، نتایج و ارائه پیشنهادات
5-1 آزمون فرضیه اول.................................................................................................
5-2 آزمون فرضیه دوم..........................................................................................
5-3 آزمون فرضیه سوم..........................................................................................
5-4آزمون فرضیه چهارم.......................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
2-1 تقسیمات کالبدی اصلی تهران....................................................................................
2-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ..................................................................
2-3 طبقه بندی توابع تجزیه و تحلیل GIS........................................................................
3-1 شیب اراضی تهران.............................................................................................
3-2 میزان جمعیت ، مساحت و تراکم نسبی جمعیت در هکتار در مقاطع زمانی مختلف....................
3-3 جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران..................................................................
3-4 قناتهای ناحیه 6 منطقه 12 تهران................................................................................
3-5 مقایسه تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه 12در فاصله سالهای 1375-85 ....................
3-6 جمعیت بالای 10 سال غیر فعال از نظر اقتصادی در ناحیه 6 تهران1385...........................
3-7 جمعیت با سواد و بی سواد ناحیه 6 تهران 1385 ..........................................................
3-8 جمعیت بالای 10 سال از نظر اقتصادی در ناحیه 6 تهران 1385 ......................................
3-9 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12 ................................................................................
3-10 توسعه یافتگی مناطق شهر تهران.............................................................................
4-1 آموزشگاه – کلاس – دانش آموزان منطقه12 ................................................................
4-2 آموزشگاه- کلاس –دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه12 ................................................
4-3 سرانه زیر بنای مدارس ..........................................................................................
4-4 سرانه فضاهای باز.................................................................................................
4-5 تراکم دانش آموز در کلاس.......................................................................................
4-6 فضاهای پرورشی ................................................................................................
4-7 نوع مالکیت مدارس ..............................................................................................
4-8 نوع سازه مدارس .................................................................................................
4-9 عمر ساختمان مدارس............................................................................................
4-10 ضریب دهی وضعیت مالکیت مدارس ......................................................................
4-11 ضریب دهی نوع سازه ساختمان مدارس.....................................................................
4-12 ضریب دهی عمر مفید ساختمان مدارس....................................................................
4-13 ضریب دهی معیار ظرفیت مدارس .........................................................................
4-14 ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(صنعتی).....................................
4-15 ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(تجاری)....................................
4-16 ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(پمپ بنزین)................................
4-17 ضریب دهی کاربریهای نیمه سازگار یا مشروط با کاربری آموزشی................................
4-18 ضریب دهی کاربریهای سازگار با کاربری آموزشی...................................................
4-19 ضریب دهی کاربریهای سازگار ، نیمه سازگار ، ناسازگار ..........................................
4-20 ماتریس سازگاری..............................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 3-1 جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران.....................................................
نمودار 3-2 تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه12 ....................................................
نمودار 3-3 بررسی وضعیت سواد ناحیه6 منطقه12 ........................................................
نمودار 4-1 مدارس منطقه12.....................................................................................
نمودار4-2 تعداد کلاسهای منطقه12............................................................................
نمودار 4-3 تعداد دانش آموزان منطقه12.....................................................................
نمودار4-4 تراکم دانش آموزان در کلاس ......................................................................
نمودار 4-5 فضاهای پرورشی ...................................................................................
نمودار 4-6 نوع مالکیت مدارس ................................................................................
نمودار 4-7 نوع سازه مدارس ...................................................................................
نمودار 4-8 عمر ساختمان مدارس...............................................................................
نمودار 4-9 معیار ظرفیت ......................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست عکسها
4-1 دبیرستان حضرت فاطمه سازه آجری عمر بنا 70 سال........................................................
4-2 دبیرستان استاد مطهری سازه فلزی عمر بنا 19 سال..........................................................
4-3 دبیرستان علوی اسلامی سازه فلزی عمر بنا 98 سال.........................................................
4-4 دبیرستان آل یاسین سازه آجری عمر بنا 55 سال ............................................................
4-5 دبیرستان اتحاد سازه فلزی عمر بنا 90 سال...................................................................
4-6 دبیرستان شهید سروندی سازه آجری عمر بنا 48 سال......................................................
4-7 دبیرستان تهذیب سازه آجری عمر بنا 40 سال ...............................................................
4-8دبیرستان سوده همدانی سازه آجری عمر بنا 25سال ..........................................................
4-9دبیرستان مالک اشتر سازه آجری عمر بنا 36سال ............................................................
4-10 دبیرستان شهدا سازه آجری عمر بنا 40 سال .................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست منابع و مأخذ:
1- شرافتی ،عبدالوهاب ،تجزیه و تحلیل توزیع مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده ازGISاستاد راهنما مهدی قرخلو ،دانشگاه تهران،1383
2- سیف الدین ،فرانک،ارزشیابی طرحها و برنامه ها،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور 1383
3- مجتهد زاده ،غلامحسین، مقدمه ای بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای انتشارات آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش 1368
4- سیف، علی اکبر ، اندازه گیری ،سنجش وارزشیابی آموزشی ، نشر دوران،چاپ دوازدهم 1382
5- آزاد بخت،بهروز،بررسی مکان گزینی کاربری های آموزشی شهر کوهدشت استاد راهنما حسین مجتبی زاده دانشگاه تهران مرکز 1387
6- البرزی آشتیانی ،علیرضا ،ارزیابی فضاهای آموزشی دوره ابتدایی منطقه 7 شهر تهران تحصیلات تکمیلی مرکز رشته شهر سازی 1381
7- ملک پور،حسن،مکان یابی فضاهای آموزشی متوسطه پسرانه در آموزش و پرورش ناحیه2 شهر یزد استاد راهنما :زهره فنی 1386
8- داود پور ،زهره،سعیدی رضوانی ، نوید ،تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری وتعیین سرانه شهری مرحله دوم 1387
9- استاندارهای تفضیلی طراحی شهری برای کاربری آموزشی ، مهندسین مشاور معماری و شهر سازی آ.ال. پ ALP1387
10-رسام ،آناهیتا، بررسی تحولات ساختار کالبدی و عملکردی در بخش مرکزی تهران (منطقه 12) استاد راهنما :آزیتا رجبی 1386
11-شیعه اسماعیل ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت تهران بهمن 1371
12-غفاری،علی، اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد سوم اصول و مکانیابی و تعیین اندازه فضاهای آموزشی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهران1377
13-غفاری،علی، اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد چهارم تحلیل وضع موجود ومکان یابی مدارسسازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهران1377
14-قراگوزلو ،زهره، نقش ارزیابی در روند برنامه ریزی شهری و منطقه ای وزارت مسکن و شهر سازی 1365
15-مشایخ،فریده، دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی ،انتشارات سمت 1379
16-فارابی خانقاهی، علی،ارزیابی پراکنش جغرافیایی مدارس راهنمایی قائم شهر استاد راهنما :علی اصغر رضوانی 1385
17-مکانیک ،مینا ، نقشه تراز بندی سر وصدا در شهر تهران ،وزارت مسکن و شهر سازی
18-رفیعی ،مینو ، مسکن و توسعه در تهران خلاصه مقالات همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران 1380
19-غفاری، احمد ، مطالعه پراکنش جغرافیایی واحدهای آموزشی در جهت مکان یابی بهینه در سطح شهر گرگا ننمونه موردی مدارس ابتدایی ،استاد راهنما :ناصر اقبالی 1385
20-سرور ،هوشنگ ، مدیریت و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از GISاستاد راهنما :منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس 1381
21-ملک زاده ،سوسن ، مطالعه موقعیت استقرار و سلسله مراتب فضای سبز شهری پژوهش موردی منطقه 13 تهران استاد راهنما :اکبر پرهیزگار 1386
22-قدمی،مهدی ، ارزیابی نحوه توزیع فضاهای ورزشی شهر تهران منطقه 6و 19 تهران مرکز 1382
23-لاله پور ، منیژه ،بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی
GIS استاد راهنما :اصغر نظریان دانشگاه تربیت معلم 1381
24-صالحی، رحمان، ساماندهی استقرار فضاهای آموزشی ابتدایی شهر زنجان با کمک GISرساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا استاد راهنما :رحمت الله فرهودی 1381
25-جعفر کریمی ، اشکان ، مکان یابی مراکز آموزشی(دبستان) با استفاده ازGIS نمونه موردی :ناحیه 6 منطقه 1 تهران رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا 1382
26-بانک اطلاعات شهرداری منطقه12 شهر تهران
27-شعاعی ،سید علی رضا، فضاهای آموزشی ،قواعد و معیارها انتشارات سیمای دانش چاپ اول 1381
28-قاضی زاده ،بهرام ، دفتر تحقیقات و پژوهش ،سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور ، اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی 1371
29-کارلو تستاو همکارانش، اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش ، دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش 1386
30-بحرینی ، حسین، فرایند طراحی شهری انتشارات دانشگاه تهران 1377
31-فرهادی گوگه ، رودابه توزیع مکانی و مکان یابی مدارس با استفاده ازGIS استاد راهنما :اکبر پرهیزگار رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس 1379
32-شکوئی ،حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا چاپ سوم تابستان 1387
33-حسینی ،علی ،ارزیابی کاربریهای آموزشی در شهر تهران در ارائه الگوی مناسب منطقه 15 ، استاد راهنما : مجتبی رفیعیان ،دانشگاه تربیت مدرس 1379
34-زیاری ،کرامت اله ، اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای انتشارات دانشگاه یزد 1378
35-فرجی سبکبار ،حسنعلی، مدلهای فضایی ، پهنه بندی و مکان یابی ماهنامه مسکن و انقلاب شماره 99، 1381
36-حبیبی ،محسن، مسائلی، صدیقه،سرانه کاربریهای شهری ،سازمان ملی زمین ومسکن 1378
37-اسدیان ،فریده ، مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS،1388
38-آرنوف ،استان ،سیستم اطلاعات جغرافیایی ،ترجمه مدیریت سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشور چاپ اول 1375
39-جهانی ،علی ، مسگری، سوسن،GISبه زبان ساده ،سازمان جغرافیایی نیروی مسلح چاپ اول ،1380
40-موسوی ،سید ابراهیم ،فعالیتهای گذران اوقات فراغت شهر تهران ،دانشگاه تهران ،1365
41-شفیعی نسب ،سید رضا،طراحی مجموعه تفریحی و ورز شهای آبی دریاچه چیتگر ،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه بین الملی امام خمینی قزوین،1383
42-آتک ،مهندسان مشاور،خلاصه مطالعات مرحله اول طرح حفظ و ساماندهی تهران معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهر سازی 1369
43-ذواشتیاق ،صمد ،جمع آوری و تدوین ،چکیده طرح جامع جدید تهران (طرح حفظ و ساماندهی) مصوب شورای عالی شهر سازی ومعماری 1371 با همکاری حوزه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری اسفند 1377
44-مشهدی زاده دهقانی، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران انتشارات دانشگاه علمو صنعت تهران 1385
45-میر شفیع ،مهدی ،طراحی الگوی منطقه بندی متوازن جهت تقسیم بندی بهینه شهرها (مطالعه موردی شهرستان تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1380
46-ملا زاده ،کاظم ،محمدی ،مریم،مدارس و بناهای مذهبی چاپ سوره1381
 
پیشکش به :
آرامترین امواج برکه زندگیم
پدر و مادرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
امروزه همه علما اعم از اقتصاد دانان ،برنامه ریزان و حتی سیاست مداران در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند ، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن و در این راستا کشورهای جهان سوم رمز اصلی توسعه ملی را گسترش کمی و سریع فرصتهای آموزشی بالاتر باشد سریعتر به توسعه خواهند رسید ولی تجربه نشان داده است که این طرز تفکر به تنهایی نه چندان موفق نمی باشد و به تدریج در بسیاری از کشورهای در حال این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست و توجه حرف به دانش به بهبود کارایی دانش آموزان نمی انجامد بلکه این توسعه توام کیفی و کمی آموزش است که نتیجه بخش می باشد.
در بسیاری از کشورها در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین مصرف کننده در آمد های عمومی است . کشورهای فقیر سرمایه گذاری های عظیمی در آموزش کردهاند ولی کمتر به بهره برداری لازم رسیده اند چرا که در قلمرو مدیریت آموزشی مسائل و مشکلات مادی وجود دارد که حلشان مشکل است.آنچه مسئله اصلی نظام آموزشی در هرکشور هدفهای گسترده آن است که سازمان ملل در تنظیم حقوق بشر آموزش را یکی از حقوق اساسی هر انسان دانسته و دوم این که ضرورت گزینش و پرورش متخصصان ورزیده در علوم مختلف برای کمک به توسعه کشور در همه سطوح می باشد.کشورمان نیز از مسائل فوق مستثنی نمی باشد . در ایران باستان تربیت و تعلیم خصوصی در میان طبقات ممتاز معمول بود و پس از گسترش دین مبین اسلام در ایران تأکید بر از میان بردن حالت انحصاری آموزشی باعث دسترسی همه طبقات جامعه به آن گردید . در سال 1297 هجری شمسی در ماده 3 قانون اساسی تصویب شد که تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است و در ادامه در طول سالیان خود عامه مردم نیز به ضرورت آموزشی پی بردند به طوری که امروزه کمتر کسی از ورود فرزند خود به مدرسه جلوگیری می کند ولی متأسفانه در ایران نیزمثل بسیاری از کشورهای جهان سوم کیفیت فدای کمیت گردیده است.
برای این که یک نظام آموزشی به اهدافی که مد نظر دارد برسد باید یک سری برنامه ریزی دقیق سیستماتیک در همه سطوح اعم از آموزش نیروی انسانی تأمین منابع عالی وجود داشته باشد. ولی آنچه در این تحقیق به طور اختصاصی مد نظر می باشد کوشش بر این است که با مطالعه و بررسی ضوابط برخی کشورها و خصوص نظام آموزشی کشورمان با در نظر گرفتن داشتن نیازهای واقعی جامعه و مقدورات اقتصادی راه حل مناسبی که منجر به ایجاد فضاهای مطلوب آموزشی با عملکرد مناسب می باشدیافته شود تا این نیاز مبرم جامعه را پاسخگو باشد دراین راه با مطالعه موردی فضاهای آموزشی دوره متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 سعی شده کمبودها و نیازهای فضاهای آموزشی این ناحیه را با توجه به ضوابط ومعیارها و استانداردها ی معرفی شده بیان نموده و با توجه به امکانات در محدودیتها پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه شود
فصل اول
 
کلیــا ت تحقیـــق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1-1بیان مسئله
رونـد رو به رشد دانش آموزان ، محدودیت منابع مالی و فنی ، عدم بر نامه ریزی ، نارسایی دانش شهر سازی و مخصوصا" عدم استفاده از برنامه ریزان و طراحان شهر و بی هویتی مد ارس باعث گردیده تا مکانیابی فضاهای آموزشی در حال حاضر طبق ضوابط و معیارهااعمال نگردددرشهرتهران مشکلاتی چون عدم تناسب عرضه و تقاضا بسیاری از آموزشگاهها طبق استاندارد ساخته نشده اند با تحقیقات انجام شده در دانشگاهها و مراکز پژوهشی مختلف کشور که در مورد استقرار فضاهای آموزشی صورت گرفته مسئله کمبود و غیر استاندارد بودن ساختمانهای آموزشی و عدم رعایت اصول و معیارهای مکان گزینی این فضا ها تأیید شده است.
جهت ارتقا کمی و کیفی آموزشی کشور و دستیابی به اهداف عالیه آموزشی و پرورشی از یک طرف و سا ماندهی فضاهای مختلف شهری و در نتیجه بهبود شرایط زندگی انسانهــا در شهــر و نهایتا" رشد و توسعه پایدار شهر از طرف دیگر لازم است که ضمن شنـاخت وضع موجود فضاهای آموزشی مقایسه و ارزیابی آن با معیارها ضوابط و استـانداردها ی مکانیابی معيار هايي از قبيل: شعاع دسترسي ، همجواري باكاربريهاي سازگار، تراكمدانش آموزان در مناطق مختلف ، فاصله مدرسه از خيابان اصلي ، استفاده از شاخصهاي ارزيابي (سازگاري، مطلوبيت وظرفيت)ويژگي هاي فيزيكي محيط از قبيل آلودگي هوا، صوتي بصري ، بهداشت محيط، نور و غيره . مسـائل و مشکلات را تعیین و راه حل هایی متناسب با وضع موجودجامعه ارائه نمود.
 
 
( 2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت بـرنــامه ریزی شهــری را می تــوان در ســه کلمه ( سلامت ، آسایش ، زیبایی) خلاصه نمود و دسترسی به امکانات نیز مقوله ای است که برنامه ریزان و طراحان شهری برای دستیابی به آسایش و سلامت شهر آن را سر لوحه مقاصد خود قرار می دهند لذا بحث برنامه ریزی فضاهای آموزشی و پراکنش این امکانات نیازمند بررسی و تحلیل دقیق می باشد .
از آنجا كه پراكنش فضايي نا مطلوب موجب طولاني شدن مسافت و زمان دسترسي به مدارس شده و همچنين فضاهايي كه داراي سرانه نا مناسب هستند باعث مي شود دانش آموز بي انگيزه و بي علاقه گردد و تا حدودی از درس و مدرسه دور شود و به مدر سه به عنوان يك محيط اجباري و زجر آور نگاه كند در حالي كه تمامي يا حداقل قسمت عمده اي از اين مشكلات را مي توان با برنامه ريزي مناسب براي پراكنش مكانيابي مطلوب مدارس در سطح شهر و همچنين توجه به سطح و سرانه هاي لازم براي هر يك از دوره هاي تحصيلي حل نمود.
ضرورت موضوع وقتی بیشتـــر مشخص می شود که حدود یک چهارم جمعیت هر کشــور یا شهری را جمعیت لازم التعلیم آن تشکیل می دهد و دسترسی به فضاهای آمــوزشی و پــراکنش صحیح جغــرافیایی آن می تواند در تــوسعـه پایدار موثر باشد . برای حل معضلات و مشکلات شهر چون ترافیک ، مسائل اجتماعی و فرهنگی عدیده در سطح شهر اثرات منفی بر کیفیت و کمیت آموزش در مدارس افت تحصیلی ، افزایش هزینه تحصیلی می بایست با شناخت وضع موجود شهر و تعیین پارامترهای موثردراستقرار مراکز آموزشی اقدام به ارزیابی وضعیت فضایی و نحوه استقرار این فضاها در سطح شهر پرداخت و با تعیین مسائل و مشکلات موجود راهکارهای مناسب ارائه نمود چرا که ایجاد فضای آموزشی متناسب با معیار ها و ضوابط استاندارد کشور از یک طرف زمینه آموزش و پرورش صحیح و سالم را فراهم می آورد و این نهاد را در رسیدن به اهداف عالیه مورد نظر یاری می رساند و از طرف دیگر با پرداختن به جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی شهر و برنامه ریزی دقیق و جامع می توان مسائل و مشکلات شهـــر را حل نمــود.
 
1-3 ) اهداف تحقیق
هدف اصلي دراين تحقيق:
بررسي و تحليل كاربري فضاهاي آموزشي و ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 به عنوان نمونه موردي مي باشد
هدفهاي فرعي در اين تحقيق :
1 - بررسي چگونگي پراكنش جغرافيايي و نيز تشخيص كمبودهاي كيفي و كمي مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 شهر تهران
2 – امکان ایجاد بستری مناسب جهت تحقق کامل عدالت اجتماعی در شهر از طریق دسترسی بهینه دانش آموزان به مدارس مورد نظر با به حداقل رساندن هزینه رفت و آمد
3 - مشخص كردن مكانهاي بهينه براي برنامه ريزي جهت مكانيابي آينده مراكز آموزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS )و سنجش سرانه فضاي آموزشي محدوده مورد مطالعه
4- بررسی راهكارهايي جهت شناسايي كمبودها و محدوديتهايي از قبيل : فقدان و كمبود تجهيزات آموزشي ، عدم بهره برداري بهينه از امكانات ، تنزل كيفيت آموزشي ، تغيير كاربريها ، عدم سازگاري كاربريهاي همجوار ، مسائل مربوط به دسترسيها و مشكلات اجتماعي و فرهنگي
 
1-4) سوالات تحقیق
1 – سیستم اطلاعات جغرافیایی GISتا چه میزان در امــرارزیابی وضعیت استقرار فضاهای آمو زشی یاری رسان خواهد بود؟
2- آیا مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12از نظر به کار بردن نوع مصالح و عمر مفید ساختمان مدارس مناسب میباشد؟
3-آیا توزیع و استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه12 مطابق با ضوابط و معیارهای استاندارد کاربری زمین و کاربریهای همجوار است ؟
4-آیا مدارس متوسطه ناحیه6 منطقه 12 با توجه به تراکم دانش آموزان از استاندارد مناسب فضاهای باز و مسقف بر خوردار می باشد؟
 
1-5 ) فرضیه های تحقیق
در فرهنگ دهخــدا فرضیه به معنای حدس وگمان است و شامل نظری است که درباره یک مسئله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات و تجــارب گذشته ابــراز شود و هنوز به اثبات نرسیده باشد هر فرضیه پس از اثبات ، قانونی علمی خــواهد شد. معمولا" در تحقیقات علمی دو شیوه قیاسی و استقرایی وجود دارد که با کمک آن فرضیه را اثبات یا رد می نماید در این پژوهش با توجه به موضوع آن " ارزیابی استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS " فرضیات زیر مطرح گردید:
1-به نظر می رسد سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به میزان زیادی در امر ارزیابی وضعیت استقرار فضاهای آموزشی یاری رسان خواهد بود
2- مصالح بکار گرفته شده در ساختمان مدارس و همچنین عمر مفید ساختمان مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12مناسب نمی باشد .
3 - استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6منطقه 12مطابق با ضوابط و معیارهای استاندارد کاربری زمین و کاربریهای همجوار نیست.
4- مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 با توجه به تراکم دانش آموزان از لحاظ سرانه فضاهای باز و مسقف مناسب نمی باشد.
 
1-6 ) پیشینــه تحقیـق
درسطح سازمانهای بین المللی سازمان یونسکو تحقیقات گسترده ای در زمینه نحوه استقرار فضاهای آموزشی انجام داده همچنین از زمان شکل گیری آموزش و پرورش نوین در ایران تحقیقاتی روی کمیت ساخت و ساز مدارس صورت گرفته است .
 
می توان از طر حها، تحقیقات و کتب گوناگون نام برد :
طرحها:
1- تحقیقات سازمان یونسکو در سطح کشور نامیبیا که در این تحقیقات به سطح بندی حوزه نفوذ مدارس در نقاط مختلف شهری برحسب پارامترهای فاصله و زمان دسترسی صورت گرفته نتایج مفیدی در رابطه با مناطق کمبود و مازاد این فضاها ،تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی مرتبط و انتخاب بهترین مسیرها برای هرکدام از مدارس ، محاسبه هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان پرداخته شده است . (شرافتی،عبدالوهاب ،1383 ص 8)
2- تحقیقات کارلو تستا کارشناس یونسکو درایران و تنی چند از همکاران ایرانی اش .در نوع خود کاملترین ضوابط برای ساخت فضاهای آموزشی ایده آل به خصوص از بعد معماری و همچنین بعد شهرسازی ،اولین کار رسمی برای تدوین ضوابط و الگوهایی جهت استقرار مدارس در سال 1353 بوده است .
3- تلاشهای سازمان توسعه و تجهیز مدارس در سال 1354جهت کاهش کاستی ها و کمبودهای فضاهای آموزشی در زمینه تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشی
4- تعدیلات جزئی در تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشی بوسیله مدیریت فنی و اجرائی سازمان توسعه و تجهیز مدارس در سال1363
5- طرح استقرار مدارس ابتدایی شهــرستان شـاهــرود که در بخش معاونت طرحها و بررسیها ی آموزش و پرورش توسط سازمان یونسکو در ایران صورت گرفته است . در این طرح توزیع بهینه استقرار فضاهای آموزشی در کل منطقه ( شهر و روستا) با توجه به برنامه های پنجم و ششم عمرانی مورد نظر بوده است .
این طرح نظیر طرحهای دیگریونسکوکه در مناطق شهری و روستایی صورت می گیرد برای تحت پوشش قرار دادن بخش بیشتری از جمعیت لازم التعلیم با توزیع عادلانه تر فضاهای آموزشی بر پایه دسترسی مطلوب صورت گرفته و دیگرشاخصهای موثر در استقرار واحد های اموزشی مورد نظر قرار نمی گیرد .
علاوه بر طرحها پایان نامه های بسیاری نیز در سطح دانشگاههای کشوردر مقاطع کارشناسی ارشد دکتری در زمینه کار بریها ی اراضی خصوصا" کاربری آموزشی انجام شده است.
پایان نامه ها:
1-ارزیابی کاربریهای آموزشی در شهر تهران دانشگاه تربیت مدرس( 1380)،در زمینه مکانیابی فضاهای آموزشی و تأثیرات کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی در آموزش
2-برآوردهای سرانه های فضاهای آموزشی و مکانیابی آنهادر شهـــرتبــریــز دانشگـــاه آزاد واحد تهران مرکز ( 1374)در زمینه بررسی سرانه های استاندارد فضاهای آموزشی و چگونگی مکانیابی فضاهای آموزشی
3-بررسی وضع موجود فضــاهــای آموزشی مدارس ابتدائی شهری مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب دانشگاه علامه طباطبـــائی ( 1373)
4- بـررسی میـزان تاثیر فضـا و تـراکم دانش آموزان در کلاس بر عملکــرد تحصیلی درسی آنهـا در دوره ابتدایی ، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان تهران ( 1375)
5-بررسی روند گذشته و چشم انداز آینده عرضه و تقاضای فضای آموزشی به منظور برنامه ریزی آموزشی در محدوده شهر اصفهان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ( 1370)
6-کاربرد GISدر شهرسازی مطالعه موردی فضاهای آموزشی منطقه 17 تهران دانشگاه شهید بهشتی ( 1376)،در زمینه توانمندیهای GIS در مکانیابی فضاهای آموزشی
7-مکانیابی فضاهای ایستگاههای آتش نشانی شمال غرب تهران با استفاده از GISدر مجله علمی و پژوهشی شهرنگار
8-بررسی وضعیت فضاهای آموزشی مدارس مختلط استان کرمان دانشگاه علامه طبا طبائی (1376)در زمینهغیر استاندارد بودن ساختمان مدارس وعدم مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی
9-تجزیه و تحلیل توزیع مکان ومکان یابی مدارس منطقه 6تهران با کمکGIS دانشگاه تربیت مدرس (1379)استفاده از GISدر مکانیابی مدارس با توجه به استانداردهای موجود
در این تحقیقات که در مکان یابی و تأثیرات کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی برابر آموزش صورت گرفته به نتایجی چون کمبود فضاهای آموزشی و عدم تناسب عرضه و تقاضای آموزشی ،غیر استاندارد بودن ساختمانهای مدارس عدم مکان گزینی صحیح فضاهای آموزشی و اثبات تأثیر کیفیت فضاهای آموزشی در امر یاد گیری و تحصیل دانش آموزان و ...... رسیده اند.
برخی پایان نامه ها که به طور کلی با موضوع مکانیابی و GIS در امر مکانیابی و ارزیابی کاربریهای مختلف شهری تأکید شده است . اگر چه هنوزاستفاده از GIS در طراحی ها ی شهر محدود می باشد ولیکن کوششهایی برای استفاده از توانمندی های این سیستم انجام شده است . برخی از مطالعات نشان داده اند که چگونه استفاده از GIS در برنامه ریزی فضاهایی باعث غلبه بر مشکلات روش شناختی می گردد و یا اینکه چگونه GIS باعث افزایش کارایی طرحهای شهری می گرددمشروط بر اینکه با یک سری عملیات مثل تجزیه و تحلیل الگوهای گردش ترافیک توسعه مدلهای بزرگ پویا تجزیه و تحلیل بصری و تهیه تصاویر سه بعدی همراه باشد .
کتب :
1-کتاب اصول معیارهای طراحی فضاها ی آموزش و پرورشی که توسط بهرام قاضی زاده زیر نظردفتر تحقیقــات و پژوهش ســازمان نــو سازی تــوسعه و تجهیز مــدارس کشور در سال 1372 تهیه گردیده است
2-کتاب اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی که توسط علی غفاری در سال 1377 تهیه گردید این کتاب در چهار جلد تدوین گردیده که جلد سوم آن در زمینه اصول و مکانیابی و تعیین اندازه فضاهای آموزشی و جلد چهارم به تحلیل وضع موجود و مکانیابی مدارس پــرداخته که از نظر جغرافیایی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور ضوابط قوانین و معیارهای خاصی را برای مکان یابی و طراحی و ساخت مدارس در نقاط مختلف کشور تدوین نموده است .
3-کتاب مدارس برتر جهان که در زمینه استانداردهای جدید آموزش و پرورش می باشد مؤلفان این کتاب آرتور دونالدچاکرو ریچارد هاینز می باشند که در پاییز 1376 توسط مرجان مرندی ترجمه گردید.
4-کتاب فضاهای آموزشی قواعد و معیارها که در سال 1381 توسط سید علیرضا شجاعی تدوین گردید.
1-7 ) مراحل و روش انجام تحقیق
بی تردید اطلاعات مــا از طریق منابع و ادبیـات موجود جغــرافیــایــی و همچنین انجام تحقیقات میدانی درطی بررسیهای مربوط به دست می آیند استفاده ا زروشهای تلفیقی مد نظر می باشد روشهایی که ابعاد مختلف روابط انسان و محیط طبیعی منطقه و چگونگی ساختارهای جمعیتی و عوامل موثر بر متغیرهای جمعیتی را مورد مطالعه قرار می دهد از این طریق می توانیم فرضیه های تحقیق را آزمایش نموده و با استفاده از پیشرفته ترین فن آوریهای تحلیلی نظیر روشهای کمی و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به تدوین تعمیمهای تجربی مورد نظر نائل گردیم که تداوم این روند میتواند به منطق استقرایی منجر شود جهت کسب اطلاعات در باره مسائل موردبررسی می توان برامتحان مدارک و اسناد و انجام مشاهده میدانی اقدام نمود.از نظر هدف کاربردی است این تحقیق به صورت موردی ،مقطعی می باشد.
 
1- منابع اطلاعاتی غیر میدانی :
الف-جمع آوری اطلاعات آماری از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای و بانکها ی اطلاعاتی جغرافیایی –جمع آوری اطلاعات از طریق اینترنت و سایتهای مربوطه
ب- منبع آماری رسمـــی نظیــر ســرشمـــاریهــای عمومی نفــوس و مسکن ،آمارگیریهای سازمانهای اجرایی به ویژه اطلاعات موجود در آموزش وپرورش
 
2- برداشتهای میدانی: مصاحبه - بازدید-عكس برداري
مــرحله بعد تنظیــم و طبقه بنــدی اطلاعــات و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد از طریق ورود اطلاعات به نرم افزارهای رایانه ای ، نرم افزارهایی چون جمع آوري اطلاعات با فرمت وCAD&SHAPEپردازش با استفاده از نرم افزار ARC GIS
پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات دستیابی به نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی اجرایی تدوین و جمع بندی
1-8 ) محدوده مکانی تحقیق
این تحقیق شامل مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران (مدارس دولتی دخترانه وپسرانه) می باشد.
 
1- 9 ) مشکلات و تنگناهای تحقیق
درخصوص مشکلا ت تحقیق دراین ناحیه (6منطقه 12) شهر تهران می توان موارد زیر را نام برد .
1- کمبود منابع فارسی و لاتین
2- کمبود منابع اطلاعاتی راجع به تحلیل جمعیت و وجود نواقص دراین منابع
3- ضعف همکاری بسیاری از سازمانها و کارمندان
4- بالا بودن هزینه تهیه بعضی از اطلاعات نظیر نقشه ناحیه 6 منطقه 12 هرنوع آمار بهنگام به ویژه از شهرداری و .......... .
5- محدودیت زمانی برای انجام تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
فصــل دوم
اصــول و مبــانی نظــری تحقیــق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
به منظــور تحلیــل مجموعه فعــالیتهایی که در یک شهــر استقــرار یــافته اند شناخت عناصر آن فعالیت و روابط متقابل و سلسله مراتب مکانی آن امری انکـــــارنا پذیر می باشد. هر سکونتگاه مشتمل برمکانهای ارائه خـدمات نظیرنقاط بــــازرگانی ،اداری ،مالی ، خدمات اجتماعی و رفاهی (آموزشی ، بهداشت و درمان و توانبخشی و غیره)می باشد که با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه این مراکز باید به صورت متناسب و در ارتباط با یکدیگر در عرصه زمین توزیع گردد تا علاوه بر امکان دسترسی شمار بیشتری از جمعیت به این خدمات کمترین تأثیرات منفی را از یکدیگر بپذیرند. مکانیابی فعالیتی است که جهت انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص قابلیت ها و توانایی های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی درارتباط آن کاربری خاص را باکاربری های شهری مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد . شاخصهای مورد استفاده در مکانیابی نسبت به نوع کاربرد متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو می شوند.
استفاده از این شاخصها نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابی به اطلاعات نیازمند تحقیقات گسترده و جامعی است تنها پس از ترکیب و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارزیابی آنها امکان تصمیم گیری مکانی وجود دارد.
در برنامه ریزی شهری و منطقه ا ی نظریه های مختلفی برای مکان یابی مطرح گردیده است که هدف همه آنها نظم بخشیدن به مراکز خدماتی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان می باشد . در این فصل به نظریه ها و مدلهای مختلفی که در این خصوص مطرح گردیده اند پرداخته می شود.
 
1-2 )ارزیابی[1]
ارزيابي عبارت است از فرآيند تجزيه و تحليل شماري از برنامه ها ويا پروژه ها ويا راه حلهابا توجه به امتيازات و معايب نسبي آنها به طريق منطقي و با توجه به اهداف و آرمانها و معيارهاي برنامه(سيف الدين فرانك،1383،ص 16)
ارزيابي همان ارزشيابي نيست ونبايد با آن اشتباه گرفته شود.ارزيابي مؤثر كلي مقايسه طرحها را در بر مي گيرد و به عبارتي ديگر چارچوبي براي تحليلها فراهم مي كند و تأمل اصول سنجش اقداماتي كه در مقايسه آلتي ناتها بكار مي رود و تنظيم شواهد و مدارك است ولي واژه ارزشيابي به توصيف برنامه هاي پيشنهادي و بيان شايستگي آنها اشاره دارد (قراگوزلو،زهره 1365 ص 46)
به سخني ديگر ارزشيابي مرحله تجزيه و تحليل شماري از برنامه ها يا طرحها است تا شايستگي و نقاط ضعف آنها به صورت مقايسه اي مشخص شود و نتيجه يافته

👇 تصادفی👇

مجموعه جدیدترین و بهترین های آندروید در دو DVD ویژه کاربران پرامیس شاپشبیه سازی سیکلو کانورتر تک فاز در نرم افزار متلببررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودروکارافرینی خدمات رایانه ایمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت بدنصوتی دانلودی غلبه بر رنجمجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت حرفه ای کیف و کفش فروشی (سری اول 5 طرح)مبانی نظری و پیشینه تحقیق دختران فرارینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- بزهکاری اطفال 1 کد درس: 1217149 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله24-ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي160ص

مقاله24-ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي160ص

دانلود مقاله24-ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي160ص

خرید اینترنتی مقاله24-ارزيابي وضعيت استقرار مدارس متوسطه ناحيه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي160ص

👇🏞 تصاویر 🏞