👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

ارتباط با ما

دانلود


مقاله امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی
پروژه امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی
چکیده:توجه به توسعه روستایی اولاً برای تحقق عدالت بین همه ساکنان بک کشور و ثانیاً برای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری اهمیت فراوان دارد. بی توجهی و فراموشی روستاهها، در قرون اخیر باعث بروز مشکلات فراوانی برای این جوامع شده است. حمل و نقل یکی از زیر بناهای توسعه است، دسترسی و استفاده از امکانات گوناگون و جابه جایی مناسب بار و محصولات از ملزومات توسعه روستایی است. لازمه هرگونه برنامه ریزی در حمل و نقل روستایی، شناسایی خصوصیات عرضه و تقاضا موجود آن ها است. با توجه به تفاوت های نرخ سفرها بین روستاها و شهرها از لحاظ حجم سفر و نوع هدف سفر و همچنین ساعت اوج سفرها، بررسی امکانسنجی ساخت مدل تقاضا برای راه های روستایی، که هدف این تحقیق است، ضروری به نظر می رسد.در این پژوهش عوامل مؤثر در حمل و نقل روستایی شناسایی شده و مختصراً تفاوت های مدل های تقاضای شهری و روستایی بیان می گردد. مدل سازی مورد استفاده در این تحقیق، توسط تحلیل رگرسیونی و با روش حذف پسرو صورت می گیرد. با توجه به مطالعه موردی (استان همدان) برای ۵ هدف اصلی تقاضای سفر کل، مدل هایی ساخته می شود که پس از اعتبارسنجی آنها، مشخص می گردد فقط مدل های شغلی، تحصیلی، خرید و فروش و سفر کل معنا دار است. در هر مدل، مهمترین متغیری را که بر مدل مؤثر است نیز شناسایی می گردد. در مدل شغلی، متغیر نرخ شاغل بودن، در مدل تحصیلی و خرید و فروش، متغیر فاصله و در مدل تقاضای سفر کل متغیر های تعداد دانشجو و فاصله بیشترین تأثیر را دارند.این تحقیق می تواند به مطالعات آنی در زمینه هایی مانند تعمیر و نگهداری راه های روستایی، ارزیاب فنی و اقتصادی راه های روستایی و سیار مواردی که در قسمت پیشنهادات این تحقیق بیان می گردد، کمک کند.
مقدمه:برای تحقق عدالت، همه ساکنان یک کشور چه شهروندان شهرهای بزرگ و کوچک و چه روستاییان باید از امکانات برابر زندگی برخوردار باشند. غفلت از این امر در چند دهه اخیر باعث بروز مشکلات فراوانی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه شده است. کشورهایی که بدون داشتن برنامه حساب شده و هماهنگ سعی می کنند هرچه سریعتر الگوهای ظاهری کشورهای پیشرفته را اجرا نمایند.لازمه هرگونه برنامه ریزی حمل و نقل، از جمله حمل و نقل روستایی شناسایی خصوصیات عرضه و تقاضا موجود است. با توجه به این شناخت است که می توان نیاز ها و مشکلات اصلی روستاییان در زمینه حمل و نقل را مشخص نمود. با توجه به اطلاعات و آمار و ارقام موجود در شبکه راههای روستایی منطقه ای که به عنوان مطالعه موردی لحاظ شده (استان همدان)، از چه روشی و راهکارهایی می توان به امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضا حمل و نقل روستایی پرداخته شود و این که آیا اساساً رسیدن به مدل هایی مطمئن جهت توصیف یا پیش بینی متغیرهای تقاضای حمل و نقل روستایی امکان پذیر است یا خیر؟این پژوهش با مطالعه موردی تعدادی از روستاهای شهرستان همدان انجام گرفته و برای روستاهای دیگر که دارای خصوصیات شبیه به آنها باشند قابل تعمیم است. لازم به ذکر است که از این پژوهشمی توان به عنوان الگویی برای پژوهش های بعدی در زمینه شناسایی حمل و نقل روستایی در انواع دیگر روستاها نیز استفاده نمود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی:چکیده:مقدمه:فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱-مقدمه۱-۲-تعریف مسئله۱-۳-هدف از تحقیق۱-۴-اهمیت موضوع۱-۵-فرض های تحقیق (ساده سازی)۱-۶-معرفی روش انجام تحقیق۱-۷-تعاریف مفاهیم و اصطلاحات۱-۸-مراحل تحقیق (فصول آینده)
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشینه تحقیق۲-۱-مقدمه۲-۲-بررسی مطالعات انجام گرفته در مورد حمل و نقل راه های روستایی در داخل کشور۲-۲-۱-تحلیل سیستم برای ایجاد راههای کم رفت و آمد۲-۲-۲-دستورالعمل نگهداری راههای روستایی۲-۲-۳-مطالعات حمل و نقل روستایی شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان۲-۲-۴-رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی۲-۲-۵-شناخت حمل و نقل روستایی و تحلیل مقدماتی عرضه و تقاضای آن (شهرستان اصفهان)۲-۲-۶-بررسی تفاوت مدل های تقاضا روستایی با مدل های تقاضا شهری۲-۳-بررسی مطالعات انجام گرفته در مورد حمل و نقل راه های روستایی خارج از کشور۲-۳-۱-برنامه ریزی منسجم و یکپارچه قابلیت دسترسی روستایی۲-۳-۲-سیاست های حمل و نقل روستایی۲-۳-۳-برنامه ریزی توسعه و گسترش راه های روستایی در هند۲-۳-۴-طراحی شبکه بهینه راه های روستایی برای کشورهای در حال توسعه۲-۴-خلاصه مطالعات روش های انجام شده در پیشینه تحقیق
فصل سوم: عوامل مؤثر در حمل و نقل روستایی۳-۱-مقدمه۳-۲-برداشت کلی از حمل و نقل روستایی۳-۳-دسترسی اصلی (اساسی)۳-۴-برنامه ریزی دسترسی اصلی (اساسی)۳-۵-برخی اصول اساسی در برنامه ریزی ها قابلیت دسترسی۳-۶-تأثیر احداث راه های روستایی و برنامه ریزی منسجم حمل و نقل روستایی بر بخش های مختلف۳-۷-اهداف سفر در روستاها۳-۸-شاخص های حمل و نقل روستایی
فصل چهارم: متدلوژی تحقیق۴-۱-مقدمه۴-۲-روند انجام تحقیق۴-۳-تحلیل ساختاری امکان سنجی مدل تقاضا برای راه های روستایی۴-۳-۱-انواع شریان ها و راههای ارتباطی در روستاها۴-۴-بیان نظری مدل۴-۴-۱-تحلیل رگرسیونی۴-۴-۲-انتخاب روش رگرسیونی (رگرسیون خطی یا غیر خطی)۴-۴-۳-روش های رگرسیونی گام به گام
فصل پنجم: مطالعه موردی (استان همدان)۱-۵-مقدمه۵-۲-معرفی و شناخت استان همدان۵-۳-آمارگیری۵-۴-تحلیل یک بعدی۵-۵-ساخت مدل۵-۵-۱-رابطه بین تقاضای سفر شغلی و متغیرهای مستقل۵-۵-۲- رابطه بین تقاضای سفر تحصیلی و متغیرهای مستقل۵-۵-۳- رابطه بین تقاضای سفر خرید و فروش و متغیرهای مستقل۵-۵-۴- رابطه بین تقاضای سفر اقوام با متغیرهای مستقل۵-۵-۵- رابطه بین تقاضای سفر پزشکی با متغیرهای مستقل۵-۵-۶- رابطه بین تقاضای سفر کل و متغیرهای مستقل۵-۶-اعتبار سنجی مدل۵-۶-۱-اعتبار سنجی مدل ها به تفکیک هدف سفر۵-۶-۲-اعتبار سنجی مدل ها در کنار یکدیگر۵-۶-۳-اعتبار سنجی مدل تقاضای سفر کل۵-۷-آنالیز حساسیت۵-۷-۱-روش اول۵-۷-۲-روش دوم۵-۸-نوآوری انجام گرفته در مدل سازی۵-۹-شرایطی که مدل های ساخته شده می توانند مورد استفاده قرار گیرند.۵-۱۰-خلاصه نتایج
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات۶-۱-نوآوری تحقیق۶-۲-دستاوردهای تحقیق۶-۳-مزایا و نحوه کاربرد مدل های ساخته شده۶-۴-پیشنهاداتمنابع فارسیمنابع لاتینپیوست-نمونه فرم های آماریچکیده انگلیسی
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱٫۶ مگابایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۴۰ صفحه
قیمت : 2800 تومان
 

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله و پروژه بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راشBasics of MATLAB and Beyondتحلیل و بررسی روستای کندوانكتاب Progress in Nano-Electro-Optics IIIکتاب بی نظیر دانشگده کسب و کاردانلود پروژه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي (تجربي – نظري)بروشور Publisher- یائسگی زود رس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

مقاله امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

دانلود مقاله امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

خرید اینترنتی مقاله امکان سنجی ساخت و پرداخت مدل های تقاضای حمل و نقل روستایی

👇🏞 تصاویر 🏞