👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

ارتباط با ما

دانلود


مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری
مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری
چکیده:
عدم مکانیابی مناسب پایانه ها یکی از مهمترین مسائلی است که برخی از شهرها با آن روبرو هستند. به گونه ای که این اشتباه هزینه های اضافی فراوانی در زمینه های تراکم ترافیکی، آلودگی هوا، اتلاف زمان طولانی در مسیر سفر افراد، افزایش مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه و غیره، در بر خواهد داشت.در این تحقیق ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مکانیابی پایانه ها، روش های گوناگون مکانیابی پایانه ها، با توجه به اهداف مورد نظر مورد ارزیابی قرار می گیرد و با توجه به مزایا و معایب هر یک از روش ها، روش جدیدی ارائه می گردد که تلفیقی از روش های کمی و کیفی است به گونه ای که معایب هیچ‌یک از روش های مطروحه را نخواهد داشت.روش پیشنهادی از جمله روش های مکانیابی پی-میانه بوده و در دسته مسائل بهینه یابی ترکیبی قرار می گیرد. حل دقیق این مسائل پیچیده، زمانبر و گاه نشدنی است، لذا با استفاده از روشی فراابتکاری مورچگان کمینه-بیشینه و جستجوی همسایه است روشی بهینه برای حل مسئله ارائه می گردد. از آن جایی که تاکنون مسئله مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری، توسط الگوریتم های مذکور بهینه یابی نگردیده است، لذا متناسب با مسئله، تغییراتی در ساختار اولیه الگوریتم ایجاد می گردد.روش ارائه شده بر روی شبکه شهر اصفهان پیاده سازی گردیده و نتایج مطلوبی بدست آمد. در نهایت با بررسی شبکه ای فرضی، نتایج حاصل از روش پیشنهادی با روش شمارش کامل مقایسه و اعتبار روش مذکور اثبات می گردد.
مقدمه:روش جمعیت و توسعه شهرها نیاز جابجایی را در شهرها ایجاد می نماید. در نتیجه این افزایش تقاضا و کمبود تسهیلات، می بایست کارایی سیستم حمل و نقل افزایش یابد. سیستم حمل و نقل از یک دیدگاه کلی به دو بخش تقسیم می گردد: عمومی و خصوصی. برای بالا بردن کارایی سیستم حمل و نقل، می بایست سیستم حمل و نقل همگانی را بهبود بخشید. برخی از مشکلاتی که سبب پایین آمدن سطح خدمت سیستم حمل و نقل همگانی و در نتیجه کاهش تقاضا می گردند عبارتند از:-عدم دسترسی مناسب-عدم وجود ظرفیت کافی متناسب با تقاضای موجود-زمان انتظار-سرفاصله نامنظم-کمبود امکانات و تسهیلات-برنامه ریزی نامناسب برای تخصیص منابع و زمانبندی و مدیریت نادرستیک طراحی صحیح و مناسب سیستم حمل و نقل همگانی می تواند سبب افزایش سطح خدمات و کاهش مشکلات مطروحه گردد. اصولاً طراحی سیستم حمل و نقل همگانی دارای دو بخش است:۱٫ تعیین ساختار شبکه (تعیین نقاط ابتدایی و انتهایی و نیز مسیریابی)۲٫ تعیین برنامه عملکردی (تخصیص ناوگان به مسیر و زمانبندی و برنامه حرکت)در مورد سفرهای بین شهری که مسیر ها عمدتاً ثابت بوده و بر اساس کوتاهترین زمان و کمترین هزینه سفر انتخاب می شوند، تعیین نقاط ابتدا و انتها اهمیت بیشتری می یابد و در تحقیق حاضر سعی شده است تا انواع روش های مکانیابی پایانه های بین شهری مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
 
فهرست مطالب دانلود پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری:چکیدهمقدمهفصل یک: کلیات۱-۱-پیشگفتار۱-۲-تعریف مسئله۱-۳-اهمیت مسئله۱-۴-هدف تحقیق۱-۵-روش کار و تحقیق۱-۶-بررسی عوامل مؤثر در مکانیابی پایانه های برون شهری۱-۶-۱-موقعیت زمین۱-۶-۲-محدودیت ها۱-۶-۳-امکانات منطقه در تأمین تأسیسات۱-۶-۴-وضعیت زمین شناسی۱-۶-۵-ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی۱-۷-بررسی کلی مسائل۱-۷-۱-طبقه بندی مسائل
فصل دوم: بررسی روش های مختلف مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری مطابق متون گذشته۲-۱-بررسی روش های کلی مکانیابی۲-۲-مدل های کیفی مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری۲-۲-۱-روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۲-۲-۲-مکانیابی با استفاده از منطق فازی۲-۳-مدل های کمی مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری۲-۳-۱-مدل مکانیابی پیوسته۲-۳-۲-روش پی مرکز۲-۳-۳-مکانیابی شبکه ای۲-۳-۴-مکانیابی بر اساس ماهیت دینامیکی تقاضا۲-۳-۵-مدل مکانیابی پایانه های چندگانه۲-۴-مقایسه روش ها
فصل سوم: بررسی روش های حل مسئله۳-۱-بررسی روش های حل مسئله۳-۱-۱-روش های شبیه سازی۳-۱-۲-روش های بهینه سازی۳-۲-روش های جستجوی همسایه۳-۳-الگوریتم های بهینه یابی با کلونی مورچگان (ACO)۳-۳-۱-سیستم مورچه ها (AS)۳-۳-۲-سیستم مورچه های حداقل و حداکثر در مسئله فروشنده دوره گرد۳-۳-۳-سیستم مورچه های حداقل و حداکثر در مسئله پی-میانه با ظرفیت محدود۳-۴-ACO بعلاوه جستجوی محلی۳-۴-۱-چگونگی افزودن جستجوی محلی به الگوریتم های ACO۳-۴-۲-به روز کردن جذابیت مسیر لامارک و داروین
فصل چهارم: روش تحقیق۴-۱-پروسه حل مسئله۴-۲-مدل پیشنهادی توسعه یافته مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری۴-۳-ایجاد تغییرات در الگوریتم های تلفیقی پیشنهادی و متناسب نمودن آن با مسئله۴-۳-۱-پتانسیل اولیه هر مرکز جهت پایانه شده۴-۳-۲-میزان جذابیت مرکز هر ناحیه۴-۴-پروسه بهینه سازی مدل
فصل پنجم: مطالعه موردی و پیاده سازی روش تحقیق روی شبکه شهر اصفهان۵-۱-مقدمه۵-۲-تعیین محدوده مورد مطالعه۵-۳-وضعیت پایانه های موجود در شهر اصفهان۵-۳-۱-پایانه کاوه۵-۳-۲-پایانه صفه۵-۳-۳-پایانه زاینده رود۵-۳-۴-پایانه جی۵-۴-بررسی اطلاعات موجود۵-۵-ساخت مدل پیشنهادی۵-۶-ارزیابی مدل۵-۷-ارزیابی پایانه های شهر اصفهان در وضعیت کنونی۵-۸-تعیین مکان بهینه پایانه ها۵-۹-تحلیل حساسیت پارامترهای مدل۵-۹-۱-تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر “تعداد تکرار برنامه”۵-۹-۲- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر “تعداد انتخابگر”۵-۹-۳- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر “نرخ کاهش جذابیت”۵-۹-۴- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر کنترل کننده میزان تأثیر و پارامتر کنترل کننده میزان تأثیر پتانسیل اولیه۵-۱۰-تعیین تعداد پایانه مورد نیاز بر اساس رشد تقاضا در افق ۱۳۹۰
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
پیوست ۱: نمونه پرسشنامه نظرسنجی از کارشناسان خبرهپیوست ۲:متن برنامه نوشته شده در محیط نرم افزار MATLABمنابع و مأخذفهرست منابع فارسیفهرست منابع لاتین
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۸٫۷ مگابایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۲۹ صفحه
قیمت : 1400 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE/
 
 

👇 تصادفی👇

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت شیرینی سرا (سری اول 6 طرح)51- مدیریت ایمنی در تونلهای شهری مطالعه موردی تونل توحید، امیركبیر و نیایشگزارش کارآموزی در مورد تاسیساتپروژه بررسي وضعيت آلودگي صدا و آزردگي و حساسيت ناشي از آن درساكنين دو منطقه از بافت قدیم و جدید شهر (فرمت Word ورد doc)تعداد صفحات 144اقدام پژوهی تقویت سلامت روحی و روانی دانش آموزانپروژه و تحقیق در مورد کفالت در حقوق ایران -فرمت wordورد باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 48دانلود گزارش کارآموزی در اداره ثبت احوال (فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 110بهترین پکیج تبلیغ رایگان تلگرام و دیتا بیس همراه اول و ایرانسل با 2میلیون شماره فعال ایرانی در تلگرام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

دانلود مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

خرید اینترنتی مقاله توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

👇🏞 تصاویر 🏞