👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر
مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر
چکیده
اين پژوهش به منظور ارزيابي اقتصادي – زيست محيطي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري و مقايسه آن با قطارهاي مسافربری از مادر شهر به شهر اقماري انجام يافته است .به اين منظور کلان شهر اصفهان جهت بررسي موردی اين موارد انتخاب شده است. در ابتدا انواع سيستمهاي حمل ونقل ريلي شهري درون شهري و برون شهري و نحوه عملكرد آنها مورد ارزيابي قرار گرفته است و همچنين روشهاي مختلف ارزيابي اقتصادي زيست محيطي، پروژه هاي حملي و نقلي و نيز پارامترهاي مورد ارزيابي معرفي شده است. در ادامه بطور خلاصه به مشكلات ترددي كلان شهرها اشاره شده است وسپس به بررسي مطالعه ظرفيت شهرهاي اقماري مجموعه شهري اصفهان ( پولادشهر – بهارستان ) پرداخته شده است. همچنين حجم ترافيك روزانه در مسيرهاي اصفهان – بهارستان و اصفهان – پولادشهر در حال حاضر و در صورت وجود قطار شهري مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه هزينه هاي احداث مترو در درون كلان شهر اصفهان بصورت مطالعه موردي خط مترو ي كاوه پاسداران مورد ارزيابي قرار گرفته است.
همچنين هزينه هاي احداث مترو از كلان شهر اصفهان به شهر اقماري پولادشهر و بهارستان مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش همچنين منافع اقتصادي تبديل سفرهاي شهري به ريلي و همچنين منافع اقتصادي تبديل سفرها از كلان شهر به شهرهاي اقماري بصورت ريلي مورد بررسي قرار گرفته است. در انتها جهت مقايسه گزينه ها ازروش ارزيابي اقتصادي نرخ بازده داخلي استفاده شده است و نرخ بازده داخلي قطار درون شهري كاوه –پاسداران و قطار برون شهري اصفهان – بهارستان واصفهان پولادشهر محاسبه شده و اين نتايج بصورت نموداري با يكديگر مقايسه شده است. پژوهش حاضر بيانگر نرخ بازگشت بيشتر توسعه قطارهاي منطقه اي ( مادر شهر به شهر جديد ) نسبت به قطارهاي درون شهري است.
 
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول
تعريف مسئله و اهميت نياز مطالعه
-۱-۱ مقدمه
-۲-۱ تاريخچه حمل ونقل ريلي
-۱-۳ روند انجام پژوهش
-۱-۴ ساختار پايان نامه
فصل دوم
كاوش در متون
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ تراموا
۲-۳- سیستم والی VAL
-۴-۲ راه آهن سريع معمولي
-۵-۲ راه آهن سريع مدرن
-۶-۲ راه آهن سبك شهري و برون شهري ( LTR )
-۱-۶-۲ بررسي انواع سطوح عملكردي و بهره برداري از قطار هاي سبك
-۲-۶-۲ سطح خدمتي ۱- ساده ترين سيستم عملكردي
-۳-۶-۲ سطح خدمتي ۲-كمي غيرهمسطح وكنترل كامل مسير بااستفاده ازچراغ راهنمائي
۴-۶-۲ سطح خدمتي ۳-مسيرزيرگذردرمناطق مركزي شهرواستفاده ازسيستم رايانهاي
۵-۶-۲ سطح خدمتي ۴ -عمده مسير بصورت زير گذر و مجرا از ترافيك ووسائل نقليه
-۶-۶-۲ عملكرد راه آهن سبك در شهرهاي در حال توسعه
-۷-۲ تك ريليها
-۱-۷-۲ منوريل ايستاده
-۲-۷-۲ منوريل آويخته
-۳-۷-۲ منوريل هيبريد
-۸-۲ مترو ( MRT )
-۱-۸-۲ انواع واگنهاي سيستم MRT
-۲-۸-۲ وسيله نقليه طرح سيستم MRT
فصل سوم
بررسي روشهاي مختلف ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيسمتهاي حمل ونقل
-۱-۳ اهداف و معيارهاي ارزيابي سيستم هاي حمل ونقل ريلي
-۲-۳ روشهاي ارزيابي اقتصادي
-۳-۳ روشهاي ارزيابي كيفي
-۱-۳-۳ كارائي هزينه
-۲-۳-۳ تكنيك طبقه بندي
-۳-۳-۳ تكينيك امتياز دهي
-۱-۳-۳-۳ طبقه بندي تركيبي
-۲-۳-۳-۳ طبقه بندي وزن داده شده
-۳-۳-۳-۳ معيار مقياس دهي شده
۴-۳-۳-۳ توافق گروهي
فصل چهارم
معرفي ويژگي سفر سازي شهرهاي اقماري به مادرشهرموردمطالعه و مقايسه با كالان شهرها
-۱-۴ مقدمه
-۲-۴ مشكلات ترددي كلان شهر اصفهان
-۳-۴ اطلاعات ترافيكي شبكه شهر اصفهان
-۱-۳-۴ تصادفات
-۲-۳-۴ آلودگي هوا
-۳-۳-۴ اتلاف وقت وانرژي
-۴-۴ راهكار ها
-۱-۴-۴ قطار شهر
-۲-۴-۴ معاينه فني خودرو
-۵-۴ شهرهاي اقماري
-۶-۴ ظرفيت شهرهاي اقماري مورد مطالعه
-۱-۶-۴ پولاد شهر
-۲-۶-۴ بهارستان
-۷-۴ جمعيت در منطقه
-۱-۷-۴ پولاد شهر
-۲-۷-۴ بهارستان
-۸-۴ وضعيت موجود ترددو رفت وآمد در منطقه شرايط حاضر ترافيك
-۱-۸-۴ پولادشهر
-۱-۱-۸-۴ وضعيت موجود وسائل نقليه حمل مسافر
-۲-۱-۸-۴ تركيب تعداد مسافرين
-۲-۸-۴ بهارستان
-۱-۲-۸-۴ تركيب تعداد مسافرین
-۹-۴ پيش بيني جمعيت شهرهاي اقماري مورد مطالعه
-۱-۹-۴ پيش بيني رشد جمعيت بخش هاي مختلف اقتصادی
-۱۰-۴ پيش بيني ميزان تقاضاي سفردر محورهاي مورد مطالعه
۱۱-۴ تعيين سهم قطار مسافر ي محورهاي مورد مطالعه
-۱۲-۴ بررسي هزينه هاي احداث مترو از كلان شهرها به شهرهاي اقماری
-۱-۱۲-۴ حدودعمليات اجرائي
-۲-۱۲-۴ هزينه هاي احداث مترو – اصفهان – پولادشهر
-۳-۱۲-۴ هزينه هاي احداث مترو اصفهان – ذوب آهن
-۴-۱۲-۴ بررسي هزينه هاي احداث مترو از كلان شهر اصفهان به شهر اقماری بهارستان
-۱۳-۴ بررسي هزينه هاي احداث مترو در درون كلان شهر اصفهان
-۱-۱۳-۴ هزينه هاي مترو كاوه – پاسداران
-۲-۱۳-۴ برآورد ميزان ادوات ناقله مورد نياز پروژه
فصل پنجم
ارزيابي مسيرهای مورد مطالعه
-۱-۵ مقدمه
-۲-۵ مهمترين مشكلات حمل ونقل ريلي شهری
-۳-۵ اولويت براي سيستم هاي حمل ونقل عمومی
-۴-۵ مقايسه هزينه هاي بهره برداري از سيستم هاي مختلف
-۵-۵ نتيجه گيری
-۶-۵ ارزيابي مسيرهاي مورد مطالعه
-۷-۵ شاخص هاي ارزيابی
-۸-۵ منافع اقتصادي تبديل سفرهاي شهري به ريلی
-۱-۸-۵ صرفه جوئي در زمان سفر
-۲-۸-۵ كاهش در هزينه خريد و بكار گيري گونه هاي ديگر حمل و نقل
-۳-۸-۵ نتايج تحليل اقتصادي
-۹-۵ منافع اقتصادي تبديل سفرها ازكلان شهر به شهر اقماري بصورت ريلی
-۱-۹-۵ نيازهاي ملی
-۲-۹-۵ منافع اقتصادي – اجتماعي احداث متروي اصفهان – بهارستان
-۳-۹-۵ برآورد درآمد حاصل از پروژه
-۴-۹-۵ نتايج تحليل اقتصادی
-۱۰-۵ منافع اقتصادي – اجتماعي احداث متروي اصفهان – پولادشهر
-۱-۱۰-۵ صرفه جوئي در زمان سفر
-۲-۱۰-۵ كاهش در هزينه گونه هاي دیگر
-۳-۱۰-۵ صرفه جوئي در هزينه هاي اقتصادي اسكان جمعيت در شهر اصفهان
-۴-۱۰-۵ برآورد درآمد
-۵-۱۰-۵ نتايج تحليل اقتصادي پروژه
-۱۱-۵ مقايسه نموداري نتايج ارزيابی
فصل ششم
نتيجه گيری و پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غير فارسی
پيوست ها
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲٫۰۶ مگابایت
تعداد صفحات : ۱۹۳
قیمت : 1000 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%AC/
 

👇 تصادفی👇

کامپیوتر صفحات وبدانلود پاورپوینت سمینار برق قدرت-بررسی خطوط انتقال HVDCهندبوک پردازش سیگنال های دیجیتالگزارش کارآموزی مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمانپژوهش بررسي ويژگي هاي شهر نيشابورپایان نامه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويانحل المسایل ارتعاشات تامسون بصورت اسکن شده و فارسی455-بررسی خواص مكانیكی بتن الیافی پلی پروپیلن اصلاح شده با رزین ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر

مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر

دانلود مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر

خرید اینترنتی مقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهر

👇🏞 تصاویر 🏞