👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان...

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان...
مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
چکیدهاین تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (۱۵۳۳۶ نفر) می باشند . حجم نمونه ۳۷۵ نفر شد که ۱۹۰ نفر دانش آموز پسر و ۱۸۵ نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند.مقدمهآنچه موجب شد تا پژوهش فعلي با اين عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دليل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نيشابور است که مدام شاهد نگراني هاي همكاران فرهنگي و همچنين مراجعات مكرر اوليا و اظهار نگراني از وضعيت تحصيلي و اخلاقي فرزندانشان ، بودم و با توجه با اينكه همگي دبيران و اوليا به اتفاق معتقد بودند كه نسل فعلي با نسلهاي قبلي بسیار متفاوت مي باشد و يك شكاف نسلي عميق احساس مي كردند و از طرفي مشاهده برخي از رفتارها و حركات و گرايشات در كلاس هاي درس ، مرا بر آن داشت تا در زمينه هويت اجتماعي آنان و مسائل تأثير گذار بر آن به صورت جدي به مطالعه بپردازم و بدین صورت زمينه تحقيق حاضر فراهم شد.در اين فصل مسأله تحقيق مطرح و اهميت و ضرورت آن بيان مي شود و سپس اهداف تحقيق، محدوده زماني و مكاني و پيشينه تحقيق عنوان مي شود، و در نهايت به موانع و تنگناهاي تحقيق پرداخته مي شود.بيان مسألهدر طي مطالعات مقدماتي و مصاحبه هاي اكتشافي با مسئولين آموزش و پرورش، اوليا ، مربيان، دبيران و دانش آموزان، نتايج بدست آمده نشان داد که ، برخي از دانش آموزان ارتباط چنداني با خانواده هايشان نداشتند ، نسبت به انجام فرايض ديني توجه جدي از خودشان نشان نمي دادند و برخی به آئین مسیحیت گرایش داشتند ، به آداب و رسوم ملي اهميت نمي دادند و حتي زندگي در كشورهاي ديگر را ترجيح مي دادند كه اينها خود نشان از ضعف هويت خانوادگي، ديني و ملي آنان بود . انجام برخي از حركات و نوع آرايشها در هر دو جنس مسئله هويت جنسي آنان را هم خدشه دار نموده است. عدم رضايت از خود، خانواده‌، كشور، دين و … باعث سست شدن هويت اجتماعي برخي از دانش آموزان شده است که نتايج اين ضعف هويتي عبارتند از: بي انگيزگي نسبت به مسائل آموزشي، گستردگي ناهنجاري هاي اخلاقي، بي نظمي و بي انضباطي، نگراني ، نا اميدي و…. حال براي محقق اين سئوالات و يافتن جوابي براي اينها مطرح است :۱ـ چه عواملي بر شكل گيري هويت اجتماعي دانش آموزان مؤثر است؟۲ـ آيا ميزان رضايت از خود بر هويت اجتماعي دانش آموزان تأثير دارد؟۳ـ آيا پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدین بر هويت اجتماعي دانش آموزان مؤثر است؟۴ـ آيا جنس دانش آموزان با هويت اجتماعي آنان رابطه دارد؟۵ـ آيا میزان دروني شدن ارزشها در دانش آموزان با هويت اجتماعي آنان مرتبط است؟۶ـ آيا هماهنگي ارزش هاي گروهي بر هويت اجتماعي دانش آموزان تأثير مي گذارد؟۷ـ آيا مورد تأييد ديگران بودن با هويت اجتماعي دانش آموزان ارتباطي دارد؟اهميت و ضرورت تحقيقاز آن جا كه بحران هويت از سالهاي نوجواني آغاز مي شود و بخش عظيمي از دانش آموزان دبيرستاني، در اين سنين قرار گرفته اند و با توجه به نگراني هايي كه در زمينه علايق و گرايشات و رفتار هاي دانش آموزان مشاهده مي شود و از آن جا كه بخش مهمي از وجود دانش آموزان را هويت آنان تشكيل مي دهد و زندگي فردي و اجتماعي آنها نیز متأثر از اين مسئله است ، آنان در جستجوي هويت مي باشند و موقعيت مبهم دانش آموزان دبيرستاني،در فرهنگ و جامعه معاصر، اين نتيجه را براي آنها در بر دارد كه فرصتي را به منظور آزمودن شيوه هاي مختلف زندگي به آنها مي دهد، تا آنها تصميم بگيرند كه چه الگو هاي رفتاري، ارزشي و نگرشي بهتر مي تواند نياز هاي آنها را تأمين نمايد. در برخورد با دانش آموزان در كلاس هاي درسي يا مشاوره هاي فردي با دانش آموزان ، دریافتم که گرايش به آئين مسيحيت و زندگي در كشورهاي ديگر را صرفاً به خاطر احساس آزادي بيشتر براي رفع نياز هايشان ابراز مي كنند. همچنين مصرف مشروبات الكلي، قليان و سيگار، ارتباطات جنسي و … را صرفاً در راستاي رفع نياز هایشان ارزيابي مي کردند و اين مسئله هويت ديني، ملي و خانوادگي آنان را خدشه دار نموده است و بخش عظيمي از جمعيت انساني كه بايد در جهت آبادانی و حفظ آرمانها و ارزشهاي كشور، آموزشهاي لازم را ببينند و در آينده به خدمت گرفته شوند، به نحو احسن و شايسته مورد استفاده قرار نمي گيرند.در جهان امروز ((وضعیت و جایگاه هر کشوری با توجه به ساختار ، روند ، ماهیت و عملکرد دو عامل زیر مشخص می شود : ۱- ماهیت ساختاری و عملکرد ارکان و عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی آن کشور ۲- شرایط و موقیت منطقه و جهان در ارتباط با آن کشور . در ارتباط با عامل اول باید گفت که عناصر و ارکان اصلی جامعه ی ما به خاطر ناهمگونی ساختاری آنها ، زمینه های نامطلوبی را برای تحول ، توسعه و تکامل اجتماعی فراهم کرده است . این واقعیت زمینه ی مناسب را برای شکل گیری روابط اجتماعی عادلانه ، تقسیم کار اجتماعی عادلانه ، توزیع امکانات و امتیازات اجتماعی بر پایه ضوابط و قوانین مدون و انسانی فراهم ننموده است )) ( سیف اللهی ، ۱۳۸۱ : ۱۶۷) بنابراین زمینه برای ظهور و بروز بحران های گوناگون در جامعه فراهم می باشد .لذا ضرورت بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري هويت اجتماعي دانش آموزان به شدت احساس مي شود كه در اين تحقيق به آن پرداخته مي شود.اهداف تحقيقاهداف تحقيق حاضر عبارتند از:ـ شناسایی عوامل موثر بر شكل گيري هويت اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهر نیشابورـ بررسي میزان همبستگی عوامل موثر بر شکل گیری هويت اجتماعي از ابعاد : ملی ، دینی و خانوادگی– یافتن و ارائه راه حل برای بهبود هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
فهرست مطالب :چکیدهفصل اول : طرح تحقیق۱-۱ مقدمه۲-۱ موضوع تحقیق۳-۱ بیان مساله۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق۵-۱ اهداف تحقیق۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق۷-۱پیشینه تحقیق۱-۷-۱ تحقیقات داخلی۲-۷-۱تحقیقات خارجی۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات۸-۱ تعاریف مربوط به هویت۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیقفصل دوم : مبانی و چارچوب نظری۱-۲ مقدمه۲-۲ مباحث نظری۱-۲-۲ دورکیم۲-۲-۲ پارسونز۳-۲-۲ ماکس وبر۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی۵-۲-۲ کولی۶-۲-۲ مید۷-۲-۲ گافمن۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک)۳-۲ چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق۴-۲ پرسشهای تحقیق۵-۲ فرضیات تحقیق۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیقفصل سوم : روش تحقیق۱-۳ مقدمه۲-۳ نوع تحقیق۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)۷-۳ اعتبار تحقیق۸-۳ جامعه آماری۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری۱۰-۳ واحد تحلیل۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتفصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق۱-۴ مقدمه۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزانفصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق۱-۵ مقدمه۲-۵ آزمون فرضیات۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی۴-۵ تحليل مسيرفصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها۱-۶ خلاصه تحقیق۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری۳-۶ پیشنهادهافهرست منابع و ماخذپیوست
 
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۳۷۵ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۳۶ صفحه
قیمت : 1400 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
 

👇 تصادفی👇

پاورپوینت "مدار الکترونيکي و مدار منطقي"دانلود پروژه مسجد و مدرسه آقابزرگ کاشانپایان نامه ارشد ارزیابی انعطاف پذیری مدیریت سودکارآموزی فراورده های آرایشیکتاب ارزشمند آیین ها وشیوه های تدفینحل تشریحی و کامل مسایل کتاب مکانیک محیطهای پیوسته لایگزارش کارآموزی تربیت بدنیتست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانشناسی سلامتمقاله و تحقیق پیرامون آموزش اقتصاد (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 26 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان...

مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان...

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان...

خرید اینترنتی مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان...

👇🏞 تصاویر 🏞