👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله147-مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله63ص

ارتباط با ما

دانلود


مقاله147-مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله63ص
فهرست
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 3
بيان مسئله 5
سئوال مسئله 6
اهميت و ضرورت تحقيق 6
متغيرهاي تحقيق 7
فرضيه تحقيق 7
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
ويژگيهاي شخصيتهاي ضد اجتماعي 10
علل رفتار ضد اجتماعي 12
بررسي دوقلوها 17
بررسي فرزند خواندگي 18
اضافه بودن كروموزومy 19
بد عملكرد فيزيرلوژيائي 20
مثال وحشتناك از اختلال شخصيت ضد اجنماعي 22
خلاصه اي از بحث و بررسي اختلال شصيت زا اجتماعي 27
اختلال سلوكي 29
نمونه هايي از اختلال سلوكي 30
نوجوان آشفته 33
درماندگي آموخته شده 40
يادگرفتن در ماندگي 41
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه 44
حجم نمونه 44
روش نمونه گيري 44
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر 45
روش تحقيق 47
روش آماري مربوط به زمينه 47
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
مقدمه و فصل چهارم 49
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري 55
پيشنهادات 58
محدوديت هاي پژوهش 59
ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسي مقياس رفتار ضد اجتماعي60
منابع و ماخذ 67
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است .
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 

مقدمه :
دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتنداز :اجتماع ،خانواده ،محگنان ومدرسه ومذهب ،ممکن است عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات وایدئولوژیهای خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان نادیده گرفت وشناخت این عوامل ،بویژه در رابطه با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری است منش یا شخصیت اخلاقی انسان قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی انسان خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نمی دهد وگاهی اوقات رفتارهای غیر رفتارهای عرف جامعه انجام می دهد که به رفتار ضداجتماعی معروف است . وگاهی اوقات رفتار غیر اجتماعی که تجارب تلخ و تعارضهایی دائمی اوبا اولیااورا به طرد تمام رفتارهای انسان و تاثیرات مطلوب دیگران مصمم کرده است . خشم ونفرت وسوءظن این شخصیت از دیگران اورا در مقابل خطرات آنها عایق سازی و محافظت می کند .افراد بزهکار وپرخاشگر ضا اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و منش بی اخلاق آنها ثابت شده است . اما افراد دیگری نیز در اجتماع هستند که با هوش و موفق بوده قانون شکنی ویا رفتار ضد اجتماعی را نیز نکرده اند ،ولی گاهی به اندازه های نسبت به سرشت دیگران بی تفاوتند که گمان می رود در زیر این صورتک و نقاب به اندازه افراد بی اخلاق هستند این افراد به عنوان افرادی هستند که رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند اگر بخواهیم این ریشه ها و علل ایجاد منش ضد اجتماعی را بشناسیم باید به سد عامل مهم توجه کنیم یکی خصوصیات سرشتی یا فطری است که به آن مزاج هم می گویند و آمیزنک روان شناس بزرگ معاصر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که افراد برون گرا دمتلون الفراجشدید معیارهای اخلاقی را دیرتر می آموزند تا دیگران در دست است که نشان می دهد کسانی که از نظر عاطفی بی تفاوت هستند که گاهی اوقات این رفتارضداجتماعی باعث بوجودآمدن رفتارهای که بر خلاف جامعه است و گاهی آدمی را به حد نابودی وویرانگری می رساند .
 
صبوری – 1382 – ص 128
 
 

بیان مسئله :
اعتیاد عبارت است از وصفی که در اثر تکرار استفاده از ماده یا موادی طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود ،که دراین حال فرد وابستگی جسمی وروانی به آن مواد پیدا می کند وپس از گذشت زمان قطع این وابستگی دشوار است ،براساس این مفهوم وابستگی به مواد یا سوءمصرف داروی را جانشین واژه اعتیاد کرد که این رفتار جزءرفتارضد اجتماعی به حساب می آیند که تعدادی از افراد شهر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از موادی استفاده می کنند که چون جنبه تعزیر یا تحریک دارد ،علی رغم مضار این مواد به آسانی قادر به ترک آنها نیستند . سابقا"واژه معتاد معنی محدودی داشت و به کسانی گفته می شد که به الکل و مواد مخدر را بستگی داشتند این مطلبی شناخته شده بود که در حالات عاطفی ،شناختی و رفتاری انسان تغییرات عمده ایجاد می کنند و جزءرفتار غیر اجتماعی به حساب می آید و وابستگی روانی عبارت است از حالتی که فرد در استفاده از مواد به هدف لذت بردن احساس اجبار می کند این رفتار ،رفتار نادرست و ضد اجتماعی است .
(جلالی – 1383- ص 76 )
 

سئوال مسئله :
آیا رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتراز جوانان غیر معتاد است ؟
اهداف تحقیق :
هدف از تحقیق حاضر مقادیر رفتار ضداجتماعی ورفتارهایی که باعث دوری فرد از دیگران و جدا سازی خود از جامعه است ورفتارهای که مطابق با عرف جامعه نیست در بین جوانان این قشر مهم واصلی جامعه که دچار عارضه اعتیاد هستند وجوانانی که به اعتیاد کشانده نشده اند تفاوت دارند وآیا جوانان معتاد از خود رفتارهای ضداجتماعی بیشتر نشان می دهد یا نه .
 
اهداف جزئی :
اهمیت وضرورت تحقیق :
کوششهای جامعه برای پیشگیری و ممانعت از سوءمصرف داروهای اعتیاد آور باید عمدتا"به صورت آموزش کودکان ونوجوانان از طریق برنامه های آموزشی و تبلیغات در مدارس ورسانه های محلی جهت داده شود که این باعث شود رفتارهای ضداجتماعی و انحراف از جامعه کاهش می یابند چرا بیشتر جوانان و نوجوانان داروهای اعتیاد آور مصرف می کنند دلایل آن تقریبا"شبیه همان دلایلی است که در مورد سوءاستفاده است وعلت اصلی در استفاده زودهنگام نوجوانان است به طور کلی روان شناسان نگران سلامت جامعه به علت رفتارهای غیر اخلاقی معتادین در جامعه هستند و عنوان می کنند که افراد معتاد گاهی اوقات با رفتارهای ناپسند خود جامعه را مورد توجه خود قرار می دهند و به این فکر می اندازند که باید این رفتار ضداجتماعی را از بین ببرند امیداست با تحقیقات انجام شده بتوان این رفتار غیر اخلاقی را از جامعه خارج کرده که این تحقیقات در مراکز آموزشگاهی و نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد .
 
متغییرهای تحقیق
رفتارضداجتماعی متغییر وابسته
دانشجویان معتاد وغیر معتاد متغییر مستقل در دو گروه مستقل
فرضیه تحقیق
بین رفتار ضد اجتماعی جوانان معتاد وجوانان غیر معتاد تفاوت معنی داری وجود دارد .
تعاریف عملیاتی و نظری واژهاومفاهیم
رفتارضداجتماعی : عبارت است رفتارهای ناخوشایند و غیر اصولی که از فرد نشات می گیرد و بر طبق اصول عنوان شده در جامعه و عرف آن نمی باشد و دوری از دیگران و منطبق نکردن خود با دیگران است و بالاخره عبارتنداز نمره ای است که آزمودنی از آزمون m.m.p.l در مقیاس pd بدست آورده است .
جوانان معتاد :عبارتنداز جوانانی که دلبستگی شدید به مواد مخدر دارند و حالتی که درآن فرد در استفاده از مواد به هدف لذت بردن احساس اجبارمی کند و این وابستگی شدید به این ماده بسیاری از فعالیتهایشان بر محور به دست آوردن است وجوانان غیر معتاد :جوانانی که به مواد مخدر توجه ندارند و اصلا"از این مواد دوری می کنند و به زندگی عادی و بدون دغدغه خود ادامه می دهند و اوقات فراغت خود را با سرگرمیهای مثبت مشغول می کنند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
فصل دوم
پیشینه وادبیات تحقیق
 
 
 
 

شروع فصل دوم
ویژگیهای شخصیتهای ضداجتماعی :
هروی کلک لی که یک بررسی کننده دراز مدت درباره این افراد ورفتارهای آنان است بعضی از این ویژگیها را در کتابی تحت عنوان نقاب سلامت روان توصیف کرده است (1964) .کلک لی شانزده ویژگی رفتار شخصیت ضداجتماعی را فهرست بندی کرده است . این شانزده ویژگی تحت سه گروه خصیصه آورده شده که عبارت است از :بی هدف بودن رفتار ضداجتماعی برانگیخته شده ،فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران ،وفقر هیجانی .
الف :بی هدف بودن رفتار ضداجتماعی برانگیخته شده
جرم ،برای مجرمان عادی ،معنی و مفهوم خاصی را به دنبال دارد . می توان فهمید که آنان چه عملی را انجام داده اند وبه چه دلیل .مثلا"می خواهند که سریعا"ثروتمند شوند ،وموقعیت کسب کنند . گرچه بسیاری از این رفتارها مورد تایید نیستند ولی انگیزه هایی قابل فهم دارند .ولی جرمهای افراد ضداجتماعی اغلب به نظر بی هدف ،تصادفی ،وتکانه ای می رسد .نه خود می تواننددرک کنند ونه دیگران قادرند بفهمند که چرا وبه چه دلیل این افراد عمل خاصی را مرتکب شده اند .به نظر می رسد که آنان به دلیل یک هدف منطقی برانگیخته نشده اند ،بلکه بیشتر به صورت تکانه ای رفتار منحرفی را مرتکب شده اند .
ب- فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران
نبود شرم یا پشیمانی برای کارهای بد گذشته ،از هر قبیل ،وهراندازه که ناپسند باشند،از متداولترین ویژگیهای افراد ضداجتماعی است .آنان فاقد وجدان اخلاقی اند وبدین ترتیب ،هیچ توجهی به حقوق دیگران ندارند (هیر،1980 ).بنابراین ،روابط آنان با دیگران کاملا"سطحی و به منظور بهره برداری ازآنان است .آنها توانائی عشق و وابستگی دائمی را نداشته نسبت به عطوفت ،مهربانی ومحبت تاثیر ناپذیرند . بی شرمانه دروغ می گویند ،وبی رحمانه نسبت به کسانی که به آنها اعتماد کرده اند ،تعدی و ظلم می کنند.
ج- یکی از تفاوتهای عمده که شخص بهنجار مجرم را ازیک فرد مبتلا به شخصیت ضداجتماعی متمایز می سازد ،عمق احساسات تجربه شده آنهاست به نظر می رسد که مجرمان عادی همان هیجاناتی را که سایر افراد عادی خواهند داشت ،تجربه می کنند ،ولی تجربه هیجانی افراد ضداجتماعی بسیار سطحی است . رفتار افراد ضداجتماعی به نحوی است که گوئی قادر به ادامه عشق ،خشم ،اندوه،لذت ،وناامیدی نیستند . در واقع ،ناتوانانی آنان در تجربه هیجانی ممکن است به طور معنی دار با فقدان وجدان اخلاقی آنها در رابطه باشد . به همین دلیل به سهولت حقوق دیگران را پایمال می سازند .
علل رفتار ضد اجتماعی
اختلال شخصیت ضداجتماعی دیرپاو دوام داراست .اگر این اختلال در کودکی یا اوایل نوجوانی ظاهر شود ،اختلال سلوکی نامیده شده ،وممکن است تابزرگسالی ادامه می یابد .چهار منبع بالقوه برای این اختلال مورد توجه واقع شده که عبارت است از :1- زمینه خانوادگی و اجتماعی 2- نارساییهای یادگیری 3- وراثت 4- بدعملکردی فیزیولوژیایی دستگاه عصبی مرکزی .
1- زمینه خانوادگی و اجتماعی
به نظر می رسد که افراد ضداجتماعی ،معیارهای اخلاقی جامعه را درونی نساخته اند . بنابراین ،طبیعی است که منابع تحول روانی – اخلاقی آنان ،به ویژه زمینه اجتماعی و خانوادگی ،به عن.ان علل ضد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد . شواهدی در دست است که رفتار ضداجتماعی با تجارب دوران کودکی افراد مبتلا در رابطه است . شماری از مطالعات ،دلالت برآن دارند که از دست دادن یکی از والدین به دلیل مرگ ،طلاق ،جدایی ،ویابستری شدن طولانی در بیمارستان ،با ظهور رفتارضداجتماعی درآینده همبستگی دارد (گری گوری ،1958 ،گریر ،1964،اولتمن وفریدمن ،1967 ).افزون برآن ،این مطالعات نشان داده اند که هر قدر رفتار ضد اجتماعی شدیدتر باشد ،این احتمال که فرد جدائی و محرومیت از والدین را تجربه کرده باشد ،بیشتر است .اکثر نویسندگان خاطرنشان ساخته اند که محرومیت از والدین فی نفسه وخود به خود موجب ظهور رفتار ضداجتماعی نمی شود ،بلکه فضای هیجانی که به طلاق سرعت بخشیده ،ورویدادهای بعدازآن در شخصیت ضداجتماعی موثر است .مثلا"مشاجره هاودعواهای شدید،درگیریها وهرج ومرجها ،می بارگی ،بی ثباتی والدین ،وبی توجهی پدر از عوامل عمده ایجاد کننده فضای هیجانی ضایعه گر محسوب شده اند (اسمیت ،1978).
یافته های مشابه ،ولی وسیعتر مربوط به گروه کثیری از کسانی است که در خلال سالهای 1924 تا 1929 در یک کلینیک هدایت کودک مورد مطالعه قرار گرفتند (رابینز ،1966 ).دراین کلینیک گزارشهای روان شناختی و جامعه شناختی دقیقی درباره مشکلات و شرایط خانوادگی کودکانی که به کلینیک ارجاع شده بودند ،تهیه شد . وقتی این کودکان بزرگ شدند ،با کودکان گروه کنترل که هیچ گاه به کلینیک ارجاع نشده بودند ،مورد مصاحبه و مقایسه دقیق قرار گرفتند . این بررسی معلوم ساخت که در حدود 22 درصد از گروهی که به کلینیک ارجاع شده بودند ،به عنوان شخصیت ضد اجتماعی مورد تشخیص واقع شدند ،در حالی که فقط 2 درصد از گروه کنترل چنین تشخیصی داشتند .
کدام تجربه ها و رفتارهای اولیه این افراد با تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی همبستگی دارد ؟بررسی و مقایسه این مصاحبه ها ،وگزارشهای روان شناختی و جامعه شناختی آشکار ساخت که :
الف :این کودکان به دلیل رفتارهای ضداجتماعی از قبیل دعوا ،سرقت ،فرار از آموزشگاه ،ومسائل انضباطی مدرسه به آن کلینیک ارجاع شده بودند .
ب:در مقایسه گروه کنترل ،اکثر این کودکان از خانواده های فقیر ،یا از هم پاشیده در اثر جدائی و طلاق بودند . پدران آنها نیز اغلب ،رفتار ضداجتماعی داشته و الگوهائی برای فرزندان خویش به حساب می آمدند (باندورا ووالترز،1963 ).
سایر مطالعات دراز مدت ،رابطه فضای خانوادگی نا بهنجار وجنایتکاری بعدی را در پسران بزهکار ،نشان داده اند . لازم به یادآوری است که حضور یا عدم حضور پدر به خودی خود یک تعیین کننده کلیدی برای جنایتکاری بعدی فرزندان نبود،بلکه عواملی از قبیل محبت مادری ،عزت نفس ،نظارت والدین ،تفاهم زناشوئی ،وانحرافات پدر در ظهور یا عدم ظهور بزهکاری و جرم ،عامل موثری محسوب می شدند . در واقع اگر :مادر مهربان و دارای اعتماد به نفس بود ،کودک تحت نظارت و سرپرستی دقیق قرار داشت ،اختلال بین والدین کم بود ،وپدر رفتار منحرف نداشت ،جدائی و طلاق فی نفسه نمی توانست موجب رفتار ضد اجتماعی باشد .
2- نارسائیهای یادگیری
بسیاری از متخصصان بالینی ناتوانی احتمالی افراد ضد اجتماعی در عبرت آموزی از تجربه را مورد تاکید قرار داده اند . پریچارد در 1937 این گونه افراد را کودنهای اخلاقی نامیده است .کلک لی (1964)در بررسیهای خود ،در می یابد که افراد ضداجتماعی به ویژه در پندآموختن از تجارب تنبیهی دچار نارسایی بوده ،در قضاوت و داوری ضعیف هستند ؛بااین وجود ،افرادی فهمیده و هشیارند . بدین ترتیب اگر آنان از یک ضعف و نارسایی درآموختن رنج می برند ،ممکن است مربوط به کمی دقت آنان باشد .یکی از مواردی که در زمینه ضعف یادگیری در افراد ضد اجتماعی مورد مطالعه واقع شده نارسائیهای مربوط به یادگیری اجتنابی است .
مشاهدات کلک لی به ویژه حاکی از آن است که افراد ضداجتماعی در یادگیری اجتنابی دچار نارسائی هستند . افراد عادی به سرعت می آموزند که اوضاع و احوال را پیش بینی کنند و از موقعیتهای تنبیه کننده بپرهیزند . اما افراد ضد اجتماعی ،شاید به دلیل کم انگیختگی و دلواپسی پایین ،در چنین مواردی قصور می ورزند .
موضوع دیگری که در زمینه نارسائیهای یادگیری درافرادضداجتماعی بررسی شده ،فوریت نتایج است . بدین معنی که هرقدر فاصله زمانی بین یک رفتار و نتایج حاصل ازآن بیشتر باشد ،ادراک ارتباط بین آن رفتار و نتایج آن مشکلتر است . بعضی از افراد در مقایسه با افراد دیگر در ادراک و حفظ ارتباط بین دو حادثه پس از یک فاصله زمانی معین ،با مشکلات بیشتری مواجه اند . ممکن است افراد ضد اجتماعی جزءاین گروه افراد باشند .زیرا تنبیه معمولا"مدتی پس از وقوع جرم به مرحله اجرا درمی آید . افراد ضداجتماعی معمولا"از تنبیه ها هراسی ندارند .
3- رابطه وراثت و شخصیت ضداجتماعی
احتمال این که اختلال ضد اجتماعی ریشه ژنتیک داشته باشد از قدیمی ترین باورهاست که مورد توجه قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به عامل زیست شناختی در رفتار ضداجتماعی جالب ولی پیچیده است . در اینجا نخست بررسیهای مربوط به دوقلوها ارائه می شود ،آن گاه مطالعات مربوط به مردانی که یک کروموزوم y اضافی دارند ،مطالعات مربوط به رابطه بین عوامل زیست شناختی و جنایت است . همان گونه که قبلا"ذکرشد،جنایت لزوما"همراه و مترادف با ضداجتماعی نیست . در سطور بعدتاآنجا که یافته ها و مطالعات اجازه دهند . فرق این دو را مشخص خواهیم کرد.
بررسی دوقلوها
براساس مجموعه ای از بررسیها و مطالعات مربوط به میزان جرم و خلافکاری در میان دوقلوهای یک تخمکی ودو تخمکی آشکار شده است که یک رابطه قوی بین مجرمیت و عوامل ژنتیک وجود دارد . دریکی از این بررسیها معلوم شده است که 96 درصد از 216 دوقلوی یک تخمکی مرتکب جرم وجنایت شده اند ؛درحالی که فقط 33 درصد از دوقلوهای دو تخمکی همجنس ،جرم و جنایتهای مشابهی را انجام داده بودند .این مطالعات تاثیرات ژنتیک را بر جنایتکاری این افراد مورد تاکید قرار می دهند . بدیهی است که عامل محیط را نباید نادیده گرفت ،زیرا میزان جنایتکاری دربین دوقلوهای متضاد 16 درصد یعنی کمتر از نصف میزانی است که در دوقلوهای همجنس ملاحظه گردیده است . این تفاوت در میزان تطابق ،تاثیرات محیطی را بر جنایتکاری نشان می دهد (کلانینگر ودیگران ،1978، سیگواردسون ،1982 ).
بررسیهای فرزند خواندگی
وقتی که کودکان توسط والدین واقعی خود پرورش می یابند تاثیرات ژنتیک را از تاثیرات محیط رشد آنان نمی توان تفکیک کرد اما در مطالعات کودکان فرزند خوانده این تاثیرات قابل تکنیک است . دریک بررسی که از سوابق جنائی افراد فرزند خوانده در دانمارک به عمل آمد ،بدین ترتیب بود که اسامی آنان و اسامی والدین واقعی و غیر واقعی آنان از اداره ثبت احوال گرفته شد آن گاه سوابق جنائی این کودکان فرزندخوانده با والدین واقعی و غیر واقعی مورد مقایسه قرار گرفت . کمترین میزان جنایتکاری مربوط به کودکان بودکه پدران واقعی و پدران غیرواقعی آنان سابقه جنائی داشتند ولی پدران غیر واقعی آنها چنین سابقه ای نداشتند ،نسبت به گروه قبلی به طور قابل ملا حظه ای افزایش نشان می داد . برعکس هنگامی که پدران غیر واقعی کودکان دارای سابقه جنایتکاری بودند ولی پدران واقعی مرتکب هیچ جرمی نشده بودند ،درصد جنایتکاری کودکان پایین بود . این موضوع نشانگر آن است که تمایل به ارتکاب اعمال جنائی ارثی است . جالب است که بالاترین درصد وقوع جنایت مربوط به کودکانی بود که هم پدران واقعی و هم پدران غیر واقعی آنان سوابق جنایتکاری داشتند . توجیه این موضوع چنین می تواند باشد که این کودکان تمایل به جنایتکاری را از پدران واقعی خود به ارث برده و رفتارهای جنائی را از پدر خواندگان خود آموخته اند (کلا نینگر ،1987 ).
اضافه بودن کروموزوم y
این اعتقاد وجود دارد ،مردی که دارای کروموزوم اضافی y است تمایل به رفتارهای جنایی و تجاوزگرانه دارد . در واقع 5/1 درصد از جنایتکاران و متخلفان که مورد بررسی واقع شده اند ،دارای کروموزوم اضافی y بوده اند . شواهد دیگر نشانگر آن است که مردان دارای yاضافی ،بیش از محکومان عادی مرتکب جنایت شده اند . علت این امر چنین بیان شده است :افرادی که دارای کروموزوم yاضافی هستند ،نسبت به مردان عادی از هوش کمتری برخوردارند وشاید این افراد به دلیل هوش کمتر به سختی بتوانند در برابر وسوسه های خود مقاومت کنند . احتمال دیگر این است که مردان دارای کروموزوم yاضافی و هوش کمتر ،نه تنها جرم بیشتری مرتکب شده محکومیت بیشتری دارند ،بلکه از مواردی هستند که بیشتر از افراد عادی مورد بررسی واقع می شوند .
بدعملکرد فیزیولوژیائی
هر قدر هم که ژنتیک با جنایتکاری و رفتار ضد اجتماعی ارتباط داشته باشد ،نمی توان این ارتباط را مستقیم دانست . گروهی از محققان در پی یافتن تفاوتهای فیزیولوژیایی در افراد ضد اجتماعی و افراد عادی برآمده ،به بسیاری از تفاوتها دست یافته اند . مثلا"معلوم شده است که عده زیادی از افراد ضد اجتماعی دارای امواج مغزی غیر عادی هستند یکی از این ناهنجاریها ،کندی امواج است چنان که می توان گفت :امواج مغزی آنان شبیه به کودکان است که خود نشانه ای است از نارسایی در رشد مغز آنان . دومین اختلال ،دندانه های مثبتی است که در امواج مغزی افراد ضد اجتماعی ملاحظه می شود . این دندانه ها ناگهانی بوده و مربوط به انفجارهای کوچکی است که از فعالیت مغز ناشی می شود . در امواج مغزی 40 تا 45 درصد از افراد ضداجتماعی چنین دندانه هایی دیده شده است . درحالی که در جمعیت عادی این دندانه ها در حدود 1تا 2 درصد است . دندانه های مثبت با رفتارهای تکانه ای و خشونت باهمراه است ؛به نحوی که در اکثر افرادی که مرتکب اعمال خشونت آمیز می شوند دندانه های مثبت وجود دارد ،واین افراد اظهار گناه یا اضطراب درباره عمل خود نمی کنند .
این یافته ها به چند دلیل جالب و قابل تامل هستند . نخست اینکه اگر این احتمال وجود دارد که افراد ضداجتماعی از رشد نایافتگی کرتکس رنج می برند (هیر ،1978 )،بنابراین ،باید با رشد بیشتر کرتکس ،رفتار ضد اجتماعی آنان کاهش یابد . بررسیهای انجام شده این موضوع را تایید می کنند . به ویژه بین سی الی چهل سالگی ،بهبود های مشخص و معنی داری در رفتار افراد سیکوپات ملاحظه شده است (رابینز ،1966 ).
دوم اینکه وجود دندانه های مثبت از یک سو نشان دهنده یک اختلال ناگهانی و موقتی در فعالیت امواج مغز و از سوی دیگر غیر عادی بودن کنش دستگاه لیمبیک است ،دستگاهی که دقیقا"مسؤول کنترل هیجان و انگیزه است . ناتوانی افراد ضد اجتماعی در اجتناب از بعضی رفتارها و صرفنظر کردن از لذات ،به نظر می رسد که شبیه به ناتوانی حیواناتی است که از ناحیه سپتال مغز آسیب دیده اند (نیومن و دیگران ،1980 ). بنابراین قصور افراد سیکوپات در یادگیری از تجارب تنبیه آمیز ممکن است ناشی از اختلالات فیزیولوژیائی آنان باشد .
بدین ترتیب ،ممکن است عوامل زیستی در افراد ضد اجتماعی بیش از سوءنیت آنان موجب اختلال شخصیت و رفتار ضد اجتماعی گردد.
مثالی وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجتماعی
مورد گری گیلمور بسیاری از ویژگیهای اختلال شخصیت ضد اجتماعی را آشکار می سازد . او دو قتل مرتکب شده و محکوم به مرگ گردیده بود . او در17 ژانویه 1977 اعدام شد ،واولین کسی بود که در طی مدت 11 سال ،محکومیت مرگ درباره اش اعمال می شد . گرچه گیلمور از تقاضای فرجام امتناع نمود ،ولی به نیابت از وی چندین درخواست به عمل آمد واجرای اعدامش سه بار به تعویق افتاد . در خلال این مدت که روزنامه ها داستانهائی درباره وی به عنوان جنگ درباره استحقاق اعدام مطرح می ساختند او دوبار دست به خودکشی زد .
گیلمور الگوی اختلال شخصیت ضد اجتماعی را خیلی زود آشکار ساخت . به رغم بهره هوشی بالا ،نمرات آموزشگاهی وی ضعیف بود اغلب از مدرسه فرار می کرد و همواره متهم به دزدی از همکلاسیهای خود شده بود . در 14 سالگی به دلیل دزدیدن یک ماشین به دارالتادیب فرستاده شد ؛پس از رهائی چندین بار به علت دزدی به زندان افتاد ؛ودر 20 سالگی به دلیل سرقت و دزدی به زندان ایالتی برده شد . پس از آزادی از زندان به جرم بی پروائی و رانندگی در حال مستی ،دوسال در زندان بود . سپس 11 سال هم به جرم دزدیهای مسلحانه مکرر به زندان ایالتی افتاد .
گیلمور ،براساس گزارشهای خودش ،از 10 سالگی میگساری را شروع کرده و به دنبال آن انواع داروهای غیر مجاز از قبیل آمفتامین ،کوکائین و lsd را مصرف کرده بود دردوره زندانی ،هرگاه می توانست مشروب می نوشید ،وماری جوانا می کشید . او هنرمند ماهر خالکوبی بود . به کرات کلمات و تصاویر وقیحانه را روی بدن هم سلولهایی که آنها را دوست نداشت ،خالکوبی کرده بود . فکر می کردم که این راه خوبی برای تلافی چیزهای بی اهمیتی است که از من دزدیده اند . من جاهایی از بدن آنها راکه نمی توانستند ببینند چه کاری انجام می دهم ،خالکوبی می کردم . آنها زمانی که به آینه نگاه می کردند وخالکوبیها را می دیدند متوجه می شدند که چه برسر آنها آورده ام . وقتی که درآوریل 1976 از زندان آزاد شد . به یوتا رفت تا در مغازه عمویش به کار مشغول شود . وقتی که درآن کار پیشرفت خوبی نداشت ،به مشاغل متعدد دیگری پرداخت .یک روز با زنی ملاقات کرد وفردای آن روز به خانه آن زن نقل مکان کرد . او اظهار می داشت که اولین باری است که با کسی رابطه نزدیک داشته است . این رابطه خوب پیش نرفت . دو فرزند زن ،اورا خشمگین می ساختند و اواغلب آنها را مورد ضرب و شتم قرار می داد . میگساری و تمایل وی برای مرافعه و دعوا در میهمانیها نیز موجب مشکلاتی گردید .

👇 تصادفی👇

کامپوننت ارائه فروشگاه به کاربر ویرچومارتپایان نامه الكيـلتهـا مكملهـاي پـاك بـراي بنـزيـنروانشناسی یادگیریشبیه سازی حل مسئله پخش بار اقتصادی در متلبلایسنس رایگان و اورجینال نود 32 همراه با فیلم آموزشیدانلود مقاله پیرامون چرخه سوخت هسته ایبانک ایمیل فرهنگیامر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن در جامعه (۲۶ص)پاورپوینت مکتب ناتورالئیسم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله147-مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله63ص

مقاله147-مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله63ص

دانلود مقاله147-مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله63ص

خرید اینترنتی مقاله147-مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله63ص

👇🏞 تصاویر 🏞