👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودپرسشنامه سنجش سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (1996) دارای دو بخش مشخصات فردی و سوالات اصلی است. این پرسشنامه در بخش سوالات اصلی دارای 44سوال است. در قالب ورد 2003 ارائه شده است و روایی و پایایی دارد. همچنین زیر مولفه های این پرسشنامه شامل موارد زیر است:
الف) سوالات 7 - 1 یگانگی نهادی
ب) سوالات 12 – 8 نفوذ مدیر
ج) سوالات 17 – 13 رعایت
د) سوالات 22 – 18 ساخت دهی
ه) سوالات 27 – 23 حمایت منابع
و)سوالات 36 – 28 روحیه
ز) سوالات 44 – 37 تاکید علمی

👇 تصادفی👇

حقوق بشر از نظر اسلام ***شکم شیش تیکه در30 روز (همراه با سخنگوی فارسی)بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرودانلود ساز سرنا نسخه 1.0.6 آندروید بروز شد.طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞