👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

ارتباط با ما

دانلود


مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزیوظایف ذیحسابمطابق قانون محاسبات عمومی کشور اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و اجرای ماده ۱۰۴ همین قانون که طبق آن دیوان محاسبات کشور مکلف شده که مطابق قانون اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید بدون تهیه تنظیم صورتحساب عملکرد سالیانه دستگاهها توسط ذیحسابها و مسوولین امور مالی عملاً غیر ممکن می باشد. لذا به همین جهت تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالیانه به طور کلی جزء وظایف پراهمیت دستگاه می باشد که عدم اقدام به موقع، موجب تبعات منفی برای مدیران هر دستگاه خواهد بود.ذیحسابها از بین کارمندان رسمی انتخاب گردیده و احکام انها توسط وزارت دارائی تایید می شود. ذیحسابها زیر نظر دستگاه اجرایی و شهرداریها وظایف خود را انجام می دهند، وظایفی از قبیل امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها، صحت و سلامت حسابها، نظارت بر اسناد و دفاتر مالی بصورت جزء وکل، نگهداری و تحویل و تحول وجوه.
مستندات قانونیالف: ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشورکلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط، منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماهده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کن به وزرات نامبرده ارسال نمایند.تبصره ۱: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
ب: قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلابمطابق مفاد قانون فوق نیز همانند ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و تنظیم به موقع صورتحساب ماهیانه وعملکرد سالیانه مودر تاکید قرار گرفته است.
ج: قانون دیوان محاسبات کشورمطابق ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور یکی از مواردی که هیات های مستشاری اقدام به انشاء رای می نمایند عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد هزینه، دفاتر قانونی در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور می باشد که هیات مجاز می باشند در وصرت احراز وقوع تخلف را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم نمایند.۱- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی۲- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال۳- اخراج از محل خدمت۴- انفصال دائم از خدمات دولتی
تغییر نظام طبقه بندی درآمدهادر اجرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به اصلاح و تغییر نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه های قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور سرفصل حسابها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی، واگذاربی دارائیهای سرمایه ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی، گروه حسابهای مستقل اعتبارات هزینه، گروه حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای، اعتبارات دارائیهای مالی و حسابهای سنواتی که در مورخه ۲۷/۱۲/۸۰ به تایید دیوان محاسبات کشور دستگاه ها موظف شدند که از ابتدای سال ۱۳۸۱ دفاتر روزنامه، معین و کل را با استفاده از سرفصل حسابهایکل و معین جدید نگاهداری و بر اساس آن صورتحساب دریافت و پرداخت ماهیانه، متمم نهائیو صروت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتباراتی تملک دارائیهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی بصورت جداگانه مطابق فرم های ارائه شده به ذیحسابی ها به پیوست یادداشتهای صورتهای مالی و به انضمام رم های عملکرد بودجه در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه نمایند.
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای (فصول هزینه)به جای ۴ فصل و ۲۰ ماده طبقه بندی سابق این اعتبارات در هفت فصل به شرح زیر طبقه بندی شده است :فصل اول- جبران خدمات کارکنانفصل دوم – استفاده از کالا و خدماتفصل سوم – هزینه اموال و داراییفصل چهارم – یارانه هافصل چهارم – کمک های بلاعوضفصل ششم- رفاه اجتماعیفصل هفتم – سایر هزینه هاطبقه بندی تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب فصول سرمایه گذاری
فصل اول – ساختمان و مستحدثات:در این فصل اعتبارات مورد نیاز به ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی تفکیک می شود.ساختمان های مسکونی: شامل انهایی که فقط برای سکونت مورد استفاده قرار میگیرد. مانند محل پارگینگ اتومبیل در خانه.ساختمانهای غیرمسکونی شامل: ساختمانهایی است که برای منظور غیرسکونت از آنها استفاده میشود مانند: دفاتر اداری، مدارس و بیمارستانهاسایر مستحدثات: شامل خیابانها، کانالهای فاضلاب، راه آهن، فرودگاه، بندر، سد خصوص انتقال نیرو، استادیوم ورزشی و نظایر آنسرمایه گذاری در ساختمانها و مستحدثات جدید، شمل محوطه سازی و آماده سای نیز می گردد. مصرف لوله کشی و تاسیسات برق و سایر تجهیزات این ساختمانها نیز جزء لاینفک ساختمانها و مستحدثات می باشد.
فصل دوم – ماشین آلات و تجهیزاتشامل: تجهیزات حمل و نقل و سایر ماشین آلات و تجهیزات می گردد تجهیزات حمل ونقل شامل تجهیزات مربوط به اتقال بار و مسافر( وسائط نقلیه موتوری، دوچرخه موتور سیکلت، کشتی ، بکوموتیو راه آهن و هواپیما) و سایر ماشین آلات و تجهیزات شامل همه ماشین آلات و تجهیزات به اسنثنای موارد فوق می باشد رایانه، ماشین آلات برقی، رادیو، تلویزیون، تجهیزات مخابراتی و پزشکی
فصل سوم- سایر دارائیهای ثابتشامل: درختان میوه- تاکستان- هزینه های اکتشاف معادن و نرم افزارهای رایانه ای می گردد.اکتشافات معدنی شامل: هزینه های حفاری وگمانه زنی می باشد.نرم افزار رایانه ای شامل: توضیح برنامه ها، اسناد پیشتیبانی کاربردی که بیش از یک سال مورد استفاده قرار بگیرد.
فصل چهارم- افزایش موجودی انبارکالاها و خدمات نگهدرای شده توسط تولید کنندگان برای فروش، استفاده در تولید یا سایر مصارف در اینده می باشد. اقلام موجودی شامل موارد، ملزومات، کالاهای تمام شده کالاهای برای فروش مجدد، کارهای نیمه تمام و موجودیهای استراتژیکی می گردد.موجودی های استراتژیک شامل: کالاهای است که برای مقاصد اضطراری یا تنظیم بازار نگهداری می شوند ویا شامل کالاهایی می گردد که از نظر کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشند مانند غلات و نفت.
فصل پنجم – اقلام گرانبهادارائیهای تولید شده ای هستند که برای تولید و مصرف نبوده بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شوند، با انتظار این که در اینده قیمت آنها افزایش یابد و یا حداقل کاهش نیابد.شامل: تابلوهای نقاشی، تندیس ها و سایر کارهای هنری، اقلام آنتیک و سنگهای گرانبها و فلزات قیمتی به (استثنای طلا)
فصل ششم – زمینساختمانها، سایر مستحدثات و باغها معمولات همراه با خود زمین خرید و فروش می شوند، در صورت امکان، ارزشیابی زمین و متعلقات فوق الذکر باید بصورت جداگانه انجام گیرد در غیر اینصورت داد و ستد مزبور باید در گروهی که ارزش بیشتری داشته باشد تقویم گردد.
فصل هفتم- سایر داراییهای تولید نشدهمانند: دارایی های زیر زمینی، منابع زیستی کنترل نشده و منابع آب – حق امیتاز- قراردادهای قابل انتقال- سرقفلی می باشد.دارائی های زیرزمینی شامل: ذخایر زغال سنگ- نفت – گاز طبیعی – مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از زیر سطح زمین و یا زیردریا استخراج می شود. جنگلها، مراتع، منابع آبزیان در این فصل درج می گردد.
 
فهرست مطالب :
چارت سازمانیادارات کل و مراکز وابسته و معاونتهاشرح سیستم سازمان جهاد کشاورزیوظایف ذیحسابمستندات قانونیتغییر نظام طبقه بندی درآمدهاتعاریفطبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ایطبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاریمبنای نیمه تعهدیمبنای تعهدی تعدیل شدهحسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدیمسیر بودجهاصلاح بودجهدرخواست وجهسرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالیسرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالیبستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدیدذیحسابی و اداره کل امور مالیسرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ایکاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ایبستن حسابها در پایان سالسرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابعکاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابعسرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینهمدیریت حوزه ریاستمدیریت امور برنامه و بودجهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانیگروه نوسازی و تحول اداریمدیریت امور اداریمدیریت امور پشتیبانی و رفاهکاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ایبستن حسابها در پایان دوره مالیتوضیح مطرح شده در خصوص پیمانکارانتوضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاوردلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکارمانده وجوه مصرف نشدهانواع تضمین برای معاملات دولتیانواع ضمانتنامه های معتبرقوانینتفاوت حساب مستقل و گروه مربوطهمراحل بودجهاعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ایانواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومیتاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۱۱۵ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۱۰ صفحه
قیمت : 1600 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC/
 

👇 تصادفی👇

پاکسازی قطعی ویروس های جدید اندرویدی بدون نیاز به فلش و بدون پاک شدن ذره ای از اطلاعاتداستان دو شهر پر فروشترين كتاب تاريخجايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهانيدانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک – واحد کنترل کیفیتپیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرادانلود مقاله تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانکپاورپوینت ISO9001-2015 به زبان فارسیایجاد عادات مثبت در کودکانکارورزی 3 مطالعات اجتماعی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

خرید اینترنتی مقاله مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

👇🏞 تصاویر 🏞