👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل

ارتباط با ما

دانلود


مقاله امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل
چکيده:جداسازي ذرات معلق در گازها به ويژه هوا، مورد توجه اغلب صنايع از جمله صنايع خودرو سازي، هسته اي، کارخانجات سيمان و نيز علوم زيست محيطي مي باشد. براي کاهش آلودگي دو روش عمده وجود دارد:الف) کاهش توليد آلاينده هاب) جلوگيري از انتشار آلاينده ها در محيط.در اين تحقيق جداسازي دوده از گازهاي خروجي اگزوز موتورهاي ديزل مورد بررسي قرار مي گيرد.دو مبحث بنيادي در اين تحقيق عبارتند از:الف) بررسي خصوصيات ذرات آلاينده خروجي از اگزوز.ب) بررسي امكان سنجي استفاده از امواج آكوستيكي براي حذف ذرات معلق در گازهاي خروجي اگزوز موتور هاي ديزلنتايج حاصله از اين بررسي نشان مي دهد که ذرات آلاينده داراي قطر تقريبي ۱۰-۰۱/۰ميکرون با حداکثر تجمع جرمي در محدوده کمتر از ۴/۰ ميکرون مي باشند.بدين منظور، مدل سازي عددي در مورد انباشت اکوستيکي براي بدست آوردن پارامترهاي آزمايش و تاثير اين پارامترها در شبيه سازي و نتايج آزمايش انجام شد.نتايج آزمايشگاهي حاصله نشان مي دهد كه از امواج آكوستيكي براي جداسازي ذرات گازهاي خروجي اگزوز با بازده بالا مي توان استفاده كرد. سيستم فيلتراسيون آكوستيكي براي ذرات بزرگتر از ۰٫۲ ميكرون و براي دبي عبوري کوچکتر از ۳۰ ليتر بر دقيقه، در گستره توان صوتي اعمالي ۳۰ وات، کارآيي دستگاه نشست دهنده بيشتر از ۹۵ درصد مي باشد. براي دبي ۵۰ ليتر بر دقيقه با توان صوتي ۳۰ وات بازده ۴۵% مي باشد كه براي افزايش بازده فيلتراسيون در دبي هاي بالاتر، ميتوان از چند سيستم به صورت موازي استفاده نمود.
مقدمه:زيست موجودات زنده به ويژه انسان در معرض هجوم انواع آلودگيها است که آلودگي هوا يکي از مهمترين آنها است. بسياري از مراکز صنعتي و توليدات آنها، از عوامل مهم توليد آلاينده هاي هوا ميباشند و از اين ميان خودروها سهم عمده اين آلودگي را در شهرها به عهده دارند.به موازات رشد و ترقي جوامع که موجب تخريب طبيعت و در نتيجه آلوده کردن بيشتر آن شده است، سازمانهاي حفاظت از محيط زيست با وضع قوانيني، سعي در کاهش آلودگيها دارند. براي کاهش آلودگي هواي ناشي از خودروها، دو روش اساسي وجود دارد:الف: کاهش توليد آلاينده هاب: جلوگيري از انتشار آنها در محيط
کاهش توليد آلاينده ها از طريق بهبود کيفيت سوخت و طراحي بهينه سيستم احتراق و يا دوباره سوزاندن گازهاي حاصل از احتراق امکان پذير است و براي جلوگيري از انتشار آلاينده ها در محيط از سيستم هاي تصفيه و پالايش گازهاي خروجي از اگزوز استفاده مي شود. روشهاي کاهش توليد آلاينده ها مستلزم صرف هزينه هاي بسياري مي باشد که امروزه در کشور ما توجيه اقتصادي ندارد، لذا در شرايط کنوني و به عنوان يک راه حل سريع و ارزان، تصفيه گازهاي خروجي اگزوز شيوه مناسبتري مي باشد. آلايندههاي منتشره از موتور خودروها عبارتند از: هيدرو کربن ها (HC)، مونوکسيد کربن (CO)، اکسيدهاي نيتروژن (NOx) و ذرات معلق.
در موتورهاي ديزلي، مهمترين و بيشترين آلودگي را ذرات خروجي اگزوز تشکيل مي دهند و بنابراين موضوع اين پروژه پالايش گازهاي خروجي اگزوز موتورهاي ديزلي از ذرات آلاينده ميباشد. اين موضوع در مرحله اول مستلزم بررسي خصوصيات ذرات آلاينده و در مرحله دوم نيازمند بررسي سيستمهاي جداسازي فازهاي جامد- گاز از يکديگر مي باشد.در اين تحقيق ذرات آلاينده به عنوان ايروسلهايي با قطر تقريبي ۱۰-۰۱/۰ ميکرون شناخته شدند که حداکثر تجمع جرمي آنها در محدوده کمتر از ۴/۰ ميکرون است. ايروسل به معناي هر ذره اي اعم از جامد يا مايع که در يک محيط گازي يا اتمسفر معلق باشند و سرعت سقوط آنها قابل اغماض باشد، گفته مي شود.
براي جداسازي اين ذرات هيچيک از سيستمهاي جداسازي گاز- جامد نظير شوينده ها، فيلترهاي اليافي و سيکلونها و فيلترهاي الکترواستاتيک مفيد واقع نشدند. زيرا برخي از اين سيستمها نظير فيلتر هاي اليافي، افت فشار زيادي ايجاد مي کنند که براي به کارگيري بر روي گازهاي خروجي اگزوز مناسب نمي باشد و همچنين براي اين توزيع اندازه ذرات، از کارآيي کافي برخوردار نمي باشند و يا بسيار حجيم و بزرگ مي شوند. نهايتاً نشست دهنده آکوستيکي (كه امروزه به عنوان مكمل سيستم هاي فيلتراسيون فعلي استفاده مي شوند) انتخاب بهتري به نظر آمد و براي عملکرد آن و امکان سنجي استفاده عملي، مطالعات و آزمايشهاي جامع تري آغاز گرديد.
براي انجام و شروع آزمايشات لازم بود در وحله اول خواص گازهاي خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي و مکانيزم نحوه عملکرد امواج آکوستيکي در انباشت ذرات را بشناسيم. بدين منظور براي شناخت خواص گازهاي خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي آزمايشاتي انجام شد که نتايج اين آزمايشات در فصول آتي آمده است. در مرحله بعد اطلاعات مربوط به تئوري موضوع جمع آوري شد و از بين تئوري هاي موجود نظريه آقاي سانگ انتخاب و بر اين مبنا کد عددي براي مدل سازي انباشت آکوستيکي نوشته شد.
پس اين مراحل، شبيه سازي آزمايشگاهي آغاز شد و آزمايشهايي صورت گرفت به اين ترتيب که ايروسلهاي توليدي توسط موتورهاي ديزلي شبيه سازي شده و عملکرد يک نمونه نشست دهنده آکوستيکي استوانه اي براي حصول کارآيي ميانگين حدود ۹۰ درصد در شرايط مختلف بررسي گرديد. نتايج آزمايشگاهي نشان ميداد که سيستم فيلتراسيون آکوستيکي داراي کارايي بالايي در حذف ذرات معلق در گازها دارد و مي توان براي فيلتراسيون گازهاي خروجي از موتورهاي ديزلي استفاده کرد.
فصول پايان نامه حاضر در برگيرنده مطالبي است که به طور اجمالي جهت گيري و عملکرد ما را در اين فعاليت روشن مي سازد. فصل دوم در مورد روشهاي موجود در فيلتراسيون ذرات معلق در گازها و گازهاي خروجي از موتورهاي ديزل، بيشينه استفاده از امواج آکوستيکي و تئوري هاي موجود در زمينه انباشت آکوستيکي مي باشد. فصل سوم به بررسي روش مدل سازي عددي، فرضيات مورد استفاده در شبيه سازي و تشريح وسايل و سيستمهاي آزمايشگاهي که ساخته يا استفاده شده است مي پردازد. در فصل چهارم به شرح نتايج مدل سازي عددي و نتايج آزمايشگاهي مي پردازد. فصل پنجم راجع به جمع بندي نتايج آزمايشگاهي ،نتيجه گيري و بحث پيرامون مشکلات عملي و صنعتي شدن طرح مي باشد.

فهرست مطالب دانلود پروژه امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل:۱-فصل اول: مقدمه
۲- فصل دوم: مروري بر ادبيات و اصول و مباني نظری۲-۱ مقدمه۲-۲ سيستم جدا ساز ذرات معلق در گازها۲-۲-۱ صافي هاي کيسه اي۲-۲-۲ ته نشين کننده هاي ثقلي۲-۲-۳ شوينده ها۲-۲-۴ سيکلونها۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتيک۲-۳ زمينه تاريخي۲-۴ مكانيزمهاي انباشت آكوستيك۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوكينتيك۲-۴-۲ فعل و انفعالات هيدروديناميك۲-۴-۳ واكنشهاي آشفتگي آكوستيك۲-۴-۴ روان سازي آكوستيك۲-۴-۵ توده آكوستيك۲-۵ مدلهاي شبيه سازي فعلي۲-۵-۱ مدل وولك۲-۵-۲ مدل شو۲-۵-۳ مدل تيواري۲-۶ مدل سانگ
۳-فصل سوم: روشها و تجهيزات۳-۱ مقدمه۳-۲ روش شبيه سازي انباشت آكوستيك۳-۲-۱ فرضيات انجام شده در مدل سازي۳-۲-۲ الگورِيتم مدل سازي۳-۳ سيستم آزمايشگاهي فيلتراسيون آكوستيكي۳-۳-۱ سيستم آزمايشگاهي اندازه گيري توزيع اندازه ذرات۳-۳-۲ آزمايشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستيکي۳-۳-۳ مواد مورد استفاده۳-۴ كاليبراسيون وسايل آزمايشگاهي
۴- فصل چهارم: نتايج و تفسير آنها۴-۱ مقدمه۴-۲ نتايج آزمايشگاهي۴-۲-۱ اندازه گيري توزيع اندازه و غلظت کلي ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزلي۴-۳ آزمايشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستيکي۴-۳-۱ آزمايش بدست آوردن فرکانس هاي بحراني۴-۳-۲ رسم پروفيل فشار آکوستيکي در طول لوله۴-۳-۳ اعمال امواج آکوستيکي بر روي جريان ايروسل۴-۳-۳-۱ اعمال امواج آکوستيکي برروي ذرات درحالت بدون دبي و ساکن۴-۳-۳-۲ اعمال امواج بر روي جريان ايروسل۴-۴ بررسي تأثير عوامل موثر در بازده فيلترهاي آکوستيکي در خروجي موتور هاي ديزل۴-۴-۱ بررسي تأثير دبي عبوري از محفظه۴-۴-۲ بررسي اثر توان اعمالي امواج۴-۴-۳ بررسي تاثير دما و فشار۴-۴-۴ تأثيرات فركانس صدا۴-۴-۵ اثر اندازه ذرات
۵- فصل پنجمفهرست مراجعضميمه ۱ضميمه ۲ضميمه ۳
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۴٫۷ مگابایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۱۳ صفحه
قیمت : 1800 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%83/
 

👇 تصادفی👇

کارتون نسل دهه 60 و 70 کوتلاس ،قسمت اولطرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 4000 هكتار)پاسخنامه برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزانآشنایی با نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی 45 صفحهارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنايع ايران ***دانلود تعزیه حر سی دی سوم . رضا مشایخی . شکرالله .امیر صفری. گلختمی. محمد رضایی .برکتی پورقدرت در درون ماستتبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 89 صفحه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل

مقاله امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل

دانلود مقاله امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل

خرید اینترنتی مقاله امكان سنجی فيلتراسيون آكوستيکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای ديزل

👇🏞 تصاویر 🏞