👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهword

ارتباط با ما

دانلود


احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهword
چکيده
بررسي احکام خبر و خبررساني، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگويي فقه به مسائل جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهيت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهي خبر و خبررساني مورد بحث قرار گرفته است. اين عناوين عبارتند از: غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشراكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح، تغرير جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفيف،اختلال نظام. در تمام عناوين، ادله فقهي، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسي شده اند. در پايان اين نوشتار به بررسيمصداقي عناوين فقهي خبر و خبررساني در برنامه‌هاي تلویزيوني پرداخته شده است.
اين رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهاي فقهي است که در عرصه خبر و خبررساني، محدود کننده به شمار مي آيند. مي توان اين مختصر را درآمدي بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در اين نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دين مدار است.
 كليد واژگان: خبر،خبررساني، غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشر اكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح،تغريرجاهل،اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم،سرقت، تطفيف،اختلال نظام.
 فهرست
1 پيشگفتار.............................................. .................................................................................................................... 2
1.1 مقدمه. 2
1.2 خبر. 2
1.2.1 اهميت بحث درباره خبر: ............................ ................................................................. 2
1.3 نگاهي به تحقيقات پيشين:. 3
1.4 ضرورت پژوهش:. 5
2 فصل اول: کليات........................................ ..................................................................................................... 9
2.1 آشنايي با ماهيت خبر. 9
2.1.1 تعريف خبر 9
2.1.2 ارزش‌هاي خبري: 10
2.1.3 ارزش‌هاي خبري از ديدگاه قرآن کريم:. . 17
2.1.4 بايد و نبايد‌هاي خبري: 18
3 فصل دوم :عناوين فقهي خبر و وظايف مخبر.. 30
3.1 غيبت(بد گويي):30
3.1.1 مفهوم غيبت در کلام علماي لغت: 30
3.1.2 مفهوم غيبت در کلام فقها:30
3.1.3 ادله حرمت غيبت: 33
3.1.4 حرمت استماع غيبت: 35
3.1.5 موارد جواز غيبت: 37
3.1.6 استفتائات درباره غيبت: 42
3.1.7 غيبت و روزنامه نگاري جنجالي: 43
3.2 تجسس( ورود به حريم خصوصي):. . 44
3.2.1 مفهوم تجسس: 44
3.2.2 ادله حرمت تجسس: 45
3.2.3 تجسس حرام و تجسس حلال: 48
3.2.4 تجسس و روزنامه نگاري تحقيقي: 50
3.3 افشاي اسرار ( انتشار مسائل خصوصي):. 53
3.3.1 مفهوم افشاي اسرار: 54
3.3.2 ادله حرمت افشاي اسرار: 54
3.3.3 اسراري که افشاي آنها جايز است:‌55
3.3.4 افشاي اسرار دولتي و مرتبط با امنيت و منافع كشور:. . 57
3.3.5 افشاي اسرار و ورود به حريم خصوصي افراد:. . 57
3.4 نميمه(سخن چيني):. 59
3.4.1 مفهوم نميمه: 59
3.4.2 ادله حرمت نميمه: 59
3.4.3 نميمه و هياهوي رسانه اي: 61
3.5 نشر اكاذيب (نشر مطالب غير واقع):. 62
3.5.1 مفهوم كذب: 62
3.5.2 ادله حرمت دروغ و نشر اكاذيب: 66
3.5.3 ترويج بدعت در دين: 68
3.5.4 مواردي که نشر اكاذيب و اخبار دروغ مجاز است:‌69
3.5.5 نشر اكاذيب و روزنامه نگاري زرد:. . 72
3.6 بهتان (نسبت دادن غير واقع به ديگري):. 74
3.6.1 مفهوم بهتان: 74
3.6.3 بهتاندر دستورالعمل برنامه سازي BBC:...................... ................................................... 76
3.7 اضلال(پيام گمراه کننده):. 77
3.7.1 مفهوم اضلال: 77
3.7.2 ادله حرمت كتب ضاله: 78
3.7.3 استفاده از "مغالطات" براي گمراه کردن مردم:. . 80
3.7.4 اضلال و روزنامه نگاري تکثرگرا: 81
3.8 اشاعه فحشاء(انتشار بي بند و باري اخلاقي):. 82
3.8.1 مفهوم اشاعه فحشاء: 82
3.8.2 ادله حرمت اشاعه فحشاء: 83
3.8.3 حرمت تشبيب بالمرئه الاجنبيه (اظهار عشق به زن نامحرم):. 84
3.8.4 اشاعه فحشاء و روزنامه نگاري هرزه نگارانه:. . 85
3.9 لهو (بيهوده گويي):. 87
3.9.1 مفهوم لهو: 87
3.9.2 ادله حرمت لهو: 88
3.9.3 لهو و روز نامه نگاري عامه پسند:. . 89
3.10 مدح من لا يستحق المدح (ستايش ناروا):. 90
3.10.1 ادله حرمت مدح من لا يستحق المدح:. . 90
3.10.2 مدح من لا يستحق المدح و آگهي‌هاي تجاري:. . 91
3.11 تغرير جاهل )فريفتن نادان):. 93
3.11.1 مفهوم تغرير: 93
3.11.2 ادله حرمت تغرير جاهل: 94
3.11.3 تغرير جاهل و فريب افکار عمومي:........................... .............................................................. 95
3.12 اضرار(ضرر زدن به غير):. 96
3.12.1 مفهوم ضرر: 96
3.12.2 ادله حرمت اضرار: 97
3.12.3 اضرار و آزادي مطلق رسانه‌هاي جمعي:. . 98
3.13 سب واهانت(بد زباني):. 100
3.13.1 مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء:. . 100
3.13.2 ادله حرمت سب واهانت: 101
3.13.3 سب و اهانت در دستور العمل برنامه سازي BBC:. . 104
3.14 اعانه براثم(کمک به گناه کردن):. 104
3.14.1 مفهوم اعانه براثم: 104
3.14.2 ادله حرمت اعانه براثم: 106
3.14.3 شروط تحقق اعانه بر اثم: ............................ ................................................................. 107
3.14.4 اعانه بر اثم و رفتار تقليدي ناهنجار مخاطبان:............... ................................... 109
3.15 اعانه به ظالم (کمک کردن به ستمگر):. 111
3.15.1 مفهوم اعانه به ظالم: 111
3.15.2 ادله حرمت اعانه به ظالم: 111
3.15.3 اعانه بر ظالم و روزنامه نگاري استبدادي:. . 113
3.15.4 امر به معروف و نهي از منکر رسانه‌هاي خبري:.................. ......................................... 115
3.16 سرقت (تجاوز پنهاني به حقوق ديگري):. 116
3.16.1 مفهوم سرقت: 116
3.16.2 جرم سرقت در نوشته‌هاي فقهي: 117
3.16.3 ادله حرمت سرقت: 117
3.16.4 سرقت و حقوق معنوي: 117
3.17 تطفيف (کم فروشي):. 121
3.17.1 مفهوم تطفيف: 121
3.17.2 ادله حرمت تطفيف: 122
3.17.3 كم فروشي در رسانه‌هاي جمعي: 123
3.18 اختلال نظام(از هم گسيختگي امور مردم):. 124
3.18.1 مفهوم نظام و امنيت عمومي: 125
3.18.2 ادله حرمت اختلال نظام: ............................ ................................................................. 126
4 فصل سوم: بررسي عناوين فقهي خبر در برنامه‌هاي تلويزيوني (بررسي برنامه‌هاي نود و هفت) 131
4.1 معرفي برنامه نود. 131
4.1.1 بررسي برنامه نود: (گفتگو با دکتر محمد دادکان رئيس اسبق فدراسيون فوتبال) 133
4.2 معرفي برنامه هفت. 134
4.2.1 بررسي برنامه هفت: (گفتگو با خانم فريماه فرجامي بازيگر سينما). 136
5 منابع و مآخذ.. 138
5 منابع و مآخذ.. 139
5.1 کتب و مقالات. 139
5.2 منابع اينترنتي. 144
علم فقه پي گير تحقق سلامت، هدايت و عدالت در جامعه است و اين سه ابتناء تامي بر آگاهي‌هاي اجتماعي دارند . اين علم نمي‌تواند در قبال خبر و رسانه‌هاي جمعي كه حامل و ناقل بخش مهمي از آگاهي‌هاي اجتماعي هستند، برخوردي خنثي و يا غير ناظر به ماهيت و كاركرد آنها داشته باشد. اين مدعا با شواهدي از نقل و نيز عقل قابل تأييد است.
فقه در لغت به معناي فهم است و همين واژه در اصطلاح فقهاء به معناي آشنايي با احكام فرعي شرعي است، كه از راه ادله تفصيلي آن يعني قرآن، روايات ،عقل و اجماع بدست مي‌آيد و فقيه امروزه به فردي اطلاق مي‌شود كه داراي قدرت استنباط احكام فرعي شرعي از راه ادله تفصيلي آن باشد.
ارتباطات و خبررساني قدمتي به طول حيات بشر دارد، که به دليل گرايش‌هاي فطري انسان به برقراري رابطه با ديگران و پيدايش زندگي اجتماعي همواره جزء جدايي ناپذير زندگي بشر بوده است. اما امروزه با پيدايش وسايل ارتباطي جديد و توسعه شبكه‌هاي ارتباطي شكل و كاركرد ارتباط، دگرگوني‌هاي اساسي پيدا كرده به طوري كه در دهه‌هاي اخير « انقلاب ارتباطي » رخ داده است.
در نتيجه اين دگرگوني، وسايل ارتباطي بر زندگي ما سايه افكنده و ناديده گرفتن آنها ممكن نيست و مطالعه پيامدهاي مختلف اين پديده و تلاش براي استفاده مطلوب از آن ضرورت دارد. اطلاع رساني و انتشار سريع اخبار و نيز كاهش يا حذف فاصله زماني و مكاني ، يكي از پيامدها و كاركردهاي وسايل ارتباطي جديد است.
با توجه به جايگاه و اهميت موضوع خبر و خبررساني، نوشتار حاضر در صدد سازمان دهي به بحث « نظارت بر اطلاعات» از منظر فقه اماميه مي‌باشد.
درباره موضوعات فقهي مورد بحث در اين تحقيق، بحثهاي مفصل و دقيق بسياري در کتابهاي فقهي مطرح شده است، اما در باب ارتباط ميان عناوين فقهي و موضوعات خبر و خبرگزاري، سوابق قابل توجهي وجود ندارد. با اين حال به مرور سوابق مرتبط با اين مقوله مي‌پردازيم:
1) كتاب "پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري"، جواد فخار طوسي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385.
اين کتاب به بررسي فقهي خبر و خبرگزاري پرداخته و احکام فقهي مربوط به مبدا و مقصد خبر را بيان مي کند ، در فصل اول، بخش تکاليف و وظايف مخبر چهار عنوان فقهي خبر از قبيل، افشاي اسرار، اشاعه فحشاء، تجسس و نشر اکاذيب به خوبي بررسي شده است. اين کتاب مرتبط ترين تحقيق به نوشتار حاضر مي باشد.
2) حقوق و تکاليف خبرنگار در فقه اماميه، مقاله اي که توسط حسينعلي سعدي به رشته تحرير در آمده است. نکته مهم در اين مقاله بررسي عناوين فقهي تجسس، افشاي اسرار و اضلال مي باشد.
3)كتاب" خبر و خبررساني در قرآن كريم"، عليرضا پويا ، انتشارات دانشكده صدا و سيما،1384
نکته مهمي که در اين کتاب بدان پرداخته شده است، ديدگاه قرآن درباره محتواي خبر و همچنين درباره نحوه ارائه خبر مي باشد.

👇 تصادفی👇

پرسشنامه عملکرد خانوادهدانلود تحقیق دژ تاریخی قلعه رودخان در استان گیلان wordکاربرد بالقوه نانولوله‌ های کربنی در گندزدایی آباقدام پژوهی : افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان با تاکید بر روش های نوین نمایشیطراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFETتمام کتابهای کسب و کار اینترنتیکتاب های تعمير موتور و برق خودرو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهword

احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهword

دانلود احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهword

خرید اینترنتی احکام خبر و خبررساني در فقه اماميهword

👇🏞 تصاویر 🏞