👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

ارتباط با ما

دانلود


اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه
 چکیده:
برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می‌شود.
از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح‌شده در اوامر شرعی می‌تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون‌گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.قوانین حقوقی نیز از جهت الزام و عدم الزام به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می‌شود. قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی کنند.
با توجه به اینکه هم قواعد آمره و هم اوامر مولوی عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند، و نحوه ی خطاب قانون گذار به مثابه خطاب شارع است نگارنده بر آن شد تا به بررسی تطبیقی بین این دو بپردازد. و در پایان به این نتایج رسیده است که می توان به بعضی از آن ها اشاره کرد: تمامی اوامر مولوی ریشه شرعی دارند. قواعد آمره نیز به دو دسته تقسیم می شوند: آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته شده اند ریشه شرعی دارند، ولی آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته نشده اند ریشه شرعی ندارند. هر دو متوجه اشخاص جامعه می شوند. الزام آور هستند. دارای ضمانت اجرا هستند. اوامر مولوی تمامی جواب زندگی انسان را تنظیم می کنند. ولی هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است و فقط به جنبه ظاهری می پردازند.
کلید واژگان: امر مولوی، امر ارشادی، خطاب قانونی، قاعده حقوقی، قاعده آمره
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات. 1
1. مقدمه. 2
2. بیان مسئله:. 4
3. پیشینه تحقیق:. 5
3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع:. 5
3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن:. 6
4. ضرورت انجام تحقیق:. 8
5. سؤال های تحقیق. 8
6. فرضیه‌های تحقیق. 8
7. روش تحقیق. 8
8. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی تحقیق). 9
8-1.امر مولوی. 9
8-2. قاعده آمره. 10
فصل دوم:. 11
چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره. 11
2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی. 12
3. روش تشریع احکام و تحول روابط. 13
4. تقسیم‌بندی قضایا. 14
5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی. 15
5-1. مقدمات خطابات قانونی. 19
5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط 21
5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی. 23
5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23
6. قواعد حقوقی. 24
6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24
1. ماده امر. 27
1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27
1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27
2. صیغه امر. 29
2-1. ظهور صیغه امر. 29
2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29
3. شرع. 30
3-1. حکم شرعی. 31
3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31
3-1-1-1.حکم قضایی. 31
3-1-1-2.حکم قانونی. 31
3-1-2. انواع حکم شرعی. 32
3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32
3-1-2-2. حکم وضعی. 33
3-2. بیان ویژگی‌های حکم شرعی:. 34
3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند: 35
3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود:. 36
3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است: 37
3-3. مراحل حکم شرعی. 37
3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37
3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37
3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37
3-3-4. مرحله تنجز:. 37
4. امر ارشادی و مولوی:. 38
4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40
4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42
4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43
4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44
4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45
4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟ 51
4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟ 52
5- تغییرپذیری احکام الهی. 53
5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی:. 53
5-1-1. تغییر در موضوع: .. 54
5-1-2. تغییر در مناط:.. 54
5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:. 55
5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55
5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56
5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56
5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57
5-3-3. معنای لغوی نسخ. 57
5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59
5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60
6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62
6-1. از حیث نوع جزا. 62
6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی. 63
6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها. 63
6-2. از حیث طبیعت جزا. 63
6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63
فصل چهارم: قواعد آمره. 65
1. قواعد حقوقی. 66
2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67
3. هدف قواعد حقوق. 68
4. اوصاف قاعده حقوقی. 69
5. تعریف قاعده حقوقی. 69
5-1. الزامی بودن حقوق. 69
5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71
5-3. کلی بودن حقوق. 71
5-4. حقوق نظام اجتماعی است. 73
6. درجه‌های اجبار ناشی از قانون. 73
7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74
7-1. اماره‌های امری بودن قانون. 75
7-1-1. لحن قانونگذار. 75
7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76
7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76
7-1-4. جملات خبریه. 76
7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76
7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق 77
7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه 77
8. قلمروموضوعیقواعدآمره. 78
9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80
9-1.کیفر متجاوزان. 82
9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82
9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83
9-3-1. بطلان. 83
9-3-2. عدم نفوذ. 83
9-3-3. قابلیت فسخ. 83
9-4. مسئولیت مدنی. 84
9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84
9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84
9-5-2. اجبار. 85
10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85
10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85
10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق. 86
10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق. 87
10-4. نسخ در قانون. 90
10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91
10-4-2. اقسام نسخ. 92
10-4-2-1.نسخ صریح. 92
10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93
10-5. قوانین موقت. 94
10-6. قانون متروک. 94
11. مراحل وضع قواعد آمره. 96
11-1. تصویب قانون. 96
11-2. امضای قانون. 96
11-3. انتشار قانون. 97
12. مصادیقی از قوانین آمره. 98
12-1. اهلیت و حجر. 98
12-2. ارث. 99
12-3. نکاح. 101
13. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره. 103
14. نظم عمومی. 105
14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106
14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی. 108
14-3. مفهوم نظم عمومی. 108
14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110
14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111
14-6. کارکردنظمعمومیدرحقوقموضوعهداخلی. 112
15. اخلاق حسنه. 113
15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114
15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115
16. ارزش و هنجار. 118
16-1. مفهوم ارزش. 120
16-2. مفهوم هنجار. 120
16-3. مسئلهتضادهنجارهاوتغییراتاجتماعی. 122
16-4. انواعانحرافبهاعتبارانواعهنجارها. 122
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125
1. تمایزات. 126
2.تشابهات. 134
خاتمه. 138
فهرست منابع. 140
فصل اول: کلیات
 1. مقدمه
بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود.
از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر نیز می تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح شده در اوامر شرعی می تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.
خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامة زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا انسان از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف‌تر و درمانده‌تر است.
در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله‌ها و ملت‌ها در آمده است.
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:
«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبير»[1]؛
«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است‏».
در واقع انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و... هست. به علاوه انسان به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با استفاده از علوم و فنون جدید، توانسته است موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان‌های کوتاهی فراهم سازد. جایپای حضور انسان در کرة ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر است.
ولی با همه پیشرفت‌هایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش،احسان، انصاف و عدالت و پاک‌دامنی نبودهو نیست؛ زیرازورگویی، منفعت‌طلبی، خودخواهی، جاه‌طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه‌کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری است؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد.
بدیهی است، اگر همه انسان‌ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می‌شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع
[1]. حجرات/13.

👇 تصادفی👇

لایحه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سالهای 1393-97Essential Words For The TOEFLمقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمانپروژه نقشه کشی "galeb pirez barg" بصورت کتیا با pdf و jpgطرح توجیهی تولید آب اکسیژنهآموزش آتش نشانی - بخشیدانلود فیلم آموزشی کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر (plc) به زبان فارسیمبانی نظری و پیشینه تحقیق بیماری آرتریت روماتوئیدقالب فنجان قهوه4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانلود اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

خرید اینترنتی اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

👇🏞 تصاویر 🏞