👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی مقایسه ای احکام ازدواج از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدسword

ارتباط با ما

دانلود


بررسی مقایسه ای احکام ازدواج از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدسword
فهرست مطالب
 عنوان
صفحه
 چکیده
 فصل اول: کلیات
مقدمه
1- کلیات
1-1- بیان مسأله
1-2- سؤال تحقیق
1-3- فرضیه های تحقیق
1-4- سوابق مربوط
1-5- اهداف تحقیق
1-6- روش تحقیق
1-7- نوآوری تحقیق
1-8- دشواری های تحقیق
1-9- فصول تحقیق
1-10- کتاب مقدس
1-11- قرآن کریم
1-11-1- تاریخچه قرآن کریم
1-11-2- تقسیمات قرآن کریم
1-11-3- اسامی قرآن کریم
1-11-4- اسامی سوره­های قرآن کریم
 
1
 
 
3
4
4
5
5
5
6
7
7
7
8
8
11
11
12
12
12
 فصل دوم: مفهوم شناسی
2-1- نکاح
2-2- صداق
2-3- نفقه
2-4- محارم
2-5- نشوز
2-6- بکارت
2-7- خطبه (خواستگاری)
2-8- ربیب و ربیبه
 
 
14
15
16
17
18
18
19
19
 فصل سوم: بررسی احکام نکاح در تورات
3-1- تعریف نکاح در عهد قدیم
3-2- اهمیت نکاح در عهد قدیم
3-3- اهداف نکاح در عهد قدیم
3-4- معیار انتخاب همسر در عهد قدیم
3-5- فلسفه ممنوعیت نکاح با بیگانگان در عهد قدیم
3-6- رضایت زن در نکاح از دیدگاه تورات
3-7- سن نکاح در عهد قدیم
3-8- نکاح با محارم در عهد قدیم
3-9- فلسفه حکمت مهریه
3-10- مهریه ونفقه در عهد قدیم
3-10-1- مهریه درعهد قدیم
3-10-2- نفقه درعهد قدیم
3-11- چند همسری در عهد قدیم
3-12- مراسم عقد وخواستگاری در یهود
3-13- بکارت در عهد قدیم
3-14- تحریم ایام نکاح در عهد قدیم
3-15- ربیب وربیبه
3-16- خلاصه فصل
 
 
21
21
23
23
25
28
29
30
34
34
34
36
36
40
41
41
42
42
 فصل چهارم: بررسی احکام نکاح در عهد جدید
4-1- تعریف نکاح در مسیحیت
4-2- اهمیت نکاح در عهد جدید
4-2-1 تجرد در عهد جدید
4-3- اهداف نکاح در مسیحیت
4-4- نکاح با بیگانگان در عهد جدید
4-5- فلسفه ممنوعیت نکاح با بیگانگان در مسیحیت
4-6- رضایت زن در نکاح از دیدگاه عهد جدید
4-7- سن نکاح در عهد جدید
4-8- نکاح با محارم در عهد جدید
4-9- مهریه ونفقه در عهد جدید
4-9-1- مهریه در عهد جدید
4-9-2- نفقه در عهد جدید
4-10- چند همسری در عهد جدید
4-11- مراسم عقد وخواستگاری در عهد جدید
4-12- بکارت در عهد جدید
4-13- خلاصه فصل
 
 
44
46
49
50
50
51
54
54
54
55
55
56
56
57
60
61
 فصل پنجم: بررسی احکام نکاح در قرآن کریم
5-1- طرح بحث
5-2- اهمیت نکاح در قرآن
5-3- اهداف نکاح در قرآن
5-4- معیار انتخاب همسر در قرآن
5-5- رضایت زن در نکاح از دیدگاه قرآن
5-6- سن نکاح در اسلام
5-7- نکاح با محارم در قرآن
5-8- مهریه ونفقه در قرآن
5-8-1- مهریه در قرآن
5-8-2- نفقه در قرآن
5-8-3- میزان نفقه
5-9- چند همسری در قرآن
5-10- خواستگاری در قرآن
5-11- تحریم ایام نکاح درقرآن
5-12- نشوز در قرآن
5-2-1- نشوز زن
5-12-2- نشوز مرد
5-13- ربیب وربیبه
5-14- خلاصه فصل
 
 
63
64
67
69
70
74
74
78
78
83
87
87
90
91
92
92
93
94
95
 فصل ششم: نتیجه گیری بحث
6-1- وجوه اشتراک اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح
6-2- وجوه افتراق اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح
 
 
98
99
 فهرست منابع
 چکیده انگلیسی
 
103
 
107
 
ازدواج پدیده ای است که ماهیت آن در بیشتر ادیان الهی مشترک است.
یکی از بهترین راههای شناسایی این پدیده، مطالعه فرانگر وبررسی آن در محمل های گوناگون است. و یکی از ابعاد مؤثر وحائزاهمیت آن بررسی تطبیقی و مقایسه ی احکام نکاح در سه آیین آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام است. که این پایان نامه عهده دار آن گردیده است.
بررسی وجوه اشتراک وافتراق احکام نکاح بر اساس کتاب مقدس وقرآن کریم، اصلی ترین هدفی است که مد نظر می باشد در این راستا مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: عدم توصیه به نکاح از منظر عهد جدید که عکس نظرعهد قدیم و قرآن کریم می باشد، اتفاق نظر قرآن کریم و کتاب مقدس(عهدین) در موضوع پرداخت مهریه ونفقه، شرطیت رضایت زوجه درازدواج از منظر قرآن کریم و عدم شرطیت آن از منظر عهد قدیم.
مسأله ازدواج امری است که قرآن وعهدین هرکدام به نوعی به آن توجه دارند اما اهمیت این مسئله در میان یهودیان بیشتر بدان جهت بوده که آنان پیوسته آرزوی ازدیاد تکثیر نسل خویش را داشتند از طرفی در عهد جدید ازدواج اهمیتی نداشته وبه مسائل مربوط به ازدواج چندان توجهی نشده است اما قرآن کریم با توجه به اینکه یکی از مهمترین راههای مبارزه با فحشا، ازدواج وارضاء غریزه جنسی از راه مشروع است به ازدواج اهمیت می دهد همچنین قرآن کریم به ازدیاد نسل هم توجه دارد.
در زمینه ازدواج با محارم در کتاب مقدس(عهدین) ازدواج با بعضی افراد به صراحت تحریم شده از جمله "خواهر، زن برادر، زن پدر و..." و یا زناشویی با همخون گناه شمرده شده، حتی با ازدواج دختر عمو و پسرعمو ها مخالفت شده، اما قرآن کریم ازدواج با محارم اعم از نسبی وسببی را صریحاً تحریم کرده است.
یهودیان ازدواج با غیر یهودی را منع می کنند زیرا آنها معتقد اند که یک همسر غیر یهودی قادر نیست به یک فرزند یهودی کمک کند تا سرنوشت ونقش اساسی خود را که گسترش یهود وزنده نگهداشتن میراث یهود است ایفاء نماید. دو نظریه در باره ازدواج با غیر همکیش بین مسیحیان وجود دارد ولی طبق یک نظریه ازدواج با غیر همکیش باطل وطبق نظریه دیگر صحیح است.
 واژه کلیدی: قرآن، عهدین، زن، ازدواج، خانواده.
 فصل اول
مقدمه و کلیات
 
مقدمه
 نکاح به معنای عقد زناشویی می­باشد؛ سپس برای جماع استعاره شده است.
یکی از شاهکارهای خلقت مرد و زن که از تدبیرهای حکیمانه خالق هستی به شمار می­رود، جاذبه و کششی است که بین زن و مرد وجود دارد. زمانی که این جذب و انجذاب در پیوند ازدواج ظهور پیدا می­کند، منشأ تکالیف وحقوق برای هر یک از زن ومرد می شود و خدا زن و مرد را آرام جان یکدیگرآفریده، و مهر و محبت هر یک را در دل دیگری قرار داده است.
با توجه به اهمیت مطالعه تطبیقی موضوع نکاح، این مسأله از سه دیدگاه «تورات، انجیل و قرآن کریم» مورد بررسی قرار گرفته که در قالب کلیات، مفاهیم و احکام نکاح به بیان تفاوت­ها وشباهت­ها پرداخته شده است.
قبل ازتوصیف وتبیین فلسفه وبیان اهمیت واهداف نکاح در قرآن وعهدین(تورات،انجیل) توجه به این نکته ضرورت دارد:
در این بررسی به نظریه ودیدگاه­های دینی «یهودیت، مسیحیت و اسلام» در خصوص نکاح براساس کتب مقدس یعنی عهد قدیم و عهد جدید و قرآن کریم پرداخته می­شود و به فرهنگ رایج و آداب و رسوم متداول (که منشأ دینی ندارد)در بین«یهودیان، مسیحیان و مسلمانان» درازدواج توجه نمی­شود به بیان دیگر، آنچه در این نوشتار ملاحظه می­شود، فرهنگ رایج و آداب و رسوم بومی و اجتماعی متداول و مرسوم در جامعه­ی «یهودی، مسیحی و اسلام» نیست؛ بلکه آموزه­های برگرفته از منابع اصیل و متون قابل استنادی می­باشد که این متون با هم مقایسه می­شوند.
1- کلیات
1-1- بیان مسأله
ازدواج یک سنت الهی و یک میل فطری است که قبل از تشریع، به حکم طبیعت در وجود انسان قرارداده شده است؛ به طوری که نه تنها انسان بلکه همه­ی موجودات بطور غریزی تمایل به این مسأله داشته و آن را در رأس اهداف زندگی خود قرار می­دهند. این مسأله در مورد انسان شکل ویژه­ای به خود می­گیرد، زیرا انسان دارای شعور و آگاهی است و از طرفی دارای میل جنسی و قوه­ی شهوانی است، پس به شکل مطلوب­تر درصدد تأمین این نیاز طبیعی بر می­آید، به این صورت که مانند سایر ابعاد نیازی خود، ازدواج او هم بر اساس قواعد و ضوابطی صورت می­گیرد.
البته سنت ازدواج گرچه امری اولاً طبیعی و ثانیاً عمومی است، اما در جوامع و فرهنگ­های مختلف دارای شرایط و قواعد متفاوتی می­باشد که عمدتاً ریشه در اعتقادات و باورهای آن مردم دارد. با توجه به الهی بودن سه دین«یهود، مسیحیت، اسلام» و وجود احکام مشترک در این سه دین و نیز تفاوت­هایی که در آن­ها وجود دارد لازم است به احکام نکاح ازجمله«تعریف نکاح، اهداف نکاح، نکاح با محارم و غیر محارم، تعدد زوجات، مَهر، نفقه، اذن دختر، اذن ولی،حضانت، سن ازدواج، فلسفه خواستگاری و نامزدی، عقد و مراسم ازدواج و... »را در قرآن و کتاب مقدس به صورت مقایسه­ای پرداخته شود، وضمن آشنایی با فرهنگ و سنت ازدواج در هرکدام از این شرایع مقدس، و مقایسه­ی آن­ها، جهات برتری و نقص هریک را بر دیگری در این مسأله بیابیم و خصوصاً در این جایگاه « احکام نکاح در اسلام» را با مقایسه­ آن دو فرهنگ را بهتر بشناسیم، و بتوانیم حقانیت قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.
چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجسته­ی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی می­باشند و« نکاح» نیز یکی از عوامل و از برجسته­ترین ومؤثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا این سه آیین آسمانی باید در این مورد سخنی و پیامی برای رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحیح و مناسب، مسیر ترقی و کمال را به روی پیروان خود بگشایند؛ چرا که نمی توان دین و مسلکی را یافت که در مورد یکی از مؤثر­ترین عوامل سعادت و کمال آدمی، حرف و سخنی نداشته باشد.
وجود مسائلی نظیر اهمیت نکاح و احکام متعدد آن در قرآن کریم، تأکید به تجرد در عهد جدید، مرد سالاری و احکام خاص نکاح در عهد قدیم از جمله مواردی است که باعث گردید بررسی تطبیقی نکاح و احکام آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار گردد.
 1-2- سؤال اصلی تحقیق
احکام نکاح از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس دارای چه اشتراکات و افتراقاتی می­باشند؟
 1-3- فرضیه­های تحقیق
1. نکاح از منظر انجیل توصیه نشده است.
2. قرآن کریم و کتاب مقدس در پرداختن مهریه و نفقه اتفاق نظر دارند.
3. در عهد قدیم رضایت دختر برای ازدواج شرط نیست اما در قرآن کریم شرط است.
 1-4- سوابق مربوط
وقتی بعد از یهود، شریعت جدیدی به نام مسیحیت ظهور پیدا کرد در خیلی موارد احکام و برنامه­ها­ی آنها مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد «هرچند که این دوشریعت خیلی اختلاف مبانی اساسی با هم ندارند و به تعبیر خودشان یکی عهد قدیم و دیگری که مکمل آن است عهد جدیداست». (انجیل متی 5:17) اما با تولد اسلام، این جریان درگیری افکار و عقاید و سنجش برتری میان آن­ها شدت و وسعت زیادی پیدا کرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظریه رهبانیت در یهود و مسیحیت مبارزه و مخالفت علنی کرد.
بعد از آن تاکنون همواره این مجادله­ها ومناظره­ها در میان صاحب نظران «یهود، مسیحیت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مکتوبات متعددی در این زمینه تدوین شده است ازجمله:
در کتاب «اخلاق درشش دین جهان» ضمن بررسی مباحث مختلف اخلاقی در مبحث مستقلی مقایسه­ای اجمالی میان ادیان مختلف درباره­ی ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب می­کنند و این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می­شود، «کتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم و حواء است. برداشت مسیحیان آن است که خداوند، ازدواج را برای تنظیم رابطه­ای مناسب میان ذکور و اناث، ایجاد بهترین محیط برای پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نکاح یک قرارداد اجتماعی مؤ یّد به تأیید الهی است. ازدواج یک شعیره «آداب و رسوم» نیست، بلکه یک قرارداد قانونی لازم­الاتباع میان یک مرد و یک زن است. (وقار،1378، صص 276،344،416)
درکتاب «زن از دیدگاه ادیان ومکاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و... مورد بررسی قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراکنده­ای به مقایسه ازدواج در میان مکاتب مختلف پرداخته است، از جمله این­که در شریعت یهود، نسب بر این جاری بود که زن، بعد از مرگ شوهر باید با برادر شوهر ازدواج کند؛ در حالی که دین اسلام بر این مطلب تأکیدی نکرده است.(جمعی ازخواهران طلبه حوزه های علمیه،1379، ص 77)
در کتاب «آشنایی با ادیان بزرگ» به مقایسه اسلام و سایر ادیان پرداخته و مقایسه جالب توجهی میان نکاح در اسلام و دیگر ادیان انجام گردیده است. از جمله این که در دین اسلام، بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرمیت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل می­شود. محرمیت در یهودیت و مسیحیت نیز تقریباً به همین شکل است، جز این که در یهودیت، ازدواج عمو با دختر برادر جایز است و در مسیحیت، ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله جایز نیست، مگر این که از طبقه بعد باشد. (توفیقی، 1379، ص282)
در کتاب «قرآن و کتاب مقدس: درون­مایه­های مشترک»، در مبحث نسبتاً جامعی به بررسی مقایسه­ای دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله این­که در دین اسلام منع شده ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی و هم­چنین در(باب 18 سفر لاویان) دین مسیحیت این مطلب ذکر شده است، و نیز در دین اسلام آمده با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و نیز در یهودیت به این مطلب اشاره شده است. (تهامی،1379،ص778)
در قرآن کریم در سوره­ی نساء آیه 19 آمده «ای کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث ببرید».
و همین طور در تورات در (سفر خروج باب 22 آیه 17)آمده « واگر پدرش هیچ راضی نشود که او را به وی بدهد به قدر مهر دوشیزه گان باو بسنجد».
در قرآن کریم در (طلاق آ/ 7) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقه­ی زن شیرده را دهد و کسی که تنگ دست است هم از آن­چه خدا به او داده انفاق کند».
و هم­چنین در تورات (سفر خروج باب 21 آیه 10)آمده « و اگر زن دیگری به جهت خود بگیرد نفقه وکسوة و حق مضاجعه او را کم نکند».
در انجیل متی (6-4:19)آمده: «مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده این بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند».
 1-5- اهداف تحقیق
 1-6- روش تحقیق
با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می­باشد،که بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام شده و از روش­های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلال­ها به تبیین آن­ها می­پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه­گیری صورت می­گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر کمک گرفته می­شود.
 1-7-نوآوری تحقیق
این پژوهش از جهت تطبیقی بودن و استخراج اشتراکات و اختلاف نظرهای قرآن کریم و کتاب مقدس (تورات، انجیل) در موضوع نکاح قابل توجه و حائز اهمیت می­باشد.
 1-8- دشواری های تحقیق
با توجه به موضوع پایان نامه و دور بودن محل اقامت از مراکز علمی و پژوهشی واقع در شهرستان قم و...، و کم بودن منابع مربوطه و چون موضوع کار نشده بود، توفیقی حاصل شد که سفری به شهر مقدس قم، صورت پذیرد و به مراکز زیر مراجعه شود.
1. کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم.
2. کتابخانه حوزه علمیه– بخش فرق و مذاهب قم.
3. کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
4. کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم قم.
5. کتابخانه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم.
6. کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم.
7. کتابخانه مرکز مطالعات زنان قم.
8. کتابخانه مرکز فرق و ادیان قم.
9. کتابخانه آیت الله سیستانی قم.
10. کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم.
11. کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی قم.
12. کتابخانه تخصصی مؤسسه امام صادق(ع) قم.
هم­چنین از نرم­افزار «مکتبه اهل البیت» مشتمل بر 4700 جلد کتاب و «جامع تفاسیر نور» شامل 1419 جلد، استفاده گردیده و نسبت به نگارش این پایان نامه اقدام شد.
 1-9- فصول تحقیق
این پایان نامه در شش فصل تنظیم گردیده است و هر یک از فصل­ها به بخش و هر یک از بخش­ها در صورت لزوم به زیر بخش­هائی تقسیم گردیده است.
فصل اول: با عنوان کلیات ارائه گردیده، که شامل نه بخش می­باشد.
فصل دوم: با عنوان مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی « نکاح و...» ارائه گردیده که شامل 8 بخش می­باشد.
فصل سوم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه تورات ارائه گردیده، که شامل 17 بخش می­باشد.
فصل چهارم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه انجیل ارائه گردیده، که شامل 14 بخش می­باشد.
فصل پنجم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم ارائه گردیده. که شامل 16 بخش می­باشد.
فصل ششم: با عنوان نتیجه­گیری ارائه گردیده، که شامل 3 بخش می­باشد.
 1-10- کتاب مقدس
کتاب مقدس عنوان مجموعه­ای از نوشته­های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه­ی این بخش-ها و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود می­دانند، در زبان فارسی و عربی عنوان «عهدین» نیز برای این کتاب به کار می­رود.
یکی عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد، این عهد به سه بخش، تورات، نبییم (انبیاء) و کتوبیم (مکتوبات) تقسیم می­شود.
قسمت اول (تورات) مشتمل بر پنج سِفر است.
1). سفر پیدایش: که در این کتاب از چگونگی خلقت جهان و انسان صحبت شده است، ماجراهای حضرت آدم(ع) تا حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم (ع) و فرزندان او، حضرت یعقوب و یوسف(ع) و مهاجرت فرزندان یعقوب به مصر و استقرار در آن مکان به صورت داستان­وار آمده، داستان این کتاب با مرگ حضرت یوسف (ع) در مصر خاتمه می­یابد.
2). سِفر خروج: دنباله ماجراهای بنی اسرائیل را بیان می­کند، تغییر حکومت مصر، ظهور حضرت موسی و نجات بنی اسرائیل، ده فرمان حضرت موسی برای بنی اسرائیل در این سِفر بیان شده است.
3). سِفر لاویان: این کتاب بیشتر درباره­ی احکام کهانت و وظایف کاهنان سخن گفته و علت نامگذاری­اش همین بوده، احکام دیگری از قبیل خوردنی­های پاک و ناپاک اصل و حرام و احکام روز شنبه در این کتاب آمده است.
4). سِفر اعداد: ماجراهای بنی اسرائیل را در دوران سرگردانی بیان می­کند و هم­چنین احکام و دستورات فقهی در آن آمده است.
5). سِفر تثنیه: تثنیه به معنای تکرار است، علت نامگذاری آن به تثنیه این بوده که احکام و دستورات کتاب­های دیگر در آن تکرار شده­اند.
بخش دوم (کتب انبیاء) به دو قسمت تقسیم می­شود.
الف - کتب انبیای متقدم:که خود شامل کتاب­های یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان است.
ب- کتب انبیای متاخر: که شامل کتاب­های اِشعیا، اِرمیا، حِزقِیال، هوشع، یوئیل، عاموس، عُوبَدیان،یونُس، میکاه، ناحوم، حَبَقُوق، صَفَنیا، حَجَّی، زکریا، ملاکی می­باشد.
کتاب یوشع: جنگ­های بنی اسرائیل با کنعانیان و فتح و پیروزی بنی اسرائیل و تقسیم زمین بین اسباط بنی اسرائیل را بیان می کند.
کتاب داوران(قضاوت):دوره­ای 350 ساله بر بنی اسرائیل گذشت که به دوره­ی داوران معروف است در این دوره بنی اسرائیل دست از خدا برداشتند و به گناه روی آوردند اما وقتی به درگاه خدا روی آوردند خداوند داورانی برای آن­ها فرستاد؛ ماجراهای این دوره و نیز داستان دوازده داور که خدا برای بنی اسرائیل فرستاد در این کتاب آمده است.
کتاب اول سموئیل: سموئیل نبی، آخرین داور بنی اسرائیل بود که در زمان او پادشاهی بنام شائول را برای بنی اسرائیل انتخاب کرد این پادشاه ابتدا خوب عمل کرد ولی بعد از خدا دور شد، سموئیل هم از طرف خدا مأمور شد که حضرت داود را به جای او برگزیند.
کتاب دوم سموئیل: سرگذشت حضرت داود را بیان می­کند حتی گناهانی را هم به حضرت داود نسبت می­دهد.
کتاب اول پادشاهان: این کتاب پیرامون جانشین حضرت داوود، یعنی حضرت سلیمان بحث می­کند تا جایی که ادعا می­کند که حضرت سلیمان در پایان به گناه روی آورده و از خدا دور شده با همان حالت هم از دنیا رفت.
کتاب دوم پادشاهان: این کتاب دنباله تاریخ این دو کشور (اسرائیل) (یهودا) و پادشاهانی که در آن به حکومت رسیدند را بیان می­کند.
کتاب­های انبیای متأخر هم به طور کلی مباحثی را دربر دارند از جمله ؛ مجموعه­ای از شعر­ها و سروده­ها درباره نیایش، پرستش، توکل بر خدا، اهمیت دانش، خردمندانه زیستن، ظهور مسیح و نتایج آن...
 قسمت دوم کتاب عهد جدید(انجیل) مشتمل بر چهار بخش است.
که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و به طور کلی به چهار بخش تقسیم می­شود.
بخش اول: زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی(ع)
بخش دوم: تبلیغات و مسافرت­های تبلیغی مبلغان مسیحی
بخش سوم: نامه­ها
بخش چهارم: رویا و مکاشفه
بخش اول خود شامل چهار انجیل است. الف – انجیل متی است (که متی یک یهودی بود و برای رومیان باج و خراج می­گرفت) غالب محققان برآنند که انجیل بین سال­های 67-65 میلادی یعنی سی سال بعد از حیات زمینی حضرت عیسی (ع) نوشته شده و به این حواری منسوب است.
ب- انجیل مرقس است که کوتاه­ترین و قدیمی­ترین انجیل است. که غالباً تاریخ آن را نیز به سالهای 70 – 65 میلادی برمی­گردانند و به مرقس منسوب است (مرقس از حواریون نبود بلکه شاگرد «پطرس» حواری بود.
ج- انجیل لوقا است که لوقا پزشکی غیر یهودی بود و بعد از حضرت عیسی (ع) به دست «پولس» ایمان آورد این انجیل همزمان با انجیل متی یا اندکی پس از آن نوشته شده است.
د- انجیل یوحنا است یوحنا یکی از حواریون بود که ویژگی بارز این انجیل مسیح شناسی خاص آن است در این انجیل، مسیح جنبه الهی یافته و خدای متجسد گردیدهاست.
در واقع این چهار کتاب سیر عملی و گفتاری حضرت مسیح (ع) هستند که افرادی آن را روایت می کنند، سه انجیل نخست سبکی یکسان دارند و با فرهنگ یهودی سازگاری دارد اما انجیل چهارم متفاوت از آن سه تا است و در آن از الوهیت سخن رفته است سه انجیل اول را اناجیل همنوا یا هم دید نامیده­اند
بخش دوم (تبلیغات و مسافرت­های تبلیغی) تنها یک کتاب به نام اعمال رسولان وجود دارد که اقدامات حواریون و دیگر مسیحیان به خصوص پولس را بیان می­کند.
بخش سوم (نامه ها) حواریون و رسولان مسیحی نامه­هایی به شهرها و افراد گوناگون نگاشته­اند که 21 عدد از آنها در مجموعه عهد جدید وجود دارد، سیزده یا چهارده عدد از این نامه­ها از پولس و از هفت باقی مانده، سه­ نامه به یوحنا، دو نامه به پطرس و دو نامه دیگر به یعقوب و یهودا منسوبند در واقع مضمون این نامه­ها عبارت بودند از، پاسخ به سئوالاتی پیرامون مسائل فساد اخلاقی، ازدواج و روابط جنسی، نظام کلیسائی، و رستاخیز، بیان مشکلات راه تبلیغ، دعوت مردم به ایمان و زندگی پاک همراه با صبر و تحمل، حقایقی درباره ایمان مسیحی با بیان وظایف یک رهبر خوب.
بخش چهارم (رویا ومکاشفه) در این بخش تنها یک کتاب وجود دارد که به یوحنا منسوب است و در پایان عهد جدید واقع شده است.
مجموعه عهد جدید به تدریج در طی چند دهه توسط افراد متعددی نه نگارش درآمده است اما محققان جدید در بیشتر این افراد تردید کرده اند از این مجموعه تنها انتساب هفت یا هشت رساله به پولس، انجیل سوم و کتاب اعمال رسولان به لوقا وتا حدی کتاب مکاشفه یوحنا قطعی است و انتساب سایر نوشته ها یا به طور قطعی رد شده یا در آن تردید جدی شده است.
این مجموعه را به لحاظ تاریخ نگارش می توان به چهار بخش کلی تقسیم کرد.
1. نوشته­هایی که قبل از سال 64 میلادی نوشته شده­اند، رساله­های پولس و برخی از رساله­های کوچک مانند رساله یعقوب از این دسته­اند.
2. آثاری که بلافاصله پس از سال 64 و تا حدودی سال 80 میلادی نوشته شده اند، اناجیل همنوا و کتاب اعمال رسولان و کتاب مکاشفه یوحنا در این دسته هستند.
3. آثاری که در اواخر قرن اول نوشته شده­اند، انجیل یوحنا و رساله او از این دسته­اند.
4. آثاری که در قرن دوم نوشته­اند رساله­های منسوب به پطرس از این دسته هستند.
پس به طور کلی می­توان این مجموعه را به لحاظ محتوی به دو بخش تاریخی و اعتقادی تقسیم بندی کنیم.
شیوه ارجاع به کتاب مقدس نیز مانند قرآن، با ارجاع به کتاب­های معمولی متفاوت است چرا که این کتاب چاپ و نسخه های متعددی دارد و نمی­توان با ذکر شماره صفحه به آن ارجاع داد، به همین دلیل برای ارجاع به این مجموعه از شماره های باب­ها و آیه­ها استفاده می­شود برای مثال در ارجاع به آیه دوم از باب پانزدهم سفر پیدایش می­نویسیم «سفر پیدایش: 15: 2».
 1-11- قرآن کریم
قرآن کریم معجزه جاویدان پیامبراسلام(ص) و کتاب شناخت معرفت که مجموعه­ی پیام­های الهی و وحی خداوند و حاوی دین اوست ؛ پس خواندن، فهمیدن، عمل کردن و پیاده کردن

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب صوتی گلستان سعدی – هشت باب کاملسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی -روش تحقیق در مسائل آموزش زبان کد درس: 1225049دانلود مقاله سوئیچینگ Ciscoدانلود سورس پروژه تشخیص چهره در زبان سی شارپ (همراه با داکیومنت 41 صفحه) با قابلیت ویرایش کامل سورس کد های برنامهمقاله 3- جغرافياي زمين (آب سنگ و کانی ها با شکل)دانلود فایل فلش تبلت چینی Q89-A33-CCIT-A80 با آموزش نصب از پرامیس شاپ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی مقایسه ای احکام ازدواج از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدسword

بررسی مقایسه ای احکام ازدواج از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدسword

دانلود بررسی مقایسه ای احکام ازدواج از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدسword

خرید اینترنتی بررسی مقایسه ای احکام ازدواج از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدسword

👇🏞 تصاویر 🏞