👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

راهنمای استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

ارتباط با ما

دانلود


راهنمای استفاده از نرم افزار  سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
عنوان فایل: راهنمای استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: 122
قیمت: 2500 تومان
فهرست:
1- مقدمه
1-1- تعاریف و مفاهیم پایه
1-2- نصب نرم افزار
2- منوی نقشه
1-1- نقشه جدید
1-2- افزودن لایه
1-3- باز کردن نقشه
1-4- ذخیره نقشه
1-5- ذخیره نقشه با نام
1-6- ذخیره تصویر
1-7- انتخاب الگوی چاپ
1-8-چاپ
1-9- تنظیمات
3- منوی پایگاه داده
2-1- انتخاب پایگاه داده و ورود اطلاعات
3-1-1- افزودن پایگاه داده
3-1-2- حذف یک پایگاه داده
3-1-3- تهیه نسخه پشتیبان
2-2-جداول
3-2-1- اتصال جداول
3-2-2- حذف اتصال به جدول
3-2-3- محاسبه فیلد
3-2-4- XY to Point
3-2-5- انتقال جدول به جدول
2-3- مدیریت پایگاه داده
3-3-1- ایجاد کلاس عوارض
3-3-2- ایجاد جدول
3-3-3- ویرایش ساختار جدول
3-3-4- حذف جدول / عارضه
3-3-5- افزودن اطلاعات
2-4- تبدیل فرمت داده ها
3-4-1- CAD
3-4-2- Shapefile
3-4-3- Coverage
3-4-4- Geodatebase
4- منوی نمایش
3-1- نمایش دیاگرام تک خطی پست
3-2- پنجره اطلاعات نقشه
3-3- نمایش ابزارها
4-3-1- ابزارها
4-3-2- استاندارد
4-3-3- ابزارهای اصلی
4-3-4- ابزارهای صفحه چاپ
4-3-5- ابزارهای ویرایش
4-3-6- ابزارهای ترسیم
4-3-7- ابزارهای ژئورفرنس عوارض برداری
4-3-8- ابزارهای ژئورفرنس لایه های رستری
3-4- ذخیره و بازیابی تنظیمات کارتوگرافی
5- منوی اطلاعات
4-1- اطلاعات عارضه
4-2- جستجوی عوارض
4-3- ویرایش اطلاعات توصیفی
4-4- گزارش گیری
5-4-1- گزارش عمومی
1-4-2- اطلاعات آماری
5-4-3- جمع بندی آماری
5-4-4- جمع بندی مساحت عوارض سطحی
5-4-5- جمع بندی طول عوارض خطی
5-4-6- شمارش تعداد عوارض موجود در عوارض سطحی
4-5- گزارشات خاص
5-5-1- یافتن عوارض (دکل، دکل مخابراتی و پست) با موقعیت مکانی خاص
5-5-2- انتخاب طول اسپن های خاص
5-5-3- گزارش بار مصرفی و تهیه نقشه چگالی بار
5-5-4- تولید نمودارهای مقایسه ای مصرف بار
5-5-5- گزارش حوادث
5-5-6- گزارش خروج ها
5-5-7- وضعیت روغن ترانس
5-5-8- اطلاعات خطوط
6- منوی تجزیه و تحلیل
5-1- عملیات رستری
6-1-1- درونیابی
6-1-1-1- Generate DEM
6-1-1-2- IDW
6-1-1-3- Spline
6-1-1-4- Kriging
6-1-2- محاسبه شیب
6-1-3- محاسبه جهت شیب
6-1-4- ایجاد نقشه سایه روشن
6-1-5- استخراج منحنی میزان
6-1-6- استخراج پروفیل
6-1-7- استخراج محدوده
6-1-8- استخراج اطلاعات از رستر
6-1-9- بریدن رستر
6-1-10- مقداردهی مناطق تهی در رستر
6-1-11- تبدیل عوارض به رستر
6-1-12- تبدیل رستر به عوارض
6-1-13- استخراج ارتفاع از توپوگرافی
5-2- عملیات برداری
6-2-1- Identity
6-2-2- Intersection
6-2-3- Union
6-2-4- Append
6-2-5-Clip
6-2-6- Interactive Clip
6-2-7- Erase
6-2-8- Interactive Erase
6-2-9- Dissolve
6-2-10- New Tin
6-2-11- Add feature to TIN
5-3- تلفیق اطلاعات رستری
6-3-1- میانگین وزن دار رستر
6-3-2- عملیات جبری روی رستر
6-3-3- Fuzzy AND
6-3-4- Fuzzy OR
6-3-5- Fuzzy Algebric Product
6-3-6- Fuzzy Algebraic Summation
6-3-7- Fuzzy Gamma Operation
5-4- ایجاد بافر
6-4-1- استخراج بافر
6-4-2- استخراج بافرهای چندتایی
5-5- سیستم مختصات
6-5-1- تعیین سیستم تصویر
6-5-2- تبدیل سیستم تصویر عوارض
6-5-3- تبدیل سیستم تصویر رستر
6-5-4- تبدیل سیستم تصویر به صورت گروهی
5-6- ارزیابی محل پست فشار قوی
5-7- ارزیابی مسیر پیشنهادی خط انتقال نیرو
7- ارتباط با سایر نرم افزارها
6-1- برآورد بار
7-1-1- انتقال اطلاعات از پایگاه داده برآورد بار
7-1-2- بهنگام سازی اطلاعات محاسباتی برآورد بار
7-1-3- تولید نقشه شماتیک برآورد بار
7-1-4- تولید نقشه مقایسه ای برآورد بار
6-2- Digsilent

👇 تصادفی👇

A Modernist Study in Middlemarch: A Multidimensional Approach toward the Novelآشنایی با عملیات نصر و حماسه هویزه ***مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزلهاینورتر چند سطحی wordFull Speed Proدانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان کردستاندانلود تحقیق رنگ درمانی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل راهنمای استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

راهنمای استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دانلود راهنمای استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

خرید اینترنتی راهنمای استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

👇🏞 تصاویر 🏞