👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
مقدمه:بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.
زمینه کلی بحث:یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود. وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد:
خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند. بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند:گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.

فهرست مطالب دانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر:مقدمهفصل اول: تعریف و مفهوم کلی حق شرطزمینه بحثگفتار اول : تعریف کلی حق شرطبند یک : حق شرط اعلامیه ای است یک جانبهبند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارتبند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاقبند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقرراتبند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهداتبند شش : عبارت «برخی از مقررات و تعهدات»بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرطبند یک : محاسن حق شرطبند دو : معایب حق شرط
فصل دوم: بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون ۱۹۶۹ وین)گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیونگفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیونبند یک : تنظیم حق شرطبند دو : زمان تنظیم حق شرطالف) حق شرط در زمان امضای معاهدهب) حق شرط در زمان تصویب معاهدهج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهدهگفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیونگفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیونبند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرطبند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرطگفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیونگفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیونگفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین
فصل سوم: بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین­المللیمقدمه بحثگفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)بند یک : معرفی اجمالی میثاقبند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتهابند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسیگفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)بند یک : معرفی اجمال میثاقبند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسیبند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت هابند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیگفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیونبند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیونبند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتهاگفتار چهارم : نتیجه گیریفهرست منابع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۱۲۳ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۳۷ صفحه
قیمت : 1600 تومان
خرید این فایل از سایت های دیگر:
http://poroge.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/
 
http://iporoje.ir/index.php/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/472-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1
 
http://www.20doc.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1.html
 
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82/
 
http://law7.ir/Store/44-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D9%82+%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A8%D8%B4%D8%B1.aspx
 

👇 تصادفی👇

دانلود فیلم های آموزشی انتگرال به زبان فارسیمعماری چهار باغ 4 صروش تحقیق رنسانسدلقک دربار ملکهدانلود مقاله تاثیر اقلیم منطقه بر روی طرح و شکل ساختمان های سیستان‎جزوه و نمونه سوال دروس دوم تجربیدانلود مقاله آماده درباره افسردگی‎ با فرمت word-ورد 13 صفحه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

دانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

خرید اینترنتی تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

👇🏞 تصاویر 🏞