👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهword

ارتباط با ما

دانلود


تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهword
چكيده
 تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه
به کوشش
بنفشه مظلوم ترشیزی
 بيمه قراردادي است كه در آن حسن­نيت نقش منحصر به فردي ايفا مي­كند. اين امر وضعيت ويژه­اي را براي عقد بيمه در حقوق قراردادها ايجاد كرده است كه از مهمترين نتايج آن مي­توان به تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر، بيمه­گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ها )اگر در رابطه طرفين وجود داشته باشند(، در مرحله پيش قراردادي و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. اين چنين تعهدات اطلاعاتي دربرگيرنده تعهد بيمه­گر به مطلع كردن بيمه­گذار از شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد و حقوق و تكاليف مربوط به پوشش بيمه­اي، تعهد بيمه­گذار به افشاي كليه حقايق و اوضاع احوال اساسي مربوط به موضوع بيمه، و همچنين تكاليف خاص واسطه­ها و اشخاص ثالث مي­باشد.
تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتي در حقوق قرارداد بيمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­شود که هر دو طرف از جمله بیمه­گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.
قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­شود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­شود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتي از جانب هر يك از طرفين و شرايط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بيمه بعد از كشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه اين موضوعات نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
 واژگان كليدي : عقد بيمه، بيمه­گر، بيمه­گذار، حسن­نيت، تعهد به ارائه اطلاعات
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول : مقدمه
مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن .... 3
گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن........... 3
بند اول : تعریف بیمه........................ 3
بند دوم : عناصر قرارداد بیمه................ 5
1- بیمه­گر................................... 5
2- بیمه­گذار................................. 5
3- حق بیمه.................................. 5
گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه........... 6
بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه............... 6
بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن 7
مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن 8
گفتار اول : ماهیت بیمه...................... 8
بند اول : بیمه به عنوان قرارداد معین ....... 10
بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین 11
گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت عقد بیمه........ 12
بند اول : شرایط عمومی صحت قراردادها......... 12
1- قصد و رضا................................ 12
2- اهلیت................................................................................ 14
3- موضوع قرارداد............................ 14
4- مشروعیت جهت.............................. 15
بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه............ 15
1- احراز نفع بیمه­ای......................... 16
2- خطر موضوع بیمه........................... 17
مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها 18
گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد 18............................................
بند اول : چگونگی شکل­گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات19
بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات 19
گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران 20............................................
بند اول : در فقه............................ 21
بند دوم : در قوانین موضوعه.................. 22
 فصل دوم : تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه
مبحث اول : جايگاه اطلاعات و اظهارات طرفين در قرارداد بيمه 25
گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتي در حقوق قراردادهاي بيمه 25
بند اول : رژيم سنتي .......................... 26
بند دوم : رژيم نوين ......................... 26
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتي در متون قانوني بيمه­اي 27
مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه28
گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت... 28
بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت ............... 28
بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها 29
بند سوم : جایگاه اصل حسن­نیت در قرارداد بیمه. 32
گفتار دوم : شروط قراردادی................... 35
گفتار سوم : عرف و اقتضاي اوضاع احوال ....... 36
گفتار چهارم : قانون ........................ 37
مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه38
گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات38
بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده39
بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل........... 39
گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند... 42
بند اول : آگاهی طرف مقابل................... 42
بند دوم : اعراض طرف مقابل................... 44
بند سوم : حقایق غیر­مرتبط با قرارداد......... 48
بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر........ 48
گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه 49
بند اول : انعقاد قرارداد.................... 49
بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود............................... 51
بند سوم : تجديد اعتبار قرارداد............... 51
مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر. 52
گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتي براي بيمه­گر 52
بند اول : اهداف ............................ 53
بند دوم : دلايل ............................. 54
1- الحاقی بودن قرارداد بیمه.................. 54
2- تخصصی بودن قرارداد بیمه................... 55
3- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه............. 56
گفتار دوم : کیفیت ايفاي تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر 57
بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان....... 57
بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم.......... 58
بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام 59
گفتار سوم : مواردي كه بايد افشا شود......... 60
بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود.... 60
بند دوم : آشنا كردن بیمه­گذار با حقوق و تكاليف خود 62
بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای............. 63
مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي بيمه­گذار 64
گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه 64
گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال67
بند اول : تشديد خطر در نتيجه عمل بيمه­گذار .. 68
بند دوم : تشديد خطر در نتيجه عمل شخص ثالث .. 68
بند سوم : موارد تشديد خطر .................. 69
گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه................. 70
مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتي اشخاص ثالث 71
گفتار اول : تعهدات اطلاعاتي واسطه­ها ......... 71
بند اول : دلالان(كارگزاران بيمه).............. 72
بند دوم : نمايندگي­هاي شركت بيمه.............. 73
بند سوم : كيفيت اجراي تعهدات اطلاعاتي واسطه­ها74
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتي نماينده بيمه­گذار.. 75
گفتار سوم : نقش بيمه مركزي ايران در ارائه اطلاعات بيمه­اي 78
 فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه و ضمانت
اجراهای آن
مبحث اول :تعريف مسئوليت مدنی و شرایط تحقق آن81
گفتار اول : تعريف مسئوليت مدنی.............. 82
گفتار دوم: شرایط عمومی تحقق مسئولیت......... 82
بند اول : فعل زیان بار...................... 82
بند دوم : ورود زیان......................... 83
بند سوم : رابطه سببیت....................... 83
مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بیمه............................................ 83
گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع........... 84
گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقايق در مورد يك واقعيت موجود 85
بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده85
بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز. 85
بند سوم : اظهارات راجع به قانون............. 86
گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع ............................................ 87
مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتي بيمه­گر 87
گفتار اول : تفسير موارد ابهام عليه تنظيم­كننده سند87
بند اول : مفهوم تفسير عليه تنظيم­كننده سند.... 88
بند دوم : موارد ابهام در بيمه­نامه ........... 88
بند سوم : عدم تسري قاعده در بيمه­نامه­هاي تنظيم شده توسط بيمه­گذار يا دلال......................................... 89
گفتار دوم : حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی90
گفتار سوم : مطالبه خسارت.................... 91
گفتار چهارم : ابطال پروانه بيمه­گري.......... 92
مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتي بيمه­گذار93
گفتار اول : بطلانقرارداد.................... 93
بند اول : نقض عمدي تعهدات اطلاعاتي .......... 94
بند دوم : بیمهمتقلبانهخطرایجاد شدهقبلازانعقادقرارداد95
گفتار دوم : دریافتحق­بیمهاضافیویافسخقرارداد 96
گفتار سوم : پوششنسبیزیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه 98
گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بيمه­گذار بر بیمه­گران بعدی100
بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرايط آن...... 100
بند دوم : قابلیت استناد بیمه­گران اتکایی به اظهارات بیمه­گذار اصلی............................................ 102
نتيجه­گيري.................................... 104
پيشنهادات و راهكارها........................ 105
فهرست منابع و ماخذ.......................................................... 106
 فصل اول
 مقدمه
 بيمه به عنوان نهادي كه مي­تواند نوعي آرامش و امنيت خاطر را براي افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته است. رابطه­اي که در قالب قرارداد بيمه بین بيمه­گر و بیمه­گذار برقرار می­شود، حقوق و تكاليف بسياري را براي طرفين به دنبال خواهد داشت. در اين بين برخي تكاليف از اهميت ويژه برخوردارند و عدم ايفاي آنها ممکن است اعتبار قرارداد را متزلزل نمايد. تعهد به ارائه اطلاعات تكليفي از اين دست است كه متقابلا بر عهده طرفين قرارداد قرار مي­گيرد.
در قرارداد بيمه طرفين در شرايط خاصي از لحاظ اطلاعاتي قرار دارند، بطوري كه كسب اطلاعات براي آنها از هر طريقي ممكن نيست، از طرفي اهميت در اختيار داشتن اطلاعات كافي و دقيق در قرارداد بيمه بيشتر از بسياري ديگر از قراردادهاست. بيمه­گذار بايد اطلاعات كافي داشته باشد تا بتواند حقوق و تكاليف قراردادي خود را به درستي بشناسد و بكار بندد، و حتي جدي­تر از وي بيمه­گر بايد اطلاعات كاملي را در اختيار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذيرش مسئوليت ريسك تصميم بگيرد. به اين ­ترتيب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتي در قرارداد بيمه نه تنها از جنبه نظري ، از لحاظ عملي نيز بسيار راهگشاست. پايان­نامه حاضر در راستاي همين هدف تدوين شده است.
جهت ورود به بحث در فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا به عموماتي در خصوص تعریف بیمه و ارکان آن، پیشینه تاسیس و شکل­گیری نهاد بیمه، ماهيت و شرايط عمومي و اختصاصي صحت آن، و در ادامه چگونگي شكل­گيري نظريه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها و معنا و مفهوم آن و مصاديق پذیرفته شده آن در قوانين پرداخته مي­شود.
در فصل دوم تعهداتي كه بيمه­گر و بيمه­گذار و اشخاص ثالث در جهت انتقال اطلاعات صحيح بر عهده دارند، مبانی و ماهیت و همچنین قلمرو شمول آن، و در فصل سوم شرايط ايجاد مسئوليت و ضمانت اجراهاي نقض تعهدات اطلاعاتي مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
 مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن
قبل ورود به بحث اصلی ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه، بهتر است تا ابتدا مفهوم بیمه و چگونگی شکل­گیری و سیر قوانین آن مورد مطالعه قرار بگیرد.
 گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن
 نویسندگان حقوقی تعاریف زیادی از بیمه ارائه داده­اند که در ظاهر متفاوت اما در حقيقت تمام اینتعاریف یک ماهیت را بیان می­کنند.
 بند اول : تعریف بیمه
ابتدا به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقي پرداخته می­شود.
 1-در لغت
درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده وجود دارد. برخی آن را ماخوذ از زبان هندی دانسته­اند، در مقابل گروهی معتقدند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت در مقابل خطر وضع شده است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.[1]
توجه به ریشه لغوی بیمه در سایر زبان­ها در این خصوص می­تواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را می­رساند.[2] در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته است. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس می­باشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance می­باشد.[3]
 2- در اصطلاح حقوقی
بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر می­رسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمی­توان تفکیک مشخصی نمود و در کتاب­های لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطرهافتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»
به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت است از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجهمعینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار بهبیمه‏گر می‏پردازد حق­بیمه و آنچه را که بیمه می­شود، موضوع بیمهمی­نامند.»[4]
تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و بیان­کننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد می­باشد، درحاليكه بیمه را می­توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی می­توان گفت « بیمه عملیاتی است که در آن بیمه­گر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حق­بیمه­های دریافتی فراهم شده از بیمه­گذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق می­افتد، رفع خسارت می­نماید.»[5]
 [1]- محمد جهانشاهی. بیمه از نظر حقوق مدنی، مجله كانون وكلا، شماره42، 1334، صفحه93.
[2]- التامین هو ضد الخوف، و اصله طمانینه النفس و زوال الخوف. شوكت محمد عليان. تامین فی شریعت و قانون، نشر دارالشواف
للنشر و التوزيع، چاپ سوم، 1416 هجري قمري. صفحه 17.
[3]- فرهاد معزی و محمد رضا کیهان. عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوقایران، مجله صنعت بیمه، شماره 23،1370، صفحه 34.
[4] -ماده 747 قانون مدنی مصر نیز تعریف مشابهی از بیمه ارائه داده است؛ « التامین عقد یلتزم المومِّن بمقتضاه ان یودی الی المومَّن له او الی المستفید الذی اشترط التامین لصالحه مبلغا من مال او ایرادا مرتبا او ای عوض مالی اخر فی حاله وقوع الحادث او تحقیق الخطر المبین بالعقد و ذلک فی نظیر القسط او ایه دفعه مالیهه اخری یودیها المومَّن له للمومِّن. »، به نقل از شوكت محمد عليان، التامین فی شریعت و قانون، چاپ سوم، نشر دار الشواف للنشر و التوزيع، 1416 هجري قمري، صفحه 18 .
[5] - ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382، صفحه20 .

👇 تصادفی👇

The Institutional Basis of Higher Education Research Experiences and Perspectivesروزگار سپری شده مردم سالخوردهدانلود گزارش کارآموزی در کارگاه الکترونیک ‎ wordدانلود تحقیق آشنایی با XMLدانلود کتاب سئو و الگوریتم های گوگلبررسي و معرفي كارخانه آبسالپاورپوینت "نقش رنگ در طبيعت و معماري"آموزش مباني فلش (FLASH) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهword

تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهword

دانلود تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهword

خرید اینترنتی تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهword

👇🏞 تصاویر 🏞