👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

ارتباط با ما

دانلود


ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده
چکیده
ازدواج موقت نهادی است که در فقه اسلامی به آن پرداخته شده و همچنين در قرآن کریم بدان اشاره گردیده که هدف اصلی آن کنترل غریزه جنسی در مسیر شرعی و صحيح بيان شده است و در مواقع عسرت و اضطرار پیشنهاد میگردد .قانون‌گذار ایران که به تاسی از فقه اسلامی به وضع قوانین می­پردازد ازدواج موقت را به رسميت شناخته است. در تحقیق حاضر که با عنوان ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جديد حمایت از خانواده مصوّب 91 مي‌باشد از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده است و تمامی اهتمام خود را بر آن گذاشته که به بررسی جایگاه ازدواج موقت در ایران و به بررسی نقاط ضعف و قوت مواد قانونی مطرح شده بپردازد و در نهایت به این نتیجه دست یافتيم که قوانین مرتبط به ازدواج موقت بسیار ناقص و مبهم میباشد که نه تنها با اين اوصاف به عنوان راه حلی که جامعه را از تباهی و فساد نجات دهد استفاده نمیشود بلکه با این اهمال کاری و اغماض قانونگذار محترم به مشکلات عدیده جامعه مشکلاتی از قبیل اختلاف در نسب، اختلاط درنسب، پایمال گردیدن حقوق زوجین و.. می افزاید و در نهایت این امر منجر به تباهی کانون خانواده و جامعه می گردد از اين‌رو مي‌بايست با صرف وقت و هزینه بیشتر در جهت مطالعه همه‌ي جوانب ازدواج موقت به وضع قوانین جامع و واضحی در زمینه شرایط شکلی و ماهوی و آثار اين ازدواج و از همه مهمتر به ضمانت اجرای این موارد پرداخته شود. از سوی دیگر قانون جدید حمایت از خانواده با امعان نظر به این موضوع تغییراتی را تنها در زمینه ثبت ازدواج موقت ایجاد نموده که جای بسی امید می‌باشد اما باز هم ناقص است و میتوانست حداقل برای جلوگیری از مشکلات به تاسیس نهادی بیاندیشد که برای زوجین سند نکاحیه ای صادرنماید که قابلیت استناد در محاکم دادگستری را داشته باشد. در نهایت تا رسیدن به نقطه‌اي که بتوان در آن تمامی جوانب را مد نظر قرار داد راه زیادی باقی مانده است.
کلمات کلیدی :
ازدواج موقت ، آثار متعه ، ثبت نکاح موقت ، فرزند متعه ، قانون حمایت از خانواده
فهرست مطالب
مقدمه.. 1
الف) بيان مسئله.. 2
ب) اهداف پژوهش.. 4
ج) سوالات اصلي پژوهش.. 4
د) فرضيه هاي پژوهش.. 4
ه) روش پژوهش.. 5
و) پيشينه پژوهش.. 5
ز) سازماندهي پژوهش.. 7
فصل اول: کلیّات
مبحث اول : مفاهیم و تقسیمات.. 10
گفتار اول : مفهوم نکاح. 11
بند اول : مفهوم نكاح در فقه.. 12
بند دوم : مفهوم نكاح در حقوق موضوعه.. 13
گفتار دوم : انواع نكاح. 16
بنداول: نکاح دائم.. 17
مبحث دوم : مباني و تاريخچه ازدواج موقت.. 19
گفتار اول : فلسفه ازدواج موقت. 21
بند اول : مباني عام ازدواج موقت.. 22
بند دوم : مباني خاص ازدواج موقت.. 24
گفتار دوم : پيشينه ازدواج موقت در اديان. 25
بند اول : قبل از اسلام.. 25
بند دوم : بعد از اسلام.. 27
بند سوم : ازدواج موقت در يهود.. 29
بند چهارم : ازدواج موقت در زرتشتيان.. 31
مبحثسوم: جايگاه ازدواج موقت در اسلام ودلايل مشروعيت آن 32
گفتار اول :جايگاه ازدواج موقت در اسلام. 33
بند اول : ازدواج موقت در قرآن كريم.. 33
ج ) متعه و ازدواج در قرآن کریم.. 36
بند دوم : ازدواج موقت در سنت.. 40
بند سوم : ازدواج موقت از نظرفقها.. 45
بند چهارم : ازدواج موقت و عقل.. 47
گفتار دوم: ادله مشروعيت ازدواج موقت از نظر شيعه. 50
بند اول : قرآن مجید.. 50
بند دوم: روایات.. 56
بند سوم :اجماع فقهاء شیعه:60
گفتار سوم : ادلّهیحرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت. 60
بند اول : تحریم خلیفه دوم.. 60
بند دوم : مخالفت صحابه و تابعین.. 61
بند سوم : اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت.. 63
بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن.. 65
گفتار چهارم: نقد و ارزيابي دلايل موافق و مخالف مشروعيت ازدواج موقت 68
بند اول : نقد مخالفين بر اساس آيات قرآن.. 68
بند دوم : نقد مخالفين ازدواج موقت با سنت.. 72
فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران
مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران 75
گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران. 75
بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75
بند دوم : بعد از انقلاب.. 76
گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران. 78
بند اول :‌ سن نكاح منقطع.. 78
بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه.. 80
بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت.. 81
مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت.. 83
گفتار اول :‌خواستگاري. 83
گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت. 85
گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت. 86
گفتار چهارم :‌ صيغه. 87
گفتار پنجم: تعلیقدرازدواج موقت. 88
گفتار ششم : ثبت نكاح موقت. 88
بند اول :پیشینة ثبت.. 89
بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح.. 89
بند سوم: ثبت نکاح درقانون حمایت خانواده.. 93
مبحثسوم: شرایط ماهویازدواجموقت.. 96
گفتاراول: ‌شرايطعاقددرازدواج موقت. 96
گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت. 97
گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت. 98
بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت.. 98
بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت.. 99
بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع.. 99
گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت. 100
بند اول :‌اقسام مهر.. 100
بند دوم: شرايط مهر در ازدواج.. 101
بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت.. 103
بند چهارم : تراضي مقدار مهر.. 103
بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت.. 104
گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت. 105
بند اول : تقسيط مهر.. 105
بند دوم : تلف و عيب مهر.. 106
بند سوم : حق امتناع زوجه.. 107
بندچهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت.. 108
گفتار ششم : شروط ضمن عقد. 109
بند اول : شروط مفسد عقد.. 109
بند دوم : شروط صحیح عقد.. 110
بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت.. 111
فصل سوم: احکام و آثار ازدواج موقت و تحولات ناشی از
اجرای قانون جدید حمایت از خانواده
مبحث اول: آثار ازدواج موقت.. 114
گفتاراول: حقوق و تكاليف زوجين. 116
بند اول : حسن معاشرت.. 116
بند دوم: تشييدمباني خانوادگي وتربيت اولاد.. 118
بند سوم : رياست خانواده.. 121
بند چهارم : نفقه.. 123
بند پنجم : توارث.. 127
بند ششم: وصیّت.. 130
گفتار دوم : عده در ازدواج موقت. 131
بنداول: عده فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن.. 132
بند دوم: عده وفات.. 134
گفتار سوم : نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت. 135
گفتار چهارم: مقايسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم. 136
بنداول : وجوه اشتراك.. 137
بند دوم : وجوه افتراق.. 139
مبحث دوم: انحلال ازدواج موقت.. 140
گفتار اول : فسخ نكاح. 141
بند اول : خيار عيب.. 142
بند دوم : خيار تدليس.. 143
بند سوم : خيار تخلف وصف.. 144
گفتاردوم : انقضاي مدت. 145
گفتار سوم : فوت. 145
گفتارچهارم: بذل مدت. 146
بند اول : شرایط صحت بذل.. 146
بند دوم: جايگاه بذل مدت در قوانين ايران.. 147
گفتارپنجم: مهر وانحلال نكاح موقت. 148
بنداول: مهر در مورد فسخ.. 148
بند دوم :‌ مهر در مورد انقضاي مدت.. 149
بند سوم : مهر و بطلان عقد ازدواج موقت.. 149
بندچهارم : مهر زوجه در صورت فوت در نكاح موقت.. 149
بند پنجم : مهر زن در صورت عدم نزديكي تا انقضاي مدت.. 150
بند ششم : مهر در مورد بذل مدت پس از نزديكي.. 151
بند هفتم : مهر در مورد فوت.. 151
گفتارششم : استنكاف شوهراز دادن نفقه و انحلال عقد موقت. 152
مبحث سوم : تحوّلات قانوني حمايت از خانواده در موضوع نکاح موقّت153
گفتار اول : ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده. 153
گفتاردوم:تفاوت قانون حمايت از خانواده با قانون خانواده گذشته درعقد موقت 156
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتيجه گيري.. 159
منابع و مأخذ.. 163
ضمیمه: قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند 1391169
 مقدمه
دين اسلام به عنوان يكي از كاملترين اديان بشري ، همواره تمامي ابعاد زندگي انسان را مد نظر خود قرار داده است در اين بين حفظ و بقاي نسل انسان ، يكي از مواردي بوده كه مد نظر پروردگار متعال قرار گرفته است و بر همين اساس، در آئين اسلام ، يك قالب و چارچوب اساسي به جهت هدفمند نمودن غريزه جنسي تدوين گرديده است كه بر اساس آن ، انسان به جهت حفظ بقاء و نسل و سپس در مرحله دوم كنترل و هدايت غريزه جنسي در مسير صحيح ، ازدواج را مد نظر قرار داده به گونه اي كه پيامبر عظيم الشان اسلام آن را سنت حسنه خويش ناميد. اما با توجه به اين كه در پاره اي از مواقع در برخي از افراد جامعه ، حضور زن ديگري در تكميل نمودن اغناي جنسي فرد اثر گذار بوده و در اين بين ، عدول و تخطي از قوانين اسلامي به هيچ عنوان پذيرفته نمي باشد، بحث وجود ازدواج موقت مطرح مي گردد ، شايد زمينه سازي اين نوع ازدواج بازگشت به دوران صدر اسلام است كه تاجران و برخي افراد به جهت طول مسافت محل كارشان تا محل زندگي شان ، يا به جهت لشكر كشي قواي اسلام به بلاد دوردست ، وجود نهادي كه بتواند علاوه بر شرعي بودن و پرهيز از هرگونه گناه و بي نظمي در جامعه اسلامي ، توانايي ارضاي نياز جنسي مسلمين را بنمايد بسيار پر اهميت به نظر مي رسيد ، كما اينكه در طول تاريخ پس از رحلت پيامبر (ص) برخي از خلفاي جهان اسلام حكم بر حرام بودن آن صادر كرده و مهمترين دليل خويش را به جهت ورود سربازان به اروپا و اختلاط بين نژاد مسلمين عرب با غير عرب مي دانستند كه البته مولي متقيان علي (ع) ، چنين فتاوي را مورد نكوهش و انتقاد قرار مي داد. علي هذا امروزه به جهت گستردگي جوامع و پيچيدگي آن ، و لزوم ارتباط نزديك بين آحاد جامعه، وجود چنين نهادي به جهت جلوگيري از فساد در جامعه در پاره اي از مواقع به عنوان يك داروي موقت شايد عملي مناسب به نظر برسد كه اگر بخواهيم به نفس گفتار ائمه در اسلام بنگريم ، آنان ازدواج دايم را همواره بر ازدواج موقت ارجح تر دانسته و اهتمام آنان بر اين بود كه مسلمين در نهايت در صورتي كه احساس آلوده شدن به گناه را بنمايد، به عنوان آخرين چاره و راهكار ازدواج موقت را پيشنهاد مي نمودند .
در تحقيق حاضر ، با عنایت به وجود مشکلاتی از قبیل اینکه در حوزه ازدواج موقت و مباحث مربوط به آن کتب مستقل انگشت شمار می باشد کتب معروف فقهای شیعه که در زمینه ازدواج موقت اظهار نظر فرموده اند به فارسی ترجمه نشده و یا ترجمه فارسی آن نایاب است و از همه مهمتر بحث و تفسیر در خصئص نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت از خانواده در سطح علمی کشور به صورت کتاب چاپ شده وجود ندارد. تمام تلاش محقق بر آن است كه بحث ازدواج موقت را در حقوق ايران مورد بحث و بررسي قرار دهد تا بدين وسيله ضمن بررسي همه جانبه آن ، مسير بحث را به نقطه اي ختم نمايد كه قانون حمايت از خانواده در ايران در مورد آن سخن رانده و متاسفانه با وجود تمامي سفارشات اسلام و علماي دين به ازدواج موقت براي پيشگيري از فساد، هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه ايران و قوانين موضوعه نيافته و اختصاص يك بند در قانون حمايت از خانواده به ازدواج موقت خود بيانگر اين حديث مجمل مي باشد.
ا

👇 تصادفی👇

مقاله 10- تاثیر فرسودگی کارکنان بانک سپه بر عملکرد سازمانیبررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصیكافـي‌نتهیدرولیک و پنوماتیکطرح بازیافت زباله و تولید کود کمپوست (Compost)خلاصه کتاب تاریخ اسلامدانلود پاورپوینت بررسی شرکتهای سرمایه گذاری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

دانلود ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

خرید اینترنتی ازدواج موقت در حقوق ايران با تاكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده

👇🏞 تصاویر 🏞