👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودمهندسي صنايع چيست ؟
مهندسي توسط هيئت معتبر مهندسي و تكنولوژي ( ABET ) به صورت زير تعريف شده است :
تخصصي كه در آن معلوماتي از علوم رياضي و طبيعي حاصل از مطالعه ، تجزيه و عمل به كار مي رود تا روش هايي براي استفاده از مواد نيروهاي طبيعت به نفع بشر به وجود آورد .
انجمن مهندسين صنايع امريكا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسي صنايع را چنين تعريف كرده است :
سرو كار دارد با طراحي ، بهبود و راه اندازي سيستمهاي يكپارچه افراد ، مواد ، تجهيزات و انرژي . آن از معلومات و مهارت تخصصي در علوم رياضي ، فيزيكي و اجتماعي همراه با اصول و روشهاي تحليل و طراحي مهندسي جهت تعيين پيشگويي و ارزيابي نتايج مورد حصول از چنين سيستمهايي استفاده مي كنند . اين شامل تمام عناصر تعريف كلي مهندسي مي شود و در اكثر جنبه ها ، با تعاريف ساير رشته هاي مهندسي قابل مقايسه است . كاركرد مهندسين صنايع با تعريفي وسيع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشينها ، مواد و اطلاعات جهت تسهيل يك عمليات موثر . به طور اساسي مهندسي صنايع درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه ي وي عمدتاً مديريت است . به هر حال عنصري كه طبق تعريف بالا مهندسي صنايع را منحصر به فرد مي كند مراجعه صريح به افراد و علوم اجتماعي علاوه بر علوم طبيعي مي باشد . اين حوزه معلومات لازم و انواع سيستمهايي كه مهندسين صنايع با آنها سروكار دارند را گسترش مي دهد . از اين رو مهندسي صنايع نه فقط با طراحي ، نصب ، ارزيابي و طراحي مجدد اشياء يا سيستمهايي از اشياء . بلكه با افرادي نيز سر و كار دارد كه با يكديگر و با آن سيستم تاثير متقابل دارند به گونه اي كه اين افراد بخشي اساسي از اجزاي كاري هستند .
كادر مهندسي صنايع عبارت است از طراحي اجزايي كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهد . سپس اين اجزا با هم جمع مي آيند تا با ادغام مناسب اجزاي انفرادي سيستم كل را طراحي كنند . با اين حال اجزاي مكانيكي – ماشينها – توسط مهندس مكانيك و طراح ماشين طراحي مي شوند . ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس برق يا الكترونيك فراهم مي شوند . فرايندهاي شيميايي توسط مهندس شيمي تدارك ديده مي شوند و ساير كارشناسان مهندسي طراحي اجزايي راارائه مي كنند كه در حوزه هاي خاص تخصص آنها قرار مي گيرند . مهندس صنايع بايد با اين كار كارشناسان هماهنگي و همكاري داشته باشد .
يك جنبه ديگر بايد در نظر گرفته شود براي پاسخگويي كه آن سوال « مهندسيصنايع چيست ؟ » مهندسي صنايع از روزهاي آغازين خود بااصلاح هر چيزي كه طراحي و يا ارزيابي شده است سروكارداشته است . اگر اين يك كار انساني انفرادي بود ، مهندسين صنايع تلاش مي كردند آنرا كارآمدتر ، كم خسته كننده تر ، و حركات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضايعات ، انرژي و تلاش كمتر درآوردند . اگر اين يك سري از وظايف بود ، در اين صورت تلاش مي كرد آنها را يكنواخت تر و با جريان بهتر و با حداقلي از عمليات توقف و شروع همراه نمايد . اگر اين يك كار جا به جايي بود ، سعي مي كرد مقدار جا به جايي شامل را با تغيير اندازه بار ، با بازآرايي طرح كلي كارگاه ، دفتر كار يا حوزه سرويس ، يا با استفاده از قطعات يا اجزاي مختلفي كه امكان زمان بندي ، جريان يا شباهت بهتري را در عمليات لازم فراهم مي كنند ، ميزان جا به جايي را حذف كرده يا كاهش دهد . اگر اين يك كار توليدي بود ، سعي مي كرد به منظور استفاده از روش هاي توليد بهتر يا جديدتر و ارائه يكپارچگي و جريان بهترين مراحل عملياتي ، طراحي مجدد يا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها مي توانند ادامه يابند . ولي مشخصه همه آنها انديشه بنيادي كاهش هزينه و استفاده كارآمدتر از منابع ، چه انساني ، چه مادي ، فيزيكي يا مالي مي باشد .
Port I . comprehension Exercises
A : براي عبارات صحيح « T » و براي عبارات غلط « F » قرار دهيد . پاسخهاي خود را توجيه كنيد .
1- يك مهندس صنايع اجزايي را طراحي مي كند كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهند . « T »
2- بدون اطلاعات براي تسهيل يك عمليات موثر ، هرگز كاربردي عملي از مهندس صنايع وجود نمي داشت . « T »
3- مهندسي صنايع از اولين روزهاي آن ، با اصلاح طرحها و ارزيابي ها مربوط بوده است . « T »
4- انديشه حائز اهميت مهندسي صنايع هرگز كاهش هزينه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »
5- منابع مورد بحث در متن شامل مالي ، فيزيكي و مادي مي شوند . « T »
6- تعريف مهندسي صنايع ارائه شده توسط موسسه مهندسي صنايع امريكا شامل تمامي اجزاي تعريف كلي مهندسي نمي شود . « F »
7- ABET يك نام اختصاري براي هيئت تاييد مهندسي و تكنولوژي نيست. « F »
a-B و b و c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير را كامل مي كند ، انتخاب كنيد .
1- طبق متن معلوماتي از علم رياضي جزيي مكمل از ......................... است .
a- حوزه هاي مهندسي b- مهندسي صنايع √ c- مهندسي مكانيك d– مهندسي شيمي
2- طبق متن ، مهندسي صنايع مستقيماً با .................... طرف نيست .
a- جزء طراحي b- فرايندهاي شيميايي√ c– نصب d– ارزيابي
3- نويسنده عمدتاً معتقد است كه ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس ................ فراهم مي شود.
a- شيمي b- مكانيك c- برق يا الكترونيك d– صنايع√
4- جزيي كه منحصر به مهندسي صنايع نيست ................
a- در متن مشخص شده است b- مراجعه به افراد است
c- مراجعه به علوم اجتماعي است d- مراجعه به علوم طبيعي است √
5- مي توان از متن استنباط كرد كه معمولاً فرض نمي شود يك مهندس صنايع با يك مهندس .............. همكاري كند .
a- عمران√ b- الكترونيك c- مكانيك d- ماشين
6- همانگونه كه در متن مشخص شده است ، معلومات مربوط به علوم طبيعي مي تواند با .......... بدست آيد .
a- مطالعه b- تجربه c- عمل d- همه موارد فوق√
7- بهترين عنوان دوم براي متن .................. است .
a- سازمان مهندسي صنايع b- بهبود اثر بخشي مهندسي صنايع
c- مديريت مهندسي صنايع d- تخصص مهندسي صنايع √
A - a ، b ، c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير راكامل مي كند علامت بزنيد .
1- ..................... صنعتي كه در قرون هجدهم و نوزدهم شروع شد از تعدادي عوامل ناشي شد .
a- مديريت b- سهم c– انقلاب √ d- آزمايش
 

👇 تصادفی👇

تقویت آنتن مودم وای فایاصول رزومه نویسیفایلهای RPCپاورپوینت آیات امید بخش قرآنشبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستمwordکتاب چشم طلاییکاملاً لايه بازنقشه 5 طبقه تجاری مسکونیطراحی بیوراکتور تولید گازمتان به کمک تخمیر مزوفیلیک بقایای میوه و سبزیجات و کاه غلاتدوستانه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞