👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان
چکیده
جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .
فهرست‎مطالب‎
چکیده1
مقدمه. 2
الف – اهمیت تحقیق :2
ب- اهداف تحقیق :3
ج- پرسش های تحقیق :4
د- فرضیه های تحقیق :4
ه - روش تحقیق :5
و– سازماندهی تحقیق :5
بخش نخست... 6
بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7
فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7
مبحث نخست : واژه شناسی.. 7
گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7
الف – مفهوم لغوی.. 7
ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8
مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11
گفتار نخست : در حقوق ایران. 11
الف – در دوران قبل از انقلاب :11
ب- دوران پس از انقلاب... 12
گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12
فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14
مبحث نخست : رکن قانونی.. 14
گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15
گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16
گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18
مبحث دوم : رکن مادی.. 22
گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22
الف) لزوم فعل مثبت:23
ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24
گفتار دوم : موضوع جرم :25
الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25
ب) وضعیت بزه دیده:25
گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26
الف) استفاده از عنف :26
ب) وسیله ارتکاب جرم :28
گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29
الف: نتیجه مجرمانه :29
ب –شروع به آدم ربایی :31
مبحث سوم : رکن روانی.. 33
گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33
الف) سوء نیت عام :33
ب- سوء نیت خاص :35
ج – انگیزه :36
گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38
بخش دوم. 40
بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41
فصل نخست : انواع مجازات ها41
مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41
گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42
بند 1 : مجازات بدنی :42
بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44
بند 3 مجازات های مالی :47
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53
گفتار دوم : مجازات های تبعی :56
مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58
گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58
گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62
فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات... 66
مبحث نخست : عوامل مشدده66
گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66
الف: تکرار جرم. 66
ب) تعدد جرم :68
گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71
الف ) عوامل عینی :71
ب ) عوامل مشدده شخصی :72
مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73
گفتار نخست : تعلیق مجازات :74
گفتار دوم : آزادی مشروط :78
نتیجه گیری :82
پیشنهادات :84
منابع 85

👇 تصادفی👇

106- تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسپاورپوینت آموزش وبلاگ نویسی با رزبلاگدانلود شبیه سازی مبدل ماتریسی در نرم افزار متلبمهندسی زلزلهپروتکل مسیریابی BGPآموزش تماس صوتی و تصویری با Telegramنکات کنکوری ارشد تحلیل سازه هاپایان نامه مدیریت منابع انسانیدانلود تحقیق ساختارحافظه مجازي‌ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانلود بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانلود دانلود بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

خرید اینترنتی دانلود بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

👇🏞 تصاویر 🏞