👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایرانword

ارتباط با ما

دانلود


عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایرانword
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده......................................................................................................................................................................................................1
مقدمه.......................................................................................................................................................................................................2
بخش اول- موضوع شناسی نظام بانکی ایران
فصل اول - تاریخچه و جایگاه نظام بانکی.......................................................................................................................................9
مبحث اول - تاریخچه و نظام بانکی.................................................................................................................................9
گفتار اول - تاریخچه پیدایش پول و بانکداری............................................................................................................9
بند اول - سیرتاریخی پیدایش پول...........................................................................................................9
بند دوم - سیرتاریخی پیدایش بانکداری...............................................................................................12
گفتار دوم - نظام بانکی................................................................................................................................................14
بند اول - بانکداری غربی و بانکداری اسلامی.....................................................................................14
بند دوم - وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی.................................................................15
مبحث دوم - جایگاه نظام بانکی.....................................................................................................................................23
گفتار اول - نظام بانکی در ایران................................................................................................................................23
بند اول - ماهیت حقوق نظام بانکی.......................................................................................................24
بند دوم - قانون حاکم در نظام بانکی.....................................................................................................26
گفتار دوم - مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی...........................................................................................30
بند اول - مفاهیم........................................................................................................................................30
بند دوم - اصطلاحات...............................................................................................................................31
فصل دوم - حقوق بانکی ...............................................................................................................................................................34
مبحث اول - تجهيز منابع...............................................................................................................................................35
گفتار اول - منابع مالکانه............................................................................................................................................36
بند اول - سپرده های قرض الحسنه پس انداز....................................................................................36
بند دوم - سپرده های قرض الحسنه جاری..........................................................................................37
گفتار دوم - منابع وکالتی...........................................................................................................................................37
بند اول - سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت...............................................................................38
بند دوم - سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت................................................................................38
مبحث دوم - تخصیص منابع...........................................................................................................................................39
گفتار اول - قرض الحسنه و عقود مشارکتی........................................................................................................... 39
بند اول - قرض الحسنه............................................................................................................................39
بند دوم - عقود مشارکتی........................................................................................................................40
گفتار دوم - جعاله و عقود مبادله ای........................................................................................................................41
بند اول - جعاله...........................................................................................................................................41
بند دوم - عقود مبادله ای........................................................................................................................41
بخش دوم - جایگاه حقوقی عقد مرابحه
فصل اول - قواعد و مبانی عقد مرابحه..........................................................................................................................................47
مبحث اول - ماهیت و مبانی عقد مرابحه....................................................................................................................47
گفتار اول - مفهوم و اوصاف.........................................................................................................................................47
بند اول - مفهوم.........................................................................................................................................47
بند دوم - اوصاف.......................................................................................................................................49
گفتار دوم - مبانی مشروعیت....................................................................................................................................54
بند اول -روایات.........................................................................................................................................54
بند دوم-فقه امامیه.................................................................................................................................57
مبحث دوم - ارکان و آثار عقد مرابحه.........................................................................................................................57
گفتار اول -ارکان..........................................................................................................................................................58
بند اول – ارکان عمومی............................................................................................................................58
بند دوم– ارکان اختصاصی......................................................................................................................65
گفتار دوم - آثار..............................................................................................................................................................68
بند اول - مالکیت و الزام به تسلیم.........................................................................................................68
بند دوم - ضمان........................................................................................................................................69
فصل دوم - کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا............................................................................................70
مبحث اول - احکام...........................................................................................................................................................71
گفتار اول - مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه.............................................................................71
بند اول - فروش اقساطی.........................................................................................................................72
بند دوم - جعاله.........................................................................................................................................75
گفتار دوم - احکام دستورالعمل اجرایی........................................................................................................................................78
بند اول – احکام اجرایی...........................................................................................................................79
بند دوم - احکام تسویه............................................................................................................................85
مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه................................................................................................................87
گفتار اول - اوراق مبتنی برعقد مرابحه....................................................................................................................87
بند اول - انواع اوراق.................................................................................................................................88
بند دوم - آثار اقتصادی............................................................................................................................91
گفتار دوم - کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه...................................................................................................92
بند اول - عناصر کارت اعتباری...............................................................................................................93
بند دوم - شیوه تسویه..............................................................................................................................94
بخش سوم- جایگاه حقوقی عقد استصناع
فصل اول- قواعد و مبانی عقد استصناع......................................................................................................................................97
مبحث اول- ماهیت و مبانی عقد استصناع..............................................................................................................97
گفتار اول - مفهوم و اوصاف.....................................................................................................................................97
بند اول - مفهوم....................................................................................................................................98
بند دوم - اوصاف.....................................................................................................................................103
گفتار دوم - مبانی مشروعیت....................................................................................................................................111
بند اول - دیدگاه فقیهان متقدم...........................................................................................................111
بند دوم - دیدگاه فقیهان متأخر...........................................................................................................114
مبحث دوم - ارکان و آثار عقد استصناع....................................................................................................................118
گفتار اول - ارکان.......................................................................................................................................................118
بند اول – ارکان عمومی.........................................................................................................................119
بند دوم– ارکان اختصاصی...................................................................................................................125
گفتار دوم - آثار...........................................................................................................................................................127
بند اول - مالکیت و الزام به تسلیم......................................................................................................127
بند دوم - ضمان.....................................................................................................................................130
فصل دوم - کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا.....................................................................................130
مبحث اول - احکام........................................................................................................................................................131
گفتار اول - مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه.......................................................................131
بند اول - سلم.........................................................................................................................................132
بند دوم - مشارکت مدنی.....................................................................................................................134
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی....................................................................................................................................136
بند اول - احکام کلی..............................................................................................................................136
بند دوم - احکام اجرایی........................................................................................................................138
مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع..........................................................................................................143
گفتار اول - اوراق مبتنی برعقد استصناع...............................................................................................................143
بند اول - انواع اوراق..............................................................................................................................144
بند دوم - آثار اقتصادی.........................................................................................................................146
گفتار دوم - تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع..................................................................................................150
بند اول - انواع تأمین مالی....................................................................................................................150
بند دوم - آثار اقتصادی.........................................................................................................................152
بحث و نتیجه گیری...............................................................................................................................154
فهرست منابع .........................................................................................................................................158
پیوست ها..................................................................................................................................................166
چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................208
چکیده
در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکیکشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری، نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد.عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قيمت خريد (رأس المال)و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻمنعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.
واژگان کلیدی:
عقدمرابحه، عقداستصناع، نظام بانکداری بدون ربا، ابزارهای مالی، تخصیص منابع
 مقدمه
امروزه بانکداری یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی در هرکشوری به شمار می‏آید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شود و از طرف دیگر با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهره‏وری بهتر سوق می‏دهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد[1] و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود.[2] در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.[3]
در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکیکشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، لزوم اضافه شدن سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 توسط بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و پس از تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ گردیدند.
عقد مرابحه از جمله عقودی است که تاکنون در شبکه بانکیکشور مورد استفاده قرار نگرفته و به موجب آن شخص، بانکیا موسسهاعتباریبه عنوان عرضهکننده کالاها و خدمات مورد نیاز، بهای تمام شده اموالو خدماترا به اطلاع متقاضی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدیاضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیـد یا سررسیـد های معیـن به مشتریبه فـروش می رساند. عقـد مرابحه می توانـد بر اساس ماهیت ذاتی خود در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و مورد استفاده در شبکه بانکی کشور به منظور تأمین مالی در بخش تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی و غیره مورد استفاده قرارگیرد.
عقد استصناع نیز مانند عقد مرابحه تاکنون در شبکه بانکیکشور مورد استفاده قرار نگرفته و کاربرد این عقد عمدتاً به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر)اموالمنقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضاو تحویلآن در دوره زمانی معین می باشد. در واقع به موجب عقد استصناع یکی از طرفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می شود و در این میان بانک‌ها با بهره مندی از این عقد می توانند، پس از دریافت سفارش مشتری و تنظیم قرارداد (استصناع اول)، ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری (استصناع دوم) به سازنده واگذار‌ نمایند. شبکه بانکیمی تواند با اعطای تسهیلاتدر قالبعقد استصناع به شکوفاییتولید داخلیدر بخش های صنعت و معدن، مسکنو کشاورزیو غیره کمک قابل ملاحظه ای نماید.در موارد بسیاری متقاضی، تسهیلاتی را طلب می کند تا به کالای خاصی با ویژگی های مشخص که ه
[1]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، تهران، میزان، زمستان 1390، ص 33- 32
[2]- نظرپور، محمد نقی، عقد و اوراق استصناع، قم، دانشگاه مفید، پاییز 1392، ص136- 135
[3]- همان، ص 136- 135

👇 تصادفی👇

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقههند بوک " فرآیندهای نفتی "اپل آی دی آمریکادیتابیس ایرانسلپاورپوینت "زها حديد"دانلود گزارش کارآموزی آزمون هاي مجموعه بوسترساخت ربات مسیریاب 8 سنسوره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایرانword

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایرانword

دانلود عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایرانword

خرید اینترنتی عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایرانword

👇🏞 تصاویر 🏞