👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007

ارتباط با ما

دانلود


مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007
چکیده
یکی از آسیب‏های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‏دهد، پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می­باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسی‏ها نشان می‏دهد که پدیده‏ی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر می‏سازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر می­نماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهم­ترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیون­های مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.
 کلید واژه ها:فساد اقتصادی-کنوانسیون مریدا- کنوانسیون 2007-اقتصاد رانتی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه...................................................................................................................................................................1کلیات پژوهش
1-بيان مساله......................................................................................................................................................5
2- اهمیت و ضرورت پژوهش..........................................................................................................................7
3-اهداف پژوهش..............................................................................................................................................9
4-. سوال پژوهش.............................................................................................................................................10
5-فرضیه پژوهش..............................................................................................................................................10
6-تعریف واژه­های کلیدی پژوهش..................................................................................................................10
7-ادبیات نظری پژوهش....................................................................................................................................13
الف- سابقه و پیشینه پژوهش­های داخلی.......................................................................................................14
ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی.........................................................................................................26
مقدمه.................................................................................................................................................................28
بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و...)
گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها.........................................................................................................33
الف-تعريف فساد از نظر لغوي..........................................................................................................................33
ب-تعريف فساد بر مبناي افكار عمومي‌جامعه...................................................................................................33
ج-تعريف فساد از ديدگاه منافع عمومي............................................................................................................34
د-تعريف فساد اقتصادي....................................................................................................................................34
ه- فساد اقتصادی از نظر قانون...........................................................................................................................35
گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی............................................................................................35
الف1- روش‌هاي پيشگيري از فساد اقتصادي...................................................................................................40
ب- پيشگيري اجتماعي از فساد اقتصادي....................................................................................................... 40
ج- پيشگيري در مقررات ملي و فراملي............................................................................................................41
د-پيشگيري وضعي............................................................................................................................................43
گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی.............................................................................................50
الف ـ عوامل اداري و مديريتي...........................................................................................................................51
ب ـ عوامل فرهنگي و اجتماعي........................................................................................................................52
ج ـ عوامل سياسي.............................................................................................................................................52
د ـ عوامل اقتصادي............................................................................................................................................52
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007
گفتار اول:تعريف و تاريخچه کنوانسيون مريدا و گروه ولسبورگ 2007.......................................................... 56
الف-کنوانسیون مریدا.......................................................................................................................................56
الف-1- سابقه شکلي............................................................... .........................................................................66
الف-2- سابقه ماهوي....................................................................................................................................... 70
ب-گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007...............................................................................................................72
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی.............................................................................................................76
الف-نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد در كشورهاي مختلف جهان...............................................82
ب- اهداف و فعاليت­هاي اصلي در يك برنامة كلي ضد فساد.........................................................................85
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی..............................................................................................87
الف-پول­شويي..................................................................................................................................................87
الف1-تاريخچه پول‏شويى..................................................................................................................................88
الف2-شيوه‏هاى پول‏شويى................................................................................................................................ 90
الف3-مراحل عمليات پول‏شويى........................................................................................................................91
الف4-اثرات پول‏شويى بر اقتصاد.......................................................................................................................92
الف5-مبارزه با پول‏شويى..................................................................................................................................93
الف6-مبانى بين‏المللى مبارزه با پول‏شويى.........................................................................................................95
الف7-ايران و قانون مبارزه با جرم پول‏شويى....................................................................................................96
ب- رشــوه در روابـط خارجي........................................................................................................................98
ب1- ارتشاي مـقامات سازمان‌هاي بين‌المللي...................................................................................................98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصي.................................................................................................99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصي و دولتي..............................................................................................99
ج– اختلاس....................................................................................................................................................100
بند اول - اختلاس اموال در بخش دولتي........................................................................................................100
بند دوم - اختلاس اموال در بخش خصوصي..................................................................................................101
-نتیجه­گیری و پیشنهادها
1-نتيجه‌گيري .................................................................................................................................................103
2-پيشنهادها.....................................................................................................................................................109
منابع و مواخذ..................................................................................................................................................110
 فهرست ضمائم
ضمیمه1:متن کامل کليات قانون مبارزه با جرم پول‏شويى............................................................................. 1
ضمیمه2:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(کنوانسيون مریدا)................................................4
 مقدمه
امروزهفعالیتهاياقتصاديوتجاريدراستقراروثباتسیاسیکشورهانقش مهمیرابازيمی­کنندومعادلاتسیاسیدنیاوروابطدویاچندجانبهکشورها براساسقدرتاقتصاديوبازرگانیآن­هارقممی­خورد. یکیازبزرگتریندغدغه­هايجهانیجامعهبشري،نحوهبرخوردباجرایمسازمانیافته­ی فراملیوریشهکنکردناینجرایمباهمکاريکلیهدولت­هايجهاناست . گسترش جرایمسازمانیافتهفراملیایننکتهرابهاثباترسانیدهاستکهنهتنهاهیچدولتیاز بلایايآندراماننیستبلکهبهخاطرسازماندهیپیچیدهوفرامرزيآنهیچدولتی نمی­تواندبهتنهاییبهمقابلهوانهداماینشبکه­هابپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت­ها و ارزش­های دموکراسی، ارزش­های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن­ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه­های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان­های غیردولتی و سازمان­های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاش­های آن­ها در این زمینه مؤثر باشد.کنوانسيون مريداابزاري سودمند در اختيار دولت و ملت­ها براي دستيابي به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصيبتي که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط ميان شهروندان، و نيز روابط بین شهروندان و مقامات تأثيرگذار است، خلاص شوند.اين پيمان کمک مي­کند تا دولت­هاي مختلف به درک متقابل دست يابند، و يک دستور کار چند شيوه­اي را که حقوق و وظايف هريک از دولت­ها وکشورها در آن تعيين گرديده، اتخاذ کنند.
 قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره می­فرمایند: "اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون ج

👇 تصادفی👇

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی فرخی (مقیاس: 1:100000)37-بررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریارپیش بینی علامت ارتباطات مثبت و منفی برای استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی آنلاینپروژه و آموزش طراحی سایت خبری همراه با مستندات و داکیومنت (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت) تعداد صفحات داکیومنت52پروژه آماده مقایسه جرایم رایانه ای ایران و سایر کشورها‎ با فرمت ورد 51 صفحهشیپ فایل طبقات اقلیمی استان آذربایجان غربیدانلود مقاله اثر مورب نمودن کنارههای آهنربا در کاهش گشتاور دندانه در ماشینهای آهنربای سطحی279-تحلیل عددی ظرفیت باربری سیكلی فونداسیونهای سطحی واقع برخاك ماسهایخلاصه کتاب مدیریت اقتضایی،نویسنده:دیانا سی .فنیری،مترجم:ناصر میرسپاسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007

مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007

دانلود مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007

خرید اینترنتی مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و 2007

👇🏞 تصاویر 🏞