👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن
چکیده
شناسایی ممنوعیت جنگ به عنوان قسمتی از روابط عادی بین­المللی وابزاری برای حل وفصل اختلافات دولت­ها، قدمت چندانی ندارد­ وحداکثر به سال­های بعد از جنگ جهانی اول باز ­می­گردد.بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا درغالب تشکیل دادگاه­های بین­المللی کیفری نورنبرگ وتوکیو(در منشور این دادگاه­ها واحکام صادره) به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که بر خلاف معاهدات و تضمینات بین­المللی باشد. به عنوان جنایت بین­المللی، موجب مسئولیت کیفری فردی شناخته شدو تحت عنوان"جنایات برضدصلح"موردتعقیب قرارگرفت.سپس در منشور ملل متحد ، هرگونه توسل به زور توسط دولت بر ضد تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی وحاکمیت ملی سایر دولت­هایا به هرشکل دیگری که مغایر با مقاصد ملل متحد باشد غیر قانونی اعلان گردید.با این حال ، به رغم اینکه قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی عام الشمول وآمره حقوق بین الملل از جایگاه انکار ناپذیری در حقوق بین الملل معاصر برخوردار است با آنکه مجمع عمومی ملل متحد در سال1974 سعی کرد تعریف دقیقی از اقدام تجاوزکارانه به دست دهد ، اختلاف بر سر تعریف دقیق جنایت تجاوز(مخصوصا مسئله دفاع پیشگیرانه ومداخله بشر دوستانه بدون تجویز شورای امنیت) موجب شده است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، تعقیب جنایت تجاوز به آینده نا معلومی موکول شود. همچنین اختلاف مهم دیگری که مانع تعقیب جنایت تجاوزشده اختلاف در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش جایگاه انحصاری شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه می باشد.با وجود همه ی این اختلافات ، شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در ژوئن2010 در شهر کامپالا برگزار شد ، به مصالحه شکننده ومتزلزلی دست یافته اند که ضمن تعریف جنایت تجاوزاحتمالا اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت را در آینده حداقل از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد ساخت. با این حال نمی­توان نسبت به توفیق اصلاحیه اساسنامه چندان خوش­بین بود زیرا چندان امیدی وجود ندارد که قدرت­های بزرگ به اصلاحیه اساسنامه ملحق شوند و از آن حمایت واقعی کنند ، حمایتی که بدون آن ، جنبه باز دارنده واثربخشی جرم انگاری جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان در هاله ای از ابهام خواهد ماند.
واژگان کلیدی:دیوان کیفری بین­المللی،شورای امنیت،جنایت تجاوز،اقدام تجاوزکارانه،صلاحیت،کنفرانس بازنگری کامپالا
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
مقدمه...........................................................................................................................................................................1
سوالاتپژوهش.......................................................................................................................................................... 2
فرضیات پژوهش..........................................................................................................................................................3
سوابق پژوهش.............................................................................................................................................................3
اهداف پژوهش............................................................................................................................................................ 4
سازماندهی پژوهش و تقسیم بندی مطالب ..............................................................................................................5
بخش اول: قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری و تعقیب جنایت تجاوز.............6
فصل اول: تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد.................................8
مبحث اول: از دوران باستان تا جنگ جهانی اول.....................................................................................................8
گفتار اول: از دوران باستان تا قرون وسطی: دکترین جنگ عادلانه.........................................................................9
گفتار دوم : معاهدات وستفالیا وتحولات بعدی..........................................................................................................10
الف :معاهدات وستفالی...............................................................................................................................................10
ب: کنفرانس های صلح لاهه(1907 -1899).............................................................................................................12
گفتار سوم : جهاد در حقوق اسلامی ومنع تعدی در دین مبین اسلام....................................................................14
مبحث دوم : تحول حقوق بین­الملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ...............20
گفتار اول: معاهده ورسای وپیمان بریان- کلوگ......................................................................................................21
الف: معاهده ورسای....................................................................................................................................................21
ب : پیمان بریان کلوگ...............................................................................................................................................21
گفتار دوم : اسناد و اقدامات جامعه ملل در تحدید کاربرد نیروی مسلح در روابط بین­الملل................................23
الف:خلاهای حقوقیراجع به کاربرد زورهنگام جنگ جهانی دوم............................................................................23
ب:بررسی مواد میثاق جامعه­ی ملل..........................................................................................................................25
مبحث سوم : دادگاه­های تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم............................................................................ 28
گفتار اول : دادگاه نورنبرگ...................................................................................................................................... 29
الف :چگونگی تشکیل دادگاه­ نظامی بین­المللی نورنبرگ.......................................................................................29
ب: صلاحیت دادگاه نورنبرگ ................................................................................................................................. 30
گفتار دوم : دادگاه توکیو..........................................................................................................................................33
الف) چگونگی تشکیل دادگاه نظامی بین­المللی توکیو(خاور دور).........................................................................33
ب) صلاحیت دادگاه توکیو......................................................................................................................................33
گفتار سوم: محاکم تشکیل شده به موجب قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان.................................................35
فصل دوم : نظام ناشی از منشور ملل متحد واعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی...................................36
مبحث اول : نظام ناشی از منشور ملل متحدومحدود سازی توسل به نیروی مسلح ........................................... 36
گفتار اول : اهداف واصول ملل متحد.......................................................................................................................38
الف : عدم توسل به زور در اهداف واصول منشور ملل متحد.................................................................................38
ب : حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات...................................................................................................................40
ج: اقدام در مورد تهدید علیه صلح ، نقض صلح واعمال تجاوز...............................................................................41
گفتار دوم : دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد.......................................................................................42
گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه وامکان انطباق آن با مقررات منشور........................................................................47
گفتار چهارم : تجویز شورای امنیت.........................................................................................................................48
مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی........................................................................................50
گفتار اول :تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز...............................................................................51
گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره3314 مجمع عمومی............................................................................................54
بخش دوم :جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بین­الملی کیفری و مصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا..................57
فصل اول: مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن.....................................................................................58
مبحث اول: نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس رم....................................................................................60
گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز ودیدگاه­های مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن.............................................61
گفتار دوم : صلاحیت دیوان ونقش شورای امنیت از دیدگاه­ شرکت کنندگان در کنفرانس رم.............................62
مبحث دوم : دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری................................66
گفتار اول : مفاد بند (2) ماده 5 اساسنامه وسازکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان ..........................................66
گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بین­المللی کیفری پس از کنفرانس رم.........................68
الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی.................................................................................................................68
ب: جنایت تجاوز واجلاس اول کمیسیون مقدماتی.................................................................................................69
1-مشورتهای غیر رسمی..........................................................................................................................................69
2-موضع غیرمتعهدها...............................................................................................................................................69
3-جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز.......................................................................................................70
گفتار سوم : مذاکرات کارگروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع دولتهای عضو دیوان.....................................71
فصل دوم : بررسی نتایج کنفرانس کامپالا...............................................................................................................72
مبحث اول: مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز...........................................................................................72
گفتار اول : تعریف اقدام تجاوزکارانه .......................................................................................................................72
گفتار دوم : احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت والزام آور نبودن آن برای دیوان...........................................74
گفتار سوم : احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان...............................................................76
گفتار چهارم : آستانه قانونی: لزوم آشکار بودن نقض منشور برای تحقق جنایت تجاوز.......................................77
گفتار پنجم : انحصار مسئولیت به رهبران سیاسی یا نظامی دولت .......................................................................78
گفتار ششم : سایر عناصر متشکله جنایت تجاوز...................................................................................................80
1-عنصر مادی............................................................................................................................................................80
2-عمل مجرمانه.........................................................................................................................................................81
3-عنصرر روانی........................................................................................................................................................82
مبحث دوم : حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه ..........................................................83
گفتار اول : انتخاب سازکار برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه و اهمیت این انتخاب..............................................84
گفتار دوم : ارجاع توسط شورای امنیت .................................................................................................................85
گفتار سوم : ارجاع توسط دادستان یا یکی از دولتهای عضو.................................................................................87
نتیجه گیری..............................................................................................................................................................89
منابع..........................................................................................................................................................................

👇 تصادفی👇

فایل stl درب3گزارش کارآموزی در شرکت بیمهزرتشت و تعالیم او - هاشم رضیدانلود پروژه ماشین حساب گرافیکی به زبان جاوافروش کتاب هفت راز پروازکسب و کار اینترنتیدانلود شبیه سازی استاتکام Statcom همراه با بار غیرخطی در متلبپوستر عاشقانه 2پروژه آماری - علاقه مندان به موسیقی - مقطع دبیرستاندار ها و ندار ها در دنیا بحثی درباره اقتصاد بین المللی باتمرکز در جهان سومآموزش خواندن پیام های دیگران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

دانلود پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

دانلود دانلود پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

👇🏞 تصاویر 🏞