👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

ارتباط با ما

دانلود


مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
چکیده
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
فهرست مطالب
مقدمه.........................................................................................................................................................................1
1-بیان مساله............................................................................................................................................................2
2-اهمیت و چرایی تحقیق ...................................................................................................................................4
3-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................4
4-پرسش های تحقیق...........................................................................................................................................5
5-فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................6
6-اهداف تحقیق......................................................................................................................................................6
7-روش تحقیق........................................................................................................................................................7
8-سازمان دهی تحقیق..........................................................................................................................................7
فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9
گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11
الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11
ب-انواع کودک و نوجوان ......................................................................................................................12
1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12
2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13
3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13
ج ـ برچسب زنی .....................................................................................................................................14
دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15
 گفتار دوم: تاریخچه .......................... 16
گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19
الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20
ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده 22
فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .............................................. 25
گفتار اول: اصول مشترک ........................ 28
الف ـ اصل برائت .......................... 28
ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ..... 31
ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات .............. 33
د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ............... 37
1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38
2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40
3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42
ه ـ اصل تساوی سلاح ها...................... 43
و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... .......................................................................................46
گفتار دوم: اصول اختصاصی ..................... 47
الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ......... 47
ب ـ اصل عدم مداخله ....................... 48
ج ـ اصل مخدوش بودن اراده .................. 51
د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ....... 53
ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی .............. 56
و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی............ 59
ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60
فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان.................................................. 63
گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه.... 65
الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان 65
1ـ اخطار............................. 69
2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم......... 71
3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72
ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73
1ـ تعلیق تعقیب ...................... 76
2ـ میانجیگری ......................... 80
3 ـلزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
آخرین راهکار................... 82
ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی......... 86
گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88
الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. 88
ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی92
1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی 92
2ـ تعویق صدور رأی.................... 93
3ـ تعلیق اجرای مجازات................. 95
4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی............. 96
5ـ آزادی مشروط ..................... 100
ج ـ مراقبت بعد از خروج ............. 102
نتیجه گیری و پیشنهادها...................................................106
فهرست منابع .............................................................................................................................................113
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.
خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟
به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.
از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.
پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
1-بیان مساله
اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا

👇 تصادفی👇

میر داماد کبیرگزارش کار آزمایش ماشین بخاربوعلی سینا - سربازیفیلم رسوایی 2فون اسپرت لایه باز با فرمت psdدانلود مقاله آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Molecular Biology of Cancer Mechanisms, Targets, and Therapeutics473-بررسی آزمایشگاهی برخی ازخصوصیات مكانیكی بتن حاوی موی انسان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

دانلود مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

خرید اینترنتی مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

👇🏞 تصاویر 🏞