👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
چکیده:
شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده................................................................................................................................... 1
مقدمه..................................................................................................................................... 2
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه.................................................................................................................................... 6
مبحث اول: کلیات................................................................................................................. 6
گفتار اول: مفاهیم ............................................................................................................................................................. 6
بند اول : شهر........................................................................................................................... 6
بند دوم: شهروند..................................................................................................................... 7
بند سوم: شهرداری.................................................................................................................. .7
بند چهارم: آتش نشانی............................................................................................................ 7
بند پنجم: فضای سبز............................................................................................................... 7
بند ششم: پسماند.................................................................................................................... 8
بند هفتم: گورستان................................................................................................................... 8
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر........................................................................................................................... 8
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر.................................................................................................................................... 8
بند اول: محدوده شهر.............................................................................................................. 9
بند دوم: حریم شهر................................................................................................................. 9
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن............................................................................................................................ 9
بند اول: طرح جامع................................................................................................................. 10
بند دوم طرح تفصیلی:............................................................................................................. 10
بند سوم: طرح هادی................................................................................................................ 11
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری.............................................................................. 11
گفتار اول: وظایف عمرانی............................................................................................................................................... 11
بند اول: آسفالت کردن............................................................................................................. 11
بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر............................................................................ 11
بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر.......................................................................................... 11
بند چهارم: احداث بناهاي عمومي............................................................................................. 12
گفتار دوم: وظايف خدماتي............................................................................................................................................. 12
بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر.......................................................................................... 12
بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي.................................................................. 12
بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها................................................................................. 12
بند چهارم: مديريت پسماند ها................................................................................................. 13
بند پنجم: كشتارگاه.................................................................................................................. 13
بند ششم: ايجاد گورستان......................................................................................................... 13
مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری......................................................................... 13
گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها................................................................................................ 14
بند اول: اركان سازمان.............................................................................................................. 14
بند دوم: اعضاي شوراي سازمان................................................................................................ 14
بند سوم: وظايف شوراي سازمان............................................................................................... 15
بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان..................................................................................... 15
بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان....................................................................................... 15
بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان........................................................................................ 15
گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني.......................................................................................................... 16
بند اول: پيشينه سازمان............................................................................................................. 16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری......................................................................................... 17
بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل........................................................................................ 18
گفتار سوم: سازمان آتش نشانيو خدمات ایمنی.......................................................................................................... 18
مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري............................................................................... 19
گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري...................................................................................................... 19
بند اول: اقسام تخلفات اداري................................................................................................... 20
بند دوم: تنبيهات و مجازات..................................................................................................... 21
گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري....................................................................................................... 23
بند اول: طبقات تخلفات كارگري.............................................................................................. 24
الف: طبقه اول........................................................................................................................ 24
ب: طبقه دوم.......................................................................................................................... 25
ج: طبقه سوم.......................................................................................................................... 26
د: طبقه چهارم........................................................................................................................ 27
بند دوم: تنبيهات و مجازات..................................................................................................... 27
فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:................................................................................................................................... 30
مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر ......................................................................... 30
گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار.......................................................................................................... 30
گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري............................................................................... 31
گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها........................................................................................................... 33
بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر............................................................................. 33
بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري ............................................................................... 34
الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري.................................................................................. 35
ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري...................................................................................... 35
ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري............................................................................. 36
د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها...... 36
مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر........................................................................................... 37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر........................................................................................................................... 38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي.............................................................. 38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني.............................................................................. 38
بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني.................................................................................... 39
گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر...................................................................................................... 39
بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي).................................................................................. 39
بند دوم: مراجع قضايي............................................................................................................ 40
فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقی
مقدمه:................................................................................................................................... 43
مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر.................................................. 43
گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري............................................................................................................. 44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها......................................................................................... 44
بند دوم: بند 10 ماده 71قانون شوراها...................................................................................... 44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداري......................................................................................... 44
ب: ماده 71 قانون شهرداري.................................................................................................... 44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداري.......................................................................................... 45
ب: ماده 65 قانون شهرداري.................................................................................................... 45
ج: ماده 67 قانون شهرداري..................................................................................................... 45
د: ماده 27 آيين نامه مالی شهرداري......................................................................................... 45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها................................................................................. 46
الف: ماده 39 آيين نامه مالي شهرداري ها................................................................................. 46
ب: ماده 40 آيين نامه مالي شهرداري ها................................................................................... 46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداري......................................................................................... 47
ب: ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها................................................................................... 47
ج: تبصره1 ماده3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي
و عمراني و نظام دولت.......................................................................................................... 47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداري...................................................................................... 48
ب: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها...................................................................... 48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده.................................................................... 48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 48
الف: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها....................................................................... 49
ب: ماده 35 آيين نامه مالي شهرداري ها................................................................................... 49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها............................................................................ 49
الف: ماده 34 آيين نامه مالي شهرداريها.................................................................................... 49
ب: ماده 79 قانون شهرداري.................................................................................................... 50
گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر......................................................................... 50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 50
الف: ماده 2 قانون شهرداري.................................................................................................... 50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري............................................................. 50
ج: ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران................................................. 50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري...................................................................................... 51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري........................................................................................ 51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري...................................................................................... 52
ب: ماده 110 قانون شهرداري................................................................................................. 52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها................................................................................. 52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداري......................................................................................... 53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري......................................................................................... 53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداري....................................................................................... 53
ب: ماده 92 قانون شهرداري.................................................................................................... 54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها.................................................................................... 54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها................................................................................... 54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها...................................................................................... 54
الف: بند 22 ماده 55 قانون..................................................................................................... 55
ب: ماده 13 آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها...... 55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها..................................................................................... 55
الف: ماده 2 قانون شهرداري.................................................................................................... 56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداري........................................................................................... 56
مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري........................................................ 55
گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شورای شهر....................................................................................................... 56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري....................................................................... 56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري...................................................................... 56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداري................................................................................... 57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداري................................................................................ 57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداري.................................................................................. 57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداري................................................................................ 57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداري................................................................................ 57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداري............................................................................... 58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداري.................................................................................. 58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداري............................................................................................. 58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها................................................................................. 58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها.............................................................................. 59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر.......................................................................................................... 59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382.......................................................................... 59
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت................................................................................................................................... 59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری.................................................................................... 60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری................................................................................ 60
مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر......................................... 60
گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري......................................................................................................... 60
بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري................................................................ 60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاوني كاركنان شهرداري.................... 61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين ................................... 61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري. 62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري................. 62
گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر................................................................................................. 62
بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها............................................ 62
بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر............................................................ 63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با شهرداري ......... 63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر 64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از پرداخت جرايم ماده 100 و 77 قانون شهرداري
توسط شوراي شهر.................................................................................................................. 64
نتيجه گيري و پيشنهادات ........................................................................................................ 66
الف: نتيجه گيري..................................................................................................................... 66
ب: پيشنهادات ....................................................................................................................... 67

👇 تصادفی👇

15تصویر آدمک سه بعدی مربوط به ورزشدانلود تحقیق گنبد در معماری ایران wordتأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملكرد سازه های فلزی مهاربندی شدهپروژه امنیت در شبکه تلفن همراهبررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری*جديد*سوالات تستي كتاب آشنايي با انواع بيماريها (پودمان تغذيه و سلامت)مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي330-مطالعه سازه های بتنی با استفاده از آزمون غیر مخرب رادیوگرافی صنعتیبررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزاییدانلود پروژه مخازن نگهداری مایعات و گاز ها (پاورپوینت) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

دانلود بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

دانلود دانلود بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

خرید اینترنتی دانلود بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

👇🏞 تصاویر 🏞