👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی
 
داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسامنظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است.در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.
فهرست مطالب
چکیده. ج
مقدمه. ه
بخشاول: کلیات... 1
فصلاول: شناساییواجرایاحکامداوریبین‌المللی... 2
گفتاراول: شناساییاحکامداوریبین‌المللی.. 3
گفتاردوم: اجرایاحکامداوریبین‌المللی.. 6
2-1) رژیم‌هایاجرایرأیداوری.. 7
2-1-1) کنوانسیون نیویورک………………………………………………………………………………..8
2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.........................................................................................12
2-1-2-الف) ایتالیا.................................................................................................................................................13
2-1-2-ب) فرانسه................................................................................................................................................15
2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا..................................................................................................18
2-1-3-الف) انگلستان..........................................................................................................................................18
2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.......................................................................................................................22
2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.................................................................................................................26
2-2) نظارتقضاییبرآرایداوری.. 28
فصلدوم: نظمعمومی.. 31
گفتاراول: تاریخچهومفهومنظمعمومی.. 31
گفتاردوم: نسبیتمکانیوزمانینظمعمومی.. 44
گفتارسوم: اقسامنظمعمومی.. 46
3-1) نظمعمومیملی.. 47
3-2) نظمعمومیفراملی.. 54
گفتارچهارم: دامنهنظمعمومی.. 56
4-1) نظمعمومیشکلی.. 57
4-2) نظمعمومیماهوی.. 59
بخشدوم: نظمعمومیدراجرایاحکامداوری.. 61
فصلسوم: نظمعمومیمانعاجرایآرایداوریتجاریبین‌المللی.. 62
گفتاراول: بهدنبالتعریفیازنظمعمومیبهعنوانمانعاجرایرأیداوریتجاریبین‌المللی.. 63
1-1)نقضمفاهیماساسیاخلاقوعدالت.. 63
1-2) کاربردمفهومنظمعمومیبین‌المللیدرزمینهامتناعازاجرایرأی.. 64
1-3) کاربردنظمعمومیواقعاًبین‌المللییانظمعمومیفراملیدرزمینهامتناعازاجرایرأی.. 67
گفتاردوم: کنوانسیون‌هایاجراییوقوانینملی.. 68
2-1) کنوانسیوننیویورک 1958. 68
2-2) قانوننمونهآنسیترال. 70
2-3) قانونمتحدالشکلاوهادا72
2-4) دیگرکنوانسیون‌هایبین‌المللی.. 72
2-5) قوانینملی.. 74
2-6) رویکرددادگاه‌ها77
گفتارسوم: مفادنظمعمومیقابلاعمالدرزمینهامتناعازاجرایرأی.. 80
3-1) قطعیتآرایداوریتجاریبین‌المللی.. 82
3-2) تقسیم‌بندیماهوینظمعمومی.. 86
3-3) تقسیم‌بندیشکلینظمعمومی.. 92
گفتارچهارم: نظمعمومیدراجرایاحکامداوریدررویهقضاییآمریکاوانگلستان. 100
4-1) تمایلدادگاه‌هایآمریکاییوانگلیسیبهحمایتازاجرایرأی.. 101
4-2) مواردنادرامتناعدادگاه‌هایآمریکاییوانگلیسیازاجرایرأی.. 103
نتیجه‌گیری.. 106
فهرستمنابع. 109
 
 
 


👇 تصادفی👇

الزامات شایستگی و مهارت های دانشجویان رشته مهندسی ومدیریت ساخت و پروژه برای ورود به عرصه بازار کار و صنعت ساختدانلود تعزیه حر سی دی اول و دوم . هاشمی و جلینی . سبزواردانلود پروژه ساعت و تقویم دیجیتالساخت کامپوزيت پلي پيرول بر روي پلي وينيل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متيل اورانژ از محلول هاي آبي wordshapefile خطوط هم دما استان یزدقاب کودک (1)Pivot Animatorدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی طرق (صح) به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

دانلود بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

دانلود دانلود بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

خرید اینترنتی دانلود بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

👇🏞 تصاویر 🏞