👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودآیینه هاي اسکندر هفتمین اثر از عجایب هفتگانه ي جهان ، فانوس دریایی اسکندریه و در واقع هشتمین اثر عجیب است. پیش از آنکه این اثر ساخته شود ، دیوارهاي شهر بابل به عنوان دومین اثر شگفتی زاي جهان به شمار می آمد. به هر حال برج روشنایی دهانه ي رود نیل که 130 متر ارتفاع داشت ، در نظر مردم عهد باستان چنان کار فنی استادانه و ماهرانه اي جلوه نمود که بی درنگ دیوارهاي بابل را ازفهرست هفتگانه ، حذف و برج را به عنوان آخرین و جوانترین عجایب هفتگانه يدنیا وارد فهرست مذکور کردند. این برج تا امروز بلندترین برج روشنایی ساخته شده در جهان باقی مانده است.یک سال پس از آنکه اسکندر کبیر مصر را تسخیر کرد و در پایتخت قدیمی به عنوان فرعون مصر تاج بر سر نهاد و اگر دقیقتر « ممفیس » مصر به نامبگوییم در 16 آوریل سال 331 پیش از میلاد ، این فرمانرواي جوان که آنهنگام تازه 25 سال سن داشت ، طی مراسم جشن و سروري ، چهار گوشی به5370 متر) را با قدم ، اندازه گیري کرد. پشت × 30 استادیوم ( 1253 × ابعاد 7سر او یک روحانی در جاي قدمهاي او آرد جو میپاشید. غیبگویی گفته بود کهآرد جو ، التفات و کرامت خدایان را بر خواهد انگیخت و خواسته هاي شاه رامتحقق خواهد کرد. زیرا در اینجا ، درست در غربی ترین نقطه ي دلتاي نیل ،٢اولین بنیان شهري به نام اسکندر (که بعدها باید ، « اسکندریه « قرار بودشهرهاي متعددي در خاور نزدیک از پی آن ساخته میشدند) تأسیس شود. شاه مقدونی میخواست با تأسیس اسکندریه فرهنگ و اقتصاد یونان را در مصر رواج دهد. این شهر باید یک مرکز تجارتی و بندر عمده و مهم میشد.

👇 تصادفی👇

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس wordاستاندارد جوشکاری - ASME section 927-بررسی اجرای گالری ضد ریزش بمنظورعبور ایمن از ترانشه های ناپایداردانلود پایان نامه کاربردهای منطق فازی در یادگیری ماشین‎13-بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر بیوفیلم در تصفیه هوای فاضلابکوزه ای از آب بحرفیلم آموزشی انجام محاسبات و مدلسازی تسمه و زنجیر در اینونتور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞