👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان ( همراه با پرسشنامه)
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی- رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی)
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 84
شرح مختصر:
آموزش به آن تعامل فکری و هوشی، اطلاق می‌شود که با استدلال،شواهد،و نتیجه گیری همراه باشد.(فتحی آذر1382)که از يک سو هدف غايی آموزش و تعليم و تربيت اسلامی پروراندن انسان‌هايی است خداگونه که در اثر دور شدن از رذايل و آلودگی‌ها، استعدادهای عاليه‌ی روحشان شکوفا شده و چنان به کمالات روحی و فضائل انسانی آراسته شوند که لياقت رسيدن به سعادت جاويد را کسب کنند و از سوی ديگر ساير نظام‌های آموزش و پرورش جهانی رسالت تعليم و تربيت را پرورانيدن انسانی پرسش جو می‌داند که می‌خواهد از قيدهای بی‌‌‌‌شمار و گوناگون وجودی‌اش رها گردد، راه تکامل همه جانبه خود را هموار سازد، به رموز موقع فردی و اجتماعی خود و دنيای متغيری که در آن زندگی می‌کند تا آن جا که ممکن است آشنا شود، با دنيا و انسان‌هايش مرتبت گردد، زندگی دهد، زندگی کند و حيات خود و ديگران را با عشق و دانش شکوفا سازد.(صفوی1386)
حال که هدف و رسالت تعليم و تربيت انسان سازی است، بايد ديد که اين وظيفه را چه نهادها و افرادی بر عهده دارند. البته انسان آموختن را از هنگام تولد آغاز می‌کند و در طول زندگی آن را ادامه می‌دهد. بخشی از آموختنی‌ها به صورت غير عمدی و يا تصادفی در خانواده و جامعه صورت مي‌گيرد و بخشي ديگر به نهادها و موسسات رسمی از قبيل مدرسه و انجمن‌ها سپرده می‌شود. در اين ميان ، مدرسه بيشترين سهم را بر عهده دارد و سرانجام اين مسئوليت خطير به عهده معلمين واگذار می‌گردد و آن‌ها هستند که بايد بتوانند دانش‌آموزان را به درستی تربيت کنند و آنان را برای کار و شرکت در اجتماع آماده سازند. در ميان مجموعه فعاليت‌هايی که برای تعليم و تربيت دانش‌آموزان انجام می‌شود، بيشترين سهم به تدريس معلم در کلاس درس اختصاص می‌يابد. تدريس را می‌توان به فعالیت‌های دو جانبه‌اي که بين معلم و شاگردان جريان دارد و هدفش يادگيری است، تعريف کرد. اين فعاليت چنانچه منتج به يادگيری شود، برای شاگرد موثر و مفيد خواهد بود. بنا به تعريف ، هر فعاليتی با قصد و عمد همراه است. (صفوی، 1386)
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 2
1-2- شرح و بيان مسأله:3
1-3- اهميت و ارزش تحقيق.. 4
1-4- اهداف پژوهش.... 6
1-4-1- هدف کلی.. 6
1-4-2- اهداف جزئي:6
1-5- تعاريف نظري و عملياتي:7
 فصل دوم:ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق
2-1- مقدمه. 11
2-2- رويکردهای تدريس.... 12
2-2-1- رويکرد مديريتي.. 14
2-2-1-1- دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد مدیریتی(اجرایی)18
2-2-2-رويکرد تسهيل گر. 18
2-2-2-1- دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد تسهیل‌گر. 21
2-2-3- رويکرد آزادانديشانه. 21
2-2-3-1-دیدگاه‌های انتقادی درباره‌ی رویکرد آزاداندیشانه. 26
2-3- تدريس رهايی‌بخش.... 26
2-4- چهارچوب مشترک: رشدها (ر ش د ه ا)28
2-5- استفاده از ر ش د ه ا در رویکردهای تدریس.... 29
2-6- خلاصه‌ای از رشدها در سه رویکرد. 30
2-7- پژوهش در عمل.. 31
2-8- تحقیقات مرتبط با موضوع. 39
2-8-1- تحقیقات داخلی.. 39
2-8-2- یافته‌های خارجی.. 39
 فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه. 43
3-2- روش تحقيق.. 43
3-3- جامعه آماری.. 44
3-4- تعيين حجم نمونه. 44
3-5- روش نمونه گيري.. 45
3-6- ابزار اندازه‌گيري.. 45
3-7- پايايي پرسشنامه‌ها46
3-8- روايي پرسشنامه ها46
3-9- روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها47
3-9-1- ضريب همبستگي پيرسون:47
3-9-2- آزمون t تک متغير:47
3-9-3- آزمون تحليل واريانس:47
3-9-4- آزمون كمترين تفاوت معنادارLSD:48
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه. 50
 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه. 67
5-2- بيان نتايج به وسيله تفكيك فرضیه های تحقیق :67
5-3- بحث و نتیجه گیری.. 69
5-4- محدوديتهاي تحقيق.. 70
5-5- پيشنهادات پژوهشی.. 70
5-6- پيشنهادات کاربردی.. 70
 فصل ششم: منابع
6-1- فهرست منابع. 72
ضمائم.. 74
فهرست جداول
جدول 4-1 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 50
جدول شماره 4-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 52
جدول 4-3- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 53
جدول 4-4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی  54
جدول شماره 4-5- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 55
جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 56
جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 57
جدول شماره 4-8- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 58
جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 59
جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 60
جدول شماره 4-11- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 61
جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی. 62
جدول 4-13- میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی  63
جدول شماره 4-14- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 64
جدول 4-15- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی . 65
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- میانگین نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 51
نمودار 4-2- میانگین نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی  54
نمودار 4-3- میانگین نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی 57
نمودار 4-4 : میانگین نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی  60
نمودار 4-5- میانگین نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی  63

👇 تصادفی👇

مرمت عزیزاله اف مشهدبررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)آموزش مفید و کاربردی تعمیر موتورملی EF7دانلود برنامه Mobogram موبوگرام برای کامپیوترماری انUnderstanding LTE with MATLAB: From Mathematical Modeling to Simulation and Prototypingپروژه دوره(درس) اصول و فنون مذاکره در قالب فایل wordبررسی فرایندهای توسعه و مسکن سازی در مجتمع مسکونی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

👇🏞 تصاویر 🏞