👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه اقتصاد - بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه اقتصاد -  بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 
بیان مسئله(مقدمه)
به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.
تعداد صفحات 70 word
 
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری
۲-۱) مروری بر ادبیات نظری …………………………………………………. ۶
۳-۱) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی……………………………………… ۷
۴-۱) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد………………………………………………… ۸
۵-۱) مزایای صورت جریانهای نقدی……………………………………………. ۹
۶-۱) ماهیت صورت جریانهای نقدی……………………………………………. ۱۰
۷-۱) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ……………………………………………. ۱۲
۸-۱) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ……………………………… ۱۳
۹-۱) نسبتهای مالی ………………………………………………………….. ۱۳
۱-۹-۱- نسبتهای نقدینگی …………………………………………………….. ۱۴
۲-۹-۱- نسبتهای فعالیت………………………………………………………. ۱۴
۳-۹-۱- نسبتهای اهرمی……………………………………………………… ۱۵
۴-۹-۱- نسبتهای سود آوری…………………………………………………… ۱۵
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی ………………………………. ۱۶
۱-۱۰-۱- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی……………………… ۱۶
۲-۱۰-۱ – ب) کیفیت سود ……………………………………………… ۱۷
۳-۱۰-۱- ج) مخارج سرمایه ای ………………………………………… ۲۰
۱۱-۱ – نظریه تمرکز اطلاعاتی…………………………………………………. ۲۴
۱۲-۱- محتوای اطلاعات در سطح دستوری………………………………………. ۲۴
۱۳-۱- افزایش اطلاعاتی………………………………………………………. ۲۵
۱-۱۳-۱- الف) اطلاعات مکمل ……………………………………………… ۲۶
۲-۱۳-۱- ب) اطلاعات موازی ……………………………………………… ۲۶
۳-۱۳-۱- اطلاعات بی اثر………………………………………………….. ۲۷
بخش دوم:
۱-۲) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………. ۲۸
فصل سوم : روش تحقیق
۱- جامعه آماری ………………………………………………………………. ۳۶
۲) نمونه آماری……………………………………………………………….. ۳۷
۳) اطلاعات مورد نیاز ………………………………………………………… ۳۸
۱-۳-۱- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی………….. ۳۸
۲-۳-۱- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی ۳۸
۳-۳-۱- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت…………….. ۳۸
تجزیه و تحلیل فرضیه ها………………………………………………………. ۴۰
اندازه گیری متغیرها………………………………………………………….. ۴۱
روش آماری………………………………………………………………… ۴۵
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری…………………………………………………………………. ۴۷
تحلیل و بررسی فرضیات………………………………………………………. ۵۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق ………………………………………………………………. ۶۰
خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………. ۶۱
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات……………………………………………….. ۶۳
پیشنهادات………………………………………………………………….. ۶۴
فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق ………………………………………………………………… ۶۵
فصل هفتم : ضمائم
ضمائم :
طرح تأییده تأیید شده توسط استاد

👇 تصادفی👇

208- تحلیل تراوش دو بعدی در پی و محاسبه زیر فشار در سدهای بتنی وزنیتحقیق: فقر جهاني؛ انباشت سرمايه و توسعه‌ي فقردانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان روش تدریس تربیت بدنیهمه چیز در مورد سنسور هاوکاربرد آن ها( کتاب به اضافه پروژه آماده )نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- هنر و تمدن اسلامی 1 کد درس: 1226027-1712029-1712015146-رائه روش آنالیز پیشنهادی طیفی شبه استاتیكی به منظور تحلیل شبه دینامیكی سازه ها در برابر زلزله و بررسی میزان دقت آن نسبت به روشهای موجودجزئیات مقطع از دیوار با توضیحات انگلیسیپاورپوینت آماده "مدیریت تعارض" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه اقتصاد - بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

پایان نامه اقتصاد - بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

دانلود پایان نامه اقتصاد - بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

خرید اینترنتی پایان نامه اقتصاد - بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

👇🏞 تصاویر 🏞