👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

ارتباط با ما

دانلود


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین
عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پروژه جهت اخذ مدرک کارشناسی-رشته علوم اجتماعي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 107
شرح مختصر:
هدف از اين مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین شهر...مي باشد. اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ روش تحقيق از نوع توصيفي -پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه زوجين در حال طلاق در شهرستان  است.حجم نمونه 111 نفر تعيين شد که تعداد زن 74 نفر و تعداد 37 نفر مرد در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از روش نمونه گيري اتفاقي ( تصادفي ساده) جمع آوري اطلاعات به صورت فيزيکي صورت گرفت .
در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که براي سنجش متغيرهاي اصلي مورد استفاده قرار گرفته از مقياس شش گزينه اي استفاده شده است. اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادي از روانشناسان مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ميباشد.
به منظور اندازه گيري قابليت اعتماد که از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. در اين پژوهش جهت بررسي داده هاي آماري از نرم افزار 20 SPSSاستفاده شده است. دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده ها استفاده شده است. عوامل اجتماعی به نظر پاسخگویان بیشترین تاثیر را در طلاق داشته اند و عوامل خانوادگی و عوامل اقتصادی در رتبه های بعدی قرار دارند.
فهرست مطالب
چكيده9
فصل اول
كليات تحقيق
1-1- مقدمه11
1-2- بيان مسئله:12
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق13
1-4- اهداف تحقيق15
1-4-1- هدف اصلي15
1-4-2- اهداف فرعي15
1-5- فرضيات تحقيق15
1-6- قلمرو تحقيق16
1-6-1- قلمرو مکاني16
1-6-2- قلمرو زماني16
1-6-3- قلمرو موضوعي16
1-7- روش کار16
1-7-1- روش تحقيق16
1-7-2- روش گردآوري اطلاعات16
1-8- تعاريف مفاهيم و متغيرها17
1-9- استفاده كنندگان تحقيق17
 فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه21
2-2- بخش اول: ادبيات تحقيق22
2-2-1- تاريخچه ي طلاق:22
2-2-2- طلاق و انواع آن:23
2-2-3- اثرات و عوارض طلاق:24
2-2-4- آثار اجتماعي طلاق25
2-2-5- عوامل موثر بر طلاق:26
2-2-5-1- چند گانگي عوامل:28
2-2-5-2- بهانه و عوامل :28
2-2-5-3- عوامل اقتصادي :28
2-2-5-4- عوامل اجتماعي و فرهنگي:30
2-2-6- راه حل مسئله33
2-2-7- علل افزايش طلاق وپيامدهاي آن :34
2-2-7-1- علل علمي34
2-2-7-2- علل اجتماعي:35
2-2-7-3- علل شخصي:36
2-2-8- پيامدهاي طلاق براي همسران :37
2-3- بخش دوم: مباني نظري:39
2-3-1- طلاق، نهايي ترين راه حل44
2-3-2- اشتغال زنان و مشکلات خانوادگي:45
2-3-3- اشتغال زنان و افزايش طلاق:48
2-3-4- طلاق از ديدگاه اسلام:49
2-3-5- طلاق از ديدگاه قرآن:50
2-3-6- طلاق از ديدگاه مسيحيت:52
2-4- بخش سوم: پيشينه ي تحقيق:54
2-4-1- تحقيقات داخلي54
2-4-2- تحقيقات خارجي57
2-5- مدل مفهومي تحقيق59
2-6- نتيجه گيري فصل:60
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه62
3-2- روش پژوهش62
3-3 جامعهآماري63
3-4- نمونه آماري63
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات64
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه65
3-6-1- تعيين اعتبار( روايي)پرسشنامه65
3-6-2- تعيين پايايي( قابليت اعتماد)پرسشنامه66
3-7- تجزيه وتحليل آماري67
 فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه69
4-2 توصیف داده ها69
4-3 تحلیل داده ها74
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه87
5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)87
5-2-1- فرضیه اصلی :87
5-2-2- فرضیه های فرعی88
5-3- نتیجه کلی :91
5-4- پيشنهادات:91
5-4-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی92
5-5- محدوديت ها و مشكلات تحقيق:92
ضمائم: پرسشنامه94
منابع و مأخذ:97
 جدول 4-1: توزیع افراد تحت مطالعه بر مبنای سطح تحصیلات به تفکیک جنسیت71
جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب محل تولد به تفکیک جنسیت72
جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای محل سکونت به تفکیک جنسیت73
جدول 4-4: توزیع افراد بر مبنای وضعیت اشتغال به تفکیک جنسیت73
جدول 4-5: توزیع افراد بر مبنای نوع منزل پیش از طلاق به تفکیک جنسیت74
جدول 4-6: توزیع افراد بر مبنای نوع ازدواج به تفکیک جنسیت74
جدول 4-7: توزیع افراد بر مبنای نحوه آشنایی به تفکیک جنسیت75
جدول 4-8: توزیع افراد بر مبنای تعداد فرزند به تفکیک جنسیت76
جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق76
جدول 4-10: نتایج آزمون tتک نمونه ای برای عوامل موثر بر طلاق77
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن افراد و عوامل موثر بر طلاق78
جدول 4-12: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک جنسیت78
جدول 4-13: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات عوامل موثر بر طلاق بین دو گروه زن و مرد79
جدول 4-14: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک محل تولد79
جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین محل تولد افراد80
جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک سطح تحصیلات80
جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین سطح تحصیلات81
جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک محل سکونت افراد81
جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین محل سکونت افراد82
جدول 4-20: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک شغل افراد82
جدول 4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینعوامل موثر بین شغل افراد83
جدول 4-22: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک نوع ازدواج افراد83
جدول 4-23: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین نوع ازدواج افراد84
جدول 4-24: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک نحوه آشنایی زوجین84
جدول 4-25: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین نحوه آشنایی زوجین85
جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن هنگام ازدواج و عوامل موثر بر طلاق85
جدول 4-27: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن همسر هنگام ازدواج و عوامل موثر بر طلاق86
جدول 4-28: میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر طلاق به تفکیک تعداد فرزندان86
جدول 4-29: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین عوامل موثر بین تعداد فرزندان87
جدول 4-30: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از رسانه ها و عوامل موثر بر طلاق87

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی آموزشگاه زبان های خارجی ۱۸۷۲ نفر در سالبررسی اثرات كشت گياهان پوششی پاييزه بر صفات شيمايی خاك در باغ مركباتپکیج آموزش ساخت Apple ID – خودتان بسازید و بفروشیدبیست هزار فرسنگ زیر دریاپایان نامه طراحی سلولی و مخابرات سیارفایل stl ش12197-تحلیل و طراحی اعضا بتن مسلح تحت برش دو محوره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

دانلود بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

خرید اینترنتی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق در بین زوجین

👇🏞 تصاویر 🏞