👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه مهندسی برق - كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

ارتباط با ما

دانلود


پروژه مهندسی برق -  كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل
مقدمه:
استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبكه هاي كامپيوتري زير ساختهاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم مي آورند؛ در صورتي كه اين زيرساختها به درستي طراحي نشوندع در طمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتي پيش امده و بايد هزينه‌هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق ان با خواسته هاي مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحي يك شبكه سوالات متعددي مطرح مي شود:
- براي طراحي يك شبكه بايد از كجا شروع كرد؟
- چه پارامترهايي را برايد در نظر گرفت؟
- هدف از برپاسازي شبكه چيست؟
- انتظار كاربران از شبكه چيست؟
- آيا شبكه موجود ارتقاء مي يابد و يا يك شبكه از ابتدا طراحي مي شود؟
- چه سرويس ها و خدماتي بر روي شبكه ارائه خواهد شد؟
به طور كلي قبل از طراحي فيزيكي يك شبكه كامپيوتري، ابتدا بيد خواسته ها شناسايي و تحمل شون، مثلا در يك كتابخانه چرا قصد ايجاد يك شبكه را داريم و اين شبكه بايد چه سرويس ها و خدماتي را ارائه نمايند؛ براي تامين سرويس ها و خدمات مورد نظر اكثريت كاربران، چه اقداماتي بايد انجام داد؛ مسائلي چون پروتكل مورد نظر براي استفاده از شبكه، سرعت شبكه و از همه مهمتر مسائل امنيتي شبكه، هر يك از اينها بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. سعي شده است پس از ارائه تعاريف اوليه، مطالبي پيرامون كاربردهاي عملي ان نيز ارائه شود تا در تصميم گيري بهتر ياري كند
 
تعداد صفحات 85 word
 
فهرست مطالب
فصل اولمفاهيم مربوط به شبكه ها و اجزاي آنهامقدمه
1 تاريخچه شبكه 11-1 مدل هاي شبكه 31-1-1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده 41-1-2 مدل سرويس دهنده/ سرويس گيرنده 41-2 ريخت شناسي شبكه 41-2-1 توپولوژي حلقوي 51-2-2 توپولوژي اتوبوس 51-2-3 توپولوژي توري 51-2-4 توپولوژي درختي 61-2-5 توپولوژي تركيبي 61-3 پروتكل هاي شبكه 61-4 مدل OSI(Open System Interconnection) 81-5 مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند 91-6 عملكرد يك شبكه Packet - swiching 10
فصل دومشبكه هاي بي سيم با نگاهي به Wi-Fi-Bluetooths مقدمه 112-1مشخصات و خصوصيات WLAN 122-2 همبندي هاي 11، 802 122-2-1 همبندي IBSS 122-2-2 همبندي زير ساختار در دوگونه ESS و BSS 132-3 لايه فيزيكي 152-3-1 دسترسي به رسانه 152-3-1-1 روزنه هاي پنهان 162-3-2 پل ارتباطي 172-4 خدمات توزيع 172-5 ويژگي هاي سيگنال طيف گسترده 182-5-1 سيگنال هاي طيف گسترده با جهش فركانس 182-5-1-1 تكنيك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code) 192-5-1-2 تغيير فركانس سيگنال هاي تسهيم شده به شكل شبه تصادفي 192-5-2 سيگنال هاي طيف گسترده با توالي مستقيم 192-5-2-1 مدولاسيون باز 202-5-2-2 كدهاي باركر 202-5-3 استفاده مجدد از فركانس 202-5-3-1 سه كانال فركانسي F1,F2,F3 202-5-3-2 طراحي شبكه سلولي 202-5-4 پديده ي چند مسيري 212-6-1 مقايسه مدل هاي 11، 802 212-6-1-1 استاندارد 11، b802 212-6-1-1-1 اثرات فاصله 222-6-1-1-2 پل مابين شبكه اي 222-6-2 استاندارد 11،a802 232-6-2-1 افزايش باند 242-6-2-2 طيف فركانس تميزتر 242-6-2-3 كانال هاي غيرپوشا 252-6-2-4 همكاري wi-fi 252-6-3 80211g يك استاندارد جديد 252-7 معرفي شبكه هاي بلوتوس 262-7-1 مولفه هاي امنيتي در بلوتوس 28
فصل سومامنيت در شبكه با نگرشي به شبكه بي سيم مقدمه 293-1 امنيت شبكه 303-1-1 اهميت امنيت شبكه 303-1-2سابقه امنيت شبكه 303-2 جرايم رايانه اي و اينترنتي 313-2-1 پيدايش جرايم رايانه اي 323-2-2 قضيه ي رويس 323-2-3 تعريف جرايم رايانه اي 333-2-4 طبقه بندي جرائم رايانه اي 333-2-4-1 طبقه بندي OECDB 343-2-4-2 طبقه بندي شوراي اروپا 343-2-4-3 طبقه بندي اينترپول 353-2-4-4 طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك 373-2-5 شش نشانه از خرابكاري 373-3 منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بيسيم و خطرات معمول 383-3-1 امنيت پروتكل WEP 393-3-2 قابليت ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11 393-3-2-1 Authentication 403-3-2-2 Confidentiality 403-3-2-3 Integrity 403-3-3 خدمات ايستگاهي 403-3-3-1 هويت سنجي 403-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاري 423-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاري RC4 423-3-3-2 اختفا اطلاعات 433-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity) 443-3-4 ضعف هاي اوليه ي امنيتي WEP 453-3-4-1 استفاده از كليدهاي ثابت WEP 453-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده 463-4 مولفه هاي امنيتي در بلوتوث 473-4-1 خطرات امنيتي 473-4-2 مقابله با خطرات 483-4-2-1 اقدامات مديريتي 483-4-2-2 پيكربندي درست شبكه 483-4-2-3 نظارت هاي اضافي بر شبكه 493-5 Honeypot تدبيري نو براي مقابله با خرابكاران 493-5-1 تعريف Honeypot 493-5-2 تحوه ي تشخيص حمله و شروع عملكرد Honeypot 493-5-3 مزاياي Honeypot 493-5-4 تقسيم بندي Honeypot از نظر كاربرد 503-5-4-1 production Honeypot 503-5-4-1-1 prevention 513-5-4-1-2 Detection (كشف يا شناسايي) 513-5-4-1-3 Response (پاسخ) 513-5-4-2 Research Honeypot 523-5-5 تقسيم بندي Honey pot از نظر تعامل با كاربر 523-5-5-1 Low Interaction Honeypot 523-5-5-2 Medium Interaction Honeypot 533-5-5-3 High Interaction Honey pot 533-5-5-3-1 مزاياي استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot 543-5-5-3-2 معايب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot 54
فصل چهارممفهوم GPRS با رويكرد IT 4-1 ويژگي هاي GPRS 554-1-1 مواد لازم براي استفاده از GPRS 564-1-2 ويژگي هاي سيستم سوئيچينگ پكتي 564-1-3 كاربردهاي GPRS 584-1-4 اطلاعات مبتني و قابل مشاهده 584-1-4-1 تصاوير ثابت 594-1-4-2 تصاوير متحرك 594-1-5 مرورگر 594-1-5-1 پوشه هاي اشتراكي يا كارهاي گروهي 594-1-5-2 ايميل يا پست الكترونيكي 594-1-6 MMS 604-1-7 رتبه كاربرد محيط 604-1-8 كارايي GPRS 604-2 مفهوم GSM 614-2-1 توانايي GSM 624-2-2 شبكه GSM 624-2-3 شبكه GSM 624-2-3-1 سيستم سوئيچينگ 624-2-3-2 سيستم ايستگاه پايه 624-2-4 سيستم پشتيباني و عملياتي 62
فصل پنجم بررسي و مطالعه شبكه SMS و معرفي ابزاري براي كنترل توسط SMS 5-1 مطالعه نسل هاي مختلف موبايل 635-1-1 مزايا و معايب MTS 635-1-2 سيستم هاي سلولي و آنالوگ 645-1-3 مشكلات سيستم هاي 1V 655-1-4 سيستم هاي نسل دوم 2V 655-1-5 سيستم هاي نسل 2.5V 655-2 معرفي شبكه SMS و چگونگي انتقال SMS 665-2-1 تاريخچه ساختار سرويس پيغام كوتاه 665-2-2 فوائد سرويس پيغام كوتاه 665-2-2-1 Shart message Entities 675-2-2-2 سرويس مركزي پيغام كوتاه (sms c) 675-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعيت دائم 685-2-2-4 ثبات موقعيت دائم (HLR) 685-2-2-5 مركز سوئيچ موبايل 685-2-2-6 بازديد كننده (VLR) 685-2-2-7 محل اصل سيستم 685-2-2-8) محل موبايل (MS) 685-2-3 اجزايي توزيع(مخابره) 695-2-3-1 اجزاي خدمات 705-2-3-2 خدمات مشتركين 705-2-3-3 خدمات اطلاعاتي موبايل 725-2-3-4 مديريت و توجه به مشتري 725-2-4 مثال موبايل هايي كه پيام كوتاه به آنها رسيده 725-2-5 مثال موبايلي كه پيام كوتاه ارسال نموده است 735-2-6 ارائه مداري براي كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه 75نتيجه گيري 78پيوست 80منابع 85

👇 تصادفی👇

کامل ترین پکیج کسب درامد موجود در اینترنتتصفیه بیهوازی- هوازی فاضلابها با COD بالا با روش RBC-MBBR با هدف بازیافت گاز متان وحذف بالای مواد آلی wordپایان نامه بررسي ابيات مثنويدانلود پایان نامه تحلیل محتوی مجلات خانوادگی ایران از نظر فرزند سالاری بین سالهای 91 و 92از سرعت خود نکاهید!!! آموزش جامع تندخوانیفلسفه از اغاز تاریخ 6 5 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه مهندسی برق - كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

پروژه مهندسی برق - كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

دانلود پروژه مهندسی برق - كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

خرید اینترنتی پروژه مهندسی برق - كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل

👇🏞 تصاویر 🏞