👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
عنوان ....................................... صفحه
مقدمه ....................................... 2
1-1- بيان مساله ............................. 4
1-2- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق .............. 6
1-3- اهداف تحقيق ............................ 7
1-4- فرضيه هاي تحقيق ........................ 9
1-5- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق ........... 9
1-6- روش تحقيق .............................. 12
1-7- ابزارها و روش گردآوري اطلاعات ........... 12
1-8- جامعه آماري ............................ 13
1-9- نمونه آماري ............................ 13
1-10- قلمرو موضوعي .......................... 13
1-11- قلمرو مكاني ........................... 13
1-12- قلمرو زماني ........................... 14
1-13- تعريف واژگان و مفاهيم ................. 14
فهرست منابع فصل اول ......................... 15
مقدمه ....................................... 18
بخش اول : ايزو 9000.......................... 20
2-1- كيفيت .................................. 21
2-1-1- تعريف كيفيت از نظر استاندارد ايزو .... 21
2-1-2- تعريف كيفيت از نظر تعدادي از محققان .. 23
2-1-3- عوامل اساسي مؤثر بر كيفيت ............ 23
2-1-4- رابطه بين مفاهيم كيفيت ............... 25
2-1-5- متفكران كيفيت ........................ 26
2-1-5-1- ادوارد مينگ ........................ 27
2-1-5-2- جوزف جولان ( نظريه بهبود كيفيت) ..... 28
2-1-5-3- آرماندفيگنباوم ( نظريه مسؤوليت همگاني در برابر كيفيت ) ............................................. 28
2-1-5-4- فيليپ كرازبي ( نگرش ساختار گونه به موقعيت مديريت جامع) ............................................. 29
2-2- تاريخچه سري استانداردهاي ايزو 9000...... 30
2-3- مقايسه ساختار ويرايشهاي 1994 و2000...... 35
2-4- درك استاندارد بين المللي تضمين كيفيت ايزو 900036
2-5- تشريح الزامات استاندارد ISO 9001:2000......... 38
2-5-1- سيستم مديريت كيفيت ................... 38
2-5-1-1- نيازمنديهاي عمومي .................. 38
2-5-1-2- نيازمنديهاي مستندسازي............... 39
2-5-2- مسئووليت مديريت ...................... 39
2-5-3- شكل دهي محصول ........................ 40
2-5-4- اندازه گيي تحليل و بهبود ............. 41
2-5-5- مديريت منابع ......................... 41
2-6- روش اجراي ايزو 9000..................... 42
2-6-1- تصميم و مديريت ....................... 43
2-6-2- خط مشي كيفيت ......................... 44
2-6-3- انتخاب استاندارد ..................... 44
2-6-4- انتخاب محدوده ........................ 44
2-6-5- طرحريزي پروژه ........................ 44
2-6-6- تجزيه وتحليل شركت .................... 45
2-6-7- ارزشيابي مقدماتي ..................... 45
2-6-8- ايجاد ارتباط و انتخاب مميز ........... 45
2-6-9- تهيه روشهاي اجرايي.................... 45
2-6-10- انتخاب و آموزش مميزان داخلي.......... 46
2-6-11- مستندسازي............................ 46
2-6-12- استقرار سيستم........................ 46
2-6-13- مميزي براي گواهينامه................. 47
2-6-14- بازاريابي ........................... 47
2-7- انواع مميزي در سري‌ استانداردهاي ايزو 900047
2-8- مميزي داخلي كيفيت ...................... 48
2-8-1- چهار اصل براي كارآيي ؟؟؟ داخلي كيفيت.. 48
2-9- نقش آموزش در اجرا و نگهداري ايزو 9000... 50
2-10- متن كامل استاندارد ISO 9001:2000............. 52
2-10-1- سيستم مديريت كيفيت .................. 52
2-10-1-1- نيازمنديهاي عمومي.................. 52
2-10-1-1- نيازمنديهاي مستند سازي ............ 53
2-10-2- مسئوليت مديريت ...................... 55
2-10-2-1- تعهد مديريت ....................... 55
2-10-2-2- تمركز بر روي مشتري ................ 55
2-10-2-3- خط مشي كيفيت ...................... 56
2-10-2-4- طرحريزي ........................... 56
2-10-2-5- مسؤوليت ، اختيار و ارتباطات ....... 57
2-10-2-6- بازنگري مديريت .................... 58
2-10-3- مديريت منابع ........................ 59
2-10-3-1- تأمين منابع ....................... 59
2-10-3-2- منابع انساني ...................... 59
2-10-3-3- زيرساختها ......................... 60
2-10-3-4- شكل دهي محصول ..................... 60
2-10-4- شكل دهي محصول ....................... 60
2-10-4-1- برنامه ريزي شكل دهي محصول ......... 60
2-10-4-2- فرايندهاي مرتبط با مشتري .......... 61
2-10-4-3- طراحي و توسعه ..................... 63
2-10-4-4- خريد .............................. 65
2-10-4-5- تدارك توليد و خدمات ............... 66
2-10-4-6- كنترل تجهيزات پايش و اندازه گيري .. 69
2-10-5- اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود .. 70
2-10-5-1- كليات ............................. 70
2-10-5-2- پايش و اندازه گيري ................ 70
2-10-5-3- كنترل محصول نامنطبق ............... 72
2-10-5-4- تجزيه و تحليل داده ها ............. 73
2-10-5-5- بهبود ............................. 73
2-11- تأثير ايزو 9000 بربهبود فرايندهاي سازمان 75
2-11-1- مستندسازي فرايندهاي موثر بر كيفيت ... 75
2-11-2- حفظ سوابق و اطلاعات .................. 75
2-11-3- بهسازي مستمر ........................ 76
2-12- مشكلات اجرايي دريافت گواهينامه ايزو 900077
2-12-1- تهيه رويه ها و مستندسازي ............ 77
2-12-2- عدم پشتيباني مديريت ................. 77
2-12-3- عدم رويه ها ......................... 78
2-12-4- مقاومت كاركنان ...................... 78
2-12-5- برداشتهاي متضاد ..................... 78
2-12-6- آموزش ............................... 79
2-12-7- محدوديت و فشار زمان ................. 79
2-12-8- فقدان اطلاعات ........................ 79
2-12-9- سياستهاي قديمي شركت ................. 80
2-12-10- اجراي اقدامات اصلاحي ................ 80
2-12-11- كالببراسيون ........................ 80
2-12-12- فرايند تصويب مدارك وهزينه هاي تهيه مدارك 81
2-13- هدف از استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو 900082
2-14- فوايد و مزاياي استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو 9000 84
2-14-1- كاهش منابع و زمان صرف شده ........... 84
2-14-2- صرفه جويي اقتصادي در توليد .......... 84
2-14-3- حداقل نمودن ضرر و زيانهاي آتي ....... 84
2-14-4- تقليل هزينه هاي خدمات پس از فروش .... 84
2-14-5- سهم بازار ........................... 84
2-14-6- فشار زماني .......................... 85
2-14-7- دوروي يك سكه ........................ 85
2-14-8- افزايش سطح كيفي ..................... 85
2-14-9- مزيت صادرات ......................... 85
2-15- معايب سيستم تضمين كيفيت ايزو 9000...... 86
2-15-1- هزينه هاي اجراي ايزو 9000............ 86
2-15-2- بروكراسي ............................ 87
2-15-3- سلب ابتكار .......................... 87
2-16- نقش دولتها و استانداردهاي ايزو 9000.... 87
بخش دوم : عملكرد و ارزيابي عملكرد ........... 88
2-1- تعريف عملكرد ........................... 89
2-2- سطوح تجزيه و تحليل عملكرد .............. 90
2-3- تعاريف ارزشيابي ........................ 90
2-3-1- معيارهاي ارزشيابي عملكرد ............. 90
2-4- سير تكامل مدل امتيازات متوازن .......... 92
2-5- سنجش متوازن عملكرد شركت ................ 94
2-5-1- چارچوب BSC............................. 95
2-5-1-1- جنبه مالي .......................... 97
2-5-1-2- جنبه مشتري ......................... 97
2-5-1-3- جنبه فرايندهاي داخلي ............... 98
2-5-1-4- جنبه آموزش و رشد ................... 99
2-5-2- نقش و كاركرد BSC....................... 99
2-6- مفاهيم عمده در BSC....................... 100
2-6-1- عملكرد در سطح واحد تجاري ............. 100
2-6-2- رابطه هاي علت ومعلولي ................ 100
2-6-3- اندازه هاي مالي و غير مالي ........... 101
2-6-4- اعلام استراتژيهاي بنگاه به كاركنان .... 101
2-7- BSC در ديدگاه نيروي انساني .............. 102
2-8- تعيين اهداف BSC به عنوان يك تصميم مشترك . 102
2-9- روش شناسي BSC............................ 104
2-10- كارت امتيازي شاخص عملكرد كليدي ........ 105
2-11- معيارهاي متوازن، چرا آنرا به كار مي بريم 105
2-12- قدمهاي بعدي در معيارهاي متوازن ........ 106
2-13- ارزشيابي مالي سنتي در مقابل BSC......... 107
2-14- مزاياي مدل كارت امتيازي متوازن ........ 109
2-15- معايب مدل كارت امتيازي متوازن ......... 109
2-16- تفاوت مدل كارت امتيازي متوازن در شركتهاي دولتي و خصوصي 110
بخش سوم : پيشينه تحقيق ...................... 111
2-1- رابطه بين ايزو 9000 و عملكرد ........... 112
2-2- پيشينه تحقيق ........................... 113
فهرست منابع فارسي ........................... 116
فهرست منابع خارجي ........................... 119
 
مقدمه ....................................... 122
3-1- روش تحقيق .............................. 122
3-2- روش گردآوري اطلاعات ..................... 123
3-3- تحليل آماري و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 124
3-4- مقياس .................................. 124
3-5- تعيين اعتبار پرسشنامه .................. 126
3-6- تعيين روايي پرسشنامه ................... 127
3-7- فرضيه هاي تحقيق ........................ 127
3-8- محدوديتهاي تحقيق ....................... 129
فهرست منابع فصل سوم ......................... 130
4-1- رده مديريتي جامعة كارشناسان ............ 132
4-1-1- رتبه بندي از نظر رده مديريتي ......... 132
4-1-2- نمودار توزيع فراواني رده مديريتي ..... 132
4-2- تحصيلات كارشناسان ....................... 133
4-2-1- رتبه بندي از نظر تحصيلات .............. 133
4-2-2- نمودار توزيع فراواني تحصيلات .......... 133
4-3- رشته تحصيلي كارشناسان .................. 134
4-3-1- رتبه بندي رشته تحصيلي ................ 134
4-3-2- نمودار توزيع فراواني رشته تحصيلي ..... 134
4-4- سابقه كار در شركت ...................... 135
4-4-1- رتبه بندي سابقه كار در شركت .......... 135
4-4-2- نمودار توزيع فراواني سابقه كار در شركت 135
4-5- تعداد ساعات دوره توجيهي ايزو 9000....... 136
4-5-1- رتبه بندي تعداد ساعات دوره توجيهي ايزو 9000 136
4-5-2- نمودار توزيع فراواني تعداد ساعات دوره توجيهي ايزو 9000137
4-6- ميزان تحصيلات مشتركين ................... 138
1-4-6- رتبه بندي ميزان تحصيلات مشتركين ....... 138
2-4-6- نمودار توزيع فراواني ميزان تحصيلات مشتركين 138
4-7- بررسي فرضيه هاي تحقيق .................. 139
 

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله پیرامون فرزکاریمیرایی نیمه فعال اصطکاک در سازه های خرپایی فضایی بزرگدانلود Vignette برنامه دوربین حرفه ای اندرویدکتاب درام نویسان جلد 2دانلود مبانی نظری تنظیم هیجان ) فصل دوم پایان نامه روانشناسی (روشهای طراحی وب سایتریوربی جدید برای آهنگین کردن صدای خوانندهارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا wordبازی های رایانه ای Edge September 2016 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞