👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست
 
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 4
فصل اول
سیستم فرمان ………………………………………………………………………………………… 6
1-معرفي سيستم فرمان .............. ………….......... ………… …………..…………....... 6
2-اجزاي سيستم فرمان .......... ………….. …………........... …………………….......... 9
3-انواع جعبه فرمان .................... …………......………….....……………………………... 10
1-3-جعبه فرمان ساچمهء............ ………….......…………………….....…………..……… 11
2-3-جعبه فرمان شانه اي ........... ………….............………………………………………….... 12
4- نسبت فرمان ..... …………........... …………..... ………….........…………........ …………... 13
1-4- نسبت فرمان متغير ....... …………........ …………......………….........…………...……… 13
5- سيستم فرمان هيدروليكي ....... ………….....………….....…………........…………...………… 14
1-5-انواع فرمان هاي هيدروليكي ......... ………….……………………... ………….......……… 15
2-5-اجزاي سيستم فرمان هيدروليكي ............ ……………………………...…… …...... 16
1-2-5-پمپ فرمان هيدروليكي ........ …………....…………....…………....………… ...……….. 16
2-2-5- شيلنگ ها و اتصالات ....... …………...... …………........... …… …….. ..……….... 18
3-2-5- روغن فرمان هيدروليكي ....... ………….... …………..........…… …….... .………... 18
4-2-5- كليد فشار سيستم هيدروليكي ...... ....... …....... ...…… ….. ..……...... .... ... 18
3-5- جعبه فرمان ساچمه ايهيدروليكي............ ....… ……….....……..... ......... .......... 19
4-5- جعبه فرمان شانه اي هيدروليكي .......... …… ….....…….......... ........ ...................20
5-5- جعبه فرمان با نيروي كمكي..................... ....… ................... .. ............... ........ 21
6- سيستم فرمان الكترونيكي.......................…….......... ................... ........... .... ...........22
1-6-طرح يك سيستم EPS بر روي ستون فرمان ............................ ............ ............24
2-6-مقايسه سيستم فرمان هيدروليكي و الكترونيكي..... .......... ..................... ...........26
3-6-مزيت هاي سيستم فرمان الكترونيكي.......... ....... ............................ ....................28
فصل دوم
هندسه سیستم فرمان ......................... .... . ................. ...................................................29
1.مزيت مكانيكي ........................... ...................................................................................29
2.نسبت فرمان(نسبت دنده) ...................... ......................................................................29
4.شيب محورفرمان(King pin angle) ................. .....................................................30
5.زاويه مجموع ................................. ............... ...............................................................31
6.انحراف فرمان(scrub radius).................. .............................................................................31
7. زاويهكستر(caster angle).................... .................................................................................32
8. زاويه تو(toe angle)........................ ......................................................................................33
9. زاويه آکرمان(ackerman angle).............................................................................................33
10.ست بك(setback)....................... ............................................................................................34
11زاويه فرمانداخل..........................................................................................................................35
12زاويه فرمان خارج..........................................................................................................................35
.13صفحه چرخ................................ .....................................................................................................35
.14مركز چرخ............................ .............................................................................................................35
.15مركزسطح تماس تاير................. .......................................................................................................35
.16شعاع بارگذاري........................... .......................................................................................................35
نيروهای وارده برفرمان
1.نيروي طولي..................................... ....................................................................................................37
2.نيروي جانبي...................................... ............................... ..................................................................37
3.نيروي عمود بر سطح.............................. .............................................................................................37
1. گشتاور بالاگردان.......................... .....................................................................................................38
2. گشتاور مقاوم غلتشي....................... .................................................................................................38
3. گشتاور تنظيم............................ .................................................................... .................... ..............38
زاويه لغزش (Slip Angle)...................... ......................................... .................... ........................38
نسبت لغزش (Slip Ratio)................. ......................................... .................... ..............................38
سختي دور زدنC (Cornering Stiffness)........ ............ .................... .................................................39
سختي كمبر (Camber Stiffness)............ .................... .................................................................39
فاصله هوائي(Pneumatic Trail )................. ................................................................. ...........40
بار عمودي (Normal load)...................... .................... ........................................... .......................40
ضريب اصطكاك جاده(Friction Coefficient)......... ................................ ....................... ............40
مقادير پارامترهاي فني سيستم فرمان پراید(R&P)..... ............................ ....................... ....................41
فصل سوم
سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P)............... ............................ ....................... ............................42
مجموعه پمپ هیدرولیک .......................... ............................ ....................... ............................ ............43
مجموعهکمپرسور مربوط به سیستم کولر............... .... ....................... ............................ ...................44
لوله های انتقال سیا ل...................... .......... .... ....................... ............................ ................................45
فصل چهارم
آشنائی با نرم افزارADAMS ..................... ....................... ............................ ..................................47
فصل پنجم
Adams/car..................................... ....................... ............................ ....... ......................... ............58
مزایای Adams/car................................ ....................... ............................ ...................................... 63
شرح کامل مراحل پروژه.................. ....................... ............................ ................................................63
آنالیزجابجایی چرخها......... ....................... ............................ .............................................................70
steering (اجرای آنالیز فرمان)............. ....................... ........................... .........................................74
فصل ششم
نتایج آنالیز سیستم فرمان(steering )....... ............................ ....................................... ................75
 
 
 

👇 تصادفی👇

فروش گزارش کاراموزی- مهندسی مکانیک-طراحی و ساخت قالب های برشدانلود پایان نامه روش های تامین امنیت شبکه های کامپیوتری با تکیه بر امنیت سخت افزاریمقاله بررسي مسائل و مشكلات مديران گروه هاي آموزشيدانلود لایه های shapefile,Gis منطقه 16تهراناقدام پژوهی رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ایمقاله متالورژي فيزيكيدانلودبرنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه سال تحصیلی 96-95دانلود پروژه روند اتصال بين دو ماده سراميكي و اتصال بين يك ماده سراميكي با فلزپایان نامه طراحی سلولی و مخابرات سیار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞