👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کليات
مقدمه ..................................... 9
1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله ............. 11
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق .................. 14
3-1- اهداف تحقيق .......................... 15
4-1- فرضيات تحقيق ......................... 17
5-1- روش تحقيق ............................ 17
6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات ........... 18
7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي).... 19
8-1- تعريف عملياتي متغيرها................. 19
فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
مقدمه ..................................... 23
1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن .. 23
2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه
نظريه سود خالص ............................ 25
نظريه سود عملياتي خالص .................... 26
نظريه موديلياني و ميلر .................... 27
مفروضات مدل موديلياني و ميلر .............. 28
اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر ...... 30
نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات
نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات
انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر ... 37
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي........................................... 39
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي ........................................... 42
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي43
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي 44
تئوري توازي ايستا.......................... 46
تئوري ترجيحي .............................. 48
تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول 49
3-2- پيشينه تحقيق ......................... 50
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه ..................................... 65
1-3- نوع تحقيق ............................ 66
2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق ................. 67
3-3- فرضيه هاي تحقيق ...................... 68
4-3- قلمرو تحقيق .......................... 68
5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري . 69
6-3 فرآيند تحقيق .......................... 69
7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن ...... 70
8-3- روش جمع آوري داده ها ................. 70
9-3- روش تحليل داده ها .................... 70
10-3 آزمون توزيع متغير ها ................. 72
11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري.
.......................................... 72
فصل چهارم : آزمون فرضيات
مقدمه ..................................... 77
1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78
2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش
.......................................... 81
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه .................................... 101
1-5- خلاصه تحقيق .......................... 102
2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري ......... 104
3-5- پيشنهادهاي تحقيق .................... 108
فهرت منابع و مآخذ.........................113
 

👇 تصادفی👇

141- مطالعه و شناسایی معیارهای ارزیابی عملكرد پایدار ساختمان های سبزانگورتحقیق خطاي ادراكي «مولر-لاير»پاورپوینت تحلیل مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدوکارآموزی سازه بتنی و نکات اجراییقرآن کریمقانون جذب و کاربردهای آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞