👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

ارتباط با ما

دانلود


اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench
عنوان تحقیق: اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 123
شرح مختصر:
بحران کمبود آب يکي از چالشهايي است که امروزه جهان با آن مواجه است لذا با توجه به کمبود آب در مناطق مختلف کشور، جهت توسعه و بهره برداري از منابع آبي جديد در بخش کشاورزي، استفاده از پساب شهري ميتواند بعنوان يک منبع مطمئن و حاوی عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف لازم برای رشد گیاه مورد استفاده قرار گيرد. ممکن است استفاده از فاضلاب شهری آلودگی میکروبی و تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه را به دنبال داشته باشد. همچنین یکی از جنبه هاي کشاورزي پایدار مصرف تلفیقی کودهاي آلی و نیتروژن است به طوريکه بخشی از نیاز گیاه به نیتروژن به جاي کودهاي شیمیایی ازکودهاي آلی( لجن فاضلاب) تأمین میشود. در این تحقيق کشت سورگوم شيرين تحت تاثير دو كيفيت آبياري: فاضلاب خام و فاضلاب تصفيه شده با چهار مقدارکود: 0، 100،150و 200 کيلو گرم اوره در هکتار در سه تکرار در تصفيه خانه شرق اصفهان در سال 1391 انجام گرفت. برداشت در زمان رسیدن فیزیولوژیکی انجام شد. قطر، ارتفاع و بیوماس گیاه اندازه گیری شد. با عبور دادن ساقه ها از غلتک حجم شربت و مقدار بریکس اندازه گیری شد. میزان اتانول بر اساس بیومس و مقدار بریکس به صورت نظری محاسبه شد. سپس دانه ها و برگ ها از ساقه جدا شدند و تعداد کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی خاک و قسمت های مختلف گیاه تحت آزمایش MPN تعیین گردید. همچنین مقدار فلزات سنگین شامل: نیکل، کادمیوم و سرب در خاک و گیاه تعیین گردیدند. نتايج نشان داد كه با افزايش مقدار کود، مقداربيومس و بيو اتانول در هر دو پساب خام و تصفيه شده افزايش يافت. حداکثر بيومس 81 تن در هکتار و حداکثر بيو اتانول8000 ليتر در هکتار در تيمار 200 کيلوگرم اوره در هکتار بود. حداقل 39 تن در هکتار بيومس و 2400 ليتر در هکتار در تيمار شاهد مشاهده شد. اختلاف معني داري بين فاضلاب خام و تصفيه شده براي بيومس و بيو اتانول نبود. اختلاف معنی داری بین فاضلاب خام و تصفیه شده برای میانگین کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی در برگهای ضدعفونی نشده سطحی و ساقه های خشک شده مشاهده شد، ولی تعداد آنها از حد استاندارد بود. مقدار عناصر سنگین نیکل، کادمیوم و سرب در دانه، ساقه و برگ گیاهان آبیاری شده با فاضلاب خام به طور معنی داری بیشتر از گیاهان آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده بود. بجز سرب، مقدار فلزات سنگین گیاهان آبیاری شده با فاضلاب خام کمتر از حد استاندارد بود. مقدار زیاد سرب برای گیاه سورگوم مشکل زا نمی باشد. از آنجا که گیاهان سورگوم شیرین آبیاری شده با فاضلاب برای مصرف انسان و دام نمی باشد و از آن به عنوان یک گیاه صنعتی در تولید بیو اتانول استفاده می شود، لذا پیشنهاد می گردد برای تولید حداکثر مقدار بیواتانول، سورگوم شیرین با فاضلاب تصفیه شده آبیاری گردیده و تیمار 150 کیلوگرم کود اوره در هکتار اعمال گردد.
واژه های کلیدی: کود نیتروژن، بیوماس، کربوهیدرات، فاضلاب خام و تصفیه شده، سورگوم شیرین، فلزات سنگین، کلی فرم.
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و بررسی منابع
1-1مقدمه............................................................1
1-2سورگوم..............................................3
1-2-1 طبقه بندی علمی سورگوم ..................6
1-2-2 طبقه بندی ژنتیکی سورگوم...............................6
1-2-3 توصیف گیاه شناسی سورگوم...................6
1-2-4 انواع سورگوم.........................................7
1-2-5 سورگوم شیرین.................................7
1-2-6 موارد مصرف سورگوم........................................8
1-2-7 اهمیت اقتصادی سورگوم..........................9
1-2-8 فیزیولوژی سورگوم................................10
1-2-9 زمان کشت......................................11
1-2-10 زمان نگهداری ساقه پس از برداشت..............11
1-2-11 میزان قند ساقه در اندام های مختلف سورگوم شیرین در مراحل مختلف رشد...........12
1-3 کربوهیدرات ها.............................13
1-3-1بیوسنتز ساکارز..............................14
1-3-2 ساکارز در گیاهان سه کربنه و چهار کربنه..........14
1-4- اهمیت نیتروژن برای گیاهان..........................15
1-4-1 نقش نیتروژن در رشد گیاه............16
1-4-2 اثر عناصر غذایی بر راندمان مصرف کود......................18
1-5 پساب یا فاضلاب................19
1-5-1 پیشینه مصرف پساب ها و فاضلاب ها..........20
1-5-2 ویژگی پساب ها و فاضلاب ها.....................20
1-5-2-1 خصوصیات فیزیکی....................20
1-5-2-2 خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی..............20
1-5-3 ترکیب فاضلاب......................21
1-5-4 انواع فاضلاب......................................21
1-5-5 کاربرد پساب در آبیاری و رعایت استاندارد های بین المللی...........22
1-5-6 آبیاری گیاهان با پساب فاضلاب خانگی........22
1-5-7 آبیاری سورگوم با پساب فاضلاب..............24
1-5-8 آبیاری با پساب و تأثیر آن بر خاک...............24
1-5-9 اثرات آبیاری با پساب بر عملکرد گیاه..............25
1-6 فلزات سنگین..................25
1-6-1 تعریف و رده بندی...........25
1-6-2 آرسنیک.....................26
1-6-3 جیوه.....................................26
1-6-4 سرب..........................................27
1-6-5 کادمیوم.................................27
1-6-6 نیکل...................................28
1-6-7 منابع فلزات سنگین در خاک...........29
1-7 گیاه پالایی..................................................30
1-7-1 تاریخچه..........................................31
1-7-2 مزایا و معایب گیاه پالایی فلزات سنگین..........32
1-7-3 گیاهان پالایش کننده............32
1-7-4 تیره های گیاهی و انباشت فلزات................33
1-7-5 کاربرد گیاهان بیش انباشتگر در گیاه پالایی.........33
1-7-6 مصرف تولیدات گیاه پالایی.....................34
1-7-7 آینده گیاه پالایی ................34
1-8 اهداف تحقیق................................................35
فصل دوم : مواد و روش­ها
2-1 عملیات مزرعه ای........................................36
2-2 مراحل تصفیه فاضلاب...............................................36
2-3 مراحل برداشت و اندازه گیری پارامتر های رشد...............38
2-4 انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین..........39
2-4-1 انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین نمونه گیاهی.........39
2-4-2 انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین نمونه خاک.............39
2-5 انجام آزمایشات جهت بررسی کلی فرم کل و مدفوعی........40
2-5-1 انجام آزمایشات جهت بررسی کلی فرم های موجود در نمونه خاک و گیاه...........40
2-5-2 ساخت بافر فسفات.......................41
2-5-3 انجام آزمایش MPN یا روش تخمیر لوله ای.....................41
2-5-3-1 آزمایش احتمالی..................................41
2-5-3-2 آزمایش تأییدی........................42
2-5-3-3 آزمایش تکمیلی...................................43
2-5-4 رنگ آمیزی گرم.........................................43
2-5-4-1 روش رنگ آمیزی گرم..............43
فصل سوم : نتایج
3-1 پارامتر های رشد گیاه................................45
3-1-1 بیوماس..................................................45
3-1-2 قطر ساقه..............................................47
3-1-3 ارتفاع ساقه........................................50
3-1-4 درصد قند..........................................52
3-1-5 حجم شربت ساقه........................55
3-1-6 اتانول.........57
3-2 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین در خاک و گیاه....60
3-2-1 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود درخاک قبل از کشت و حاک بعد از برداشت.......60
3-2-1-1 کادمیوم، سرب و نیکل...........60
3-2-2 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود در گیاه........63
3-2-2-1 دانه................63
3-2-2-2 ساقه...........65
3-2-2-3 برگ...........67
3-3 نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل موجود در گیاه سورگوم.........69
3-3-1 نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در گیاه سورگوم.......69
3-3-1-1 گیاهان ضدعفونی سطحی شده .........69
3-3-1-2 گیاهان ضدعفونی سطحی نشده .........71
3-3-2 نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در گیاه سورگوم.....76
3-3-2-1 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ..........76
3-3-2-2 گیاهان ضدعفونی سطحی شده .................79
3-3-3 نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN کلی فرم در گیاه سورگوم..........83
3-4 نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل در خاک های کشت سورگوم.....84
3-4-1 نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در خاک آزمایش.....84
3-4-2 نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در خاک آزمایش....86
3-4-3 نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN در خاک آزمایش.......87
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1 بررسی پارامتر های رشد در اثر تیمار های مختلف کود ازت..........89
4-2 بررسی پارامتر های رشد در اثر آبیاری با فاضلاب........91
4-3 بررسی پارامتر های رشد در اثر همزمان کود اوره و فاضلاب.......91
4-4 میزان فلزات سنگین در خاک و قسمت های مختلف گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب.........92
4-4-1 غلظت کادمیوم در خاک و گیاه.....................................93
4-4-2 غلظت سرب در خاک و گیاه..............93
4-4-3 غلظت نیکل در خاک و گیاه.................94
4-5 بررسی میزان کلی فرم کل و مدفوعی در گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب.......96
4-6 پیشنهادات............................99
منابع و مآخذ...........100
فهرست شکل­ها
شکل 3-1 اثرکود اوره بر بیوماس سورگوم شیرین.............46
شکل 3 -2 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر بیوماس سورگوم شیرین........47
شکل 3-3 اثرکود اوره بر قطر ساقه سورگوم شیرین.........49
شکل 3 -4 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قطر سورگوم شیرین...... 50
شکل 3-5 اثرکود اوره بر ارتفاع ساقه سورگوم شیرین......51
شکل 3 -6 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر ارتفاع سورگوم شیرین...52
شکل 3-7 اثرکود اوره بر قند ساقه سورگوم شیرین...........54
شکل 3 -8 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قند ساقه سورگوم شیرین....55
شکل 3-9 اثرکود اوره بر حجم شربت ساقه سورگوم شیرین...56
شکل 3 -10 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر حجم شربت سورگوم شیرین....57
شکل 3-11 اثرکود اوره براتانول ساقه سورگوم شیرین...59
شکل 3 -12 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر اتانول ساقه سورگوم شیرین.....60
شکل 3 -13 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در خاک کشت گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری......62
شکل 3 -14 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت دانه گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری....64
شکل 3 -15 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت ساقه گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری..66
شکل 3 -16 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت برگ گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری....68
شکل 3 -17 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي شدند)....71
شکل 3 -18 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي نشدند)....74
شکل 3 -19 مقايسه تعدادباکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي ساقه خشک شده و مغز ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري..76
شکل 3 -20 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي شدند).......78
شکل 3 -21 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي نشدند).......81
شکل 3 -22 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي ساقه خشک شده و مغز ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري....83
شکل3-23 تصاویر مربوط به کلی فرم های موجود در ساقه خشک شده و برگ ضدعفونی نشده......84
شکل3-24 تصویر مربوط به کلی فرم ها درنمونه های ساقه خشک شده و برگ ضدعفونی نشده....84
شکل 3 -25 مقايسه مجموع تعداد باکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي خاک تحت اثر دو کيفيت آب آبياري.............85
شکل 3 -26 مقايسه مجموع تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي خاک تحت اثر دو کيفيت آب آبياري.........87
شکل3-27 تصاویر مربوط به کلی فرم های موجود در خاک آبیاری شده با فاضلاب خام و فاضلاب تصفیه شده......88
شکل3-28 تصویر مربوط به کلی فرم ها در نمونه های خاک آبیاری شده با فاضلاب......88
فهرست جدول
جدول 1-1 مقایسه نیشکر، چغندرقند و سورگوم شیرین در ایران......2
جدول 1-2 میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی کشورهای جهان در سال 1998....4
جدول 1-3 میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی استان های کشور در سال 1387......5
جدول 1-4 رده بندی گیاه سورگوم.........6
جدول 1-5 فراوانی جنس های باکتریایی شناسایی شده میان کلی فرم کل و مدفوعی از کاهو و اسفناج....23
جدول 1-6 طیف غلظت های خاک و راهنمای قانونی برای برخی فلزات سمی.......30
جدول 1-7 عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی زیستی فلزات........33
جدول 2-1 خصوصیات کمی و کیفی خاک مورد استفاده در این آزمایش.....37
جدول 2-2 میانگین تعداد باکتری E.coliو pH در آب و پساب های استفاده شده در تیمارها...38
جدول 2-3 خصوصیات کیفی و کمی در سه نوع آب مورد استفاده در آبیاری....38
جدول 3-1 تجزيه واريانس بيوماس گياه.......45
جدول 3-2 مقايسه بيوماس سورگوم شيرين تحت اثردو كيفيت آب آبياري.....46
جدول 3-3 تجزيه واريانس قطر ساقه گياه.....48
جدول 3-4 مقايسه قطر ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري.....48
جدول 3-5 تجزيه واريانس ارتفاع ساقه گياه......50
جدول 3-6 مقايسه ارتفاع ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري..51
جدول 3-7 تجزيه واريانس درصد قند ساقه گياه........53
جدول 3-8 مقايسه درصد قند ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري........53
جدول 3-9 تجزيه واريانس حجم شربت ساقه......55
جدول 3-10 مقايسه حجم شربت ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري.56
جدول 3-11 تجزيه واريانس اتانول گیاه.........58
جدول 3-12 مقايسه اتانول ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري......58
جدول 3-13 تحليل واريانس کادميوم در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري...........61
جدول 3-14 تحليل واريانس سرب موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري....61
جدول 3-15 تحليل واريانس نیکل موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري.....62
جدول 3-16 تحليل واريانس میزان عنصر کادمیوم در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری..63
جدول 3-17 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.....63
جدول 3-18 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری.....64
جدول 3-19 تحليل واريانس ميزان عنصر کادمیوم در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری....65
جدول 3-20 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری...65
جدول 3-21 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری....66
جدول 3-22 تحليل واريانس ميزان عنصر کادمیوم در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری....67
جدول 3-23 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری....67
جدول 3-24 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری..68
جدول 3-25 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)...69
جدول 3-26 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)...70
جدول 3-27 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)....70
جدول 3-28 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گياه (بدون ضدعفوني سطحي)...72
جدول 3-29 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)...72
جدول 3-30 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)...73
جدول 3-31 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (خشک شده در آون)....74
جدول 3-32 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در مغز ساقه گیاهان....75
جدول 3-33 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)..77
جدول 3-34 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)..77
جدول 3-35 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در برگ گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)....78
جدول 3-36 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)......79
جدول 3-37 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)...80
جدول 3-38 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در برگ گياه (بدون ضدعفوني سطحي).......80
جدول 3-39 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (خشک شده در آون)........82
جدول 3-40 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در مغز ساقه گیاهان........82
جدول 3-41 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل در خاک بعد از برداشت و خاک قبل از کشت..85
جدول 3-42 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم مدفوعی در خاک بعد از برداشت و خاک قبل از کشت.86
 

👇 تصادفی👇

اقدام پژوهی تاریخ، جذاب کردن کلاسپایان نامه بررسی میزان ترس از امتحانات در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستانگزارش کارورزی در یک شرکت نرم افزاریافزایش بازدید سایتدانلود نرم افزار تله پاپ اپ2015 + کرک(پیشنهاد ویژه)تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران61-سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFDمقاله نصب، راه اندازی و تعمیر آسانسورتوسعه و پرورش تجسم خلاق خود با استفاده از مراقبه امواج مغزی(brainwave) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

دانلود اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

خرید اینترنتی اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

👇🏞 تصاویر 🏞