👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران (1386-1376)

ارتباط با ما

دانلود


تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران  (1386-1376)
عنوان تحقیق: تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران (1386-1376)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 93
شرح مختصر:
در این مطالعه تأثیر بهره­ وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی 1386-1376 مورد بررسی قرار گرفت. روش داده­هاي پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمين مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازه­گیری شاخص بهره­وری کل عوامل تولید از شاخص مقداری استفاده شده است؛ سپس تأثیر آن روی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیر بهره­وری کل عوامل تولید در کنار سایر متغیرها شامل موجودی سرمایه، بهره­وری نیروی­کار و هزینه واحد نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی­دار بر روی اشتغال می باشد. بر اساس یافته های این مطالعه سیاست هایی که بتواند موجب بهبود بهره­وری کل عوامل تولید و نیز بهره وری نیروی کار گردد می تواند موجب افزایش اشتغال گردد. یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری می تواند موجب کاهش بیکاری در این صنعت گردد.
واژگان کلیدی:بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، مدل داده های پانل، صنعت مواد و محصولات شیمیایی
 فهرست مطالب
 فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق3
1-3- سئوال­هاي تحقيق4
1-4- فرضيه­ هاي تحقيق5
1-5- هدف تحقيق 5
1-6- روش تحقیق 5
1-7- جامعه آماری 6
1-8- ساختار پایان­نامه6
فصل دوم: مطالعات انجام شده
2-1- مقدمه 8
2-2- مطالعات انجام شده ­ی خارجي9
2-3- مطالعات انجام شده داخلي12
2-4- جمع بندی 18
فصل سوم: مباني نظري
3-1- مقدمه 21
3-2- مفهوم بهره ­وري و شاخص هاي آن 23
3-2-1- شاخص بهره­ وري جزیي (PFP 26
3-2-2- شاخص بهره ­وري كل(TFP27
3-3- اندازه­گيري بهره­وري کل عوامل27
3-3-1- روش­های غير پارامتري28
3-3-1-1- روش حسابداري رشد28
3-3-1-2- روش شاخص عددي28
3-3-2- روش پارامتري32
3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوري33
3-5- شاخص هاينس 35
3-6- شاخص بهره ­وري کراگ و هريس36
3-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری37
3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار 38
3-9- محاسبه موجودی سرمایه41
3-10- روش تحقيق 42
3-11- داده های پانلی (تابلویی43
3-12- آزمون های تشخیصی45
3-12-1- آزمون F(چو46
3-12-2- آزمون روش پاگان (LM 46
3-13- آزمون ايستايي در داده­ هاي ترکيبي48
3-13-1- آزمون لوين و لين49
3-13-2- آزمون آيم،پسران و شين52
فصل چهارم: برآورد مدل و تحليل نتايج
4-1- مقدمه 55
4-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده56
4-2-1- اشتغال 57
4-2-2- بهره­ وري کل عوامل توليد57
4-2-3- محاسبه موجودي سرمايه57
4-2-4- هزینه واحد نیروی کار59
4-3- آزمون ايستايي در داده­ هاي پانلی60
4-3-1- آزمون ايستايي لوين،لين و چو 60
4-3-2- آزمون ايستايي آيم،پسران و شين 61
4-4- آزمون هاي تشخيصي61
4-4-1- آزمون چاو61
4-4-2- آزمون بروش- پاگان62
4-4-3- آمون هاسمن63
4-5- مدل اثر ثابت 65
4-6- نتایج تخمین 67
4-7- بررسي مقايسه بنگاه­هاي با بهره­ وري بالا و بنگاه­هاي با بهره­وري پايين و اثرات آنها
روي اشتغال 69
4-7-1- نتايج تخمين جهت مقايسه بنگاه­هاي با بهره­وري بالا و پايين71
4-7-1-1- نتیجه­ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­وري پايين72
4-7-1-2- نتیجه­ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­وري بالا72
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه ­گيري
5-1- مقدمه 75
5-2- خلاصه 75
5-3- نتيجه گيري 76
5-4- توصيه­ هاي سياست گذاري78
5-5- پيشنهاد براي تحقيق آينده78
5-6- محدودیت های تحقق79
منابع 80
فهرست جدول ها
جدول4-1- موجودي سرمايه58
جدول4-2- آزمون ايستايي لوين،لين و چو60
جدول4-3- آزمون ايستايي آيم، پسران و شين61
جدول 4-4- آزمون چاو62
جدول 4-5- آزمون بروش- پاگان 63
جدول 4-6- آزمون هاسمن65
جدول4-7-نتايج تخمين 67
جدول4-8- آزمون چاو براي بنگاه هاي با بهره­وري پايين69
جدول4-9- آزمون چاو براي بنگاه هاي با بهره­وري بالا70
جدول4-10- آزمون بروش- پاگان براي بنگاه­هاي با بهره­وري پايين70
جدول4-11- آزمون- بروش پاگان براي بنگاه­هاي با بهره­وري بالا70
جدول4-12- آزمون هاسمن براي بنگاه­هاي با بهره­وري پايين71
جدول4-13- آزمون هاسمن براي بنگاه هاي با بهره­وري بالا71
جدول4-14- نتیجه­ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­وري کل عوامل توليد پايين72
جدول4-15- نتیجه­ی تخمين مدل بنگاه­هاي با بهره­وري کل عوامل تولید بالا72

👇 تصادفی👇

مدیریت دانلود ایندوریا(1500 تومان)زیبا سازی خیابان و معابر و تاثیر آن بر ایمنی ترافیکافزايش جريان دهي سلول هاي خورشيدي با استفاده از گرافنكنترل دبي بهينه جريان در كلكتور آبگرمكن هاي خورشيدي با استفاده از تحليل اگزرژيCryENGINE Game Programming with C++, C#, and LuaBody Language Representation in Actionمقاله 79- اعتياد و موفقيت يا عدم موفقيت فرد در زندگیزمينه‌هاي ايجاد کسب و کار در صنعت گل و گياهان زينتي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران (1386-1376)

تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران (1386-1376)

دانلود تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران (1386-1376)

خرید اینترنتی تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی، مورد ايران (1386-1376)

👇🏞 تصاویر 🏞