👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

ارتباط با ما

دانلود


تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انشانویسی در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی انجام شد. از یک طرح شبه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. دو دبستان ابتدایی شهر .... به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه­های SNAP-IV (فرم معلم) و اختلال رفتاری راتر (فرم معلم)، و آزمون هوشی وکسلر اجرا شد. آزمون انشا به عنوان پیش آزمون بر روی دانش آموزانی که نمره­­ی برش اختلال نارسا توجه / فزون­کنشی را کسب کرده بودند اجرا شد. تعداد 30 دانش آموز که طول انشا آنها کمتر از 100 کلمه بود وارد مطالعه شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند.مدت هشت جلسه 60 دقیقه­ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، به گروه آزمایش آموزش داده شد، اما گروه گواه مداخله­ای دریافت نکردند. نمرات پس آزمون، و پیگیری یک ماهه جمع­آوری شد و داده­ها با روش آماری تحلیل واریانس اندازه­های تکراری تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که عملکرد دانش آموزان در تمام مولفه­ها­ی پژوهش از جمله زمان برنامه­ریزی، زمان نوشتن، طول متن نوشتاری، واژه­ها­ی پیوندی، عناصر اصلی انشا، و کیفیت کلی انشا به طور معناداری بهبود یافته و پیگیری پس از گذشت یک ماه تایید کننده پایداری آموخته­ها بود. بنابراین، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می­تواند منجر به بهبود مولفه­های انشا و کیفیت کلی آن شود.
واژگان کلیدی: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،انشای متقاعد­کننده، اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم............................ 1
1-1 مقدمه.......................................... 2
2-1- بیان مسئله............................... 4
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش................................ 10
4-1- هدف های پژوهش.......................... 11
1-4-1-هدف کلی............................ 11
2-4-1-هدف های جزئی............................................ 11
5-1- سوال های پژوهش................................................... 12
6-1-تعریف مفهومی متغیرها..................................................13
7-1- تعریف عملیاتی متغیر ها.................................................13
فصل دوم. .................................17
1-2- نوشتن...................................................... 18
2-1-2- مولفه های نوشتن...................................... 19
1-2-1-2- انشا......................................19
2-2-1-2- املا یا هجی کردن.......................................... 19
3-2-1-2- دستخط......................................................... 20
3-1-2- عناصر انشا...................................................20
1-3-1-2- عنصر شناختی..................................................... 20
2-3-1-2- عنصر زبان شناختی............................................ 20
3-3-1-2- عنصر سبک شناختی......................................... 21
4-1-2- انشای متقاعدکننده و عناصر آن......................................... 21
5-1-2- نارسایی در بیان نوشتاری.............................................. 21
6-1-2- سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری..................................... 22
7-1-2- روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا..........................................24
1-7-1-2- مدل شناختی انگلرت و همکاران.......................... 24
2-7-1-2- روش تجربه-زبان........................................ 26
3-7-1-2- روش رابطه ها..............................................26
4-7-1-2- روش جهانشمولی (همه جانبه نگری)..................................27
8-1-2- راهبردهای لرنر در مورد آموزش انشا..........................................27
2-2- اختلال نارسا توجه / فزون کنشی....................................................... 28
1-2-2- زیر ریختهای اختلال نارسا توجه / فزونکنشی...................................... 28
1-1-2-2- نارسا توجهی.............................. ...28
2-1-2-2- فزون کنشی................................................ 29
3-1-2-2- تکانشگری.................................................. 30
2-2-2- سبب شناسی اختلال نارسا توجه / فزون کنشی...................................... 30
1-2-2-2- ژنتیک............................................ 30
2-2-2-2- ویژگی های خانوادگی. ....................................32
3-2-2-2- عوامل عصبی- زیست شناختی. ................................................32
4-2-2-2- سم های محیطی............................................... 33
5-2-2-2- عوامل مربوط به تغذیه............................................. 33
3-2-2- اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی و اختلالهای همبود.........................................34
4-2-2- سبب شناسی نارسایی نوشتن در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی................................. 35
3-2- خودتنظیمی.................................. 36
1-3-2- نظریهی خودتنظیمی بندور....................................ا37
2-3-2- ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی...................................... 38
1-2-3-2- راهبردهای رفتاری............................................. 39
2-2-3-2- راهبردهای انگیزشی............................................ 39
3-2-3-2- راهبردهای شناختی.............................................. 40
1-3-2-3-2- راهبردهای تکرار یا مرور ذهنی........................................................ 40
2-3-2-3-2- راهبردهای بسطدهی............................................. 41
3-3-2-3-2- راهبردهای سازماندهی......................................................... 41
4-2-3-2- راهبردهای فراشناختی............................................... 42
1-4-2-3-2- راهبرد تعیین هدف و برنامهریزی.......................................... 42
2-4-2-3-2- راهبرد نظارت و کنترل.......................................... 45
3-4-2-3-2- راهبرد نظم دهی........................................ 47
3-3-2- ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم........................................... 47
4-3-2- خلاصهی دانش موجود.......................................... 50
فصل سوم............................................. 51
1-3- طرح پژوهش....................................... 52
2-3- جامعه آماری.................................................. 52
3-3- حجم نمونه و روش نمونهگیری........................................ 52
4-3- ابزارهای پژوهش................................................. 53
5-3- روش اجرا..............................55
6-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها.....................................57
فصل چهارم...................................... 58
1-4- توصیف نمونه........................................ 59
2-4- یافته های توصیفی.................................... 60
3-4- یافتههای استنباطی....................................... 60
فصل پنجم. ...................................68
1-5- بحث در مورد فرضیههای پژوهش...................................... 69
2-5- نتیجه گیری........................................... 73
3-5- محدودیت های پژوهش.............................................. 74
4-5- پیشنهادهای پژوهش............................................... 74
فهرست منابع........................................ 76
منابع داخلی........................................... 77
منابع خارجی..................................................... 85
پیوست ها..................................96
پیوست 1- پروتکل آموزشی................................... 97
پیوست2- عناصر راهبرد برنامه ریزی .........................................(STOP)102
پیوست3- عناصر انشای متقاعد کننده........................................ (DARE)103
پیوست 4- پرسشنامهSNAP-IV................................................ 104
فهرست5- پرسشنامه ی ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم)...........................................105
پیوست 6- فهرست واژه های انتقالی/ پیوندی....................................................... 107
 
فهرست جدول ها
جدول شماره 1-1- پروتکل آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ..............................................................................................................15
جدول شماره 1-3- چارچوب آموزش راهبرد یادگیری خود تنظیمی ................................................................................................................... 56
جدول شماره 1-4- آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروهها............................................................................................ 60
جدول شماره 2- 4- نتایج مقایسه ی زوجی گروه ها بین متغیرهای پژوهش در سه مرحله ی ارزیابی.........................................................67
 
فهرست شکل ها
شکل 1-2- مدل تعامل سه جانبه ...............................................................................................................................................................................38
شکل 1-3- دیاگرام طرح .............................................................................................................................................................................................52
فهرست نمودارها
نمودار1-4- میانگین زمان برنامه ریزی بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی..........................................................................................................62
نمودار2-4- میانگین زمان نوشتن انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی........................................................................................................63
نمودار3-4- نمودار2- میانگین طول انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی....................................................................................................64
نمودار4-4- نمودار2- میانگین واژه ها و عبارت های پیوندی بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی .................................................................65
نمودار5-4- نمودار2- میانگین عناصر انشا بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی ..................................................................................................66
نمودار6-4- نمودار2- میانگین کیفیت کلی انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی .....................................................................................67
 

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه کاهش ظرفیت موتور القایی در ترکیب ولتاژهای نامتعادل-همراه با طراحی متلبدانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامیبانک ایمیل- 50.000 ایمیل ایرانی + هدیهمكانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبكه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه هاBeginning SharePoint 2013 Developmentدائرة المعارف و آموزش کامل تکواندو- جلد اول4 - دانلود طرح توجیهی: تولید سیلیس ریخته گری در 7 فصل به همراه ضمائم کاربردی و مفید- 329 صفحهبررسي خستگي در سيبك و طبق سيستم تعليق يك خودروي نمونهتحقیق در مورد بررسي حملات عدم سرویس دهی DOS (فرمت فایل Wordبا قابلیت ویرایش کامل)تعداد صفحات 20 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

دانلود تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

خرید اینترنتی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

👇🏞 تصاویر 🏞