👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی در مدیران ادارات شهرستان اسفراین

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی در مدیران ادارات شهرستان اسفراین
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی می پردازد. هدف، بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده بندی فرنچ و راون، شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، قانونی و جبار با جو سازمانی در مدیران ادارات دولتی می باشد.
پژوهش حاضر از دسته پژوهش های کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران ادارات دولتی شهرستان اسفراین می باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد 70 نفر می باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد 70 مدیر به روش تمام شماری انتخاب شدند.
ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین(1989)» و پرسشنامه جو سازمانی «ساسمن و سام دیپ(1989)» می باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه ها از دو روش روایی و پایایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نسبت به نوع متغیرهای تحقیق از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین برای تبیین فرضیات تحقیق از روش های استنباطی پارامتریک (آزمون نرمال بودن داده ها و همبستگی) با استفاده از بسته نرم افزار آماری spss نگارش 19 استفاده شده است.
بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که:
بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
بین منابع قدرت پاداش و منبع قدرت اجبار و قانونی و تخصص و مرجعیت با جو سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
امروزه نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه های فعالیت های اجتماعی، محسوس و حیاتی است (علاقه بند، 1385). رهبری به عنوان یکی از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید، زیرا سایر اجزای مدیریت نیز، باید در پرتو فکر، کار، ابداع و ابتکار آن شکل گیرند و پیاده شوند (اصغری، 1388). مدیر در نقش رهبر بر عملکرد گروهی تاثیر بسزایی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح است. بدون شک قدرت یکی از راه هایی است که با آن رهبر و مدیر می توانند در رفتار پیروان خود نفوذ کنند (حقیقی، 1380). شرکت کنندگان در یک سازمان مجموعه ای از صفات منحصر به فرد، احساسات، ارزش ها، نیازها و انگیزه ها را با خود به محل کار می آورند. این خصوصیات شخصی در جنبه های منطقی و برنامه ریزی شده زندگی سازمانی دخالت کرده و موجب ظهور نوعی احساس هویت جمعی می گردد که تجمع ساده افراد را به شخصیت متمایزی برای محل کار تبدیل می کند. این احساس طبیعی ناشی از محل کار تحت عنواین متعددی از جمله، خصوصیات سازمانی، محیط اجتماعی و جوتحلیل شده است. هر کدام از مفاهیم به یک جهت طبیعی، خود به خودی و انسانی سازمان اشاره دارند و مبین این هستند که معانی مشترک و قوانین نوشته نشده ای وجود دارند که رفتار سازمانی را هدایت می کند (هوی و میسکل، 1386).
 
فرمت پایان نامه word 
تعداد صفحات 167 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اولکلیات تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 3
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 7
1-4 اهداف پژوهش.... 9
1-5 پرسش های پژوهش:10
1-6 فرضیه ها. 11
1-7 مدل مفهومی منابع قدرت (شرایخیم و همکاران، 1989). 12
1-8 متغیرهای پژوهش.... 12
1-9 جامعه آماری.. 13
1-10 گروه نمونه. 13
1-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها (توصیفی و استنباطی). 13
1-12 قلمرو تحقیق.. 14
1-13 تعاریف مفهومی.. 14
1-14 تعاریف عملیاتی.. 18
فصل دوممبانی نظری.. 20
2-1 مقدمه. 21
2-2 قدرت... 21
2-2-1 تعاریف قدرت... 21
2-2-2 اهمیت قدرت... 25
2-2-3 قدرت در سطوح مختلف سازمان.. 26
2-2-3-1 قدرت در سطح عمودی.. 27
2-2-3-1-1 منابع قدرت مدیران رده ی عالی سازمان.. 27
2-2-3-1-2 منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان.. 30
2-2-3-1-3 منابع قدرت مدیران رده ی پایین سازمان.. 31
2-2-3-2 قدرت در سطح افقی.. 33
2-2-4 روابط قدرت... 34
2-2-4-1 رابطه صف و ستاد. 36
2-2-4-2 تشکیل دسته ها و ائتلاف... 37
2-2-5 منابع قدرت بر اساس پژوهش های فرنچ و راون.. 38
2-2-6 انواع رویکردها به قدرت... 42
2-2-6-1 راسلو قدرت... 43
2-2-6-2 هیکس، گولت و قدرت... 45
2-2-6-3 گالبرایتو قدرت... 47
2-2-6-4 اتزیونی و قدرت... 49
2-3 جو سازمانی:50
2-3-1 مفهوم جو سازمانی.. 50
2-3-2 تعاریف جو سازمانی.. 52
2-3-3 نظریه ها و مطالعات در زمینه جو سازمانی.. 56
2-3-3-1 جو سازمانی از نگاه تاجی یوری.. 56
2-3-3-2 جو سازمانی از منظر استرنو استینهوف... 57
2-3-3-3 جو سازمانی از نگاه هاجتس.... 57
2-3-3-4 جو سازمانی از نگاه هریسون.. 58
2-3-3-5 جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت... 59
2-3-4 رویکردهای جو سازمانی.. 62
2-3-4-1 رویکرد ساختاری.. 62
2-3-4-2 رویکرد ادراکی.. 63
2-3-4-3 رویکرد تعاملی.. 63
2-3-4-4 رویکرد فرهنگی.. 64
2-3-5 ابعاد سازمانی.. 65
2-3-6 شاخص های جوّ سالم سازمانی.. 68
2-3-7 بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی.. 69
2-3-7-1 ساختار سازمانی و جو سازمانی.. 69
2-3-7-3 مدیران و جو سازمانی.. 70
2-3-7-4 انگیزش و جو سازمانی.. 70
2-3-7-5 رهبری و جو سازمانی.. 71
2-3-7-6 بهداشت روانی و جو سازمانی.. 72
2-3-7-7 عملکرد و جو سازمانی.. 72
2-3-8 جو سازمانی چگونه عمل می کند؟. 73
2-3-9 مراحل بهبود جو سازمانی.. 74
2-3-10 تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی.. 77
2-4 تحقیقات انجام شده. 79
2-4-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور پژوهش های پیرامون منابع قدرت... 79
2-4-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور پیرامون منابع قدرت... 86
2-4-4 پژوهش های انجام شده خارجی در زمینه جو سازمانی.. 101
2-5 خلاصه فصل.. 104
فصل سومروش تحقیق.. 105
3-1 مقدمه. 106
3-2 روش پژوهش.... 106
3-3 جامعه آماری.. 107
3-4 گروه نمونه. 108
3-5 ابزار گردآوری داده ها. 108
3-5-1 روایی و پایایی.. 109
3-5-2 روش نمره گذاری و تفسیر. 111
3-6 نوع مطالعه (روش گردآوری داده ها). 113
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها (توصیفی و استنباطی). 114
فصل چهارمیافته های تحقیق.. 115
4-1 مقدمه. 116
4-2 آمار توصیفی.. 117
4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان.. 118
4-2-2 رده سنی پاسخ دهندگان. 119
4-2-3 تحصیلات پاسخ دهندگان. 120
4-2-4 وضعیت تاهل.. 121
4-3 آمار استنباطی.. 122
4-3-1 آزمون نرمال بودن داده ها. 122
4-4 آزمون فرضیات تحقیق.. 123
4-4-1 آزمون همبستگی پیرسون.. 124
فصل پنجمتفسیر و استنتاج نتایج تحقیق.. 134
5-1 مقدمه. 135
5-2 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش.... 135
5-3 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 139
5-4 محدودیت های پژوهش.... 139
فهرست منابع و ماخذ فارسی.. 141
فهرست منابع لاتین.. 148
 
 

👇 تصادفی👇

تحقیق درباره تحلیل مقابله ای فسلفیحل مسأله برنامه ریزی احتمالی توسعه سیستم قدرت الکتریکی (stochastic electric power expansion planning problem)حسابداری دولتیjSecure V3.5 - دانلود کامپوننت امنیتی حفاظت از بخش مدیریت جوملانمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست شناسی-بیوشیمی-روش های بیوشیمی و بیوفیزیک کد درس: 1112152شیپ فایل بلوک های جمعیتی مناطق 7 و 15 اصفهاندانلود پایان نامه و پروژه در مورد شبکه های Wifiبا قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word پروژه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی در مدیران ادارات شهرستان اسفراین

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی در مدیران ادارات شهرستان اسفراین

دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی در مدیران ادارات شهرستان اسفراین

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی در مدیران ادارات شهرستان اسفراین

👇🏞 تصاویر 🏞