👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)

ارتباط با ما

دانلود


4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)
4مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)
 
فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایشهاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است
 
 
عناوین مقالات:
- ارزیابی اثر بخشی تنوع ساختمان های بلند مرتبه در شکل گیری منظر شهری باهویت؛ باتاکید بر ساختمان های بلند مرتبه شیراز
- جایگاه معماری اکولوژی در طراحی ساختمان‌های بلند مرتبه، مصادیق و نمونه ها
- ارائه قوانین ومقررات در ساختمان های بلند مرتبه هزاره سوم ،در جهت دستیابی به همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
- بررسی الگوهای استفاده از سیستم "فتو ولتائیک" در طراحی معماری ساختمان‌های بلند مرتبه
 
 
 
ارزیابی اثر بخشی تنوع ساختمان های بلند مرتبه در شکل گیری منظر شهری باهویت؛ باتاکید بر ساختمان های بلند مرتبه شیراز
حمیدرضا خادمی، مینا قناعتیان
چكيده
يكى از پيامدهاى شهرنشينى سريع كشور در دهه هاى اخير، ظهور پديدة بلند مرتبه سازى است كه از الگوى غربى آن براي مقابله با تقاضاى سرسام آور مسكن استفاده شده است.بررسي مسائل ساختمان هاي بلند مرتبه در منظر شهري داراي ابعاد مثبت و منفي زيادي است. شناخت اين ابعاد مي تواند تصميم گيرندگان را در جهت تقويت ابعاد مثبت و همچنين حذف ابعاد منفي كمك نمايد. بر همين اساس، پژوهش حاضر به بررسي جايگاه ساختمان هاي بلند مرتبه در منظر شهري با هدف روشن تر ساختن ابعاد مسئله است. بررسي چگونگي قرار گيري ساختمان هاي بلند مرتبه در شهر مي تواند از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، اما آنچه در اين تحقيق مد نظر است مقايسه اي تطبيقي ميان دو نوع قرارگيري ابنيه بلند در شهر است. كه به صورت (stand alone) منفرد و خوشه اي (cluster) شناخته مي شود.ارزيابي تأثير اين دو نوع ابنيه بلند در شهر بر اساس سه هدف: 1. عملكردي 2. هويتي 3. زيباشناسانه صورت مي گيرد كه به ترتيب در شکل گیری بيشترين كارايي، معنا و زيبايي در منظر شهري تاثیر گذار است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش ارزيابي تطبيقي استفاده شده است كه در آن به بررسي ايجاد فرصت ها و تهديدها بر اساس قرارگيري ساختمان های بلند مرتبه در شیراز به صورت منفرد و خوشه اي پرداخته می شود.يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه در مكان يابي و معماري بناهاي بلند منفرد و خوشه اي بايد تفاوت قائل شد، زيرا ابعاد تأثيرگذار اين بناها در منظر شهري متفاوت است. برج هاي منفرد داراي مفهوم منيت و بناهاي بلند خوشه اي تجربه حذف ديدهاي شهري را در پی دارد.بر اساس تفاوت هاي اين دو نوع بناي بلند، بايد تصميمات مناسب درضوابط معماري و مكان يابي براي هريك به عمل آيد.
واژگان كليدي: منظر شهري، ساختمان هاي بلند مرتبه، خوشه اي، برج‌های منفرد.
 
 
جایگاه معماری اکولوژی در طراحی ساختمانهای بلند مرتبه، مصادیق و نمونه ها
مرتضی نیک فطرت،حسین داوودی آزاد
 چكيده
رشد بی رویه جمعیت که به دنبال آن افزایش ساخت و ساز و توسعه شهری بدون توجه به اکوسیستم ها و عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح و سهولت مداخله در طبیعت به واسطه تحولات فن آوری و غلبه منافع فردی به مصالح جمعی منجر به تولید زباله، تخریب اکوسیستم های طبیعی، مصرف بی رویه انرژی و گرم شدن کره زمین و افزايش آلودگي و جزايرگرمايی و كاهش انرژي فسيلي شده است. در این بین معماری پایدارشامل به کارگیری روشهای مختلف برای هماهنگي با محيط است و در ايجاد تعادل بين الزاماتمحيطي و اقتصادي تلاش مي نمايد. در اين جنبش جهاني ، معماران نيز همسو با ساير دانشمندان در پي يافتن راهكارهاي جديد براي تامين زندگي مطلوب انسان بوده اند.به طراحی اکولوژیک باید به عنوان یک ارتباط همه جانبه و در برگیرنده مدیریت صحیح انرژی و مواد مصرفی در سیستم مصنوع و همگان با اکوسیستم های جهان زنده نگریست .و در این مبحث فشردگی و کاربری مختلط یکی از الگوهایی شهر پایدار است،که ساختمانهای بلند مرتبه با رویکرد اکولوژیک(بوم شناختی)یکی از مصداقهای آن است،که چنانچه ساختمان خود را بر محیط اطراف تحمیل نکند میتواند مثمر ثمر باشد. یک طراح باید نگرش محدود خود را از طبیعت افزایش دهد تا بتواند در پروژه های خود مفاهیم وسیعتری از اکولوژی محیط را بگنجاند.هدف از ارائه این مقاله بررسی جایگاه مفاهیم بوم شناختی در ساختمانهای بلند مرتبه و ویژگیهای معماری آن همراه با معرفی نمونه های مطلوب میباشد تا بعنوان مدلی برای ساختمانهای آینده مورد توجه قرار گیرد.روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت بحث به صورت توصیفی-تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای می باشد.
واژه‌هاي كليدي: معماری پایدار.معماری اکولوژیک.اکوسیستم.مدیریت انرژی.ساختمان بلند مرتبه
 
 
ارائه قوانین ومقررات در ساختمان های بلند مرتبه هزاره سوم، در جهت دستیابی به همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
حسن معماری، سردار پدرام
چكيده
در عصر هزاره سوم افق و نگرشی نو در معماری شکل میگیرد و در این ساختار زمان به عنوان مبدا ی عمل می کند که در رواج تکنولوژی بستر گسترایده و همپا با ان افق جدیدی از نیازهای انسانی و اجتماعی وساختاری شکل میگیردو استفاده از رویکرد های ویژه همسو با زمان وروند تطبیقی آن باعث نگرش جدیدی در حوزه معماری (معماری پایدار)می‌گردد که نقش آن در ساختمان های بلند مرتبه و یا به عبارتی برج ها بیشتر نمود پیدا میکند .هدف پژوهشی حاضر ارائه رویکرد های معماری بر پایه همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست و بافت شهری در حیطه طراحی برج ها و ساختمانهای بلند مرتبه می باشد. که مبنای چهارچوب نظری آن تحلیل و آنالیز آلترناتیو برتر ارائه شده همسو با محیط زیست و اکولوژی حاکم بر مجموعه ها و ساختمان های بلند مرتبه در بازه زمانی معاصر میباشد و مقایسه تطبیقی ایده ها و رویکردهای شکل گرفته در این بستر موجب ارائه قوانین ومقرارت ویژه در این حوزه طراحی میگردد.روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی و بر مبنای تحلیل طرح های موفق برج های هزاره سوم می باشد . از یافته های حاصل از تحقیق می توان چهار چوبی نظری وعملی در راستای (معماری پایدار ) هماهنگی با محیط زیست در حوزه طراحی برج ها تدوین نمود .
واژه‌هاي كليدي: برج های هزاره سوم، معماری پایدار، همخوانی اکولوژیکی
 
 
بررسی الگوهای استفاده از سیستم "فتو ولتائیک" در طراحی معماری ساختمان های بلند مرتبه
فرخ ایرانمنش، آزاده عمید
 چکیده
نيمي از مصرف انرژي جهان در ساختمان ها رخ مي دهد و اگر انرژي مورد نياز براي توليد مصالح ، نصب و حمل و نقل را اضافه كنيم اين ميزان از نيم هم مي گذرد. امروزه پايداري و تداوم بايد نخستين اصل در طراحي يك ساختمان باشد. يكي از بهترين انواع انرژي هاي تجديد شدني انرژي حاصل از PV (Photo voltaics) مي باشد. PV سيستمي براي دريافت انرژي الكتريكي از نور خورشيد بدون نگراني از آلودگي يا پايان يافتن منبع مي باشد. بين سال هاي 1999-1992 رشد به كار بردن تجهيزات PV در کشور های آلمان و ژاپن 20 درصد بوده ، اما در بين سال هاي 2002 و 2010 اين ميزان به 34 درصد رسيده است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه چون ایران چند سالی است که برنامه پیشنهادی جهت توسعه زیر ساخت های موردنیاز این سیستم تهیه شده است . در این مقاله سعی گردیده ضمن معرفی سیستم فتو ولتائیک و الگوهای مختلف استفاده از این سیستم در ساختمانهای پایدار، به بررسی چگونگی ترکیب این سیستم با ساختمان های بلند مرتبه و چگونگی تاثیر انتخاب این سیستم بر فرم، حجم، جهت گیری بنا، سیستم سازه و سایر شاخص های معماری این دسته از ساختمانها پرداخته شود.
کلمات کلیدی : معماری پایدار ،فتوولتائیک ، ساختمان بلندمرتبه

👇 تصادفی👇

زنی که مردش را گم کرد اثر صادق هدایتدانلود لایه shapefile راههای استان خراسان مرکزیپروژه درس زلزله : رسم طیف پاسخ سازه با انتگرال دوهاملبررسي تأثير مشكلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان شهرستان .... در سال 1391تقویم 96 لایه باز وقابل ویرایش مهد کودک با کلیپ آرت عمونوروز و کودکان هفت سینبرنامه جعل تماس و اس ام اس اندروید(اختصاصی)دانلود مقاله و پروژه ترجمه پياز بادیه نشینی تا امپراتوری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل 4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)

4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)

دانلود 4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)

خرید اینترنتی 4 مقاله علمی با موضوع ساختمانهای بلند مرتبه - بخش اول (فايل word)

👇🏞 تصاویر 🏞