👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....
 چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت كه گروهی از بيماران مصروع به عنوان گروه مطالعه انتخاب، سپس علائم میزان افسردگی در اين گروه ارزیابی می شود.جامعه آماري شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کلینیک های مغز و اعصاب شهر .... می باشد.با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها 60 نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.این پرسش نامه حاوی سؤال هایی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران می باشد.در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در 5 سطح دسته بندی شد. که عبارت بودند از خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد و بر حسب نگرش بیماران تعیین می شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در بخش آمار توصیفی به پارامترهای مرکزی و پراکندگی و جدول ها و نمودارها پرداخته و در بخش آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش‌ آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون پارامتریک t یک گروهی با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد، شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ جهانی دارای و در سطح آلفای 05/0صدم دارای تفاوت معناداری نیست.هم چنین در این مطالعه،جنسیت، سطح تحصیلات،وضعیت اقتصادی با شیوع افسردگی در بیماران مصروع علایم همبستگی داشت.و با سن رابطه معناداری مشاهده نشد.
*کلید واژه ها : اختلال افسردگی / شیوع/ بیماری صرع
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده................................................................................................................................... 1
فصل اول : موضوع پژوهش
1-1- مقدمه........................................................................................................................... 3
1-2- بیان مسأله..................................................................................................................... 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 8
1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................................. 10
1-4-1- هدف کلی................................................................................................................. 10
1-4-2- اهداف فرعی............................................................................................................. 10
1-5- سؤال های پژوهش........................................................................................................ 10
1-5-1-سؤال اصلی................................................................................................................ 10
1-5-2-سؤال های فرعی......................................................................................................... 10
1-6- تعریف واژ ه ها............................................................................................................. 10
1-6-1- تعریف مفهومی.......................................................................................................... 10
1-6-2-تعرریف عملیاتی......................................................................................................... 11
فصل دوم: پیشینه ی پژوهش
2-1- مقدمه........................................................................................................................... 13
2-2- تعریف افسردگی........................................................................................................... 15
2-3-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی............................................................................. 15
2-4- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی................................................................................ 16
2-5- انواع افسردگی.............................................................................................................. 16
2-6- سبب شناسی اختلالات افسردگی..................................................................................... 17
2-6-1- عامل ارث................................................................................................................. 17
2-6-2- عوامل زیست شناختی................................................................................................ 17
2-6-3- عوامل روانی – اجتماعی............................................................................................. 18
2-6-4- عوامل شخصیتی........................................................................................................ 19
2-6-5- بیماری های جسمی................................................................................................... 19
2-7- افسردگی و وضعیت اجتماعی ........................................................................................ 20
2-8- سیمای بالینی افسردگی در بیماران.................................................................................... 20
2-9- صرع............................................................................................................................ 20
2-10-تعریف صرع................................................................................................................ 21
2-11- تعریف حمله های صرع............................................................................................... 22
2-12- انواع حمله های صرع................................................................................................... 22
2-13- تاریخچه بیماری صرع.................................................................................................. 23
2-14- سبب شناسی صرع....................................................................................................... 24
2-15- آسیب شناسی روانی در صرع........................................................................................ 24
2-16- علل ایجاد صرع........................................................................................................... 25
2-17- اختلال افسردگی با صرع.............................................................................................. 25
2-17-1- افسردگی قبل از حمله.............................................................................................. 26
2-17-2- افسردگی حین حمله................................................................................................ 26
2-17-3- افسردگی بعد از حمله.............................................................................................. 26
2-17-4- افسردگی بین حمله.................................................................................................. 26
2-18- تأثیر اختلال افسردگی بر زندگی افراد مصروع ................................................................ 26
2-19- آسیب شناسی ............................................................................................................. 27
2-20- خودکشی در صرع....................................................................................................... 28
2-21- پیشینه پژوهش............................................................................................................ 28
2-21-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................ 28
2-21-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور............................................................................ 30
فصل سوم : روش تحقیق
3-1-مقدمه........................................................................................................................... 33
3-2- روش تحقیق................................................................................................................. 34
3-3- ابزار پژوهش................................................................................................................. 34
3-3-1- پرسش نامه بک و ویژگی های جمعیت شناختی............................................................ 34
3-4- متغیرها ی پژوهش......................................................................................................... 35
3-5- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 35
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه........................................................................................................................... 37
4-2- بخش اول توصیف داده ها.............................................................................................. 38
4-3- بخش دوم تحلیل داده ها................................................................................................. 47
4-3-1- بررسی آزمون نرمال بودن داده ها................................................................................. 47
4-3-2- سؤال های تحقیق...................................................................................................... 48
4-4- فرضیه های تحقیق......................................................................................................... 48
4-4-1- فرضیه اول................................................................................................................ 48
4-4-2- فرضیه دوم................................................................................................................ 49
4-4-3- فرضیه سوم .............................................................................................................. 51
4-4-4- فرضیه چهارم............................................................................................................ 53
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه........................................................................................................................... 56
5-2- نتایج بخش توصیفی....................................................................................................... 56
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها....................................................................................... 57
5-4- محدودیت های پژوهش................................................................................................. 59
5-5- پیشنهاد های پژوهش...................................................................................................... 60
5-5-1- پیشنهاد های کاربردی................................................................................................. 60
5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آینده........................................................................... 61
5-6-نتیجه گیری نهایی........................................................................................................... 61
منابع و مأخذ
منابع فارسی........................................................................................................................... 63
منابع غیر فارسی ..................................................................................................................... 64
 
پیوست ها
پیوست الف ........................................................................................................................... 69
چکیده انگلیسی...................................................................................................................... 72
 
 
فهرست جداول
جدول شماره (4-1): جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر........................................
38
جدول شماره (4-2): جدول توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................................
39
جدول شماره (4-3): جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر...........................
40
جدول شماره (4-4): جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................
41
جدول شماره (4-5): جدول توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر.........................
42
جدول شماره (4-6): جدول توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................
43
جدول شماره (4-7): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر................................
44
جدول شماره (4-8): جدول توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر................................
45
جدول شماره (4-9): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر.............
46
جدول شماره (4-10): جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر افسردگی در پژوهش حاضر...............
47
جدول شماره (4-11): جدول مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها.............
47
جدول شماره (4-12): جدول آمار توصیفی مربوط به شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی داده ها.........
48
جدول شماره (4-13): جدول میانگین مقدار و انحراف استاندارد شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به جنسیت. .......
48
جدول شماره (4-14): جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی..
49
جدول شماره ( 4-15) : جدول آمار توصیفی مربوط به آزمون کروسکال و الیس...........................................................
50
جدول شماره ( 4-16) : جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن.........
51
جدول شماره ( 4-17) : جدول آمار توصیفی مربوط به آزمون کروسکال و الیس...........................................................
52
جدول شماره ( 4-18) : آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی.............
53
جدول شماره ( 4-19) : جدول آمار توصیفی مربوط به آزمون کروسکال و الیس...........................................................
53
 
 
فهرست نمودار
نمودار شماره (4-1): نمودار توزیع فراوانی درصدی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر.........................
38
نمودار شماره (4-2): نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................................
39
نمودار شماره (4-3): نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر...........................
40
نمودار شماره (4-4): نمودار توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................
41
نمودار شماره (4-5): نمودار توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر.........................
42
نمودار شماره (4-6): نمودار توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر...............................
43
نمودار شماره (4-7): نمودار توزیع فراوانی سابقه قبلی بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر........................
44
نمودار شماره (4-8): نمودار توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر................................
45
نمودار شماره (4-9): نمودار توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر.............
46
نمودار شماره (4-10): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی ..........................................................................................................................................
 
50
نمودار شماره (4-11): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها........................................................................................................................................................
 
52
نمودار شماره (4-12): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی ..........................................................................................................................................
 
54

👇 تصادفی👇

پروپوزال اثربخشی تئاتر درمانی بر ناگویی هیجانیده اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی3 مثال برای شرکتهای بین المللی با توجه به نوع مالکیت و ...جن گيري به سبك روسيمدلسازي رفتار سايشي عايق كامپوزيت كربن-كربن بدنه موتور راكت سوخت جامدرمان عروسک پشت پرده اثر صادق هدایتدانلود کتاب سیستم های خبره و وب سایت های تجاریمقالات ISI ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....

دانلود بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....

خرید اینترنتی بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....

👇🏞 تصاویر 🏞