👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی
چکیده پژوهش
هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و اعتبار دروس زیست شناسی و ادبیات فارسی در امتحانات نهایی نظام آموزشی متوسطه بوده است. جامعه، تمام سوالات امتحانات نهایی رشته­ی علوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه در خرداد ماه 1390 بود که جهت بررسی ویژگی­ های روان­ سنجی این سوالات، عملکرد 600 نفر از دانش­ آموزان ناحیه یک شهرستان خرم­آباد در دو درس مذکور، تحلیل شد. در این تحقیق ترکیبی، به منظور بررسی روایی، این امتحانات از نظر ساختار، محتوا، توزیع طبقه­ بندی سوالات و میزان پوشش محتوای کتاب با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی و در قالب پرسشنامه­ های محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. با کمک طرح­های اندازه­گیری در GT، اعتبار امتحانات مذکور بررسی شد. همچنین، تحلیل سوالات آزمون با استفاده از مدل­های کلاسیک و IRTانجام گرفت. به منظور بررسی وضعیت قبولی آزمودنی­ ها و مقایسه عملکرد آن­ها بر اساس جنسیت، از شاخص­ های توصیفی و آزمون tمستقل استفاده گردید. در درس ادبیات­فارسی، تقریباً 95 درصد سوالات بدون اشکال ساختاری بودند که بیانگر وضعیت بسیار مطلوبی است. بیشترین اشکالات ساختاری در درس زیست­شناسی، عدم تناسب بارم سوال با میزان دشواری و اهمیت سوال بود. بر اساس ملاک سهل­گیرانه (6/0)، در دو درس ادبیات فارسی و زیست­شناسی به ترتیب (31/26، 19/67) درصد سوالات ضروری تشخیص داده شدند. تقریباً 60 درصد سوالات در هر دو درس متعلق به سطح دانش بود.هم نمرات دانش­آموزان و هم سوالات از اعتبار بالایی برخوردار بوده اما ضریب تعمیم­پذیری مطلق برای مصححان، کمتر از 70/0 بود که نشان دهنده­ی نامطلوب بودن نمره­گذاری مصححان در هر دو درس می باشد.ضرایب تعمیم­ پذیری نسبی بدست آمده برای مصححان نیز نشان داد که روند تصحیح مصححان در درس ادبیات­ فارسی، متفاوت و در درس زیست­ شناسی، مشابه بوده است.با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب اعتبار برآورد شده­ ی آزمون زیست­ شناسی و ادبیات­فارسی (97/0، 96/0)تعیین گردید. همچنین بر طبق دو مدل CTTو IRT، دروس از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردار بودند. نمره­ ی میانگین دختران در هر دو درس بیشتر از پسران بود. شواهد تجربی بیانگر نقش خنثی مصحح دوم در امتحانات­ نهایی بود.
کلید واژه ها : امتحانات نهایی، اعتبار، روایی، مدل کلاسیک، مدل های IRT، نظریه­ ی تعمیم پذیری
 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه............................. 1
بیان مسئله............................. 2
اهداف تحقیق.......................... 3
هدف کلی........................ 4
اهداف جزیی............................................ 4
سوالات تحقیق................................. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق................................ 5
تعاریف واژه ها و اصطلاحات............................ 6
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه................................ 9
فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.................................. 10
انواع سوال.................................. 11
انواع امتحانات قابل اجرا در سطح وزارت آموزش و پرورش.................................................. 15
شیوه طراحی سوالات امتحانات نهایی........................................ 16
چگونگی تصحیح امتحانات نهایی............................ 16
مبانی نظری................................ 18
نظریه کلاسیک آزمون ...................................(CTT)19
مفروضات نظریه کلاسیک آزمون.................................. 19
محدودیت های نظریه کلاسیک آزمون. .......................................................20
نظریه تعمیم پذیری(..................................GT)22
مفاهیم و اصطلاحات در..............................GT. 24
انواع مطالعات......................................... 27
ملاحظات مطالعات G و D.............................................. 27
جهان مشاهدات قابل قبول و مطالعات G.................................................. 28
جهان تعمیم و مطالعات D............................. 29
مدل های تصادفی و ترکیبی با جهان های تعمیم نامحدود و محدود................................................ 30
طرح های تعمیم پذیری................................ 31
انواع تصمیم و واریانس های خطا.....................................35
انواع ضرایب.......................................................... 37
نظریه پرسش – پاسخ..................................(IRT)37
مفروضات نظریه پرسش – پاسخ.. ..............................38
تک بعدی بودن..................................... 38
استقلال موضعی............................ 38
معرفی مفاهیم اساسی در نظریه پرسش – پاسخ........................... 39
خم ویژه سوال........................................... (ICC)39
پارامتر دشواری سوال................................................... 39
پارامتر تشخیص سوال.......................... 40
پارامتر حدس سوال. ...........................40
پارامتر آزمودنی....................................... 40
ویژگی نامتغیر بودن پارامترها.................................41
مدل ها در نظریه پرسش- پاسخ................................ 41
مدل های پرسش – پاسخ لوجیستیک برای داده های دو ارزشی.......................... 42
مدل یک پارامتری................................................... 42
مدل دو پارامتری........................ 42
مدل سه پارامتری.. ..............................43
نظریه تعمیم پذیری در مقابل نظریه کلاسیک آزمون................................. 43
نظریه کلاسیک آزمون و نظریه تعمیم پذیری در مقابل نظریه پرسش پاسخ.................................. 45
مفهوم اعتبار................................ 47
تعاریف آماری اعتبار.............................. 47
روش های برآورد اعتبار................................................... 48
روش های برآورد اعتبار آزمون های هنجار مرجع........................... 50
عوامل مؤثر بر اعتبار آزمون............................. 56
خطای معیار اندازه­گیری..................... 57
مفهوم اعتبار در.............................. IRT. 59
تعریف و مفهوم روایی................................ 59
تاریخچه روایی................................ 60
انواع روایی.................................................. 60
ارتباط روایی و اعتبار................................... 65
محتوا..................................65
تحلیل محتوا.........................66
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران........................................... 66
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه.................................... 78
روش تحقیق...................................................... 78
جامعه آماری...................... 79
گروه نمونه و شیوه گزینش آن.......................... 80
روش گردآوری اطلاعات.......................... 81
روش اجرای تحقیق.................................. 83
روش تجزیه تحلیل اطلاعات........................ 84
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل آماری............................................. 92
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه................................... 151
بحث و نتیجه گیری........................................ 152
یافته های جانبی تحقیق در ارتباط با تصحیح اوراق امتحانات نهایی................................. 163
محدودیت های تحقیق.............................. 166
پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده..........................................166
منابع
پیوست ها
 
فهرست جداول
جدول2-1: مشخصات طرح 1........................................ 31
جدول 2-2: مشخصات طرح 2. ...............................33
جدول 2-3: مشخصات طرح 3. ...............................34
جدول 2-4: طرح یک رویه ای iP× مطالعهG– اثرات تصادفی.................................... 35
جدول 3-1: دروس انتخاب شده و تعداد سوالات.......................... 79
جدول3-2: توزیع فراوانی جنسیت در جامعه و نمونه ی دانش آموزان رشته ی علوم تجربی........................................... 81
جدول 3-3: خلاصه اطلاعات جمع آوری شده......................................82
جدول4-1 : توزیع فراوانی و درصد سوالات دارای اشکال ساختاری در دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی.. ...................................92
جدول4-2: نسبت روایی محتوایی بدست آمده برای سوالات ادبیات فارسی................................ 93
جدول4-3: نسبت روایی محتوایی بدست آمده برای سوالات زیست شناسی.. ........................94
جدول4-4: تعداد و درصد سوالات ضروری برحسب شاخص CVR به تفکیک دروس....................... 94
جدول4-5: توزیع طبقه بندی سوالات به تفکیک دروس............................................................... 95
جدول4-6: چگونگی توزیع سوالات به فصل های مختلف به تفکیک دروس............................... 96
جدول 4-7: طرح برآورد و مشاهده مطالعه برای درس ادبیات فارسی...................... 97
جدول 4-8: جدولمنابعتغییردرسادبیاتفارسیبرایطرحهایاندازهگیری.........................................SGR/I،I/SGR،R/SGI97
جدول 4-9: مطالعه G برای طرح اندازه گیری ...................................................SGR/I98
جدول4-10: مطالعه G برای طرح اندازه گیری........................ I/SGR. 99
جدول 4-11: ضرایب تعمیم پذیری برای طرح........................... R/SGI101
جدول 4-12: طرح مشاهده و برآورد مطالعه اندازه­گیری برای درس زیست شناسی.................................. 103
جدول4-13 : منابعتغییردرسزیستشناسیبرایطرح­هایاندازهگیری.................................SGR/I،I/SGR،R/SGI103
جدول 4-14: مطالعه G برای طرح اندازه گیری..................................... SGR/I104
جدول 4-15: مطالعه G برای طرح اندازه گیری ..........................................I/SGR. 105
جدول 4-16:مطالعه G برای طرح اندازه گیری ....................................................R/SGI106
جدول4-17: میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون ادبیات فارسی................................. 108
جدول 4-18 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام..............................109
جدول 4-19 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده........................111
جدول 4-20: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام.........................112
جدول 4-21 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده...............................112
جدول4-22 : میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون زیست شناسی.............................................. 113
جدول4-23: تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام.......................114
جدول 4-24 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده.........................116
جدول 4-25: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام.......................................................117
جدول 4-26 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده...........................118
جدول4-27 : مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل هاییک پارامتری و دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی.................................. 120
جدول4-28 : بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0..................... 122
جدول4-29: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری................................ 124
جدول 4-30 : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی............................ 128
جدول4-31: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری................................. 129
جدول4-32: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسیدر سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری .................................130
جدول4-33: مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل هاییک پارامتری و دو پارامتری در آزمون زیست شناسی........................ 132
جدول4-34: بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0. .............................135
جدول 4-35: توزیع سوالات آزمون زیست شناسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری............................... 136
جدول 4-36 : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون زیست شناسی.......................... 140
جدول 4-37 : توزیع سوالات آزمون زیست شناسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری................................. 142
جدول4-38: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون زیست شناسی در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری ........................................................................................................................................................................... 142
جدول 4-39 : توزیع فراوانی وضعیت قبولی آزمودنی­ها به تفکیک جنسیت و درس........................................ 145
جدول 4-40 : شاخص های توصیفی توزیع نمرات آزمودنی ها...........................................146
جدول 4-41: شاخص های توصیفی شکل توزیع نمرات آزمودنی ها.....................................146
جدول4-42: شاخص های توصیفی توزیع نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت...................................................... 148
جدول4-43: شاخص های توصیفی شکل توزیع نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت............................. 148
جدول 4-44: نتایج آزمون t مستقل بین دو گروه آزمودنی های پسر و دختر.......................................... 149
جدول 5-1 : میزان توافق دو مدل کلاسیک و IRT در تعیین سوالات مناسب و نامناسب از نظر قدرت تشخیص برای آزمون ادبیات فارسی......................................................................................................................................................................................................160
جدول 5-2 : میزان توافق دو مدل کلاسیک و IRT در تعیین سوالات مناسب و نامناسب از نظر قدرت تشخیص برای آزمون زیست شناسی.....................................................................................................................................................................................................161
 
فهرست نمودار­ها
نمودار2-1 : طرح 1................................. 32
نمودار2-2 : طرح 2........................... 33
نمودار2-3: طرح 3................................... 34
نمودار 2-4: سهم واریانس خطای نسبی و مطلق در طرح یک رویه ای متقاطع................................................................36
نمودار2-5: روش های برآورد اعتبار..................................................................................................................................49
نمودار2-6: روش های برآورد روایی.................................................................................................................................61
نمودار3-1: تقسیم بندی واریانس برای طرح برآورد I(S:G:R).........................................................................................49
نمودار4-1: نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی................................. 119
نمودار4-2 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل یک پارامتری....................................... 125
نمودار 4-3 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل دو پارامتری................................. 126
نمودار 4-4 : منحنی ویژگی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری.............................. 127
نمودار 4-5: منحنی آگاهی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری.............................. 128
نمودار 4-6: منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری............................................ 131
نمودار4-7 : هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها در آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری......................... 131
نمودار4-8 : نمودار اسکری آزمون زیست شناسی............................. 132
نمودار4-9: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل یک پارامتری.................................... 137
نمودار 4-10: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل دو پارامتری..................................... 138
نمودار 4-11: منحنی ویژگی سوال 24 آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری............................................ 139
نمودار 4-12 : منحنی آگاهی سوال 24 آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری..................................... 140
نمودار 4-13 : منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون زیست شناسی برحسب مدل دو پارامتری...................................... 143
نمودار4-14: هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها در آزمون زیست شناسی برحسب مدل دو پارامتری....................................... 143
نمودار4-15 : منحنی توزیع نمرات آزمودنی ها...............................................................................................................147

👇 تصادفی👇

پروژه سیستم نوبت دهی بانک برای avr با codevisionسرود های نوروزیآموزش نرم افزار ادوبی ایلاستریتر - Illustratorطرح خط های اصلی موتورهندا125ژاپن جهت نرم افزارکورلقسمت دوم فصل 6 سریال Game of Thrones( با کیفیت HD بدون سانسور به همراه فایل زیر نویس فارسی )Introduction to High Power Pulse Technologyپس زمینه محرم 9آموزش و پرورش و دموکراسی (۱۴ص) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی

بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی

دانلود بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی

خرید اینترنتی بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی

👇🏞 تصاویر 🏞