👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

ارتباط با ما

دانلود


نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر مهارت های چهارگانه ی زبان آموزی در درس زبان انگلیسی صورت گرفت. بر اساس اهداف مورد پیگیری در مطالعه، روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا به شکل شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با در نظر داشتن یک گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پسر نوجوان سنین 13 تا 16 سال هستند که جهت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در سطح شهر .... در نیمه اول سال تحصیلی 93-92 مراجعه کرده اند. به منظور تعیین نمونه از روش نمونه گیری «نمونه در دسترس» استفاده گردید بدین منظور از بین کلاس‌های موجود در یکی از آموزشگاه های زبان در سطح شهر کرمانشاه، 2 کلاس انتخاب و در دو گروه آزمودنی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. تهیه ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش محقق ساخته و با همکاری تعداد 4 نفر از مدرسان با سابقه ی آموزشی و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی صورت گرفت این آزمون ها در چهار بخش گوش دادن (پاسخگویی به 20 سؤال بر اساس شنیدن چهار مکالمه)، بیان کردن (پاسخگویی به بیست جمله ی مکالمه ای)، خواندن (یک متن با بیست سؤال چهار گزینه ای ) و نوشتن (بیست سؤال چهار گزینه ای مربوط به گرامر و ساختار جمله) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه ی پژوهش در هر چهار بخش توسط مدرسین آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان انگلیسی سطح شهر تعیین گردید. برای تأیید پایایی نیز از روش اجرای دو فرم واحد از یک موضوع بدون فاصله زمانی و با محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های دو آزمون گوش دادن (92/0)، بیان کردن (88/0)، خواندن (79/0)، نوشتن (91/0) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و برای تعیین میزان همگنی یا غیر همگنی گروه ها در متغیرهای مورد مطالعه در پیش آزمون از آزمون آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیره و با استناد به نتایج آزمون های اثر پیلاپی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشه روی) و در بخش مقایسه و تحلیل پس آزمون ها، آزمون های «تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش آزمون» استفاده گردید.
واژه های کلیدی: شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی، خواندن، نوشتن، زبان انگلیسی.
 
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
د
اهدا ......................................................................................................................................................
هـ
فهرست مطالب......................................................................................................................................
و
فهرست پیوست‌ها.................................................................................................................................
ح
چکیده....................................................................................................................................................
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه..........................................................................................................................................
2
1-2 بیان مسئله...................................................................................................................................
3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...............................................................................................
6
1-4 اهداف پژوهش...........................................................................................................................
7
1-4-1 هدف کلی .............................................................................................................................
7
1-4-2 اهداف ویژه ...........................................................................................................................
7
1-5 فرضیات پژوهش .......................................................................................................................
8
1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ...................................................................................................
8
1-6-1 بخش اول: تعاریف نظری .....................................................................................................
8
1-6-2 بخش دوم: تعاریف عملیاتی .................................................................................................
10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه .........................................................................................................................................
13
2-2 مبانی نظری ...............................................................................................................................
13
2-2-1 شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف ..............................................................................................
13
2-2-2 مزایای استفاده از شبیه سازی ................................................................................................
13
2-2-3 انواع شبیه سازی و نقش آنها ................................................................................................
14
2-2-4 ویژگی های روش ارائه در شیوه ی شبیه سازی ...................................................................
15
2-2-5 موقعیت و محیط یادگیری ....................................................................................................
16
2-2-6 تاریخچه توجه به محیط یادگیری .........................................................................................
17
2-2-7 محیط آموزش زبان انگلیسی .................................................................................................
18
2-2-8 اهمیت آموزش زبان انگلیسی ...............................................................................................
18
2-2-9 رویکردهای آموزش زبان انگلیسی .......................................................................................
19
2-2-10 تأثیر نگرش در یادگیری زبان .............................................................................................
21
2-2-11 عوامل تأثیرگذار بر ضعف زبان انگلیسی دانش آموزان .......................................................
21
2-2-12 تعامل و ارتباط در یادگیری زبان انگلیسی ..........................................................................
23
2-2-13 جمع بندی مبانی نظری ......................................................................................................
24
2-3 مبانی تجربی پژوهش ................................................................................................................
25
2-3-1 مطالعات انجام شده در داخل ایران .......................................................................................
25
2-3-2 مطالعات انجام شده در خارج ایران ......................................................................................
25
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه .........................................................................................................................................
28
3-2 نوع و روش پژوهش .................................................................................................................
28
3-3 جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................
28
3-4 ابزار سنجش و اندازه گیری متغیرها ..........................................................................................
29
3-4-1 گوش دادن ............................................................................................................................
29
3-4-2 گفتن .....................................................................................................................................
29
3-4-3 خواندن .................................................................................................................................
29
3-4-4 نوشتن ...................................................................................................................................
29
3-5 تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ............................................................................................
30
3-6 متغیرهای پژوهش ......................................................................................................................
31
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ......................................................................................
32
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
4-1 مقدمه .........................................................................................................................................
34
4-2 توصیف داده ها .........................................................................................................................
34
4-3 تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های پژوهش ..........................................................................
38
4-4 جمع بندی نتایج .......................................................................................................................
49
 
فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها
5-1 مقدمه .........................................................................................................................................
51
5-2 خلاصه پژوهش .........................................................................................................................
51
5-3 بحث و تفسیر یافته‌ها ................................................................................................................
52
5-4 پیشنهادهای کاربردی .................................................................................................................
56
5-5 پیشنهادهایی پژوهشی ................................................................................................................
57
5-6 محدودیت های پژوهش ............................................................................................................
57
5-6-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر ......................................................................................
57
5-6-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر .............................................................................
57
 
منابع
منابع فارسی........................................................................................................................................
60
منابع انگلیسی......................................................................................................................................
63
 
پیوست‌ها
ابزار اندازه گیری متغیرها ...................................................................................................................
67
خروجی تحلیل داده ها در spss .......................................................................................................
74
فهرست جداول
جدول شماره (1-3) : دیاگرام طرح پژوهش ......................................................................................
28
جدول شماره (1-4) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون ..............................
35
جدول شماره (2-4) : آزمون ام باکس ................................................................................................
36
جدول شماره (3-4) :نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ....................
37
جدول شماره (4-4) :آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی همگنی پیش آزمون ها .........
37
جدول شماره (5-4) :خلاصه تحلیل بررسی فرض همگنی شیب های رگرسیونی ...........................
39
جدول شماره (6-4) :نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس ها ....................
40
جدول شماره (7-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت گوش دادن ......................
41
جدول شماره (8-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس فرض اول ..............................................................
41
جدول شماره (9-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت بیان کردن ........................
43
جدول شماره (10-4) :خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض دوم ...............................................
43
جدول شماره (11-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت خواندن ..........................
45
جدول شماره (12-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض سوم ..............................................
45
جدول شماره (13-4) : ترتیب تأثیر روش ها بر نمرات پس آزمون مهارت نوشتن ...........................
47
جدول شماره (14-4) : خلاصه تحلیل کوواریانس بررسی فرض چهارم ...........................................
47
جدول شماره (15-4) : خلاصه و جمع بندی نتایج ...........................................................................
49

👇 تصادفی👇

کامپوننت نظر دهی مطالب فارسی در جوملا Komento PRO 2.0.2نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران (خرداد۹۴)8 - دانلود طرح توجیهی: تولید پارچه با استفاده از فناوری نانو - 199 صفحهجزوه دست نویس آموزش رملدانلود فایل ورد Word پروژه دینامیک سیالات در توربوماشین هاارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن bcic ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

دانلود نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

خرید اینترنتی نقش آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی بر ارتقاء سطح مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی نوجوانان

👇🏞 تصاویر 🏞