👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره ­وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان .... بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش همبستگي استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر .... بود که در سال 1393-1392 در آنجا مشغول به انجام وظیفه بودند که 132 نفر با روش نمونه­گيري تصادفی ساده انتخاب شده است.براي گردآوري داده ­ها از سه پرسشنامه، رضایت شغلیاز اسمیت، کندال و هیولین (1969) ، پرسشنامه بهره وری از هرسی و بلانچارد و گلداسمیت (1980) و پرسشنامه هوش سازمانی از آلبرشت (1998) استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفته است. تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است. در سطح آمار توصيفي از آمارهايي نظير ميانگين ، انحراف معیار، حداقل نمره و حداکثر نمره استفاده شده است. در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره­ وری رابطه معناداری وجود دارد، ابعاد هوش سازمانی قادر به پیش بینی بهره وری می باشند، ابعاد رضایت شغلی (به جز بعد رضایت از سرپرست) قادر به پیش بینی بهره وری می باشند،
کلمات کلیدی: هوش سازمانی، رضایت شغلی، بهره­وری.
 
فهرست فصل ها
فصل اول: کلیات پژوهش...............................16
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش..............................27
فصل سوم: روش اجرای پژوهش.....................................65
فصل چهارم: یافته های پژوهش...................................72
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری......................................82
منابع فارسی................................92
منبع انگلیسی................................94

👇 تصادفی👇

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت حرفه ای فروشگاه موتور و دوچرخه (سری اول 4 طرح)آموزش wpsآزمون وكالتدانلود بازی ایرانی هشت خوانپست مدرنيسمبررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري کاتاليستهاي اکسايشي- کاهشي (Redox) در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيالراهكارهاي كيفيت بخشي به امور آموزشي در مدرسه راه دور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....

دانلود بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....

👇🏞 تصاویر 🏞