👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

ارتباط با ما

دانلود


ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه
چكيده
از زمان شروع بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است. تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنين اين نتايج تاكنون براي تعيين نرخ بيمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است. خروجی هاي مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذيل مي باشد.
کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی
 
 
فهرست مطالب 
عنوان شماره صفحه
چكيده ...................................................................................................................1
مقدمه ....................................................................................................................2
 
فصل اول : كليات
1-1 بيان مساله .......................................................................................................4
پيشينه تحقيق ..........................................................................................................5
ضرورت انجام ........................................................................................................8
هدف مطالعه ...........................................................................................................8
1-4-1 هدف آرماني .............................................................................................8
1-4-2 اهداف ويژه ..............................................................................................8
1-5 هدف كاربري .................................................................................................8
1-6 سوالات تحقيق ...............................................................................................9
1-7 فرضيه ............................................................................................................9
1-8 تعاريف و مفاهيم ..........................................................................................10
 
فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد
2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18
2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران ............................................................18
2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول ...........................................................19
2-4 شرح فرايند واحد الفين .............................................................................20
2-5 بخش دي اتانايزر ......................................................................................24
2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه ...............................................................24
2-5-2 هيدروژناسيون استيلن ..........................................................................25
2-5-3 احيا كاتاليست .....................................................................................26
 
فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )
3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ريسك ..............................................29
3-1-1 روش كيفي .........................................................................................30
3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ريسك بالقوه .......................................31
3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي ............................................................32
3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي ........................................................33
3-1-1-4 نتايح ...............................................................................................37
3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي مي باشند ......................................................37
3-1-2 روش كمي .........................................................................................38
3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي ......................................................40
3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال .......................................................40
3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي .................................................................40
3.-1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا .................................................................40
3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت ......................................................................41
3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي ............................................................41
3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد .............................42
3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها ..................................42
3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي ............................................43
3-1-2-3 محاسبه ريسك ................................................................................43
3-1-3 روش نيمه كمي ...................................................................................44
3-1-3-1 آناليز پيامد .......................................................................................45
3-1-3-2 آناليز احتمال ....................................................................................48
3-1-3-3 آناليز ريسك ....................................................................................49
3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق ...............................................49
3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ريسك بكارگرفته شده در صنعت مورد مطالعه ..........................................................50
3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر مبناي ريسك .........................................................................50
3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ريسك و مراحل انجام آن ................................................................................51
3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI..........................................................52
3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها .......................................................................53
3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI.....................56
3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم ارزيابي ريسك .....................................................................57
3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) .....................59
3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ريسك تجهيزات .......................................60
3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي ............................................................60
3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf)......................................................61
3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61
3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61
3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi)................................................................62
3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis)....................................................62
3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol)..................................................63
3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod)..................................................64
3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep).........................................................64
3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop)............................................65
3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي..........................................................65
3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان ريسك (Risk Ranking)............................................................................75
3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ........................................76
3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد)....77
3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد).......................78
3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي .......79
3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ريسك ..........................................79
3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ...........................................................80
 
فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)
مرحله اول : تشكيل تيم RBI..............................................................................82
مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها .......................................................82
مرحله سوم : تعين ريسك تجهيزات ...................................................................85
مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ريسك آنها ....................................86
مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ..........................................................86
مرحله ششم : مديريت كاهش ريسك ................................................................87
مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ..............................................................................88
 
فصل پنجم: نتايج تحقيق
5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده .............................................................91
 
فصل ششم: تفسير نتايج
6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج ..................................................................120
6-2 پيشنهادات ...............................................................................................123
 
فهرست جداول
جدول3-1. دسته بندی سیالات.........................................................................................50
جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال..................................................50
(جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر..............................................................52
(جدول 3-4) تبديل زيرفاكتور ماژول فني به دسته بندي احتمال......................................53
(جدول 3-5) راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی.............................................64
(جدول 3-6 ). ارزيابي فاکتور دمايي...............................................................................67
(جدول 3-7) ارزيابي فشار..............................................................................................68
(جدول 3-8) : ريسک مقدار نشت اندازه سيال براي مايعات و سيالات اشتعال ناپذير......69
(جدول 3-9) : فاکتور معيار ارزيابي تعمير......................................................................71
(جدول شماره 3-10): فاکتور قابليت کارکرد................................................................72
(جدول 3-11). work sheet جهت تعيين احتمال خرابي از لحاظ کيفي...................74
(جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب...............................................................77
(جدول 2-13) فاکتور بازرسی......................................................................................78
(جدول 2-14) فاکتور وضعیت......................................................................................80
(جدول 2-15) فاکتور فرایند........................................................................................81
(جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی.........................................................................83
(جدول 3-17) فاکتور تجربی .......................................................................................84
(جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406 ......94
(جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406.............................................................97
(جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406....................................................................99
(جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی
بازرسی D-406 از 48 ماه به 72.........................................................................100
جدول 5-1 نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه......................104
جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی..............................................105
جدول5-3 نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه..................107
جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی................................................108
جدول 5-5 ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک
واحد دی اتانایزر................................................................................................110
جدول5-6 نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه......................................110
جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی...........................................112
جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید
بازرسی تجهیزات مورد مطالعه............................................................................113
جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه...................114
جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه......119
جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV..........................................124
جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده
در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها...............................................125
جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساسمتد
مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک......................................................................126
جدول5-14 جدول برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک
تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015.........................................131
 
فهرست نمودارها
 (نمودار 3-1) گردش کار RBI…...........................................................................55
نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها................................129
 
فهرست اشكال
شکل 3-1. طیف روش های RBI ........................................................................32
شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک...............................................................................41
(شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی..................................................................49
(شکل 3-4) : شماتيک ماتريس RBI......................................................................85
(شکل 3-5) : ارتباط بين درجه ريسک و سطح بازرسي...........................................88
(شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406...................................................96

👇 تصادفی👇

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم 13دانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان سمنانتحقیق درباره خط مشي‌هاي سياسي نهج‌البلاغهLinky Map V2.1.8 - کامپوننت فارسی ساخت نقشه مناطق به همراه فایل راهنمای انگلیسیدانلود 840 مقاله کاربردیبررسی ظرفیت فروریزش قاب های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی با اعمال اثر شکل طیف و بهره گیری از روش هسلتون با استفاده از رکوردهای استاندارد حوزه دور FEMA Pدانلود گزارش کارآموزی اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه كاشي ستارهسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد تاریخ - تاریخ ایران - نقد و بررسی تاریخ مغولان- تیموریان و حکومت های محلی کد درس: 1229072 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

دانلود ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

خرید اینترنتی ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

👇🏞 تصاویر 🏞