👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان ....)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان ....)
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری در بین مدیران بانک کشاورزی می باشد. بدین منظور ویژگی های هوش اجتماعی از قبیل پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، هوشیاری اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی به عنوان مولفه های اصلی بر روی عملکرد تجاری شامل عملکرد رفتاری، عملکرد درنقش، عملکرد فرا نقش، و عملکرد مبتنی بر نتیجه مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران بانک کشاورزی استان .... بوده و نمونه های مورد نیاز بر اساس تمام شمارش به تعداد152نفر مدیر انتخاب شدند. و مشتریان هدف شعب با روش نمونه­گیری تصادفی ساده به تعداد305 نفر عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش گرد آوری داده ها، میدانی است. گفتنی است که ابزار گرد آوری داده ها، پس از تعین روایی و پایایی، از دو نوع پرسش نامه (مدیران و مشتریان) استفاده شد. و شیوه تجزیه و تحلیل پزوهش بر اساس همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به عمل آمده است. نتایج بدست آمده از یافته های پژوهشی رابطه ی میان هوش اجتماعی و عملکرد تجاری را تایید کرده است. این نتیجه در مورد هر یک از فرضیه های دیگر که بین مولفه های هوش اجتماعی مثل پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، هوشیاری اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی با مولفه های عملکرد تجاری از قبیل عملکرد رفتاری، عملکرد درنقش، عملکرد فرا نقش، و عملکرد مبتنی بر نتیجه نیز بدست آمد. بنابر نتایج حاصله افرادی که دارای توانمندی برقراری رابطه اجتماعی و قدرت برقراری ارتباط در شبکه های روابط اجتماعی بودند، توانستند عملکرد تجاری بهتری نسبت سایر مدیران داشته باشند.
کلید واژه: هوش اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، هوشیاری اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وعملکرد تجاری.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مساله:3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:5
1-4 سوابق تحقیق:6
1-5- فرضیه ها8
1-6- مدل نظری تحقیق:9
1-7- اهداف تحقیق:9
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه. 10
2-2-1- تعریف هوش... 11
2-2-2-رهيافت روان‌سنجى‏11
2-2-3- منحنى توزيع هوش‏11
2-3- تعاريف هوش‏12
2-4- رهيافتهاى پردازش اطلاعات‏12
2-4-1- هوش از ديدگاه رشد. 13
2-4-2-هوش و مسئله طبيعت ـ ‏تربيت‏14
2-5- هوش اجتماعی چیست... 14
2-5-1- مفهوم هوش اجتماعی در نظریه محققان. 15
2-5-2- مؤلفه هاي هوش اجتماعي عباتند از:17
2-5-3 - با روش هايي مي توان هوش اجتماعي را تقويت كرد. 18
2-5-4- مشکلات هوش اجتماعی:19
2-6- انواع هوش در حالت کلی.. 21
2-6-1- انواع هوش از دیدگاه ثرندایک... 23
2-6-2- انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. 23
2-6-3- انواع هوش از دیدگاه ترستون. 24
2-6-4 - انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ... 24
2-6-5- انواع هوش از دیدگاه گاردنر. 24
2-6-6- تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیر کلامی)30
2-6-7 خصوصیات افراد دارای هوش اجتماعی.. 30
2-7- تاريخچه بانک ها32
2-7-1- پيدايش بانكداري.. 33
2-7-2- بانك‌هاي ايراني با سرمايه ايراني.. 33
2-7-3- تاریخچه بانک کشاورزی.. 34
2-7-4- تعریف تجهیز منابع بانکی.. 34
2-7-5-تعريف مشتري.. 35
2-7-6- رضايت مشتري چيست؟. 35
2-7-7- انواع مهارت‌های لازم برای جذب منابع مالی در بانکها35
2-7-8 نقش عوامل سرمايه فيزيکي درجذب منابع مالي بانک ها36
2-7-9- نقش عامل تنوع خدمات بانكي در جذب منابع مالي.. 36
2-8 - عوامل موثر بر تجهيز منابع مالي.. 37
2-8-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات... 38
2-8-2- مهارت‌هاي نيروي انساني.. 38
2-8-3- تنوع خدمات بانكي.. 38
2-8-4- كيفيت خدمات بانكي.. 39
2-8-5- مطلوبيت محيط داخلي بانك‌ها39
2-8-6- مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك‌ها39
2-9 - عملکرد تجاری چیست... 40
2-9-1 - عملکرد رفتاری.. 40
2-9-2- عملکرد درنقش... 40
2-9-3 - عملکرد فرا نقشی.. 40
2-9-4- عملکرد مبتنی بر نتیجه. 41
2-10- عملکرد تجاری سازی در بخش های مختلف... 41
2-10-1- تعريف تجار ي سازي فن آوري.. 42
2-10-2- فرايند تجار ي سازي فن آوري.. 42
2-10-3 - تعريف شاخص تجاري سازي فن آوري.. 43
2-10-4- روند تجاری سازي فن آوري در جهان. 44
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مقدمه. 45
3-2-روش تحقیق.. 46
3-3- جامعه آماری.. 46
3-4- شیوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 46
3-5- روش گردآوری اطلاعات و ابزار سنجش... 47
3-6- روایی پرسشنامه. 48
3-7- پایایی پرسشنامه. 49
3-8 - مقیاسهای مورد استفاده در تحقیق.. 50
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها51
3-9-1-آمار توصیفی.. 51
3-9-2- آمار استنباطی.. 51
3-10- تحلیل عاملی.. 51
3-11-آزمون کلموگروف-اسمیرنوف... 52
3-11-1-آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و اسپرمن.. 52
3-12-تحلیل رگرسیون چندگانه. 52
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه. 53
4-1-1- یافته‌های توصیفی تحقیق.. 54
4-1-2- ویژگی‌های توصیفی مربوط به مدیران. 54
4-1-3- ویژگی‌های جمعیت شناختی مربوط به مشتریان. 58
4-2- شاخص‌های آماری متغیرهای تحقیق.. 62
4-3- یافته‌های استنباطی.. 62
4-4- یافته‌های جانبی تحقیق.. 67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 74
5-1-1- نتیجه گیری.. 74
5-1-2- نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع. 76
5-1-3 - پیشنهادات تحقیق.. 77
پیوستها..........................................................................................................................................................81
فهرست منابع و مآخذ. 79
چكيده انگليسي................................................................................................................................
 
فهرست جداول
جدول 3-1 - ترکیب سوالات پرسشنامه مدیران و مشتریان. 48
جدول 3-2- پایایی سئوالات مربوط به سازه های مورد بررسی.. 50
جدول 3-3- شکل کلی و امتیازبندی طیف 5 موردی لیکرت... 50
جدول4-1- توزیع فراوانی مدیران بر حسب جنسیت... 54
جدول4-2- توزیع فراوانی مدیران بر حسب وضعیت تاهل.. 55
جدول4-3- توزیع فراوانی مدیران بر حسب میزان سابقه. 55
جدول4-4- توزیع فراوانی مدیران بر حسب عنوان شغلی.. 56
جدول4-5-توزیع فراوانی مدیران بر حسب میزان تحصیلات... 57
جدول4-6- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت... 58
جدول4-7- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب وضعیت تاهل.. 59
جدول4-7- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب میزان سابقه. 60
جدول4-8- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب عنوان شغلی.. 61
جدول4-9- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب میزان تحصیلات... 61
جدول4-10- شاخص‌های آماری متغیرهای مورد بررسی پژوهش... 62
جدول4-11- نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف... 63
جدول4-12- آزمون ضریب همبستگی بین عملکرد رفتاری و ابعاد هوش اجتماعی.. 64
جدول4-13- آزمون ضریب همبستگی بین عملکرد در نقش و ابعاد هوش اجتماعی.. 65
جدول4-14- آزمون ضریب همبستگی بین عملکرد فرانقش و ابعاد هوش اجتماعی.. 65
جدول4-15- آزمون ضریب همبستگی بین عملکرد مبتنی بر نتیجه و ابعاد هوش اجتماعی.. 66
جدول4-16- آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین هوش اجتماعی و عملکرد تجاری.. 67
جدول4-17- نتیجه تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش‌بینی ابعاد هوش اجتماعی با عملکرد رفتاری.. 68
جدول4-18- نتیجه تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش‌بینی ابعاد هوش اجتماعی با عملکرد. 69
جدول4-19- نتیجه تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش‌بین ابعاد هوش اجتماعی با عملکرد فرانقش در. 71
جدول4-20- نتیجه تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش‌بینی ابعاد هوش اجتماعی با72
جدول4-21- نتیجه تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش‌بینی ابعاد هوش اجتماعی با عملکرد مبتنی بر. 73
 
فهرست نمودارها
نمودار 1-1-مدل مفهومی تحقیق ( رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد )9
نمودار4-1- توزیع فراوانی مدیران برحسب جنسیت.. 54
نمودار4-2- توزیع فراوانی مدیران برحسب وضعیت تاهل. 55
نمودار4-3- توزیع فراوانی مدیران برحسب میزان سابقه56
نمودار4-4- توزیع فراوانی مدیران برحسب عنوان شغلی. 57
نمودار4-5- توزیع فراوانی مدیران برحسب میزان تحصیلات.. 58
نمودار4-6- توزیع فراوانی مشتریان برحسب جنسیت.. 59
نمودار4-7- توزیع فراوانی مشتریان برحسب وضعیت تاهل. 59
نمودار4-8- توزیع فراوانی مشتریان برحسب میزان سابقه60
نمودار4-9-توزیع فراوانی مشتریان برحسب عنوان شغلی. 61
نمودار4-10- توزیع فراوانی مشتریان برحسب میزان تحصیلات.. 62

👇 تصادفی👇

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سال 1389 آموزش و پرورشبررسي تأثير پارامترهاي ارتعاشي و سرعت خودرو در پاسخ به ورودي ناهمواري جادهدانلود تحقیق روش های باروری مصنوعی در انسانThe Relationship between L2 Learning Motivations and Extensive Reading Strategy among Iranian EFL learnersسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق بین الملل -حقوق مخاصمات مسلحانه کد درس: 1223098پکیج کسب وکار موفق دراینترنت خانم نازنیندانلود مقاله انگلیسی "استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه¬ریزی استراتژیک " ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان ....)

بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان ....)

دانلود بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان ....)

خرید اینترنتی بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری (مطالعه موردی: مدیران بانک کشاورزی استان ....)

👇🏞 تصاویر 🏞