👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر ....
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... در سال 1392 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین دستگاه های اجرائی به تعداد ۱۷۴ نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۲۰نفر در ۶۰ دستگاه اجرائی می باشد .این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه "سنجش سبک رهبری دانشی" و پرسشنامه "سنجش سیستم اطلاعات منابع انسانی" است که میزان روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبولی برآورد شد. میزان روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی ۸۸ صدم ، میزان روایی پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی ۹۳ صدم ، پایایی سبک رهبری دانشی ۸۹ صدم و پایایی سیستم اطلاعات منابع انسانی ۹۴ صدم می باشد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن از طریق نرم افزار SPSS انجام گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص می گردد که بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیرهای تعدیل­کننده (سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد تا مدیران و معاونین سازمان ها در انجام کارهای خود از سیستم اطلاعات منابع انسانی استفاده کنند.
واژگان کلیدی: رهبری ، سبک رهبری دانشی ، سیستم اطلاعات ، سیستم اطلاعات منابع انسانی
 
فهرست مطالب
 عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول (طرح مسئله)
مقدمه3
۱-۱ عنوان تحقیق۴
۱-۲ بیان مسئله4
۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق6
۱-۴ اهداف تحقیق12
1 -۴-۱ اهداف تحقیق۱۲
۱-۴-۲ اهداف تحقیق. ۱۲
1-5 قلمرو تحقیق۱۲
1-5-1 قلمرو مكانی تحقیق. ۱۲
۱-5-2 قلمرو زمانی تحقیق. ۱۲
۱-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۲
1-6 تعاریف واژه ها ، مفاهیم ومتغیر ها ۱۳
۱-6-1 تعاریف نظری واژه ها۱۳
۱-6-2 تعاریف عملیاتی واژه‌ها. 14
1-7 انواع متغيرها15
1 -7-1 متغير پيش بين. 15
1 -7-2 متغير ملاك يا هدف15
خلاصه. 16
فصل دوم( مروری بر ادبیات موضوع )
مقدمه18
2-1 بخش اول: سبک رهبرری دانشی19
۲-1-1 مفاهیم و تعاریف رهبری19
۲-1-2 تعاریف رهبری. 19
۲-1-3 تفاوت رهبری با مدیریت 21
۲-1-4 خصوصیات رهبری 23
۲-1-5 انواع رهبری24
2-1-۵-۱ رهبران اجتماعی24
2-1-۵-۲ رهبران افکار (اندیشه سالاران و فیلسوفان) 24
2-1-۵-۳رهبران اداری. 24
2-1-۵-۴ رهبران مستقیم 24
2-1-۵-۵ رهبران غیر مستقیم 24
۲-1-۵-۶ رهبران هوا خواه24
2-1-۵-۷ رهبران سیاسی. 25
2-1-۵-۸ رهبران علمی25
۲-1-۵-۹رهبران مردم سالار 25
۲-1-۵-۱۰ رهبران خود کامه 25
۲-1-۵-۱۱ رهبران پدر سالا25
۲-1-۵-۱۲ رهبران مذهبی. 25
2-1-۶ وظایف رهبری ۲۵
2-1-۷ مهارت های رهبری. ۲۸
۲-1-۷-۱ دسته اول۲۸
۲-1-۷-۲ دسته دوم ۲۸
2-1-۸ نظریه ها و مکاتب رهبری ۲۹
۲-1-۸-۱ نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی های شخصی رهبری ۲۹
۲-1-۸-۲ تئوری های رفتاری ( نگرشی) ۳۰
2-1-۹ تحقیقات دانشگاه آیوا۳۱
2-1-۱۰ مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان ۳۲
2-1-۱۱ تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو۳۳
2-1-۱۲ شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت. ۳۳
2-1-۱۳ سبک های رهبری لیکرت ۳۵
2-1-۱۴ تحقیقات اسکاندیناوی ۳۸
2-1-۱۵ مطالعات پویایی شناسی گروهی ۳۸
2-1-۱۶ نظریه های اقتضایی یا موقعیتی ۳۹
2-1-۱۷ تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت. ۳۹
2-1-۱۸ تئوری رهبری اقتضایی فیدلر ۴۱
2-1-۱۹ ارزیابی مدل فیدلر۴۲
2-1-۲۰ تئوری رهبری مسیر - هدف. ۴۳
2-1-۲۱ ارزیابی مدل مسیر – هدف ۴۶
2-1-۲۲ تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت. ۴۷
2-1-۲۳ مدل و تئوری اثر بخشی رهبری ۴۹
2-1-۲۴ مدل استینسون - جانسون۵۰
2-1-۲۵ تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا۵۱
2-1-۲۶ مدل هنجاری رهبری. ۵۲
2-1-۲۷ تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت. ۵۴
2-1-۲۸ تئوری های نوین رهبری. ۵۵
2-1-۲۹ تئوری جانشین های رهبری. ۵۵
2-1-۳۰ تئوری اسناد رهبری. ۵۶
2-1-۳۱ تئوری رهبری عملی و خلاق ( باس) ۵۸
2-1-۳۲ تئوری مهارت رهبری (بوید) ۵۸
2-1-۳۳ تئوری قدرت مرجعیت (هاوس)۵۹
2-1-۳۴ تئوری رهبری فرهمند ۵۹
2-1-۳۵ تئوری سازش و واکنش.. ۶۱
2-1-۳۶ تئوری ارتباط عمودی ۲ نفره (VDL)۶۲
2-1-۳۷ تئوری رهبری تیمی ۶۲
2-1-۳۸ تئوری رهبری تحول گرا ۶۳
2-1-۳۹ ویژگی رهبران تحول گرا ۶۴
2-1-۴۰ تئوری سبک رهبری دانشی ۶۴
۲-1-۴۰-۱ چه کسی رهبر دانشی است ؟ ۶۴
۲-1-۴۰-۲ انواع رهبران دانشی ۶۶
2-1-۴۱ اصول رهبری موفق ۷۱
2-2 بخش دوم: سیستم اطلاعات منابع انسانی ۷۴
۲-2-1 سیستم اطلاعات مدیریت ۷۴
2-2-2تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۷۵
۲-2-۳ کاربرد تکنولوژی پیشرفته ۷۷
۲-2-۳-۱ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۷۷
۲-2-۳-۲ افزایش سرعت در تصمیم گیری ۷۷
۲-2-۳-۳ افزایش سرعت در شناسایی مسائل ۷۸
۲-2-۴ طرح ریزی سازمان ۷۸
۲-2-۴-۱ کاهش ارتفاع هرم سازمان ۷۸
۲-2-۴-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ۷۸
۲-2-۴-۳ بهبود هماهنگی ۷۹
۲-2-۴-۴ شرح دقیقتری از وظایف ۷۹
۲-2-۴-۵ افزایش کارکنان متخصص ۷۹
2-2-۵ مزایای به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت ۸۰
2-2-۵-۱ مزایای مستقیم ۸۰
2-2-۵-۲ مزایای غیر مستقیم ۸۱
2-2-۶ تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۱
2-2-۷ اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی. ۸۵
2-2-۸ روند تکال سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۶
2-2-۹ مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی ۸۶
2-2-۱۰ ویژگی های سیستم اطلاعات منابع انسانی ۹۱
2-2-۱۱ ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی ۹۲
۲-2-۱۱-۱ تحلیل سازمانی ۹۲
۲-2- ۱۱-۲ بانک داده ۹۲
۲-2-۱۱-۳ مدیریت اطلاعات ۹۴
۲-2-۱۱-۳-۱ اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل منابع انسانی داخلی ۹۷
۲-2-۱۱-۳-۲ اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل محیطی ۹۷
۲-2-۱۱-۴ نگاه سیستمی ۹۸
2-2-۱۲ نقش و اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان ۱۰۰
2-2-۱۳ از دیگر مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد ۱۰۱
۲-2-۱۳-۱ کمک به فرآیند تصمیم گیری ۱۰۱
۲-2-۱۳-۲ تسهیل و بهینه سازی نظارت و کنترل۱۰۲
۲-2-۱۳-۳ تسهیل فرآیند مدیریت منابع انسانی ۱۰۳
۲-2-۱۳-۴ وحدت رویه ۱۰۲
۲-2-۱۳-۵ صرفه جویی و بهره وری ۱۰۲
۲-2-۱۳-۶ تمرکز زدایی ۱۰۳
۲-2-۱۴ مشکلات و موانع به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۰۳
2-3 بخش سوم: بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور۱۰۵
2 -3-1 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور۱۰۵
2 -3-2 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور۱۰۶
2 -3-3 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور۱۰۷
2 -3-4 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور۱۰۷
2-4 بخش چهارم: بررسی چارچوی نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق. ۱۰۸
2 -4-1 چارچوب نظری تحقیق. ۱۰۸
2 -4-2مدل مفهومی تحقیق. ۱۰۹
2 -4-3 مدل تحلیلی تحقیق. ۱۱۰
2 -4-4 فرضیات تحقیق. ۱۱۲
خلاصه۱۱۳
فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه۱۱۵
3-1 روش تحقيق. ۱۱۵
3-2-فرایند تحقیق. ۱۱۶
3-3 جامعه آماری. ۱۱۷
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۱۱۷
3-4-1 حجم نمونه۱۱۷
3 -4-2 روش نمونه گیری ۱۱۷
3-5 ابزار جمع آوری داده ها۱۱۸
3-6 روایی و پایایی ابزار سنجش.. ۱۱۹
3-7 روش گردآوری داده ها۱۲۰
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۲۰
خلاصه۱۲۱
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه۱۲۳
4-1 توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها(بررسی ویژگی های عمومی)۱۲۳
4-1-1 وضعیت جنسیت آزمودنی ها ۱۲۳
4 -1-2 وضعیت تاهل آزمودنی ها۱۲۴
4-1-3 وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها۱۲۵
4 -1-4 وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها۱۲۶
۴-1-5 توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۷
4-2 وضعیت متغیرهای تحقیق. ۱۲۸
۴-2-1 وضعیت متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۸
۴-2-2 وضعيت مؤلفه های متغیر سبک رهبری دانشی. ۱۲۹
۴-2-2-1 وضعيت مؤلفه گرایش یادگیری. ۱۲۹
۴-2-2-2وضعيت مؤلفه جو حمایتی یادگیری. ۱۳۰
۴-2-2-3 وضعيت مؤلفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۱
4-2-3 نمره متغیر سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن۱۳۲
4-2-4 بررسی توزیع متغیر سبک رهبری دانشی و مولفه های آن ۱۳۴
4-2-5 وضعيت متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۵
4-2-6وضعيت مؤلفه های متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی. ۱۳۶
4-2-۶-۱ وضعیت مولفه تحلیل سازمانی ۱۳۶
۴-2-۶-۲ وضعیت مولفه بانک داده ۱۳۷
4-2-۶-۳ وضعیت مولفه مدیریت اطلاعات ۱۳۸
4-2-۶-۴ وضعیت مولفه دیدگاه سیستمی ۱۳۹
4 -2-۷ نمره به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ۱۴۰
4-2-۸ بررسی توزیع متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ۱۴۳
4-۳ بررسی فرضیه های تحقیق ۱۴۴
4-۴ فرضیه های اصلی تحقیق ۱۴۵
۴-۴-۱ بین­ سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد.۱۴۵
4-۴-۲ فرضیه های فرعی تحقیق ۱۴۶
4 -۴-۲-۱ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد۱۴۶
4 -۴-۲-۲ بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد۱۴۸
4-۴-۲-۳ بین حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد۱۴۹
4-۵ بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مشخصات فردی در دستگاه های اجرائی شهر .... ۱۵۱
4-۵-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده ( سن،جنس،وضعیت،تاهل،میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد ۱۵۱
4-6آیا مؤلفه­های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) می­توانند میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر .... را پیش­بینی کنند.۱۵۲
فصل پنجم (نتیجه گیری و بحث و پیشنهاد ها )
مقدمه۱۵۵
5-1 توصیف متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و .....)۱۵۵
5-1-۱نتايج حاصل از تحليل هاي آمار توصيفي. ۱۵۵
5-1-2 توصیف متغیر سبک رهبری دانشی. ۱۵۶
۵-1-2-1 توصیف مولفه گرایش یادگیری. ۱۵۶
5-1-2-2 توصیف مولفه جو حمایتی یادگیری. ۱۵۶
5-1-2-3 توصیف مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی. ۱۵۶
5-1-3 توصیف متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی. ۱۵۶
5-1-3-1 توصیف مولفه تحلیل سازمانی. ۱۵۷
۵-1-3-2 توصیف مولفه بانک داده۱۵۷
5-1-3-3 توصیف مولفه مدیریت اطلاعات. ۱۵۷
5-1-3-۴ توصیف مولفه دیدگاه سیستمی. ۱۵۷
5-2 آمار استنباطی. ۱۵۷
5 -2-1 فرضیه‌های تحقیق. ۱۵۸
5-۲-۱-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد ۱۵۸
5-۲-۱-۲ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد ۱۵۸
5-۲-۱-۳ بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد۱۵۸
۵-۲-۱-۴ بین حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد ۱۵۹
5-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۵۹
۵-۳-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد ... ۱۶۰
۵-۳-۲ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد ... ۱۶۰
۵-۳-۳ بین حمایت از فرآیند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... رابطه وجود دارد ۱۶۰
5-۴ محدودیت های تحقیق ۱۶۱
5-5 پیشنهادات. ۱۶۱
۵-۵-۱ پیشنهادات به تحقیقات آتی ۱۶۲
خلاصه فصل. ۱۶۳
 
پیوست ها
پیوست الف: فهرست دستگاه های اجرائی شهرستان ....۱۶۶
پیوست ب: پرسشنامه سنجش سبک رهبری دانشی و سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۶۹
پیوست ج :محاسبه روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی. ۱۷۳
پیوست د: سنجش پایایی متغیرهای پژوهش.. ۱۷۹
منابع و ماخذ
منابع فارسی. ۱۸۵
منابع انگلیسی. ۱۹۳
چکیده لاتین ۱۹۷
 
فهرست جدول ها
جدول 2-1 تفاوت رهبری و مدیریت ۲۲
جدول 2- 2 تفاوت رهبر با مدیر ۲۲
جدول 2- 3 نمونه ای از جدول لیکرت درباره ویژگی های سازمان و عملکرد سیستم های مختلف مدیریت.. ۳۷
جدول2-4 رابطه شیوه رهبری و ترکیبات ساخت تکلیف و ظرفیت پیرو. ۵۱
جدول 2- 5 مدل هنجاری رهبری.. ۵۲
جدول 2- 6 جانشین های رهبری.. ۵۶
جدول 2- 7 ویژگی عوده رهبران کاریزماتیک... ۶۱
جدول 3-1 امتیازبندی سوالات سبک رهبری دانشی و مولفه های آن. ۱۱۸
جدول 3-2 امتیازبندی سوالات میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن. ۱۱۹
جدول 4-1 توزیع فراوانی وضعیت جنسیتآزمودنی ها۱۲۳
جدول 4-2 توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها۱۲۴
جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها۱۲۵
جدول 4-4 توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها۱۲۶
جدول 4-۵ توزيع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها۱۲۷
جدول 4-۶ توزيع فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی.. ۱۲۸
جدول 4-۷ توزيع فراوانی مؤلفه گرایش یادگیری.. ۱۲۹
جدول 4-۸ توزيع فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری.. ۱۳۰
جدول 4-۹ توزيع فراوانی مؤلفه حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی ۱۳۱
جدول 4-۱۰ آماره های توصیفینمره های سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن. ۱۳۲
جدول 4-۱۱توزيع فراوانی متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی.. ۱۳۵
جدول 4-۱۲ توزيع فراوانی مؤلفه تحلیل سازمانی.. ۱۳۶
جدول 4-۱۳توزيع فراوانی مؤلفه بانک داده۱۳۷
جدول 4-۱۴توزيع فراوانی مؤلفه مدیریت اطلاعات.. ۱۳۸
جدول 4-۱۵توزیع فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی ۱۳۹
جدول 4-16 آماره های توصیفینمره به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه های آن. ۱۴۰
جدول 4-17آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. ۱۴۴
جدول 4-18آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر .... ...۱۴۵
جدول 4-19آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... ...۱۴۷
جدول 4-20آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... …... ۱۴۸
جدول 4-۲۱آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بین حمایت از فرآیند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... …... ۱۵۰
جدول 4-۲۲ضریب همبستگی جزئی بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده (سن،جنس،وضعیت تاهل ،میزان تحصیلات ، سابقه کار) …... ۱۵۱
جدول 4-۲۳ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین مؤلفه ­های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) بامیزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه ­های اجرائی شهر .... … ۱۵۲
جدول 4-۲۴ ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفه ­های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) بامیزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر .... … ۱۵۳
جدول 5-1 نتایج اجمالی فرضیات.. ۱۵۹
 
فهرست نمودارها
نمودار2-1شبکه مدیریت بلیک و موتن ۳۵
نمودار 2-2تئوری پیوستار تاننیوم و اشمیت.۴۰
نمودار 2- 3 شیوه رهبری مناسب برای موقعیت های مختلف گروه ها۴۲
نمودار 2- 4خلاصه نگرش مسیر - هدف.. ۴۶
نمودار 2-5 الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت.. ۴۸
نمودار2-6 مدل اسناد رهبری.. ۵۷
نمودار 2-7 سبک رهبری دانش و ابعاد آن. ۷۱
نمودار4-1 درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها۱۲۴
نمودار4-2 درصد فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها۱۲۵
نمودار4-3 درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها۱۲۶
نمودار4-4 درصد فراوانی وضعیتسابقه خدمت آزمودنی ها۱۲۷
نمودار4-5 درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها۱۲۸
نمودار 4-6 درصد فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی.. ۱۲۹
نمودار 4-7 درصد فراوانی مؤلفه نگرایش یادگیری.. ۱۳۰
نمودار 4-8 درصد فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری.. ۱۳۱
نمودار 4-9 درصد فراوانی مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی.. ۱۳۲
نمودار 4-10 هیستوگرام متغیر سبک رهبری دانشی.. ۱۳۳
نمودار 4-11 هیستوگرام مولفه گرایش یادگیری.. ۱۳۳
نمودار 4-12 هیستوگرام مولفه جو حمایتی یادگیری.. ۱۳۴
نمودار 4-13 هیستوگرام مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی.. ۱۳۴
نمودار 4-14 نمودار جعبه ­ای برای مقايسه توزیع سبک رهبری دانشی و مؤلفه­ های آن. ۱۳۵
نمودار 4-15 درصد فراوانی متغیر به کارگیری سیستم­های اطلاعات منابع انسانی.. ۱۳۶
نمودار 4-16 درصد فراوانی مولفه تحلیل سازمانی... …... ۱۳۷
نمودار 4-17 درصد فراوانی مولفه بانک داده...…...۱۳۸
نمودار 4-18 درصد فراوانی مولفه مدیریت اطلاعات ...۱۳۹
نمودار 4-۱۹ درصد فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی...۱۴۰
نمودار 4-۲۰هیستوگرام متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ...۱۴۱
نمودار 4-۲۱ هیستوگرام مولفه تحلیل سازمانی ...۱۴۱
نمودار 4-۲۲ هیستوگرام مولفه بانک داده ...۱۴۲
نمودار 4-۲۳ هیستوگرام مولفه مدیریت اطلاعات ...۱۴۲
نمودار 4-۲۴ هیستوگرام مولفه دیدگاه سیستمی ...۱۴۳
نمودار 4-۲۵ نمودار جعبه­ای برای مقايسه توزیع به کارگیری سیستم­های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه ­های آن ...۱۴۴
نمودار 4-26نمودار پراکنش بين سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­ های اجرائی شهر .... ...۱۴۶
نمودار 4- 27نمودار پراکنش بين گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر .... ...۱۴۷
نمودار 4-28نمودار پراکنش بين جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه ­های اجرائی شهر .... ...۱۴۹
نمودار 4-29 نمودار پراکنش بين حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر .... ...۱۵۰
 
فهرست شکل ها
شکل 2-1 مدل مفهومی تحقیق ۱۰۹
شکل 2-2مدل تحلیلی تحقیق.. ۱۱۱

👇 تصادفی👇

اجرای سازه های بتنی 61 صفحهتقویم دیواری نمایشگاه ماشین18-بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاك در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهوازبررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد ....پایان نامه رایانش ابری Cloud Computingدانلود پروژه كارسنجي و زمان سنجيمترجم همراه سخنگو ویرا + کرک شدهدانلود لایه های shapefile,Gis منطقه2 تهرانافزایش تعداد بازدید کنندگان سایت و وبلاگ به همراه آموزش فارسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر ....

بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر ....

دانلود بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر ....

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر ....

👇🏞 تصاویر 🏞