👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیرWORD

ارتباط با ما

دانلود


کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیرWORD
فهرست مطالب
فصل اول: اصول کنترل بار فرکانس سیستم قدرت1
1-1- مقدمه2
1-2- ضرورت پایداری فرکانس در شبکه قدرت3
1-3- ساختار مطالعاتی پایان‌نامه7
فصل دوم: کنترل خودکار تولید9
2-1- تعریف مسئله10
2-2- پیشینه تحقیق17
2-2-1- وضعیت فعلی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر17
2-2-2- نقش تولید خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه19
2-2-3- حضور تولید بادی در کنترل فرکانس21
2-2-4- استفاده از ذخیره‌سازها22
2-3- جمع بندی23
فصل سوم: کنترل فرکانس تولید بادی و خورشیدی24
3-1- مقدمه25
3-2- مشارکت تولید بادی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در تنظیم فرکانس شبکه25
3-2-1- کنترل فرکانس توربین بادی سرعت متغیّر26
3-2-2- مدل توربین بادی27
3-2-3- مقدارسنجی انرژی چرخشی قابل دسترسی از توربین-ژنراتور30
3-2-4- کاربرد پشتیبانی موقّت توان اکتیو DFIG در کنترل فرکانس سیستم قدرت35
3-2-5- تغییر در تنظیم دروپ واحد‌های تولید بادی توسط DFIG بدون قابلیّت پشتیبانی فرکانس36
3-2-6- تغییر در ثابت لختی سیستم بدون پشتیبانی فرکانس از طرف تولید بادی36
3-2-7- تغییر در تنظیم فرکانس و ثابت لختی سیستم در حضور سیستم پشتیبانی فرکانس36
3-2-8- کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی توان اکتیو از DFIG برای کنترل فرکانس39
3-3- مشارکت واحد های تولید توان خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه40
3-3-1- مشخّصات پانل‌های خورشیدی و مدلسازی آنها41
3-3-2- استراتژی کنترلی پیشنهادی برای مزرعه خورشیدی44
3-3-3- تغییر در تنظیم دروپ واحد‌های تولیدی در حضور تولید خورشیدی با ضریب نفوذ 44
3-3-4- تغییر در ثابت لختی سیستم در حضور تولید خورشیدی44
3-3-5- مشارکت واحد تولید خورشیدی در تنظیم فرکانس شبکه45
3-3-6- الگوریتم سطح 2 کنترلی برای کنترل توان اکتیو46
3-3-7- حالت کنترلی دروپ برای سیستم‌های خورشیدی47
3-4- استفاده از ذخیره‌ساز‌های انرژی در سیستم قدرت51
3-4-1- مدل ذخیره‌ساز باتری51
3-5- الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات53
3-6- شبکه ترکیبی54
3-7- جمع بندی55
فصل چهارم: شبیه سازی و ارائه نتایج57
4-1- مقدمه58
4-2- حضور DFIG در کنترل فرکانس سیستم قدرت58
4-3- مشارکت سیستم‌های خورشیدی در کنترل فرکانس سیستم قدرت67
4-4- مشارکت همزمان تولید بادی DFIG و سیستم‌های خورشیدی در کنترل فرکانس سیستم قدرت71
4-5- استفاده از ذخیره‌ساز باتری در سیستم قدرت75
4-6- بهینه‌سازی پاسخ دینامیکی شبکه76
4-7- جمع بندی81
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای ممکن82
5-1- بحث و نتيجه گيري83
5-2- پيشنهادات84
ضمائم85
منابع و مراجع86
 لیست جداول
جدول 3- 1تغییر در تنظیم دروپ واحد های تولیدی و لختی سیستم برای ضریب نفوذ های متفاوت باد38
جدول 4- 1سناریو‌های باتری در شبکه و مقدار شایستگی متناسب با ضریب نفوذ منابع و باتری76
جدول 4- 2مقادیر بهینه شده توسط الگوریتم PSO78
جدول 1مشخصات نامی سیستم قدرت مورد مطالعه85
جدول 2 پارامترهای به کار رفته در الگوریتم PSO85
 لیست تصاویر و نمودارها
شکل 2- 1بلوک دیاگرام مدل توربین ژنراتور11
شکل 2- 2مدل ساده شده ی گاورنر11
شکل 2- 3مدل ساده شده ی توربین11
شکل 2- 4مدل توربین باز گرمکن12
شکل 2- 5مدل خطی و ساده شده کنترل فرکانس سیستم قدرت12
شکل 2- 6مدل کنترل بار فرکانس سیستم چند ماشینه13
شکل 2- 7شماتیک کلی سیستم دو ناحیه ای قدرت13
شکل 2- 8مدل خطی سیستم دو ناحیه ای قدرت با حلقه کنترلی تکمیلی16
شکل 3- 1بلوک دیاگرام مدل توربین بادی سرعت متغیّر27
شکل 3- 2منحنی‌های C_pبرای زاویه‌های پره متفاوت29
شکل 3- 3توان و سرعت روتور توربین به عنوان تابعی از سرعت باد29
شکل 3- 4مدل توربین بادی سرعت متغیّر برای وزش باد با سرعت‌های کم و متوسط (کنترلر زاویه غیر فعّال شده است)30
شکل 3- 5توان مکانیکی تأمین شده از طرف DFIGبرای سرعت‌های مختلف باد (B=0)31
شکل 3- 6مدت زمان تداوم افزایش توان پله ای موقت در خروجی توان الکتریکی توربین بادی برای سرعت‌های کم وزش باد33
شکل 3- 7مدت زمان تداوم افزایش توان پله ای موقت در خروجی توان الکتریکی توربین بادی برای سرعت‌های متوسّط وزش باد34
شکل 3- 8زاویه شیب پره برای برداشت سطوح مختلف توان اکتیو در سرعت‌های بالای وزش باد35
شکل 3- 9 کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی فرکانس40
شکل 3- 10مدار معادل ماژول خورشیدی41
شکل 3- 11ژنراتور خورشیدی متصل به شبکه42
شکل 3- 12منحنی V_I ماژول خورشیدی43
شکل 3- 13منحنی V_P ماژول خورشیدی43
شکل 3- 14ساختار اصلی سیستم کنترلی45
شکل 3- 15دیاگرام کنترل دروپ فرکانس49
شکل 3- 16کنترل دروپ حالت ماندگار سیستم خورشیدی50
شکل 3- 17ساختمان کنترل دروپ پیشنهادی برای سیستم خورشیدی51
شکل 3- 18بلوک دیاگرام مدل خطی ذخیره‌ساز باتری52
شکل 3- 19روند اجرایی تکنیکPSO54
شکل 3- 20بلوک دیاگرام سیستم دو ناحیه ای قدرت در حضور مزرعه بادی DFIGو مزرعه خورشیدی و ذخیره ساز باتری54
شکل 4- 1تغییرات فرکانس ناحیه 1 در حضور سطوح مختلف تولید بادی در سیستم قدرت59
شکل 4- 2تغییرات فرکانس ناحیه 2 در حضور سطوح مختلف تولید بادی در سیستم قدرت60
شکل 4- 3تغییر توان ژنراتور ناحیه 160
شکل 4- 4تغییر توان ژنراتور ناحیه 261
شکل 4- 5تغییرات توان انتقالی خط ارتباطی بین ناحیه‌ای61
شکل 4- 6تغییرات فرکانس ناحیه 1 برای حالت‌های در نظر گرفته شده62
شکل 4- 7تغییرات فرکانس ناحیه 2 برای حالت‌های در نظر گرفته شده63
شکل 4- 8تغییرات توان انتقالی خطوط63
شکل 4- 9تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 165
شکل 4- 10 تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 265
شکل 4- 11تغییرات فرکانس ناحیه 166
شکل 4- 12تغییرات فرکانس ناحیه 266
شکل 4- 13تغییرات توان انتقالی بین ناحیه 1 و 267
شکل 4- 14تغییرات فرکانس ناحیه 1 برای حالت‌های در نظر گرفته شده69
شکل 4- 15تغییرات فرکانس ناحیه 2 برای حالت‌های در نظر گرفته شده69
شکل 4- 16تغییرات توان انتقالی خطوط برای موارد در نظر گرفته شده70
شکل 4- 17تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 170
شکل 4- 18تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 271
شکل 4- 19تغییرات فرکانس ناحیه 1 برای حالت‌های در نظر گرفته شده72
شکل 4- 20تغییرات فرکانس ناحیه 2 برای حالت‌های در نظر گرفته شده73
شکل 4- 21تغییرات توان انتقالی خط ارتباطی73
شکل 4- 22تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 174
شکل 4- 23تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 274
شکل 4- 24تغییرات توان خروجی منابع تجدیدپذیر با استفاده از برنامه‌های کنترلی پیشنهادی75
شکل 4- 25مقایسه انحراف فرکانس ناحیه 1 در حضور مقادیر بهینه باتری و ثات انتگرال گیر ناحیه78
شکل 4- 26 مقایسه انحراف فرکانس ناحیه 2 در حضور مقادیر بهینه باتری و ثابت انتگرال گیر ناحیه79
شکل 4- 27 مقایسه تغییرات توان انتقالی خط واسط در حضور مقادیر بهینه در دو ناحیه79
شکل 4- 28تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 180
شکل 4- 29تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 280
 
فهرستعلائمواختصارات
 
ضریب بایاس فرکانس کنترل تکمیلی ناحیه
ثابت تنظیم دروپ گاورنر ناحیه
لختی ناحیه
عامل میراکنندگی بار ناحیه
ثابت زمانی توربین ناحیه
ثابت زمانی توربین بازگرمکن ناحیه
ثابت زمانی گاورنر ناحیه
بهره مدل توربین بازگرمکن
بهره انتگرال‌گیر کنتذل تکمیلی ناحیه
ضریب توان سنکرون‌کننده خط ارتباطی میان دو ناحیه و
نسبت توان نامی دو ناحیه و
تغییر بار در ناحیه
تغییرات توان انتقالی خط ارتباطی میان دو ناحیه و
تغییرات فرکانس ناحیه
عملکرد مطلوب یک سیستم قدرت منوط به برابر بودن میزان توان تولید با توان مصرفی و تلفات می‌باشد. در شبکه قدرت نقطه کار سیستم دائماً تغییر می‌‎کند. بنابر این جهت برقراری توازن میان تولید و مصرف باید سطح تولید واحدهای تولیدی تغییر یابد. در نتیجه فرکانس نامی شبکه و توان اختصاص یافته به واحد‌ها دچار تغییراتی می‌گردد. این انحرافات می‌تواند سبب ایجاد تاثیراتی ناخواسته در شبکه گردد. کنترل بار فرکانس به همراه کنترل خودکار تولید به عنوان یکی از مهّم ترین سرویس‌های جانبی در طراحی و بهره برداری سیستم‌های قدرت به منظور کارایی بهتر، افزایش کیفیت توان و قابلیّت اطمینان شبکه، نقش اصلی در کنترل این نوسانات بر عهده دارد. اهداف اصلی کنترل خودکار تولید را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
ü تعقیب مناسب الگوی بار
ü به صفر رساندن خطای حالت ماندگار فرکانس
ü کمینه کردن انحرافات توان خطوط انتقالی توان بین ناحیه ای
ü کمینه کردن حداکثر فرا جهش و زمان نشست برای انحرافات فرکانس ناحیات و توان انتقالی خطوط.
در حال حاضر شبکه قدرت مشمول تغییراتی کلی در بدنه و ساختار خود است. بخشی از این تغییرات به سبب مسائل مربوط به تجدید ساختار یافتن شبکه و برنامه‌ریزی‌های رقابتی است. تغییری که عملاً سیستم قدرت را از حالتی که در آن تنها یک مالک برای سیستم توزیع، انتقال و تولید وجود دارد، به سمتی سوق می‌دهد که شرکت‌های تولیدی انرژی در رقابت با یکدیگر توان درخواستی مصرف کنندگان را تأمین می کنند. این تراکنش‌های توان مرزبندی جغرافیایی خاصّی نمی‌پذیرد و لزوماً تولید و مصرف در یک ناحیه واقع نمی شوند. علاوه بر آن ورود مصرف کنندگان بزرگ نظیر کارخانه‌های فولاد با نرخ تغییرات توان قابل توجّه به بازار مصرف، می‌توانند سبب بروز اغتشاشات شدید فرکانسی گردند. بخش دیگری از تغییرات را می‌توان به ظهور انواع جدید ادوات تولید توان، تکنولوژی‌های جدید و حجم رو به افزایش بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر نیز نسبت داد. نیاز فزاینده به انرژی الکتریکی در کنار ذخیره محدود سوخت فسیلی و نگرانی روبه گسترش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت فسیلی، ضرورت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید و ورود آنها را به شبکه قدرت دوچندان می‌نماید. در نتیجه با توجّه به رشد روز افزون تقاضا در سیستم‌های قدرت، در محیط رقابتی و ورود منابع انرژی تجدیدپذیر به سیستم قدرت، هر یک از عملیات های کنترلی خودکار نظیر کنترل خودکار تولید، نقش بسیار مهّمی در حفظ امنیت و پایداری سیستم قدرت پیدا می‌‎کند.

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی ایران خودروnemoneh soalat salidworks sery 4آشنايي با معرفت شناسي :منصور شمسکتاب زندگی نامه بیل گیتس بزرگدانلود برنامه چرنکه حسابدار شخصی شمادانلود پروژه روش تحقیق مدیریت منابع انسانیشبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمنقانون تامین اجتماعی - مصوب 1354/04/03 - با اعمال آخرین اصلاحات 1369/07/10 wordنرم افزار اضافه کردن تب و زبانه های جدید به نرم افزار های آفیس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیرWORD

کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیرWORD

دانلود کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیرWORD

خرید اینترنتی کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیرWORD

👇🏞 تصاویر 🏞