👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ارتباط با ما

دانلود


مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جدول‌هاد
فهرست شکل‌هاه
فهرست نمودارهاه
فصل اول1
فصل1- مقدمه1
1-1- مقدمه2
1-2- بیان موضوع و اهداف تحقیق2
1-3- چارچوب پایان‌نامه3
1-3-1 پیش فرض‌ها3
1-3-2 تابع هدف3
1-3-3 قیود مسئله3
1-3-4 خروجی اجرای برنامه4
1-4- مروری بر فصول پایان‌نامه4
فصل‌دوم
فصل2- مروری بر روش‌های مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه‌های توزیع6
2-1- مقدمه6
2-2- مسیریابی بهینه فیدرها درشبکه‌های توزیع6
2-3- نظریه گراف10
2-3-1- تعاریف گراف10
2-3-2- درخت پوشای کمینه10
2-3-2-1- الگوریتم کروسکال11
2-3-2-2- الگوریتم پریم11
2-3-2-3- الگوریتم دایسترا21
2-3-2-4- الگوریتم سولین12
2-4- الگوریتم ژنتیک13
2-4-1- مفهومالگوریتم ژنتیک13
2-4-2- آشنائی با الگوریتم ژنتیک13
2-4-3- مراحل الگوریتم ژنتیک14
2-4-4- ایجاد ساختار اولیه14
2-4-5- تولید ساختارهای جدید14
2-4-6-روش های انتخاب15
2-4-6-1- انتخاب چرخ گردان15
2-4-6-2- انتخاب مقایسه ای15
2-4-6-3- انتخاب رتبه ای16
2-4-7- تقاطع16
2-4-7-1- تقاطع تک نقطه ای16
2-4-7-2- انتخاب چند نقطه ای16
2-4-8- جهش16
2-4-8-1- جهش تک نقطه ای16
2-4-8-2- جهش چند نقطه ای17
2-4-9- پردازش و برازش17
2-4-10- جایگزینی17
2-5- معرفی دو تابع کاربردی sparse وgraphtraverse18
2-5-1- ماتریس sparse18
2-5-2- تابع sparse18
2-5-3- تابع graphtraverse19
فصل‌سوم
فصل3- مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های توزیع در حضور منابع پراکنده21
3-1- مقدمه21
3-2- درخت پوشای کمینه22
3-2-1- الگوریتم پریم22
3-2-2- ورودی الگوریتم پریم23
3-2-3- خروجی الگوریتم پریم23
3-2-4- شاخص الگوریتم پریم24
3-3- الگوریتم ژنتیک29
3-3-1- ایجاد ساختارهای اولیه. 30
3-3-2- ایجاد ساختارهای جدید. 30
3-3-2-1- تابع انتخاب. 30
3-3-2-2- تابع تقاطع. 30
3-3-2-3- تابع جهش. 31
3-4- تابع هدف. 31
3-5- ماتریس های مورد استفاده در این تحقیق31
3-5-1- ماتریس اطلاعات شبکه23
3-5-2- ماتریس مشخصات هادی های ACSR32
3-5-3- ماتریس مشخصات کابل ها23
3-5- زیربرنامه تعیین سطح مقطع هادی ها33
3-6- زیر برنامه تست شعاعی بودن شبکه33
3-7- پخش بار35
3-7-1- مفهوم پخش بار35
3-7-2- پخش بار به روش پیشرو – پسرو36
3-8- بررسی تعدادی از سناریوهای مسیریابی فیدرها37
3-8-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG38
3-8-2- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DG40
3-8-2-1- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG40
3-8-2-2- مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG42
فصل‌ چهارم
فصل 4- مطالعات عددی45
4-1- شبکه‌ های نمونه45
4-1-1- شبکه‌ نمونه 24 باسه]13[45
4-1-2- شبکه‌ نمونه 33 باسهIEEE47
4-2- مطالعات عددی مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه های 24 باسه]13[ و33 باسهIEEE49
4-2-1- مطالعات عددی پیاده سازی شده برروی شبکه 24 باسه]13[49
4-2-1-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه نمونه 24 باسه]13[49
4-2-1-2- مقایسه نتایج مسیریابی بهینه فیدرها برای شبکه 24 باسه]13[ درروشهای مختلف51
4-3-1- مطالعات عددی پیاده سازی شده برروی شبکه 33 باسهIEEE59
4-3-1-1- مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه نمونه33 باسهIEEE60
4-3-1-2- مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG در شبکه نمونه 33 باسهIEEE61
4-3-1-3- مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با توان DG در شبکه نمونه 33 باسهIEEE62
4-3-1-4- مسیریابی بهینه فیدرها با وجود DGبا ظرفیت های مختلف در چند باس شبکه نمونه 33 باسهIEEE63
4-4- پارامترهای الگوریتم ژنتیک66
4-5- جمع بندی:66
فصل‌ پنجم
فصل 5- نتیجه گیری68
مراجع:69
  فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4- 1 طول شاخه سکشن ها در شبکه 24 باسه]13[46
جدول 4- 2 اطلاعات تکمیلی سکشن ها در شبکه 33 باسهIEEE47
جدول 4- 3 هزینه ها و اطلاعات تکمیلی سکشن ها در شبکه 24 باسه]13[46
جدول 4- 4 مصرف در نقاط بار شبکه 24 باسه]13[46
جدول 4- 2 اطلاعات سکشن ها در شبکه 33 باسهIEEE48
جدول 4- 6 نتایج مسیریابی بهینه فیدرهای در شبکه 24 باسه]13[49
جدول 4- 7 مقایسه نتایج مسیریابی بهینه فیدرها برای شبکه 24 باسه]13[ در روشهای مختلف51
جدول 4- 8 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری اولیه تصحیح یافته]13[52
جدول 4- 9 جزئیات هزینه های انرژی توزیع نشده تصحیح یافته]13[53
جدول 4- 10 جزئیات نتایج پخش بار و تلفات تصحیح یافته]13[54
جدول 4- 11 جزئیات نتایج پخش بار تصحیح یافته]13[55
جدول 4- 12 جزئیات هزینه تلفات انرژی تصحیح یافته]13[55
جدول 4- 13 جزئیات هزینه های سرمایه گذاری اولیه در روش پیشنهادی56
جدول 4- 14 جزئیات هزینه های انرژی توزیع نشده در روش پیشنهادی57
جدول 4- 15 جزئیات نتایج پخش بار و تلفات در روش پیشنهادی58
جدول 4- 16 جزئیات نتایج پخش بار در روش پیشنهادی58
جدول 4- 17 جزئیات هزینه تلفات انرژی در روش پیشنهادی59
جدول 4- 18 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG در شبکه33 باسهIEEE60
جدول 4- 19 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابیDG(ها ) در شبکه33 باسهIEEE61
جدول 4- 20 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها و تعیین حساسیت با توان DG در شبکه 33 باسهIEEE62
جدول 4- 21 ظرفیت DG(ها ) و محل نصب آنها در شبکه 33 باسهIEEE63
جدول 4- 22 نتایج مسیریابی بهینه فیدرها و با وجود DG ها در باس های3و6 و24و29 درشبکه33 باسهIEEE63
 فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3- 1 فلوچارت الگوریتم پریم25
شکل 3- 2 نمونه یک گراف ساده با 8 راس و 14 یال25
شکل 3- 3 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم26
شکل 3- 4 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم26
شکل 3- 5 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم27
شکل 3- 6 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم27
شکل 3- 7 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم28
شکل 3- 8 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم28
شکل 3- 9 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم29
شکل 3- 10 شکل شماتیک اجرای الگوریتم پریم29
شکل 3- 11 فلوچارت زیربرنامه تست شعاعی بودن شبکه34
شکل 3- 12 شبکه توزیع نمونه36
شکل 3- 13 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DG39
شکل 3- 14 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DG41
شکل 3- 15 فلوچارت مسیریابی بهینه فیدرها و تعیین حساست شبکه با توان DG43
شکل 4- 1 شبکه نمونه 24 باسه45
شکل 4- 2 شبکه نمونه33 باسه IEEE47
شکل 4- 3 مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 24 باسه]13[50
شکل 4- 4 مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 24 باسه ترسیم شده با WORD50
شکل 4- 5 مسیریابی بهینه فیدرها بدون وجود DGدر شبکه 33 باسهIEEE 60
شکل 4- 6 مسیریابی بهینه فیدرها توام با جایابی DGدر شبکه 33 باسهIEEE 61
شکل 4- 7 مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با DG از ظرفیت KW 0 تا KW 125063
شکل 4- 8 مسیریابی بهینه فیدرها جهت تعیین حساسیت با DG به ظرفیت KW15064
شکل 4- 9 مسیریابی بهینه فیدرها با حضورDG(ها ) در باس های 3 و6 و24 و 29 در شبکه 33 باسهIEEE65
شکل 4- 10 خروجی الگوریتم ژنتیک مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 33 باسه65
 فهرست نمودار‌ها
عنوان صفحه
نمودار4-1 حساسیت شبکه با توان DG در مسیریابی بهینه فیدرها در شبکه 33 باسه64
فصل اول
مقدمه
 
فصل1- مقدمه
1- 1- مقدمه
طراحی شبکه های توزیع به علت کثرت متغیرهای آن و لزوم بررسی آیتم های زیادی، از مسائل پیچیده و تا حد زیاد مشکل محسوب می گردد. طراحی بهینه شبکه های توزیع اساسا به صورت یک مسئله بهینه سازی چند منظوره بیان می گردد که در آن تابع هدف که شامل هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری است می بایستی نسبت به محدودیت های الکتریکی و جغرافیائی حداقل گردد. از این رو طراحی شبکه های با حداقل هزینه های نصب و بهره برداری و کاهش تلفات یک سناریوی پیچیده است.
به دلیل گزینه های فنی بسیار زیاد قابل انتخاب، روش های بهینه سازی توانمندی مورد نیاز می باشد که نتایج آن منجر به صرفه جوئی قابل ملاحظه در هزینه های شرکتهای برق، سرمایه گذاران این بخش و مصرف کنندگان گردد. بدلیل پیچیدگی و گستردگی مسئله، معمولا طراحی شبکه های توزیع، به قسمت های زیر تقسیم می گردد.
1-2- بیان موضوع و اهداف تحقیق
بطورکلی برای حل مسائل بهینه سازی دو روش سنتی و هوشمند وجود دارد، با توجه به ماهیت مسائل توزیع و وجود توابع هدف و بعضا محدودیت های غیرخطی، حل مسائل بهینه سازی با استفاده از روش های سنتی از قبیل روش لاگرانژ[1]و روش برنامه ریزی خطی سیمپلکس[2] و ... خیلی مشکل و عملا نا ممکن می گردد. از این رو، استفاده از روش های هوشمند از قبیل الگوریتم ژنتیک، روش جستجوی غذای باکتری[3]، روش شبیه سازی حرارتی[4]، روش جستجوی مورچگان[5]، روش
 

👇 تصادفی👇

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین ... را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنمخواجه تاجدار (جلد 2)135- ارزیابی شش مولفه‌ای ركورد زلزله‌های نزدیك گسلمقاله بررسی فراوانی انواع بیماری‌های هايپرتانسيو در زنان باردار بستری در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)پاورپوینت "فضاهای عمومی در معماری سنتی"انجام انواع پروژه های اتوکدشهر جدید گلبهار مشهد169 - اقدام پژوهی: چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم ؟ - 37 صفحه فایل ورد - word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

خرید اینترنتی مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

👇🏞 تصاویر 🏞