👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

زراعت و اصلاح نباتات

ارتباط با ما

دانلود


زراعت و اصلاح نباتات
پاورپوینت کشاورزی، گیاهشناسی و حشره شناسی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات در 214 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهطبقه بندي علمي گياهانترتيب طبقات عبارتند از :غلاتحبوباتگياهان روغنيگياهان علوفه ايگياهان ريشه ايگياهان ليفيگياهان غده ايگياهان قنديگياهان داروييگروه بندي بر اساس مورد مصرف خاصگروه بندي بر اساس عكس العمل به طول روزگروه بندي بر اساس طول دوره ي رشدگروه بندي بر اساس حرارت مطلوب رشدگياهان سرمادوستگياهان گرمادوستگروه بندي بر اساس طول عمرگروه بندي بر اساس عمليات زراعيگياهان وجينيگياهان غير وجينيGENERAL FARMING (زراعت عمومي ) مقدمه:فلات (PLATEOU) دو مشخصه دارد :FALLOWAGRONOMY از ديدگاه علم زراعت براي افزايش توليد محصولات كشاورزي سه راه پيشنهاد شده استزراعت سطحي EXTENSIVE FARMING زراعت فشرده INTENSIVE FARMING(طبقه بندي گياهان زراعي CROPS ) طبقه بندي بر اساس هدف توليد :غلات CEREALS حبوبات LEGUMES گياهان علوفه أي FODELER CROPS گيا هان ريشه أي ROOTY OR RADICAL CROPS گيا هان فيبري يا ليفي FIBEROUS CROPS گياهان غده أي GLANDIFORM /CROPS گياهان داروي: MEDICINAL /C گياهان قندي SUGAR/C گياهان تدخيني SMOKING گياهان روغني OIL CROPS طبقه بندي بر اساس هدف خاص :گياهان گياهان پوششي COVER CROPSگياهان مكمل COMPLEMENTALY/Cگياهان سيلويي SILAGE /C گياهان تقويت كننده يا اصلاح كننده SOIL CODITIONER /C گياهان همراه CYNERGIC /C نباتات غله اي TRAPPING /C جنبه های فیزیولوژیکی غلات :فرایند فتوسنتز :کارایی فتو سنتز :فتوسنتز و عملکرد غلات :اختلاف در کارایی فتوسنتز :گیاهان C3 و C4 :دو نوع تنفس وجود دارد : مستقل از نور : تنفس در حضور نور اختلافات گیاهان C3 و C4 :نمو گیاه و فتو سنتز :روابط مخزن – منبع :برنجمقدمهتوصیف کلی برنج :سازگاریآب و هوا :خاکبرنج غرقابی :برنج شناور :برنج آپلند ( کوهی )تیپ های برنج :بیوتیپ های برنج :تغییرات مورفولوژیکی اساس و اصول تولید مرتبط با انقلاب سبز باعث سرمایه گذاری زیاد در برنج گردید که توسط چاندرا لیست شده است :خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناوراثرات غرقابی برروی خاک ها :عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است :تغییرات فیزیکی تغییرات میکروبی تغییرات شیمیایی کود های بیولوژیکی :تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ )پذیرش راتون در سیستم های کشاورزی فشرده محدود بوده است که دلایل عمده آن عبارتند از :نکات قابل توجه در عملیات برنج :مقایسه سیستم های کشت برنج :آبکشت يا هايدروپونيک(مقاله اي از کار عملي کشت هيدروپونيک در کانکس) مقدمههدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت (مزايا):معايب آبکشت:احتياجات غذايي گياه:مواد و روشها:بحث و نتيجه گيري:پيشنهادات و انتقادات:بخش سوم: حشرات و اهمیت آنهافصل اول:کلیاتبعضی از علل پایداری حشرات عبارتند از:معایب حشرات:محاسن حشرات:فصل دوم: مورفولوژی ، تشریح و فیزیولوژیجلد و مشتقات آنماهیچه ها :ساختمان سر و ضمائم آنقسمتهای مختلف سر و محل قرار گرفتن آنهااز نظر قرار گرفتن سر نسبت به محور بدن و طرز باز شدن دهان به طور کلی سه حالت زیر در حشرات مشاهده می شود:پروگنات اورتوگنات اپیستوگناتپیوستهای سر:شاخکها :اشکال شاخک :شاخک دوکی Fusiform شاخک نخی Filiformشاخک موئی Setaceousشاخک تسبیحی Moniliform شاخک چماقی Claviformشاخک سنجاقی Capitateشاخک اره ای Serrateشاخک زانوئی Geniculate شاخک ورقی Lamellateشاخک شانه ای Pectinate , Bipectinateشاخک میله ای Stylate شاخک مودار Aristateشاخک پروش Plumoseقطعات دهان :لب بالا Labrumآرواره بالا Mandibleآرواره پائین Maxillaلب پائین Labiumهیپوفارنکستیپ زننده (مکنده زننده) Piercing – Suckingتیپ مکنده Siphoningتیپ لیسنده Spongingتیپ مخطط Chewing – Lappingقفسه سینه Thorax و ضمائم آنضمائم قفس سینه عبارتند از: پاها (Legs):اشکال عمده پا به قرار زیرندپاهای دونده پاهای رونده پاههای کننده پاهای جهنده پاههای شکاری پاهای شناوریبال ها (Wings) :بر طبق نظریه کامستوک و نیدهام رگهائی طولی بال به قرار زیر هستند :رگهای عرضی که از نظر رده بندی اهمیت دارند ، به قرار زیر هستند :شکم : ( Abdomen)پیوستهای شکم:تشریح و فیزیولوژی:دستگاه گوارش Digestive system دستگاه دفع حشرات : دستگاه تنفس:Respiratory system مکانیسم تنفس در حشراتمتابولیسم تنفسدستگاه گردش خون Circulatory system: مکانیسم گردش خونترکیبات خوناهم سلولهای خون عبارتند از :ث – دستگاه تولید مثل Reproductive system : دستگاه تناسلی نردستگاه تناسلی مادهلوله های تخم برحسب وجود یا عدم وجود سلولهای غذائی و طرز قرار گرفتن آنها دو نوعنددستگاه عصبی Nervous system: مغز از سه قسمت زیر تشکیل یافته است.عصب های مغز شاملاعضاء حسی در حشرات :حس بیناییحس شنواییحس لامسهحس چشاییحس بویاییآنتوژنی و بیولوژی :نشو و نمای حشرات از بدو پیدایش تا رسیدن به مرحله بلوغ شا مل دو مرحله استنشو و نمای جنینی :نشو و نمای بعد از دوره جنینی :مکانیسم دگردیسی Metamorphosis :تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینیتقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینیحشرات بدون استحاله ( Ametabola ) حشرات پالئومتابولا Paleometabolaحشرات پورومتابولا Paurometabolaحشرات همی متابولا Hemimetabolaحشرات نئو متابولاNeometabolaب- حشرات با استحاله کامل Holometabolaمراحل نشو و نمای فردی در حشرات Ontogenyحشرات از لحاظ تولید مثل به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:تخمگذار Oviparousزنده زا ViviparousOvoviviparousلارو Larveاشکال لاروی کامپودوئی فرم Campodeiformلارو کاربی فرم Carabiformلارواروسیفرم Eruciformلارو اسکارابیفرم لارو الاتریفرم Elateriform لارو ورمیفرم Vermiformلارو پلاتیفرم Platiformاز نظر شکل خارجی ، وجود یا عدم وجود پیوست های آزاد در سطح خارجی بدن ، در شفیره اشکال زیر دیده می شود:شفیره آزادLiberal pupaشفیره غیر آزاد Obtecte pupa شفیره مخفی Coarctate pupa حشره کامل Adultتولید مثل Reproductionروش های تولید مثلپدوژنز paedogenesis نئوتنی Neoteny چند جنینی Polyembryony نئوتنی Neoteny چند جنینی Polyembryony

👇 تصادفی👇

کتاب انبارداری و مدیریت خریدپاورپوینت نقش کانتینر در ترانزیتویندوز سرور 2003 و آموزش حد متوسط شبکهفارسی سوم دبستان سال 1308برنامه هک کردن تضمینی شبکه های Wifi همراه با آموزشساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشوییبررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفريفهرست قطعات موتور پیکانهوشمند سازی اسباب بازی متحرک با هدف حرکت درهزار تو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل زراعت و اصلاح نباتات

زراعت و اصلاح نباتات

دانلود زراعت و اصلاح نباتات

خرید اینترنتی زراعت و اصلاح نباتات

👇🏞 تصاویر 🏞