👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی word

ارتباط با ما

دانلود


بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی word
توسعه­ ی استفاده از فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان علاوه بر مزایای فراوان باعث می شود تا حجم زیادی از داده­های مرتبط، در دسترس قرار بگیرند. با بکارگیری داده کاوی بر روی داده های موجود می توان تصمیم گیری­ها و فرایند­های مدیریتی را بهبود بخشید.در این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم­های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه­های بیمارستان­ها ارائه گردد.مجموعه داده در نظر گرفته شده مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور شهرستان بم می باشد که در مدت 5 سال در پایگاه داده سیستم اطلاعات این بیمارستان ذخیره شده است.برای پیش بینی مصرف دارو عملکرد مدل­های MLP، SVR، ADABOOST.R، BAGTREE، LR،LSSVR موردبررسی قرار می گیرد. دقت پیش بینی بر اساس معیارها MSE ,RMSE ,MAE وR2ارزیابی می گردد. طبق نتایج بدست آمده عملکرد مدل BAGTREE در روش های مختلف بهتر از سایر مدل ها بوده است.
 واژگان کلیدی:سیستم های اطلاعات بیمارستان، پیش بینی، خرید دارو، داروخانه
 فهرستمطالب
 عنوان صفحه
فصل 1- مقدمه2
1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان2
1-2- داروخانه های بیمارستانی3
1-3- داده کاوی3
1-3-1- داده کاوی چیست؟3
1-3-2- تكنیك های مختلف داده كاوی4
1-3-2-1-انواع تکنیک داده کاوی. 5
1-4- بیان مسئله6
1-5- اهداف تحقیق8
1-6- سوالات وفرضیات تحقیق9
1-6-1- سوالات9
1-6-2- فرضیات تحقیق9
1-7- فصول پایان نامه9
فصل 2- پیشینه پژوهشی12
2-1- جمع بندی24
فصل 3- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری26
3-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان26
3-2- تعريف و مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستاني28
3-2-1-- اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی29
3-2-2- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی30
3-2-3- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی31
3-3- داده کاوی32
3-4- مراحل داده کاوی33
3-4-1- پیش پردازش داده ها35
3-4-2- پاکسازی داده ها35
3-4-3-یکپارچه سازی داده ها36
3-4-4- تبدیل دادهها36
3-4-5- تلخیص داده ها37
3-5- وظایف داده کاوی37
3-5-1- دسته بندی38
3-5-2- تخمین39
3-5-3- پیشبینی39
3-5-4- گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی40
3-5-5- خوشه بندی40
3-5-6- نمایه سازی41
3-6- كاربرد هاي داده كاوي41
3-7- رویکردهاي مسائل داده کاوي در پزشکی42
3-8- مدلها و الگوريتمهای داده کاوی43
3-8-1- شبکههاي عصبی مصنوعی43
3-8-1-1-ساختار شبکه عصبی44
3-8-1-2-معماري شبکه عصبی45
3-8-1-3-آموزش شبکه هاي عصبی مصنوعی46
3-8-1-4-انواع یادگیري در شبکه هاي عصبی مصنوعی47
3-8-2- درخت هاي انتخاب47
3-8-3- Bagging & Boosting48
3-8-3-1-Bagging55
3-8-1-1-Boosting44
3-8-1-1-الگوریتم های Boosting44
3-8-4- Adaptive Boosting(Adaboost)50
3-8-5-رگرسیون بردار پشتیبان51
3-8-6- رگرسیون خطی52
نرم افزارهای داده کاوی54
3-10- فرایند خرید دارو55
3-11- جمع بندی56
فصل 4- روش انجام پژوهش58
4-1- مقدمه58
4-2- الگوریتم پیشنهادی59
4-3- پیش پردازش دادهها60
4-3-1- ساخت ماتریس داده60
4-3-1-1-روش ماههای متوالی67
4-3-1-2-روش ماههای یکسان44
4-3-1-3-روش فصول متولی69
4-4- الگوریتمهای Prediction63
4-4-1- روش NN64
4-4-2-روش SVR64
4-4-3- روش LSSVR67
4-4-4- AdaBoost.R69
4-5- مجموعه داده70
4-5-1- پاکسازیداده72
4-6- معیارهای ارزیابی72
4-7- جمع بندی74
فصل 5- بحث و نتیجه‌گیری76
5-1- مقایسه روشهای مورد بررسی76
5-1-1- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای متوالی77
5-1-2- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای یکسان83
5-2- جمع بندی93
فصل 6- پیشنهادهاو فرصت‌های پژوهشی آینده95
 فهرست جداول
 عنوان صفحه
 جدول 2- 1تکنیکهای مهم داده کاوی در بخش دارویی[21]21
جدول 4- 1 ماتریس داده بصورت ماههای متوالی60
جدول 4- 2 ماتریس داده بصورت ماههای یکسان61
جدول 4- 3 ماتریس داده بصورت فصول متوالی2
جدول 5- 1نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine77
جدول 5- 2 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Vialdioxin81
جدول 5- 3 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Syrup Sulbutamol82
جدول 5- 4 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine82
جدول 5- 5 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Vialdioxin85
جدول 5- 6 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Syrup Sulbutamol86
جدول 5- 7نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine91
جدول 5 - 8 نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Syrup Sulbutamol93
  فهرست شکل ها و نمودارها
 عنوان صفحه
شکل 2- 1 مدل پیش بینی با شبکه عصبی[4]12
شکل 2- 2 شبکه عصبی [14] BP 12
شکل 2- 3مدل بهینه سازی خرید دارو[15]14
شکل 2- 4مدل استخراج دانش [26] 16
شکل 2- 5 جریان عملیات در داروخانه[17] 17
شکل 2- 6 دسته بندی اهدا بکارگیری داده کاوی[15]19
شکل 2- 7روند بکارگیری داده کاوی در پزشکی[20]20
شکل3- 1 مراحل داده کاوی[40]32
شکل3- 2ساختار شبکه عصبی[47]43
شکل3- 3 مثالی از درخت تصمیم[41]55
شکل 3- 4 واسط کاربری سیستم اطلاعات بیمارستان55
شکل 4- 1 دیاگرام چاچوب تحقیق58
شکل4- 2 پارامترهای مورد استفاده در SVM64
شکل4- 3 گزارش تهیه شده با کریستال ریپورت70
شکل4- 4 خروجی گزارش تهیه شده با کریستال ریپورت71
شکل5- 1 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R78
شکل5- 2 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR78
شکل5- 3 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE79
شکل5- 4 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR80
شکل5- 5 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR80
شکل5- 6 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE83
شکل5- 7 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR83
شکل5- 8 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR84
شکل 5- 9 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R84
شکل5- 10 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR85
شکل 5- 11 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R86
شکل5- 12 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR87
شکل5- 13 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR87
شکل5- 14 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR88
شکل5- 15 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R89
شکل5- 16 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم NN90
شکل5- 17 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR90
شکل5- 18 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR92
شکل5- 19 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE93
شکل5- 20 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR94
شکل5- 21 میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE94
  فصل نخست مقدمه
در سال­های اخیر مراکز بهداشتی ودرمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها درصدد مکانیزه کردن سیستم­هایاطلاعاتی خود برآمده­اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیت­هایی کاهش هزینه­های ناشی ازکاغذ بازی­ موجود در سیستم­هایدستی و اداری بودهاست، اما اکنون به مرحله ای رسیده­ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتیروزافزونمی­یابد و در این راستا بکار­گیری سیستم های اطلاعات بیمارستان­ها بسیار مرسوم شده است.
بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستان علاوه بر مزایای فراوان از جمله کاهش زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان اخذ جواب­ها، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده، بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواست­ها كه در حالت دستی می تواند ناخوانا باشد،همچنین می تواند موجب تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی گردد. در نهایت بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستان، حجم زیادی از داده های مرتبط با درمان را در دسترس قرار می دهد [1]. با استفاده از تکنیک های داده کاوی می توان از داده­های موجود در این سیستم­ها در جهت پشتیبانی از تصمیم و مدیریت و در نهایت پیشبرد اهداف اقتصادی و درمانی سود جست .[2]داده‌کاوی یکی از ده دانش در حال توسعه است و در سال‌های اخیر در دنیا گسترش فوق‌العاده سریعی داشته است. داده‌کاوی فرآیند کشف الگوها و روابط موجود بین داده ها در پایگاه داده های بزرگ است که با برخورداری از دامنه وسیع زیر زمینه‌های تخصصی با توصیف، تشریح، پیش‌بینی و کنترل پدیده‌های گوناگون پیرامون، امروزه کاربرد بسیار وسیع در حوزه‌های مختلفی ازجمله پزشکی و تجارت دارد [3].
افزایش هزینه‌های بیمارستانی در سال‌های اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره‌ی بیمارستان‌ها به وسیله‌ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستان‌ها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. داروخانه یکی از بخش­های مهم و درآمدزا در بیمارستان ها می باشد که می توان با بهبود خرید دارو و افزایش بهره وری آن، بنحوی به وضعیت اقتصادی بیمارستان ها کمک کرد. این حقیقت که مصرف دارو بر اساس شیوع بیمارها در فصول مختلف تغییر می کند و نیز در نظر گرفتن این نکته که برخی داروها برای درمان یک بیماری مکمل یکدیگرند، از جمله فاکتورهایی هستند که باید در خرید دارو درنظر گرفته شوند [4]. به عبارتی با توجه به بیماری­های بسیار متنوع، و تجویز داروهای مختلف برای آنها، میتوان بر اساس سابقه مصرف دارو، نیاز های دارویی در آینده را پیش بینی کرد در نتیجه، در صورت بکارگیری تکنیک­های داده کاوی بر روی اطلاعات موجود در سیستم اطلاعات بیماستان می توان خرید دارو را بر اساس پیش بینی صورت گرفته توسط داده کاوی بهینه کرد.
لذا بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه به پیش بینی مصرف دارو، با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، در داروخانه یک بیمارستان بزرگ به منظور افزایش بهره وری مالی آن بپردازیم.
داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده هابه منظور کشف الگوها و قوانین معنیدار اطلاق میشود.[5] کشف دانش و دادهکاوی امروزه یک حوزه جدید میان رشتهایو در حال رشد است که حوزههای مختلفی همچون پایگاه داده، آمار،یادگیری ماشین و سایر زمینههای مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعاتو دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از دادهها را استخراج نماید واستفاده از آن در دو دهه اخیر تقریبا در جهان در همه سازمانها کهبا حجم عظیمی از داده در پایگاه داده خود مواجه هستند، رواج یافتهاست [6].شناسایی مشکالت کاوش و یا برآورد وابستگی­ها از داده ها یا کلاًکاوش داده های جدید تنها قسمتی ازشیوه­های تجربی مورد استفاده دانشمندان، مهندسین و دیگر کسانی استکه روش­های استانداردی را برای کسب نتایج داده ها به کار می برند. درتطبیق روش­های تجربی معمول با مسائل داده کاوی می­توان به مراحلبیان مسأله و فرموله کردن فرضیه، جمع آوری داده­ها، پیش پردازش داده­ها شامل آشکارسازی و حذف داده­های غیر عادی و مقیاسبندی،رمزگذاری و انتخاب، برآورد و ارزیابی مدل و در نهایت تفسیر مدل ورسیدن به نتایج اشاره نمود [7].
تكنیك­های مختلف داده كاوی را می­توان بر اساس نوع عملیاتی كه انجام می­دهند به دو دسته « پیش بینی كننده » و « تشریح كننده » تقسیم كرد. تكنیك­های پیش بینی كننده با ساخت مدلی برای پایگاه داده، وظیفه پیش بینی موارد ناشناخته را بر عهده دارند. در حالی كه تكنیك­های تشریح كننده ، الگوهایی قابل فهم از داده ها را برای انسان كشف می كنند[8].در بین این الگوریتم­ها و مدل­ها، بهترین وجود ندارد و با توجه به داده­ها و کارایی مورد نظر باید مدل انتخاب گردد.

👇 تصادفی👇

شیپ فایل دشتهای سیلابی استان یزدرابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمایش حرفه ای نمونه کارها با کامپوننت Advanced Portfolio PROپرسشنامه سلامت روان گلدبرگدانلود مقاله پیرامون مالیاتمقاله هدف تربیت از دیدگاه اسلامدانلود نمونه سوال مفاهیم و روش های آماری 2- نوبت اول ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی word

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی word

دانلود بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی word

خرید اینترنتی بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی word

👇🏞 تصاویر 🏞